Adam.indd

Függelék
A monasztikus rendek történetéhez lásd King, Peter, A mona - 1. MAGYARORSZÁGI FÉRFI SZERZETESRENDEK chizmus Nyugaton. A monasztikus szerzetesség története a latinegyházban, Szent István Társulat, Budapest 2007.
Benedettini Confederati – Congregazione Benedettina di Ungheria –
Magyar Bencés Kongregáció
Az Annuario Pontificio 2008 szerint a férfi szerzetesközössé- A bencés rend szerkezete eltér az összes többitôl. A b e n c é s e k gek kategóriái és a Magyarországon 1927–1935 között vizitált rendek.
k o n f ö d erációja az egyes bencés kongregációk szövetsége, amelyet XIII.
(Fond.: Fondato – alapítás éve; Appr.: Approvato – pápai meg- Leó pápa állított fel 1893-ban. Ahány bencés kongregáció, annyi rend.
erôsítés éve; Reform: reformálás éve.) Az egyes kategóriákra l. Puskely Így a „Pannonhalmi Szent Benedek-rend” – más néven „Magyar Bencés M., A keresztény szerzetesség történeti fogalomtára, Budapest 2006. P u s- Kongregáció” – önálló rend. – Irodalom: A Bencés Konföderáció, Szerk.
kely M., Keresztény szerzetesség. Történelmi kalauz I–II., P a n n o n h a l m a Somorjai Á. OSB (Renner, F. OSB, A Bencés Konföderáció alapításának 1995. 1996. Az egyes kategóriáknál feltüntettük az (egyetemes) rend története XIII. Leótól XII. Piusig – Eschlböck, L. OSB, Ius Proprium alapításának évét. A kronológiából kitûnik, hogy a szerzetesrendek sor- Confoederationis Benedictinae. A jelenlegi jogi helyzet bemutatása), (Bencés rendjében csakúgy, mint az egyes kategóriák megjelöléséhez fontos az egyháztörténelem ismerete és a kronológiai sorrend, másnéven a prece- Congregatio Hungarica O.S.B. (Fond. 1500) dencia kijelölése. A férfirendekre irodalom: Magyar Katolikus Almanach Pannonhalma, Gins/Kôszeg, (Cell)Dömölk, Bakonybél, Zalaapáti, 1927. 1928. 1929. 1930–1931. kötetei, ill. legújabb összefoglaló ki- Tihany, Jaurinensis/Gyôr, Budapestinensi, Soproniensis, Strigonii/ mutatás: Országos Katolikus Névtár II. Szerzetesi kötet, Budapest 2001.
Ordine Cisterciense – Congregazione Cistercense Zircense – Zirci
Ciszterci Kongregáció
Congregatio Cisterciensis Zircensis (Fond. 1923) Zirc, Budapest-Horánszky 6., S. Emerici Budapest, Pécs, Eger, Baja,Székesfehérvár, Szentgotthárd, Elôszállás 3. Ordini Mendicanti – Kolduló rendek
a. – Istituti Religiosi – Szerzetesi intézmények Frati Predicatori (Domenicani) – Domonkosok
O: Vasvár, Szombathely, Budapest, Sopron 1. Canonici Regolari – szabályozott kanonokok Ordine Francescano Frati Minori – Ferencesek
Canonici Regolari Premostratensi
Ordo Fratrum Minorum: O.F.M. (Fond. 1209. appr. 1223) Candidus et Canonicus Ordo Praemonstratensis: O. Praem. (Fund.
I – Provincia Mariana: Székesfehérvár, Nagykanizsa, Veszprém, Felsô-
segesd, Sümeg, Esztergom, Pápa, Budapest, Zalaegerszeg, Bucsu- T – Provincia C a p i s t r a n a: Pécs, Baja, Dunaföldvár, Simontornya,
Chierici Regolari Poveri della Madre di Dio delle Scuole Pie (Scolopi, Gyöngyös, Bp. Margit krt. Mohács, Siklós, Szigetvár, Mariagyûd, Piaristi) – Piaristák
Szolnok, Szeged, Jászberény, Kecskemét, Szécsény, Vác, Eger, Ordo Clericorum Regularium Pauperum Matris Dei Schola- D: Calasanctinum, Budapest, Nagykanizsa, Veszprém, Tata, Ordine Francescano Frati Minori Conventuali – Konventuális feren-
Magyaróvár, Debrecen, Vác, Szeged, Sátoraljaújhely, Kecskemét, cesek – Ordo Fratrum Minorum: O.F.M.Conv. (Fond. 1209. appr.
Ordine Francescano Frati Minori Cappuccini – Kapucinusok
Ordo Fratrum Minorum Cappuccinorum: O.F.M.Cap. (Re- R: Tata-Óváros, Mór, Bp. Fô u., Máriabesnyô Società Salesiana di S. Giovanni Bosco (Salesiani)
Societas S. Francisci Salesii: S.D.B. (Fond. 1859) Carmelitani Scalzi – Karmeliták
