Astmaoallergiforbundet.se

astma & allergi
Under graviditeten ställs alla kvinnor inför frågor som man inte har haft anledning att fundera på tidigare. För dig med astma och allergi finns det säkert dessutom en hel del du und- rar över som har med det att göra. Hur påverkar min sjukdom fostret? Kan jag fortsätta ta mina mediciner? Finns det något jag kan göra så att mitt barn inte blir allergiskt? Den här broschyren försöker svara på de frågorna och ge råd om hur både du och det blivande barnet ska må så bra som möjligt. Den tar också upp saker att tänka på om du ammar.
Råden är framtagna av svenska forskare och specialistläkare De flesta mediciner i denna broschyr är angivna med sina generiska namn (det officiella namnet på det verksamma äm- net som ingår i läkemedlet). För att hitta de olika handelsnam- nen för dessa mediciner kan du gå in på www.fass.se. utgivare Stiftelsen Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond redaktör Hanna Vihavainen • grafisk form Losita Design, www.lositadesign.se omslagsbild: Colourbox • tryck Åtta45 2010 Käl a: Astma & Al ergi – handbok vid graviditet och amning, ISBN 978-91-978333-0-1. Boken kan bestäl as el er laddas ner på www.astmaoal ergiforbundet.se astma är den kanske vanligaste kroniska sjukdomen Astmaförsämringar kan komma när som helst under graviditet. Om din astma är lindrig, eller mått- under graviditeten men tenderar att vara vanligast lig och välkontrollerad, ställer den förmodligen inte i slutet av andra trimestern när fostret har vuxit och till några problem vare sig för dig eller fostret. Om du andningsreserverna är som lägst. Under graviditetens har svår eller dåligt kontrollerad astma finns en ökad avslutande fyra veckor brukar astman förbättras. Då risk för komplikationer hos fostret och behov av kej- ställer barnet in sig och tränger ofta ner i bäckenet sarsnitt. Expertisen är överens om att risken för fostret varvid mängden luft i lungorna efter en normal utand- vid obehandlad astma är klart större än de teoretiska risker som kan finnas med astmaläkemedel. Du ska De vanligaste utlösande faktorerna för astmaför- må så bra som möjligt i din astma, både för din egen sämring är virusorsakade förkylningar, respektive att man inte tar sin inhalationskortison. Användande av inhalationskortison minskar risken för astmaförsäm- ring och det är viktigt både för dig och fostret.
Sammanfattningsvis kan sägas att en rätt skött be- handling med inhalationskortison är det bästa skyd- Den växande livmodern lyfter mellangärdet ungefär det mot akuta astmaförsämringar. Om en astmaför- fyra centimeter. Det gör att den mängd luft som finns sämring inträffar trots optimal behandling, behandlas kvar i lungorna efter en normal utandning minskar. det akuta astmaanfallet på samma sätt som hos icke- Under graviditeten ökar ventilationen (lufttranspor- gravida, inklusive behandling med kortisontabletter ten till och från lungorna) med cirka 40 procent och syrekonsumtionen stiger med cirka 18 procent. Venti- lationsökningen ökar andningsarbetet vilket kan göra att du känner dig kortandad både i vila och vid lätt ansträngning. Framför allt under den senare delen av Svår astma är ett tillstånd med många möjliga orsaker. graviditeten har dina lungor minskade marginaler att Den vanligaste är troligen att man inte tar medicinen som man ska och att man vistas i miljöer som inte är bra ur astmasynpunkt. Svår astma kan innebära en ökad risk för havandeskapsförgiftning, diabetes och nedsättning av moderkakans funktion. Sömnapné Traditionellt har sagts att astmans svårighetsgrad un- (andningsuppehåll under sömnen), framför allt hos der graviditet förblir oförändrad hos en tredjedel av den överviktiga gravida kvinnan, är också en faktor kvinnorna, ökar hos en tredjedel och minskar hos den vid svår astma som kräver spe ciell icke-medicinsk be- resterande tredjedelen. Risken för astmaförsämringar är generellt ökad hos gravida astmatiker, även hos dem som upplever att astman blir bättre i början av gravidi- teten. Det är inte möjligt att förutspå hur graviditeten kommer att påverka astmasjukdomen just för dig. Det Det har länge funnits oro över att astma kan påverka finns studier som visar att det är kvinnorna med svår graviditet och foster. Stora