Vaktmästare celexa

Skolplanen är Asperos styrdokument för den dagliga verksamheten för samtliga, elever och personal, vid Asperos skolor. Genom skolplanen förtydligas de övergripande styrdokumenten läroplanen, Lpf94, och programmålen. Skolplanen skall konkretiseras genom en lokalt utarbetad handlingsplan, den lokala skolplanen, för varje skolenhet. Till skolplanen kopplas utvärderingar både gemensamt och lokalt för skolorna. Uppföljning av mål-uppfyllelsen ligger till grund för prioriteringar i budget och verksamhetsplaneringen. Måluppfyllelse och åtgärdsplaner redovisas i den årliga kvalitetsredovisningen. Skolplanen för Aspero har en giltighetsperiod om 3 år, och den lokala skolplanen för respektive skola bearbetas varje år. Arbetet involverar personal av alla kategorier och (representanter för) elever. Verksamhetsidé

Starten på Din karriär

Aspero ger ungdomar en unik start på en karriär inom både idrott och yrkesliv, genom att ge
möjlighet att kombinera seriös satsning på både skola och idrott.

Aspero Idrottsgymnasium är ett unikt koncept: en renodlad skola med idrottsinriktning.
Alla som går på skolan och som arbetar på skolan har idrotten som utgångspunkt och förutsättning för
verksamheten. Idrottsgymnasiets syfte är att ge eleven möjlighet till en seriös och balanserad satsning
på både idrott och skola, under parollen ”Starten på din karriär”. Karriär skall uppfattas både idrottsligt
och yrkesmässigt.
Aspero Idrottsgymnasium skall erbjuda en gedigen och spetsad idrottsutbildning inom elevens valda
idrott samt bred utbildning, där den kunskapsmässiga basen finns inom samhällsvetenskap, ekonomi
och handel. Utbildningen skall ge en god grund för livslångt lärande i arbetslivet och även för vidare
studier.
Idrotten utgör en stark attraktion och motivation för våra ungdomars fritid. Genom att utveckla starka
samverkanspunkter och ingå i sammanhang kring ungdomarnas fritidssysselsättning, bidrar vi till att
skapa en tydlig helhetsbild kring eleverna, där förståelse för villkoren i idrottssatsningen utgör en faktor
i skolarbetet och tvärtom. Aspero idrottsgymnasium skall inte bara vara ett studiealternativ, utan också
en aktiv del av den svenska idrottsrörelsen. Idrottsrörelsen utgör också en naturlig rekryteringsbas för
Aspero idrottsgymnasium.
Idrottande ungdomar har idag svårt att kombinera idrott och studier i en traditionell skolmiljö, där
schema och organisation bygger på gamla strukturer. Aspero anpassar studierna utifrån idrottarens
idrottskarriär, d v s stor hänsyn tas till individens egna tränings- och tävlingssituation i kombination
med studier.
Utvecklingen nu går starkt mot en utveckling av lokala idrottsgymnasier, som kvalitetssäkras genom
certifieringar och auktoriseringar från specialidrottsförbunden. Aspero strävar efter att kvalificera sig i
ett stort, men begränsat, antal idrotter och hålla yppersta kvalitet för en starkt hållbar utveckling.
Aspero idrottsgymnasium skall vara en garant för att idrottare inte misskrediteras för att man har som
mål att utveckla en framtida idrottskarriär. Samtidigt skall idrottare inte heller stå utan en gymnasie-
examen som grundpelare för vidare studier eller yrkesliv efter en avslutad idrottskarriär.
Utbildningen skall stimulera livslångt lärande och utgöra en god grund för fortsatta studier eller
yrkesverksamhet. För att spegla samhället och arbetslivet skall samarbetet mellan programmets
studievägar och ämnesövergripande arbetssätt uppmuntras.
Utbildningen skall bilda en helhet, vilket innebär att eleven söker besvara frågor och lösa problem med
hjälp av kunskaper från olika kunskapsområden. Vi skall också bidra till elevens bildning genom att
eleven utvecklar sin förmåga att reflektera, integrera ny kunskap med tidigare och på ett kritiskt sätt
använda sina kunskaper.
Genom att fördjupa elevens kunskaper förbereder utbildningen även för vidare studier och fortsatt
livslångt lärande i arbetslivet, både inom Sverige och internationellt. Kunskaper och erfarenheter från
idrottsvärlden integreras i utbildningen för att ge nya dimensioner och fördjupad förståelse för
parallella fenomen.