L: Nyergesújfalu, Rákospalota, Esztergom Tábor, Visegrád, Ordo Fratrum Discalceatorum B. Maria V. de Monte Carme- Società del Verbo Divino (Verbiti)
Societas Verbi Divini: S.V.D. (Fond. 1875) Servi di Maria – Szerviták
Ordo Servorum Mariae: O.S.M. (Fond. 1233) Congregazione degli Operai Cristiani di S. Giuseppe Calasanzio (Calasantini)
Kalasantiner Kongregation. Congregatio pro operariis chris- Ordine Ospedaliero di S. Giovanni di Dio (Fate Bene Fratelli) tianis a S. Iosepho Calasantio: C.Op. Sch. P. (Fond. 1889) Irgalmasrend
Ordo Hospitalarius S. Ioannis de Deo: O.H. F.B.F. (Fond. 1537)S: Vác, Pécs, Eger, Budapest, Pápa 4. Chierici Regolari – Szabályozott papok Fratelli delle Scuole Cristiane – Keresztény Iskolatestvérek
Frères des Ecoles Chrétiennes, Institutum Fratrum Scholarum Compagnia di Gesù (Gesuiti) – Jézus Társasága (Jezsuiták)
M: Homok, Szeged, Bp. Istenhegyi út 32.
U: Kalocsa, Mezôkövesd, Budapest, Pécs, Szeged, Nagykapornak, Érd Fratelli Maristi delle Scuole (Piccoli Fratelli di Maria) – M a r i s t a
Iskolatestvérek
Institutum Fratrum Maristarum a Scholis: F.M.S. Istitutum Parvulorum Fratrum Mariae, F.M.S. (Fond. 1817) Az Annuario Pontificio 2008 szerint a nôi szerzetesközösségek kategóriái és a Magyarországon 1927–1935 között vizitált rendek.
(Fond.: Fondato – alapítás éve; Appr.: Approvato – pápai meg- erôsítés éve; Reform: reformálás éve. A sorszámozás az Áronffy-félevizitáció sorrendjében.) Az egyes kategóriákra lásd: Puskely M., A ke- Magyarországon ez idô szerint a következô kategória nem létezett vagy resztény szerzetesség történeti fogalomtára, Budapest 2006. Puskely M., Keresztény szerzetesség. Történelmi kalauz I–II., Pannonhalma 1995. 1996.
A nôi rendekre irodalom: Magyar Katolikus Almanach 1927. 1928. 1929.
IV. ORDINI, CONGREGAZIONI RELIGIOSE E SOCIETÀ DI kötetei (az 1930–1931. kötet nem hozza), ill. legújabb összefoglaló VITA APOSTOLICA ORIENTALI – KELETI RÍTUSÚ SZERZE- kimutatás: Országos Katolikus Névtár II. Szerzetesi kötet, Budapest 2001.
Megj. Lévén, hogy nem a Szerzetesi Kongregáció, hanem a Keleti Kongregáció illetékességi körébe tartoznak, rájuk vonatkozóanyagot a Keleti Kongregáció levéltárában lehet eredmény reményé- Egyházmegyei jóváhagyással rendelkezô rendek
ben keresni. Az általunk ismert nunciusi jelentések nem tesznek róluk (Az Annuario Pontificióban a vizitáció idôpontjában nem szerepelnek) b. – Istituti Secolari – Világi intézmények 1. Congregatio Sororum Pauperibus Inservientium – S.P.I.
Istituti Secolari Clericali – Papi Világi Intézmények Hanc Congregationem anno 1930 P. Oslay, Provincialis Fran- Istituti Secolari Laicali – Laikus Világi Intézmények ciscanorum, qua III. Ordinem, fundavit et Ordinarius anno 1931. app-robavit. B) SOCIETÀ DI VITA APOSTOLICA – AZ APOSTOLI ÉLETTÁRSASÁGAI 12. Institutum Ancillarum B.M.V. Annunciatae – S.N.S.A.
Est Congregatio nova dioecesana, quam Episcopus Sabariensis Joannes e Comitibus Mikes anno 1920. fundavit et venia S. Sedis dd.
12. Aug. 1924. Regulas ejus die 1924. 8. Septembris approbavit.
13. Domus materna Sororum s. Dominici (III. Ordinis.) – O.P.
Hanc Congregationem P. Anselmus Tamás, Ord. Praed. anno 1868. fundavit et Ordinarius die 25. Jul. 1924. approbavit.
18. Congregatio Filiarum s. Francisci C.F.S.F.
DIVIN SALVATORE (Figlie del) – F.D.S.
Congregatio haec fundata est hic in Hungaria, anno 1894. ab Anna Brunner; approbata est ab Ordinario die 30.-a Sept. 1904. Hu- Congregationem hanc, cujus Superiorissa Generalis in Po- zsony residet, Card. Csernoch anno 1919. approbavit. Pertinueruntusque ad annum 1915. ad Congregationem in Wien sedem habentem.