forskningsstudier har be- astma som har störst risk för försämring av sjukdomen skrivit en viss ökad risk för för tidig födsel, havande- skapsförgiftning, låg födelsevikt och missbildningar, men riskökningen förefaller mycket liten och främst sämringar. De ordinationer som finns för din astma- kopplad till svår och dåligt kontrollerad astma. behandling före graviditet kan följas också när du är Astmaförsämringar bör så långt möjligt undvikas gravid. De flesta läkemedel ges med inhalator och det under graviditeten. De innebär en klart ökad risk för är viktigt att du använder rätt teknik. Rökstopp är ext ra komplikationer hos fostret. Svår astmaförsämring, viktigt för en gravid kvinna med astma. framför allt om den uppträder under den första tri- mestern, har visat samband med en lätt ökad risk för Behandling av inflammationen i luftrören milda missbildningar. Denna risk är mindre hos dem Inhalationskortison ska användas som normalt un- som får aktiv behandling mot försämringen. Det finns der graviditet. Behandling med inhalationskortison inga belägg för att kortisontabletter som behandling minskar risken för akuta astmaförsämringar under för astmaförsämringen i sig innebär en ökad risk för graviditeten och risken för nya akutbesök och sjuk- hus inläggningar. Inga hittills publicerade studier har En annan risk med dålig astmakontroll är för tidig visat någon koppling mellan användning av inhala- födsel med låg födelsevikt. Risken ökar med sjukdo- mens svårighetsgrad. Däremot har man inte kunnat Gravida kvinnor med astma, som har ställts på finna något samband mellan risk för för tidig födsel leukotrienantagonister före graviditeten och som har samt användandet av kortisontabletter eller -sprutor. uppvisat en signifikant förbättring, kan fortsätta med Tvärtom har man visat att kortison till gravida med astma, med hotande för tidig födsel, minskar risken Kortisontabletter kan användas som vanligt under för andningskomplikationer hos fostret.
graviditeten. Den samlade bedömningen av olika stu- dier pekar på att kortisontabletter inte har någon for- Om du har en välkontrollerad astma kan du följa bas- Behandling av luftrörs förträngningen programmet för mödravårdcentralen (MVC). Ta kon- Kortverkande luftrörsvidgande inhalationsläkemedel takt med din behandlande läkare för att ta reda på om kan användas som normalt under graviditet. Man har du behöver extra kontrollbesök. Det är mycket sällsynt inte kunnat påvisa någon koppling mellan använd- att astma under graviditet kräver extra kontroller på ning och missbildningar. Långverkande luftrörsvid- specialist-MVC. Svår eller svårkontrollerad astma un- gande medel kan också användas som normalt under der graviditet bör skötas av förlossningsläkare tillsam- mans med lungläkare, allergolog eller annan specialist med särskild kompetens inom astmasjukdomar. Det finns inget som tyder på att inhalationskortison i kombination med luftrörsvidgande inhalation medför någon ökad risk. Alla kombinationsalternativen har använts på ett stort antal gravida kvinnor.
Att ta för lite astmamedicin under graviditet är sanno- likt vanligt. Det medför ökad sjuklighet och innebär risker för både dig och fostret eftersom gravida kvin- nor har en ökad risk att drabbas av svåra astmaför- Förlossningen påverkas inte av astma och sköts som hos icke-astmatiker. Du ska fortsätta att ta dina ast- mamediciner under förlossningen. Epiduralanestesi, ryggbedövning, har fördelen att minska syrgaskon- sumtion och den mängd luft som tas in i lungorna ● Du ska fortsätta att ta dina astmamediciner under värkarbetet. Akut försämring av astman under i minst samma utsträckning som innan du förlossningen är ovanlig men kan innebära en bety- blev gravid. En underbehandlad astma är en dande risk för dig och barnet. Akut astmaförsämring större risk för fostret än de eventuella risker vid förlossningen behandlas på samma sätt och lika Perioden efter förlossningen brukar inte astman ● Studier ger stöd för att långvarig behandling försämras och hos kvinnor som försämrats under gra- med inhalationskortison, luftrörsvidgande viditeten återgår astman till ursprungsläget inom tre medel eller antileukotriener, inte har visat något samband med för tidig födsel eller ökad mängd missbildningar hos fostret.