Aspero idrottsgymnasium skall vara en eftertraktad resurs som stimulerar ungdomars lärande, stärker
engagemanget och utvecklar idrott och studier. Utbudet präglas av mångsidighet, flexibla metoder och
hög pedagogisk kvalité.
Värdegrund

Vårt mål är alla elever skall växa och utvecklas optimalt, både i idrotten och i skolan
Vår skola präglas av glädje och gemenskap, trygghet, hänsyn och respekt samt eget
ansvar

Växa och utvecklas
Varje människa har en inneboende lust och vilja att växa och utvecklas. Att utveckla hela sin person,
fysiskt, emotionellt och intellektuellt är målet och strävan för verksamheten. Devisen ”mens sana in
corpore sano” (en sund själ i en sund kropp) är ledstjärna för vårt arbete med ungdomarna i Aspero.
Var och en skall nå sin optimala utveckling, både inom idrott och skola, med hjälp av mentorskap och
helhetssyn på utveckling och tillvaro.
Glädje och gemenskap
Det är kul att lära sig och utvecklas! Att sätta sina egna mål och att uppnå dem ger glädje och tillfreds-
ställelse. Både i idrottsträningen och i lärandet satsar vi på personlig utveckling. Var och en skall
utvecklas utifrån sina förutsättningar.
Gemenskapen i idrotten och skolan är grundläggande för utveckling och goda resultat. Team och
laganda genomsyrar vår verksamhet.
Trygghet
Du tillhör en mentorsgrupp, där vi följer både gruppen och de enskilda elevernas utveckling och trivsel.
Gruppvis och personliga uppföljningar av arbetet i skolan och i idrotten sker regelbundet. Skolan är ett
team,
och alla, elever såväl som personal, hjälper och stöttar varandra, precis som ett idrottslag
hjälper varandra för gemensam framgång.
Hänsyn och respekt
I stället för regler och förbud, arbetar vi efter begreppen Hänsyn och Respekt.
Att visa varandra hänsyn, att vara rädda om varandra och skolan, att måna om varandra, är våra
riktlinjer.
Att respektera olikheter är en självklarhet – olikheter i bakgrund, erfarenheter och intressen berikar.
Det är en styrka att lära av varandra och om varandra.

Ansvar
Arbetet på skolan och i idrotten kräver att man tar ansvar: ansvar för sin planering, sin utveckling, att
utföra uppgifter, att vara på rätt plats i rätt tid och med rätt utrustning. Både tränare och skolpersonal
finns till hands för att hjälpa dig att ta det ansvaret.
På Aspero Idrottsgymnasium är du representant för vår verksamhet, vår skola och idrottsklubben.
Därför kräver vi även av dig en drog- och dopningsfri idrotts- och studieverksamhet.
Vision


Aspero Idrottsgymnasium kombinerar omsorg om individen med kvalificerad utbildning och
professionell träning.

Visionen antagen av skolstyrelse och bolagsstyrelse 2003


Verksamhetsområde

Studieförberedande utbildning i kombination med idrottsutövning.
Aspero idrottsgymnasium bedriver studieförberedande gymnasieutbildning i kombination med idrott.
Mål

Omsorg om individen
Elever, personal, föräldrar och tränare skall uppleva att vi visar omsorg om individen.
80 % skall förklara sig nöjda eller mycket nöjda.
Kvalificerad utbildning
Elever, personal, föräldrar och tränare skall uppleva att vi ger en kvalificerad utbildning.
80 % skall förklara sig nöjda eller mycket nöjda.
Professionell träning
Elever, personal, föräldrar och tränare skall uppleva att vi genomför en professionell träning.
80 % skall förklara sig nöjda eller mycket nöjda.
Verksamheten vid Aspero Idrottsgymnasium präglas av och bedöms utifrån tre huvudfaktorer.
Måluppfyllelsen mäts som upplevd kvalitet, genom att undersöka perspektiven
Strategi