26a. Institutum sororum S. Magdalenae
Est congregatio diocesana ab episcopo de Songer di 10.-a FRANCESCANE DI S. ELISABETTA (Suore), ELISABETTINE
– S.F.E.
Schwestern von der Hl. Elisabeth vom Regulierten III. Orden des Hl.
Franziskus: Elisabethinerinnen4. III. Ord. Franciscanarum a s. Elisabeth nuncupatarum Pápai jóváhagyással rendelkezô rendek
Domus haec, unica in Hungaria, ab Imperatore Josepho II.
Az Annuario Pontificio 2008 szerint
anno 1785. est fundata, qui eis claustrum Franciscanorum tradidit, utubi aegrotas et aetate provectas mulieres curent. A ISTITUTI DI VITA CONSACRATAa Istituti Religiosi FRANCESCANE MISSIONARIE – F.M.M.
5. Congregatio Missionariarum Franciscanarum B. Mariae.
Congregatio haec anno 1876. a Maria de la Passion fundata et 6. Sorores Praemonstratenses (III Ord.) – O.Praem.
anno 1896. approbata. Superiorissa Generalis Romae residet; Superio-rissa Provincialis in Wien.
VISITANDINE – V.S.M.
8. Moniales de Visitatione B. Mariae Virginae
MARIA RIPARATRICE (SOCIETÀ di) – M.R. Strasburgo – S.M.R.
Moniales has s. Franciscus Sal. anno 1610. fundavit et s. Sedes Congregationem hanc Comitissa Utremond anno 1858. fun- davit et S. Sedes 18. apr. 1883. approbavit. CARMELITANE SCALZE – OCD
25 Moniales Carmelitas: Szombathely, Sopronbánfalva
POVERI (PICCOLE SORELLE dei) – P.D.S.P.
Ordo a S. Theresia anno 1562 fundatus et a Pontifice XIV.
Gregorio approbatus, anno 1906. in Szombathely sedem fixit. Hanc Congregationem, quam anno 1839. Le Pailleur fundavit, Pius X. 3 Maji 1907. approbavit. Superiorissa generalis in Antwerpen NOSTRA SIGNORA DI SION (Religiose di) – N.D.S.
SACRO CUORE di GESÙ “S. SOFIA BARAT” (SOCIETÀ del),
– R.S.C.J.
10. Congregatio Sororum de Corde SSmo JESU Congregatio haec anno 1847 a Theodoro Ratisbonne fuit fun- Congregatio fundata est anno 1800 (21. Nov.) et 22. Dec. anni data et die 8. Sept. 1863. a S. Sede approbata, pro conversione Jude- 1826. a Leone XII approbata. Superiorissa Generalis Romae, Provin- SERVE DI MARIA (SUORE) – S.S.M.
MISERICORDIA e della CROCE (FIGLIE della) – F.M.C.
19. Sorores Misericordiae a S. Cruce Zsámbék.
Congregationem hanc anno 1921. P. Cirillus Márky, O. Serv.
Congregationem hanc anno 1856. P. Theodosius Florenti fun- B. M. V. fundavit, anno 1924. approbationem Ordinarii accepit et anno davit et a S. Sede anno 1924. (12. Aug.) approbata fuit. In Hungariam 1925. ad Ordinem Servorum B.M.V. aggregata fuit.
MISERICORDIA, di S. VINCENZO de PAOLI (SUORE della) -
DIVIN SALVATORE (SUORE del), SALVATORIANE – S.D.S.
20. Congregatio “Sororum Divini Salvatori” in domo Provinciali 14. Sorores Misericordiae Szatmariensium a S. Vincentio a Paulo.
Hanc Congregationem anno 1842. Joannes Hám a Wien (via Congregatio haec anno 1888. (8. Dec.) est fundata et 26. Apr.
[G]umpendorf) in Hungariam transplantavit. Regulas earum anno 1835.
(15. Sept.) Gregorius XVI. approbavit. Hanc domum Card. Scitovszky In hanc domum, ubi nunc asylum, scholam elementarem, civilem et mercantilem habent, anno 1905. venerunt. SuperiorissaGeneralis Romae residet. Provincia Hungarica anno 1926. est erecta, ISTITUTO della BEATA VERGINE MARIA “DAME INGLE-
CARITÀ (FIGLIE della DIVINA) – F.D.C.
SI” – I.B.M.V.
15. Institutum B.M.V. vulgo Virgines Anglicanae 21. Congregatio “Filiarum Divinae Charitatis” FDC Congregatio haec a vener. Maria Ward anno 1625. fundata est.
Congregationem hanc anno 1968, a Francisca Lechner fun- Constitutiones a S. Sede die 10. Julii, 1903. approbatae sunt.
davit in Wien, ubi nunc quoque Superiorissa Generalis habitat. Cong-regatio a S. Sede die 18. Augusti, anni 1897. fuit approbata.
NOSTRA SIGNORA (SUORE INSEGNANTI di) – C.S.S.K. –
Kalocsa