● Inte heller under förlossning och amning Astmabehandlingen under amning skiljer sig inte från finns det någon anledning att avstå från, den som rekommenderas under graviditet. Många studier finner att amning minskar risken för tidiga astmabesvär hos barnet. Det finns också studier som talar för att amning minskar risken för eksem, medan andra studier inte funnit sådan effekt.
Koncentrationen av astmaläkemedel i bröstmjölk (inklusive kortisontabletter) är så låg att risken för på- verkan på barnet är osannolik. Du ska därför fortsätta att ta dina astmamediciner under amningen.
graviditeten medför en ökad risk för att kroppens erande terapi med antihistamin finns det ingen an- organ och vävnader svullnar. Denna svullnad påver- ledning att ändra medicineringen vid graviditet. kar även nässlemhinnan med ökad grad av nästäppa Klemastin och dexklorfeniramin har ofta rekommen- hos ett stort antal gravida kvinnor. Detta förhållande derats vid graviditet. Problemet med dessa preparat är innebär att besvär av allergisk nästäppa kan förvärras emellertid att de tillhör första generationens antihis- tamin med uttalad trötthet som biverkan. Preparaten Du bör fortsätta med samma läkemedel mot aller- rekommenderas därför inte längre vid behandling av gisk nästäppa som innan du blev gravid. Om du avstår från behandling kommer din nästäppa, och därmed Behandling med moderna antihistaminer (så kalla- livskvalitet, att försämras. Försämrad näsandning de andra generationens antihistamin) ger nästan ing- nattetid medför ökad risk för apné (andningsuppehåll en trötthet som biverkan. Av moderna antihistaminer under sömnen) och sämre sömn. Dessutom medför finns störst erfarenhet av behandling under graviditet underbehandling av allergisk nästäppa att du som med loratidin och cetirizin där säkerhetsdata ger till- dessutom har astma riskerar försämring i astmasjuk- domen med ytterligare risker för såväl dig som fost- Antihistamin kan även ges som lokal behandlings- form i näsan i form av spray levokabastin. Detta pre- parat kan liksom antihistamintabletter rekommende- Vid problem med nästäppa bör man, oavsett om man Budesonid kortisonspray i näsan är en säker behand- är gravid eller inte, med hjälp av några stadiga böcker ling utan ökad risk för fosterskadande effekter, eller höja huvudändan till 15 graders lutning så att huvudet andra negativa effekter under graviditeten. Du kan kommer ovanför horisontalplanet. Du kan också pro- fortsätta med samma behandling som före gravidite- va näsvingevidgande splintar. De kan köpas på apote- ket, liksom näsplåster, som hindrar näsvingarna från att falla samman mot nässkiljeväggen. Vid inflamma- tion i näsan och bihålorna har man visat viss symtom- Det är ganska sällan kortisontabletter behöver använ- lindrande effekt av nässköljning med koksaltlösning. das vid allergisk nästäppa. Undantaget är om behand- Det kan också ha god effekt vid allergisk nästäppa. ling med lokal kortisonspray samt antihistamin inte hjälper. Då kan kortisontabletter användas även under Natriumkromoglikat lokalt i näsan graviditet på samma sätt som vid astma. Natriumkromoglikat har funnits på marknaden under flera decennier utan att fosterskadande biverkningar har rapporterats. Den har dock inte visat särskilt god Cirka 25 procent av alla gravida kvinnor utvecklar icke-allergisk nästäppa under minst sex veckor, som Antihistamintabletter och –spray försvinner inom två veckor efter förlossningen. Näs- Antihistamintabletter är ofta basen vid behand- täppan innebär en påtaglig försämring av livskvalite- ling av allergisk nästäppa. Om man har en fung- ten, på grund av försämrad sömn med tillhörande dag- trötthet, koncentrationsproblem och inlärningssvårig- heter. Täppan har sannolikt med hormonförändringar att göra även om man inte kunnat fastlägga vilket hor- mon som är viktigast. Graviditetsorsakad nästäppa är något vanligare hos kvinnor med kvalsterallergi men annars finns ingen ökad risk för nästäppa om du har Nästäppa vid graviditet kan vara inkörsport till kortisonspray mot din allergiska nästäppa, näsdropps- eller nässpraymissbruk vilket kan medfö- och det hjälper, finns det