Livslångt lärande och studiemål

Aspero idrottsgymnasiums pedagogiska verksamhet är starkt målstyrd. Det pedagogiska arbetet ska
präglas av mångsidighet, flexibla metoder och hög pedagogisk kvalité. Undervisningen skall organi-
seras i basgrupper, seminarier, föreläsningar, teman och projekt med en stor ämnes- och kursintegra-
tion i ett pedagogiskt helhetsperspektiv. Eleverna skall reflektera kring sitt eget lärande och skapa
beredskap och strategier för livslångt lärande.
Utbildningen har specialutformade programmål för en gedigen och spetsad idrottsutbildning samt bred
utbildning inom samhällsvetenskap, ekonomi och handel. Valbara kurser ger fördjupning inom valt
område. Utbildningen ger allmän behörighet till högskolestudier.
Aspero som del av idrottsrörelsen

Aspero betonar starkt idrottsanknutna ämnen och kurser, i kombination med ett attraktivt och
studieförberedande ämnesinnehåll. Utbildningen har inslag av samhällsvetenskap, ekonomi och
handel, samt självklart idrott. Utöver aktiv träning inom den valda idrotten och allmänt fysisk träning,
får eleverna gedigna kunskaper i idrottsteori och träningslära, totalt under tre år 550 till 950 poäng,
beroende på satsning och val. Därutöver kan man studera ledarskap och idrottspsykologi.
Aspero arbetar med ett tydligt samband med det lokala föreningslivet. Klubbar och föreningar är sam-
verkanspartners eller utförare av den specifika idrottsträningen. Vi kvalitetssäkrar genom utbildning av
tränare i betygskriterier och skolans förutsättningar. Vi strävar efter att utveckla idrottsråd med elever,
tränare och skolrepresentant, alternativt en aktiv dialog med eleverna, för löpande utvärdering och
som utvecklingsinstrument. Tränare skall ha genomgått relevant tränarutbildning.
Aspero och idrottsrörelsen upplever synergieffekter genom att stärka varandras varumärke och
använda varandras kontaktnät. Aspero är representerat vid cuper och tävlingar och information om
Aspero finns hos klubbarna. Genom ett nära samarbete med skolan medverkar idrottsrörelsen till
rekrytering, samtidigt som en attraktiv skola drar till sig duktiga elever från andra orter till de lokala
föreningarna. Aspero stävar efter att bli en naturlig mötesplats och samarbetspartner för idrotts-
rörelsens utbildningar, seminarier och symposier.
Aspero strävar efter att bli en självklar diskussions- och utvecklingspartner för samverkansklubbarna
och att ha god förankring hos Specialidrottsförbund och SDF (region/distrikt), samt hos Elitidrotts-
centrum, som i gengäld kan erbjuda goda föreläsare till Aspero.
Omsorg om individen
Aspero skapar en trygg och positiv omgivning för att ge goda inlärningsförutsättningar. Dialogen med
eleven om mål och vägar sker i ett förtroendefullt och konstruktivt möte mellan pedagog och elev.
Genom ett utvecklat mentorskap med helhetssyn kring eleven, skapar vi en närhet mellan lärare och
elev. Mentorskapet fokuserar på elevens utveckling genom reflekterande samtal, som tar sin
utgångspunkt i elevens ambition och förväntningar i förhållande till skolans och utbildningens krav,
Vi arbetar för att eleven skall ha en balanserad vardagstillvaro, där studier och idrottsutövande båda
ges plats och stöttas genom skolans organisation och anpassning till individuella behov och krav.
Flexibilitet i arbetssätt och grupperingar samverkar för att stärka elevens möjligheter att nå målen.
Helhetssynen på elevens utveckling och växande i såväl personligt, studiemässigt som idrottsligt
perspektiv är vägledande. Vi uppmärksammar elevers välbefinnande såväl fysiskt som psykiskt, både i
förebyggande och rehabiliterande syfte, och arbetar aktivt med värdegrunden. Vi arbetar fortlöpande
med rutiner och kanaler för att stödja och hjälpa elever med behov av särskilt stöd.

