Microsoft word - pil adult.doc

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER
Malarone 250/100 mg filmomhulde tabletten

Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel.
-
Bewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen. Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker. Dit geneesmiddel is aan u of uw kind persoonlijk voorgeschreven. Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen. Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
In deze bijsluiter:
1.
Wat is Malarone en waarvoor wordt het gebruikt
Wat u moet weten voordat u Malarone gebruikt
Wat moet u weten als u Malarone gebruikt
Hoe wordt Malarone gebruikt
5. Mogelijke
bijwerkingen
Hoe bewaart u Malarone
7. Aanvullende
informatie
WAT IS MALARONE EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT

Malarone hoort bij de groep van geneesmiddelen die antimalariamiddelen worden genoemd. Het
bevat twee werkzame bestanddelen: atovaquon en proguanilhydrochloride.
Waarvoor wordt Malarone gebruikt:
Malarone kan worden gebruikt voor twee toepassingen:
• om malaria te voorkomen (preventie) of • om malaria te behandelen Hoeveel en wanneer Malarone voor deze toepassingen gebruikt moet worden staat beschreven in rubriek 4 “Hoe wordt Malarone gebruikt”.
Malaria wordt veroorzaakt door de beet van een besmette (vrouwtjes) mug, waardoor de
malariaparasiet (Plasmodium falciparum) in het bloed terechtkomt van degene die is gestoken.
Malarone voorkomt malaria doordat het de parasiet doodt. Bij mensen die al geïnfecteerd zijn met
malaria roeit Malarone eveneens de al aanwezige parasieten uit.

Voorkom dat u besmet wordt met malaria
Mensen van alle leeftijden kunnen besmet worden met malaria. Malaria is een ernstige ziekte, maar
wel een ziekte waartegen u zich kunt beschermen.
Naast het gebruik van Malarone, is het zeer belangrijk dat u de onderstaande voorzorgsmaatregelen
neemt om muggenbeten te voorkomen:
gebruik een insectenwerend middel op de onbedekte huid
draag lichtgekleurde kleding die het lichaam zoveel mogelijk bedekt, vooral na
zonsondergang, want dan zijn de muggen het meest actief • slaap in een met muggenhorren afgesloten kamer of onder een met insecticide geïmpregneerd
sluit deuren en ramen bij zonsondergang
overweeg het gebruik van een insecticide (matten, vernevelaar, stekker (plug-in)) om de kamer
insectenvrij te maken of om de muggen te weerhouden de kamer binnen te komen Als u meer informatie wilt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Zelfs met de nodige voorzorgsmaatregelen kan een malariabesmetting opgelopen worden. Bij
sommige vormen van malariabesmetting duurt het een lange tijd voordat de ziekteverschijnselen
optreden. De ziekte begint soms pas enkele dagen, weken of maanden na terugkomst uit het
buitenland.
Neem onmiddellijk contact op met uw arts zodra u ziekteverschijnselen krijgt zoals koorts,
WAT U MOET WETEN VOORDAT U MALARONE GEBRUIKT

Gebruik Malarone niet
-
als u allergisch (overgevoelig) bent voor atovaquon, proguanilhydrochloride of voor één van
de andere bestanddelen van Malarone
ter voorkoming (preventie) van malaria, als u ernstige nierproblemen heeft.
Raadpleeg uw arts als een van de bovenvermelde zaken op u van toepassing is.

Zwangerschap en borstvoeding

Gebruik Malarone niet als u zwanger bent of van plan bent zwanger te worden, tenzij u dit met uw
arts heeft besproken en uw arts u adviseert om Malarone te gebruiken.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.
Geef geen borstvoeding in de periode dat u Malarone gebruikt
, want de bestanddelen van
Malarone zijn in de borstvoeding aanwezig en kunnen schadelijk zijn voor uw baby.