ingen anledning att ra fortsatta problem med nästäppa efter förlossningen. Överförbrukning av avsvällande nässprayer medför en ökad tolerans mot nässpray, tilltagande svullnad och hyperreaktiv slemhinna. Detta kan öka den täppa som orsakats av graviditeten och riskerar dessutom ● Om allergisk nästäppa debuterar under att kvarstå efter förlossningen. Behandling består i att graviditeten ska du följa samma behandling man slutar med den avsvällande sprayen, som ersätts med kortisonspray. Ofta får denna avvänjning bero till ● Graviditetsorsakad nästäppa kan vara Vad gäller graviditetsorsakad nästäppa så finns inkörsport till näsdropps- eller nässpray- inga behandlingsrekommendationer på vetenskap- lig grund. Kortisonspray kan prövas men effekten är problem med nästäppa efter förlossningen. tveksam. Fenylpropanolamin har visat viss effekt men Följ noga ordinationerna om behandlings- observera att det finns en risk för förhöjt blodtryck om tid för avsvällande näsdroppar eller nässpray. du tar högre dos än 50 mg två gånger dagligen. eksem är en folksjukdom och drabbar många gravida ling med kortison för utvärtes bruk inte fungerar eller men eksem påverkar inte graviditeten eller fertiliteten inte kan ges. Erfarenheten av behandling av atopiskt hos kvinnor. Graviditeten i sin tur kan påverka svårig- eksem med lokala kalcineurinhämmare under gravi- hetsgraden hos ett pågående atopiskt eksem. Majorite- ditet är visserligen begränsad, men medlen utgör ett ten (52 procent) har rapporterats bli sämre, medan en alternativ för utvalda fall där behandling med mjuk- stor minoritet (24 procent) förbättras. Försämringen görare, kortison för utvärtes bruk och ljusbehandling av atopiskt eksem inträder oftast under de första gravi- inte fungerat, under förutsättning att endast begrän- ditetsveckorna. Hur andra former av eksem påverkas Lokala tjärpreparat och naturmedel Tjära används numera mycket sparsamt i behand- lingen av atopiskt eksem. Tjära bör för säkerhets skull Hörnstenarna vid behandling av eksem, även under undvikas under graviditet. Beträffande naturmedel graviditet, är att undvika den eller de faktorer som bör dessa undvikas under graviditet, eftersom de inte utlöser/försämrar eksemet, samt att använda mjuk- genomgått bedömning om eventuell giftighet. görande hudprodukter och kortison för utvärtes bruk Behandling med kortisontabletter eller -sprutor vid eksem hos gravida bör skötas av hudläkare i samråd Mjukgörande medel används mot torr hud. Dessa kan köpas i dagligvaruhandeln, över internet eller på apo- teket. De produkter som förskrivs på recept har inga kända risker under graviditet. Det är värt att notera UVB-behandling betraktas som säker under gravidi- att de mjukgörande medel som finns på fass.se, till tet. PUVA-behandling får inte ges under graviditet.
skillnad från andra medel, genomgått bedömning av Du kan fortsätta använda mjukgörare, kortison för ut- Kortison för utvärtes bruk indelas i fyra grupper: värtes bruk och UVB-ljusbehandling när du ammar. I = svaga, II = medelstarka, III = starka, IV = extra Beträffande lokala kalcineurinhämmare saknas fort- farande studier av amning. I väntan på bättre kunskap Behandling med svagt, medelstarkt och starkt kor- bör medlen därför undvikas under amning. Detta gäl- tison för utvärtes bruk är säker under graviditet. Extra ler även lokalbehandling med tjära och naturmedel. starka bör dock användas med viss restriktivitet, lik- Eksem på eller runt bröstvårtan utgör ett särskilt som hos icke-gravida, på grund av risken för hudför- problem vid amning med tanke på risken att lokalt tunning och påverkan på kroppen i övrigt. applicerade medel då kan överföras till barnet. Det är viktigt att behandla detta eksem så att du kan fortsätta Lokala kalcineurinhämmare används som andra- Svaga och medelstarka kortisonmedel för utvärtes hands val hos vissa med atopiskt eksem, där behand- bruk samt mjukgörare kan användas. Smörj eksem- området på/runt bröstvårtan omedelbart efter att bar- net har ammats. Tvätta bort eventuella krämrester in- för nästa amning, gärna med lite bröstmjölk, så und- viker du irriterande vatten- och tvålkontakt.
