Nya influenser och mediciner inom npf-omrdet

• Missas ofta- finns ofta en tro att det bara är – Mindre aktiva, mer följsamma, mindre aggressiva, förvirrade, glömska, tysta dagdrömmare med läxläsningssvårigheter • Alla presterar sämre än deras begåvning anger• Flickor har ofta ”synlig” sämre funktion hemma— – Ex röker mer o tidigare än pojkar( får tidigare och • Bristsymtom av budbärarsubstanser i • Flickors svårigheter upptäcks oftare av • Flickor har i skolålderns färre problem med de • Hyperaktiviteten hos flickor kan vara överdriven • Något senare mer riskfyllda beteenden, ex.vis. rökning o alkohol, droger, promiskuitet. Tonårsgraviditeter.
• Dessa beteenden märks tidigare speciellt vid – Riskerar att blir ”tapetblommor” som ingen – Kompenserar med hårt skolarbete för att dölja sina svårigheter sammanhängande med den oupptäckta ADHD problematiken • Spända, smärtbenägna, utbrända med få sociala kontakter och social isolering, utanförskapskänsla • Resultatet: blyga tillbakadragna flickor med negativ självbild och dåligt självförtroende – Risk för psykiatrisk sjuklighet, smärtor- utveckling av fibromyalgi och besvär av spänningsutlösta smärtor – Oftare ADD än hos pojkar– Pratigare, mer ambitiösa i skolan, svårt att organisera sig, drar – Tonårsgraviditeter– Snabbt sociala utslagningsmekanismer– Tidigt överkonsumtion av cigaretter och alkohol– Stor risk för utslagningsmekanismer på arbetsmarknaden eller • Får mycket mindre hjälp• Dåligt förberedda för kommande mödraskap• Ger mödrarna/ föräldrarna ett drägligare liv med större • Vanligt med samtidig förekomst av andra • Kvarstående uppmärksamhetsproblem• Depressioner• Ångest, Fobier• Ätstörningar såväl anorexi som bulemi• Låg självkänsla• Större risk för graviditeter• Vanligare med smärttillstånd• Jobbig pubertet med stora svängningar i • Ofta missad diagnos upp i vuxenvärlden • Negativ självbild, Dåligt utvecklat självförtroende • Dålig skolgång och ej påbörjad eller avbruten • Dålig ekonomi, arbetslöshet eller låglönearbeten – Depressioner, bipolaritet, ångest, tvång, • ADHD symtomen kan ibland utlösas eller • Diagnosen förklarar och ger tillgång till • Diagnosen lyfter bort skuldkänslan för • Diagnosen lyfter också bort känslan av att – Ha lägre toleransnivå för flickors och kvinnors – Lättare med utredning på flickors och kvinnors villkor (Se mer på funktionen än på kriterieboken!) • Tidigare insatta pedagogiska insatser och stödåtgärder för att förbättra självbild och självförtroende – Ökade kunskaper i skola och i vuxenlivet för vad man • Tidigarelägga eventuell farmakologiska insatser – Lika god effekt av läkemedelsbehandling på kvinnor som män– Med centralstimulantia mycket god effekt på ADD som är • Öka förståelsen för flickors och kvinnors situation vid – Ökad forskning och stora informationsinsatser till skola, arbete, sociala myndigheter, FK och sjukvården.
• Öka utbildningen för dessa ADHD- grupper för att möjliggöra att de själva skall kunna påverka sin situation.
– SSRI– Cipramil, Ciprelex, Fontex, Zoloft • Kognitiv beteendeterapi• ART• Gruppsamtal• Utbildning• Självaccepterande – Ta till sig olika arbetssätt, ta emot stöd o hjälp utifrån, använda sig av olika tankesätt Koncentrationssvårigheter, Uppmärksamhetsbrist • DAMP – Deficit in Attention, Motor Control • OCD – Obsessive Compulsive Disorder • ODD – Oppositional defiant disorder » Våldsamhet, Aggressivitet. mordbränning, • Autistiska drag eller autistiskt syndrom • Antisociala problem (störande beteenden, • Sämre prognos om samtidiga läs,-och skrivsvårigheter eller svagbegåvning föreligger • Diagnos, när den behövs. En viss försiktighet • Viktigt att diagnoserna är väl grundade och att de omprövas om insatta behandlingar inte hjälper • Farmakologisk behandling ibland redan före utredning eftersom väntan försämrar prognosen – Troligen funnits redan från början men man har inte sett ”skogen för alla Aspergers syndrom eller OCD senare i livet • Möjlig utvecklingsstörning som blir synlig • Avvikande nivåer av transmittorsubstanser • Annorlunda utseende på bansystemen till de • Nedsatt ämnesomsättning i vissa centra • Farmakologisk behandling i behövande fall – Utbildning, information och handledning till • Vilka tillstånd finns anledning att behandla? • Vilka symptom påverkas av behandlingen? • Övriga: selektiv mutism, social fobi, autismspektrumstörningar, anorexia nervosa underaktivitet, bristande impulskontroll, lågenergiinnehåll • Tvångsmässighet• Depression/ Mani• Aggressivitet• Social tillbakadragenhet• Selektiv mutism • ADHD o manodepressiva tillstånd får – Metylfenidat: Ritalina, Concerta etrc SSRI: Selektiva serotoninåterupptagshämmare noradrenalinåterupptagshämmare- Strattera Diverse : Karbamazepin, Clonidin, Lithium • Positiv påverkan på ADHD/ DAMP- symptom – Aktivitetsnivå, uppmärksamhet, finmotorik, inlärning – Sociala utfallet förbättras kraftigt – Långtidsstudier lika positiva som korttidsstudier – Inga andra farmaka är ännu tillnärmelsevis lika bra • Bevisen på ärftligheten nu mer klara och • Sambandet ADHD och kraftig övervikt

Source: http://www.attentionvarmland.se/Nya%20influenser%20och%20mediciner%20inom%20NPF-omrdet.pdf

Dyspepsia (printer-friendly)

http://www.medscape.com/viewarticle/584173_print Authors and Disclosures Eamonn M.M. Quigley , John Keohane , Alimentary Pharmabiotic Centre, University College Cork, Cork, Ireland From Current Opinion in Gastroenterology Dyspepsia Eamonn M.M. Quigley; John Keohane Posted: 12/12/2008; Curr Opin Gastroenterol. 2008;24(6):692-697. © 2008 Lippincott Williams & Wilkins Abstract and Intr

No job name

J. Agric. Food Chem. 2007, 55, 4258−4263 A Commercial Extract of Fruits and Vegetables, Oxxynea, Acts as a Powerful Antiatherosclerotic Supplement in an Animal Model by Reducing Cholesterolemia, Oxidative Stress, and NADPH Oxidase Expression THIBAULT SUTRA,†,‡ KELLY DEÄCORDEÄ,† JEÄROME RISS,† CONSTANT DALLAS,§JEAN-PAUL CRISTOL,‡ AND JEAN-MAX ROUANET*,†EA 3762 Nut

Copyright © 2010-2014 Medical Articles