Kvalificerad utbildning
Aspero skall ha pedagogiskt och ämnesmässigt kvalificerad personal, som arbetar för en levande
pedagogisk utveckling. Tvärvetenskaplig samverkan och kollegialt utbyte samverkar för en större
helhetssyn och bildar mönster för elevernas framtida karriär. Den tvärvetenskapliga synen präglar
organisation och genomförande av utbildningen för att skapa ett gott kunskapssammanhang.
Elevernas utveckling till delaktiga, demokratiska medborgare medför att vi strävar efter att utveckla
förmågan till självständighet och ansvarstagande för studier, idrottsutövande och livsstil. Undervis-
ningen skall präglas av kritiskt tänkande, reflektion och analys. Handlednings- och resurstid används
som stöd för eleverna att nå kunskaps- och färdighetsmål. Eleverna skall ges en varierad verktygslåda
och strategier för ett fortsatt lärande genom livet.
Programmålen innebär en gedigen idrottsutbildning med både praktisk och teoretisk bas och valbar
spets, samt en bred gemensam utbildning inom samhällsvetenskap, ekonomi och handel. Valbara
kurser ger fördjupningar inom valt område.
Utbildningen ger allmän behörighet till högskolestudier inom utbildningsfältet och genom valbara
kurser även särskild behörighet till ett antal utbildningar.
Professionell träning
Aspero utvecklar ett övergripande träningstänk, där generella inslag kompletterar grenspecifika.
Utbildningen som helhet genomsyras av idrotten. Mentorer och tränare skall ha ett ömsesidigt utbyte
av kunskaper och omdömen för en helhetssyn på elevens situation. Träningsdagbok är ett instrument
för uppföljning av elevens arbete och vardag.

Skolorna på respektive orter fokuserar på ett urval av idrotter, som lokalt är starka och har klubbar
med förutsättningar att uppfylla vår samverkansvision. Aspero skall sträva efter att uppfylla de krav
respektive specialidrottsförbund ställer för auktorisation eller liknande. I samverkan mellan Aspero och
idrottsklubbar, specialidrottsförbund och distriktsförbund ingår Aspero som en naturlig partner i den
idrottsliga utvecklingen.
Den idrottsanknutna utbildningen omfattar 550-950 poäng, fördelade under tre år. Utbildningen
innehåller både träningsaktiviteter, ledarskapsaktiviteter och teoretiska inslag av olika karaktär, inom
ramen för ämnena Idrott och hälsa, Specialidrott samt Träningslära.
Träningen genomförs med 3 till 4 tillfällen per vecka, och bedrivs på förmiddagen för att möjliggöra
återhämtning samt utgör ett komplement till klubbträningen. Träningen är dels grenspecifik med fokus
på individuell teknik och färdighet och dels av allmän karaktär. Dessutom tillkommer idrottsteori samt
olika fysiska tester. Gruppstorleken optimeras efter idrottsgrenens karaktär, alternativt i enlighet med
auktorisationskrav.

Source: http://www.aspero.nu/sites/default/files/skolplan.pdf

grovegroup.co.uk

1 IDENTIFICATION OF THE SUBSTANCE/PREPARATION AND COMPANY/UNDERTAKINGLord Corporation (Europe) LtdChemical Products DivisionStretford Motorway Estate, Barton Dock RoadStretford, Manchester. M32 0ZH. United Kingdom+44 (0)161 865 8048+44 (0)161 865 0096EPOXY RESIN (Number average MW <= 700 ) 500-033-5The Full Text for all R-Phrases are Displayed in Section 16May cause sensitisation by skin

Microsoft word - calculs de doses

1. Le médecin a prescrit à Mr X. une injection de vitamine K en intraveineuse directe. Vous disposez d’ampoules de vitamine K de 1 ml contenant 50 mg de produit actif. Quel volume (en ml) devez-vous injecter ? 2. Vous devez injecter par voie intramusculaire 250 mg de vitamine B1 par jour, en une seule fois. Vous disposez d’ampoules de 2 ml de vit. B1 dosées à 100 mg. Quel volume (en ml)

Copyright © 2010-2014 Medical Articles