● Undvik om möjligt utlösande och försämrande faktorer och smörj huden med mjukgörande medel och kortisonmedel för utvärtes bruk tillhörande grupp I–III (svaga, medelstarka, på och runt bröstvårtan behandlas med svaga till medelstarka kortisonmedel, samt mjuk- görare, så att du kan fortsätta amma.
allergenspecifik immunterapi (ASIT) med allergi- mande symtom med svåra astmaförsämringar trots vaccin är en behandling mot allergisk nästäppa, aller- behandling med högdos inhalationskortison. Rekom- gisk astma samt bi- och getingallergi. Målet med im- mendationen är att Anti-IgE endast ska användas un- munterapin är att minska de allergiska symtomen och der graviditet då det är absolut nödvändigt i väntan på medicineringen samt att förbättra livskvaliteten. Im- munterapi ska inte påbörjas under graviditet på grund av den risk för allvarliga biverkningar som alltid finns Påbörjad immunterapi kan dock fortsätta under graviditeten om underhållsfasen uppnåtts utan allvar- liga reaktioner. Detta ska ske efter en diskussion med din behandlande läkare. Det är viktigt att du får nog- grann information och är införstådd med terapins ef- fekt och riskerna med den. Immunterapi under gravi- ditet är en säker behandling om man följer de rutiner som föreligger. Vid samtidig astma, som visar tecken ● Immunterapi ska inte påbörjas under på att försämras, ska immunterapin avslutas.
graviditet. Påbörjad ASIT-behandling kan dock fortsätta under graviditeten om under- hållsfasen uppnåtts utan allvarliga reaktioner. Ett alternativ till allergivaccin är immunterapi som ta- ● Behandling med immunterapi under graviditet blett under tungan (SLIT). I Sverige används det idag bara mot gräspollenallergi. Vid graviditet är den kli- niska erfarenheten av SLIT mycket begränsad. Djur- experiment talar inte för ökad risk för fosterskada men SLIT ska inte inledas under graviditet. Om du blir gravid under pågående behandling ska du kon- takta allergiläkaren för en diskussion om eventuell Anti-IgE-behandling är en relativt ny form av te- rapi vid allergisk sjukdom där man får sprutor med antikroppar mot IgE, den molekyl som till stor del är ansvarig för den allergiska reaktionen. Anti-IgE- behandling kan bli aktuellt om du har svår allergisk astma med nedsatt lungfunktion och ofta återkom- för att kontrollera astma och allergi kan förutom medicinsk behandling också andra åtgärder behövas, Fukt i byggnader ger ökad risk för hosta, pip i luftrören till exempel förändringar i den dagliga miljön då detta och astma, varför en god, välventilerad inomhusmiljö bör eftersträvas för alla. Varför fukt i byggnader ökar Att försöka undvika de allergen som ger symtom, risken för luftvägsbesvär är oklart men sambandet är liksom att minska exponeringen för luftvägsirrite- tydligt. Vid misstanke om dålig inomhusmiljö kan du rande ämnen, kan tyckas som självklara råd även för få hjälp med bedömning av bostaden av allergikonsu- gravida kvinnor men är inte alltid så lätta att följa i det En viktig åtgärd är att kontrollera att ventilationen De flesta av de råd som erfarenhetsmässigt hjälper fungerar. Mögellukt, fuktfläckar och kondens på sov- många med allergisjukdomar är inte tillräckligt ut- rumsfönster under vinterhalvåret är indikatorer på värderade. Detta innebär inte att de är verkningslösa, dålig ventilation. Synlig fukt ska åtgärdas och mögel men att effekten av dem är svår att studera. ska tas bort, inte bara behandlas med mögelgifter. Pälsdjur är ett vanligt inomhusallergen som kan vara Tobaksrök är, för de allra flesta med astma, det som svårt att undvika helt. Särskilt kattallergen, som är li- irriterar luftvägarna mest. Både egen rökning och rök tet och håller sig svävande lätt, finns nästan överallt i omgivningen, så kallad passiv rökning, kan ge ökade och är svårt att städa bort. Djurägare bär med sig al- astmasymtom. Rökning är en av de faktorer som kan lergen i kläderna och känsliga individer kan få besvär ligga bakom dålig astmakontroll. Förutom att rökning av sådan indirekt kontakt. Byte av kläder efter djur- förvärrar symtomen ger rökning också en minskad kontakt och noggrann städning innan den allergiske effekt av behandlingen med inhalationskortison. Att personen besöker djurägare kan vara till hjälp. Det undvika rökning är också den viktigaste åtgärden du saknas dock studier som visar tydlig positiv effekt av kan göra för att skydda ditt barn mot dålig lungfunk- allergensanering i hemmet. Om du har pälsdjursal- lergi och får symtom av pälsdjur bör du inte ha sådana Nikotinersättningsmedel