CARMELITANE del DIVIN CUORE di GESÙ (SUORE) –
16. Congregatio a Nostra Domina nuncupatarum Sororum Pauperum C.D.C.J.
22. Sorores Carmelitas de divino Corde Jesu. Congregationem hanc anno 1833. Wittman, Episcopus Re- Hanc Congregationem anno 1898. Maria Theresia Tauscher gensburgensis, iuxta regulas s. Petri Furier in München fundavit.
fundavit et anno 1926. a Pio X. decretum laudis accepit. Superiorissa Congregationem hanc, quae independens est, S. Sedes anno Generalis in Sittard (Hollandia) residet, Superiorissa Provincialis hic DIVIN REDENTORE (SUORE del) – S.D.R. – Giavarino
ORSOLINE dell’UNIONE ROMANA – O.S.U.
17. Domus materna “Filiarum Divini Redemptoris” Hanc Congregationem Elisabetha Eppinger in Niederbronn anno 1849. fundavit. Card. Simor hanc Congregationem introduxit in CANONICHESSE di S. AGOSTINO della CONGREGAZIONE
Hungariam fundando anno 1863. domum in Sopron, quae tardius se- di NOSTRA SIGNORA – C.B.M.V.
parata est a domo materna Niederbronnensi et sui iuris facta est. Hanc Congregationem S. Sedes die 4.-a Augusti anni 1925. approbavit et sic Canonissas has s. Petrus Augustinus Fourier anno 1601. fun- davit et Urbanus VIII. die 8. Augusti, anni 1628. approbavit.
NOSTA SIGNORA di CARITÀ del BUON PASTORE (SUORE
di) – R.B.P.
26. Congregatio de Nostra Domina a caritate “Boni Pastoris” nuncupata
Congregatio haec a S. Joanne Eudes est fundata. Constitu- tiones a Benedicto XIV. die 26.-a Sept. anni 1741. sunt approbatae.
NOSTRA SIGNORA (SUORE SCOLASTICHE di) – S.S.N.D.
Appendix
27 Domus provincialis Szegediensi Scholarum Pauperum Sororum a Egy ház, ahol nem volt vizitáció
Congregationem hanc Bittman, Episcopus Regensburgensis et Maria Theresia Gerhardinger anno 1833. fundarunt. Pius IX. anno1865. approbavit. Anno 1928. Regulae iuxta novum Codicem sunt app-robatae.
Una casa non visitata

Source: http://www.ahogylehet.info/documents/ferfi_noi_rendek.pdf

Rectal eus instructions

No Show/Late Cancellation Policy This policy has been established to help us serve you better. It is necessary for us to make appointments in order to see our patients as efficiently as possible. No-shows and late-cancellations cause problems that go beyond a financial impact on our practice. When an appointment is made, it takes an available time slot away from another patient. No

cuticutimalaysia.net

Tioman Diving – Cuti-cuti Malaysia what to prepare for an open water diving course? I’m finally going ahead with an sunny and i get sun burnt easily. what are some basic items to bring on the boat with me? Kaki Cuti Cuti Malaysia answers: I’ve never been diving in Malaysia, so I can only offer advice for boat diving in general. Obviously if you burn easily you should bring some f

Copyright © 2010-2014 Medical Articles