bör undvikas under gra- viditet då nikotin kan ge upphov till skador på fost- Den som är pälsdjursallergisk anger ganska ofta att rets nervsystem. De kan emellertid användas om du de inte får besvär av det egna pälsdjuret, men daglig inte klarar att sluta röka utan dem. Nikotintuggummi exponering kan sannolikt ändå underhålla en över- före dras i så fall framför plåster. känslighet i luftvägarna. Det kan ta flera månader för Observera dock att det är den totala nikotindosen allergennivåerna att sjunka efter att man har avlägsnat som avgör risken, till exempel i fall där nikotin tillförs både i form av rökning och nikotinersättning. Andra Exponering för pollen under sommarhalvåret är läkemedel mot nikotinberoende, som Zyban och omöjligt att helt undvika. är du pollenallergisk kan Champix, ska inte användas under graviditet. halterna av pollen inomhus möjligen minskas genom att hålla dörrar och fönster stängda under dagtid och att inte torka tvätt utomhus. Att idrotta ute under da- gar med höga pollenhalter är också mindre lämpligt eftersom du vid hastig andning exponeras för större Kvalster trivs där luftfuktigheten är över 50 procent. Genom en god ventilation kan detta undvikas på de flesta platser i Sverige. Du kan använda kvalsterskydd till kudde och madrass eller tvätta textilierna ofta i 60 grader. Enbart kvalstersanering av bädden har dock ● Att undvika rökning är det viktigaste du kan inte någon säker effekt på allergisymtomen hos vuxna, göra för att skydda ditt barn mot dålig lung- men däremot finns det en studie på barn som visar en funktion och luftvägsbesvär. Undvik nikotin- ersättningsmedel, men om du inte klarar dig Om du har latexal ergi är det mycket viktigt att utan är nikotintuggummi bättre än plåster.
informera vården om det, exponering bör strikt und- vikas vid gynekologundersökning, förlossning och ● Titta på din dagliga miljö och se om du behöver förbättra den på något sätt.
Ozon, hög partikelförekomst och andra luftföro- reningar kan ge ökande symtom om du har dåligt kontrollerad astma, medan det sällan ger bekymmer om din astma är välkontrollerad. Vissa försämras av fuktig väderlek, andra av kyla eller värme. Om du har svårkontrollerad astma bör du undvika att motionera vid höga halter av luftföroreningar eller den väderlek som ger dig besvär. Mot kyla finns andningsskydd som värmer upp och fuktar inandningsluften och på så sätt minskar retningen i nedre luftvägarna.
Övervikt har visat sig ha samband med astma. Perso- ner med högt BMI (body mass index) och/eller stort midjeomfång har en ökad risk för astma. Övervikt fö- regår ofta astmautvecklingen och viktminskning leder till mindre astmasymtom. Hur viktökning vid gravi- ditet påverkar astma har ännu inte studerats. du undrar kanske om du kan göra något för att för- hindra att allergier och astma uppkommer hos ditt Rökning är idag en definierad riskfaktor vad gäller ut- barn. Det finns tyvärr mer eller mindre vetenskapliga veckling av astma hos barnet. Detta gäller såväl mo- spekulationer och teorier om olika allergiförebyg- derns egen rökning redan från tidig graviditet som gande faktorer som inte alltid är säkerställda på veten- exponering för passiv rökning under småbarnsåren. Exponering för tobaksrök under fostertiden tycks ha För att förklara de senaste decenniernas ökande störst betydelse. Moderns rökning under graviditeten förekomst av allergi har forskare studerat vilka för- påverkar barnets tillväxt, men också barnets lungut- ändringar som skett i vårt samhälle under samma tid veckling. Ju mer modern rökt under graviditeten, de- och som skulle kunna medverka till ökningen av al- sto större är påverkan på barnets lungfunktion. Mo- derns rökning ökar risken för att barnen får sämre Man har intresserat sig för vår omgivningsmiljö, lungfunktion ända upp i skolåldern och risken för både de yttre levnadsbetingelserna, med förändrat astma i senare tonåren är kopplad till passiv rökning infektionsmönster, och den inre miljön i form av den mikrobiella miljön i tarmen. Detta brukar kallas hy- Passiv rökning under spädbarnstiden, det vill säga gienhypotesen. Man menar att de virus och bakte- rökande föräldrar, ökar också risken för tidiga besvär rier som barnet tidigt utsätts för, liksom de bakterier av luftrörsförträngning hos barnet. Så kallad ”hän- som ingår i tarmfloran, påverkar hur immunsystemet synsfull rökning” (under köksfläkt, på balkong eller mognar och påverkas av allergener; det vill säga om liknande) är inte bra nog, då studier har påvisat alltför tolerans eller allergi kommer att utvecklas. hög exponering för barnet även under sådana former. Å andra sidan har vår livsstil också förändrats Då det gäller allergi har det tidigare varit oklart mycket samtidigt med ökningen av allergisjukdomar- om rökning påverkar risken för sjukdom. Nyligen na. Vad, och hur mycket, vi äter har förändrats. Över- har det publicerats en stor undersökning som visar vikt har blivit vanligare. Graden av fysisk aktivitet har att föräldrarnas rökning under spädbarnstiden ökar minskat, liksom mängden solljus vi utsätts för. risken att barnet är sensibiliserat (bildar antikroppar) Hur miljön och livsstilen sedan slutligen påverkar mot inomhusallergen och födoämnen vid fyra års ål- den enskilda individen beror på individens genetiska der. Denna sensibilisering ökar risken för astma och allergiska symtom senare i livet. Möjligen påverkas Man har tidigare utan någon riktigt säker veten- slemhinnorna hos barnet av den passiva rökningen så skaplig bas konstaterat att barn kan bli allergiska mot att de blir känsligare för allergiframkallande ämnen. exempelvis pälsdjur, komjölk, ägg eller jordnötter, och Störst risk är det om barnet utsätts för rökning under sagt att barnen nog bör undvika sådant i tidig ålder för att inte bli sjuka. Eller gett gravida kvinnor rådet att undvika nötter i kosten för att inte barnet ska löpa risk Medicinska råd måste vara väl underbyggda och Enbart bröstuppfödning under de första levnadsmå- eftersom kunskapen ständigt ökar kommer råden san- naderna rekommenderas till alla barn oavsett ärftlig- nolikt att behöva förändras i takt med nya forsknings- het för allergi. I Sverige rekommenderas full amning i 4-6 månader medan WHOs rekommendationer är full amning i sex månader. WHOs längre rekommendera- de tid beaktar att amningen ger ett bra skydd mot tar- i moderns kost, såsom i medelhavsdiet, skulle kunna minfektioner, vilket är av värde i utvecklingsländer.
Amning överför ett visst mått av försvar mot virus- Tillskott av så kallade probiotika (laktobaciller, bi- infektioner i barnets luftvägar, således ett skydd mot fidobakterier), har tillskrivits möjlig skyddseffekt mot tidiga astmaliknande besvär. Huruvida amning också allergiutveckling hos barnet. Probiotikan antas stärka skyddar mot utveckling av allergier är alltjämt oklart, tarmens slemhinnebarriär och påverka tarmens im- munsystem till toleransutveckling. Det finns många I vissa studier tycks amning i 3-6 månader kunna intressanta studier om probiotika, men än så länge ge en minskad risk för astma och överkänsliga luft- rör. Den skyddande effekten har setts upp till fyra Tills vidare är man försiktig inom vården att ut- års ålder. Då det gäller eksem finns det studier som tala sig om möjligheten att skydda barnet genom kost- visar att amning ger ett skydd mot eksemutveckling modifikationer. Rådet till dig blir således att äta en och andra som inte har visat ett sådant skydd. Längre näringsriktig och varierad kost, och att inte utesluta amning än sex månader kan öka risken för eksem och några speciella födoämnen med hänsyn till framtida födoämnes allergier. Sannolikt beror skyddseffekten av amning på om barnet har en ärftlig benägenhet för Tidig exponering för komjölk anses kunna öka risken för komjölksallergi hos högriskbarn (spädbarn i famil- Den blivande moderns kost är föremål för intensiv jer med åtminstone två familjemedlemmar med om- forskning ur många olika synvinklar. Kostens inne- fattande och behandlingskrävande allergisk sjukdom; håll av nötter, jordnötter, fisk och skaldjur under gra- inte enbart pollenallergi ). Om de får komjölkshydro- viditeten har spekulativt beskrivits som riskfaktorer lysat vid behov av tillägg före fyra månaders ålder för utveckling av allergi mot respektive födoämne. minskar risken för eksem och komjölksallergi, men Detta har emellertid inte kunnat ledas i bevis. risken för senare allergier tycks inte påverkas. Eftersom du inte kan minska risken för allergi hos Man har försökt skjuta upp allergi genom att und- det väntade barnet genom att undvika viss föda un- vika att ge vissa födoämnen under barnets första år. der graviditeten har man istället undersökt om man Detta har inte gett färre allergier. Introduktion av fast genom att tillföra vissa näringsämnen under gravidi- föda under samtidig amning vid 4-6 månaders ålder teten kan minska risken för allergi hos barnet. enligt gängse rekommendationer från BVC anses nu av Långa fleromättade fettsyror, omega n-3 och n-6 vissa vara det bästa ur toleransutvecklingssynpunkt.
fettsyror, påverkar immunsystemet på flera olika sätt och det finns mindre undersökningar som visar att ett stort intag av dessa fettsyror hos modern kan minska allergierna hos barnet. Om riskminskningen sker un- Pälsdjur i hemmet innebär inte bara exponering för der graviditet eller via bröstmjölk är ännu inte klar- pälsdjursallergen, utan också ökad exponering för bakterier via smuts från djuret. Detta anknyter till frå- Flera andra enskilda näringsämnen har också stu- gan om ”hygienhypotesen”, att vi skulle få mer allergier derats. Man har sett att hög förekomst av antioxidanter om vår uppväxtmiljö är alltför ren. Det är emellertid mycket vanskligt att förutsäga om pälsdjursinnehav är en riskfaktor för den enskilda individen. Barnets egna genetiska förutsättningar kommer att avgöra om bar- net utvecklar tolerans eller allergi. Rådet blir således att familjen inte nödvändigtvis behöver göra sig av med pälsdjur innan barnet föds. Skulle barnet emel- lertid senare utveckla allergisk sjukdom relaterad till ● Rökning är en riskfaktor för astma hos barnet, pälsdjur, så måste djuret försvinna och bostaden sane- både moderns rökning under graviditeten och passiv rökning under småbarnsåren.
● Det säkra rådet är att amning förebygger infektioner och astmaliknande besvär hos det Ventilationen i bostaden bör uppfylla gällande normer och fukt- och mögelskador bör åtgärdas för att minska risken för hosta och astmabesvär. Den yttre miljön ● Eventuella risker med pälsdjursinnehav med luftföroreningar i form av hög partikelförekomst går inte att generalisera, förutsättningarna eller koloxid under graviditeten eller tidig uppväxt kan för att barnet blir allergiskt eller tolerant är påverka barnets lungfunktion negativt och öka risken för sensibilisering mot utomhusallergen.
● Du ska inte utesluta eller inkludera några särskilda födoämnen under graviditeten. ● Håll ett öga på den vetenskapliga utvecklingen på området. Barnläkarföreningens sektion för barn- och ungdomsallergologi utarbetar och uppdaterar råd för förebyggande åtgärder mot astma & allergi
under graviditeten
den här broschyren är gjord av stiftelsen Astma- och allergiförbundets forskningsfond. fonden delar varje år ut pengar till svensk forskning kring astma och allergi. läs mer om fonden och vad pengarna går till på där kan du också ge en gåva till allergiforskningen!

Source: http://astmaoallergiforbundet.se/wp-content/uploads/2013/05/S%C3%A5-sk%C3%B6ter-du-din-astma-och-allergi-gravid..pdf

Dessert

Gynostemma infused with extracts of lou ham guo, schisandra, lycium, Fight and support with this knockout of fresh ginger, cayenne pepper and lemon juice For energy and mental alertness. Rosemary, sage, spearmint, bay leaf, turmeric, Echinacea ,ginger, bonaset, rosemary, goldenseal, elder flower, bay leaf & Some Throat related remedy I started using twenty two years ago This drink

67-206-84-73.static.cimcoisp.net

Lexiscan HOW DO YOU PREPARE? DO NOT take any medications on the morning of the exam. If you use an inhaler, Myocardial Wear comfortable 2 piece outfit (no snap or zipper shirts) and walking shoes. Women need to wear a bra. If you have breast implants , please inform the doctor Perfusion Imaging Do Not eat or drink after midnight before the and technologist, as th

Copyright © 2010-2014 Medical Articles