Gebruik van Malarone in combinatie met andere geneesmiddelen
Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt
of kort geleden heeft gebruikt.
Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.
Er is een aantal geneesmiddelen, dat effect heeft op de werking van Malarone, en tegelijkertijd kan
Malarone zelf de werking van andere geneesmiddelen versterken of verzwakken. Dit betreft onder
andere de geneesmiddelen:
metoclopramide, gebruikt tegen misselijkheid en braken
tetracycline, rifampicine en rifabutine (antibiotica)
indinavir, gebruikt bij behandeling van HIV-infectie
warfarine en andere geneesmiddelen die de bloedstolling tegengaan (anticoagulantia)

Vertel het uw arts als u één van deze geneesmiddelen gebruikt. Uw arts kan besluiten dat
Malarone voor u niet geschikt is, of dat u extra gecontroleerd moet worden in de periode dat u
Malarone gebruikt.
Denk eraan vooraf aan uw arts advies te vragen, indien u andere geneesmiddelen gaat
gebruiken in de periode dat u Malarone gebruikt.
WAT MOET U WETEN ALS U MALARONE GEBRUIKT

Gebruik van Malarone in combinatie met voedsel en drank
Neem Malarone bij voorkeur in met voedsel of met een zuiveldrank. Hierdoor wordt de
hoeveelheid Malarone die uw lichaam kan opnemen vergroot en is uw behandeling effectiever.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Als u duizelig bent, mag u geen voertuig besturen.
Het kan voorkomen dat u zich duizelig voelt door het gebruik van Malarone. Wanneer dit bij u het
geval is, dan mag u geen voertuig besturen, geen machines bedienen en niet deelnemen aan
activiteiten waarbij u zichzelf of anderen in gevaar zou kunnen brengen.
Als u zich ziek voelt en braakt
wanneer u Malarone gebruikt om malaria te voorkomen:
o en u zich ziek voelt en braakt binnen 1 uur nadat u een Malarone tablet heeft
ingenomen, neem dan onmiddellijk een nieuwe tablet in
o is het belangrijk dat de hele Malaronekuur wordt afgemaakt. Als u extra tabletten
moet innemen omdat u braakt binnen het uur na inname, dan moet u zorgen dat u een nieuw recept krijgt zodat de hele kuur kan worden afgemaakt o en u heeft gebraakt, dan is het extra belangrijk om extra voorzorgsmaatregelen te
nemen, zoals insectenwerende middelen en een klamboe. Het kan namelijk zo zijn dat Malarone door het braken minder effectief is, omdat de hoeveelheid Malarone die wordt opgenomen door uw lichaam is verminderd
wanneer u Malarone gebruikt om malaria te behandelen:
o en u heeft gebraakt of heeft diarree, neem dan contact op met uw arts, u moet
namelijk regelmatig uw bloed laten controleren. Malarone zal in dit geval minder effectief zijn, omdat de hoeveelheid Malarone die wordt opgenomen in uw lichaam is verminderd. De controles wijzen uit of de malariaparasiet geleidelijk uit uw bloed verdwijnt HOE WORDT MALARONE GEBRUIKT

Volg bij het gebruik van Malarone nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw
arts of apotheker.
Neem Malarone bij voorkeur in met voedsel of met een zuiveldrank.
Neem Malarone bij voorkeur iedere dag in op hetzelfde tijdstip van de dag.
Om malaria te voorkomen
De gebruikelijke dosering om malaria bij volwassenen te voorkomen is:
eenmaal daags 1 Malarone tablet.
Gebruik Malarone niet bij kinderen om malaria te voorkomen, raadpleeg uw arts.
Malarone tabletten worden niet aanbevolen om malaria te voorkomen bij kinderen of bij
volwassenen met een lichaamsgewicht minder dan 40 kg. In Nederland zijn hiervoor Malarone Junior
tabletten beschikbaar op voorschrift van uw arts.
Om malaria te voorkomen is het belangrijk dat u
• met de tabletten start 1 tot 2 dagen voordat afgereisd wordt naar een gebied waar u risico loopt
• de tabletten dagelijks blijft gebruiken gedurende de periode van uw verblijf
• de tabletten blijft gebruiken tot 7 dagen na terugkomst in een malariavrij gebied

Om malaria te behandelen
De gebruikelijke dosering om malaria bij volwassenen te behandelen is:
eenmaal daags vier Malarone tabletten gedurende 3 opeenvolgende dagen.
De dosering om malaria te behandelen bij kinderen wordt vastgesteld aan de hand van hun
lichaamsgewicht:
van 11 tot en met 20 kg: eenmaal daags 1 Malarone tablet gedurende 3 opeenvolgende dagen
van 21 tot en met 30 kg: eenmaal daags 2 Malarone tabletten gedurende 3 opeenvolgende dagen
van 31 tot en met 40 kg: eenmaal daags 3 Malarone tabletten gedurende 3 opeenvolgende dagen
meer dan 40 kg:

Malarone tabletten worden niet aanbevolen om malaria te behandelen bij kinderen met een
lichaamsgewicht van minder dan 11 kg.
Voor kinderen die minder dan 11 kg wegen moet u uw arts raadplegen. In Nederland zijn hiervoor
Malarone Junior tabletten beschikbaar op voorschrift van uw arts.
Wat u moet doen als u meer van Malarone heeft gebruikt dan u zou mogen
Neem onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker voor advies. Indien mogelijk laat dan de
Malarone verpakking aan hen zien.
Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Malarone te gebruiken
Het is erg belangrijk dat de hele Malaronekuur wordt afgemaakt.
Als u een dosis bent vergeten te gebruiken, maakt u zich dan geen zorgen. Neem de vergeten dosis
zodra u eraan denkt. Neem de volgende dosis gewoon weer op het gebruikelijke tijdstip in en ga door
met de kuur.
Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Stop nooit met het gebruik van Malarone zonder advies van uw arts.
Blijf Malarone gebruiken tot 7 dagen na terugkomst in een malariavrij gebied.
Maak altijd de hele Malaronekuur af voor maximale bescherming. Als u te vroeg stopt met het
gebruik van Malarone, dan loopt u het risico alsnog malaria te krijgen. Het duurt namelijk 7 dagen
voordat alle parasieten zijn gedood, die mogelijk na een beet van een besmette muskiet in uw bloed
terecht zijn gekomen.

Gebruik Malarone nooit langer dan 37 dagen achter elkaar.
Als u van plan bent om langer dan 28 dagen in een malariagebied te verblijven raadpleeg dan
voorafgaand aan uw bezoek uw arts. Het kan zijn dat Malarone in dat geval voor u niet geschikt is.
Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

5.

MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Zoals alle geneesmiddelen kan Malarone bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt. Let op of een van de hieronder vermelde ernstige bijwerkingen bij u optreedt. Deze komen voor bij
een klein aantal gebruikers, maar de precieze frequentie is onbekend.
Ernstige allergische reacties. Ziekteverschijnselen hiervan zijn onder andere:
• (huid)uitslag en jeuk
• plotseling piepende ademhaling, drukkend gevoel op de borst of in de keel, of
• gezwollen oogleden, gezicht, lippen, tong of enig ander lichaamsdeel
Neem onmiddellijk contact op met uw arts zodra u ziekteverschijnselen krijgt. Stop
onmiddellijk met het gebruik van Malarone. Ernstige huidreacties:
• huiduitslag, met blaarvorming en roodheid die lijkt op speldenpuntjes (donkere vlekken in het midden omgeven door een lichtere ring en een donkere buitenring)(erythema multiforme) • wijd verbreide huiduitslag met blaarvorming en vervelling, vooral rond de mond, neus, ogen en genitaliën (geslachtsdelen) (Stevens-Johnson syndroom) → Neem onmiddellijk contact op met uw arts als u een van bovenstaande symptomen bemerkt.

Het merendeel van de andere gemelde bijwerkingen is niet ernstig en houdt niet lang aan.
Zeer vaak optredende bijwerkingen
Deze kunnen voorkomen bij meer dan 1 op de 10 mensen
• hoofdpijn
• misselijkheid en braken
• buikpijn
• diarree

Vaak optredende bijwerkingen

Deze kunnen voorkomen bij maximaal 1 op de 10 mensen
• duizeligheid
• slaapproblemen (slapeloosheid) • hoesten

Vaak optredende bijwerkingen die tevoorschijn kunnen komen door bloedonderzoek zijn:
• laag aantal rode bloedcellen (anemie) waardoor vermoeidheid, hoofdpijn en kortademigheid kan
• laag aantal witte bloedcellen (neutropenie) waardoor een verhoogd infectierisico kan ontstaan • laag natriumgehalte in het bloed (hyponatriëmie)
• een toename van de leverenzymen

Soms voorkomende bijwerkingen
Deze kunnen voorkomen bij maximaal 1 op de 100 mensen
• angst
• een ongebruikelijke sensatie van abnormale hartkloppingen (palpitaties)
• zwelling en roodkleuring van de mond
• haarverlies

Soms optredende bijwerkingen die tevoorschijn kunnen komen door bloedonderzoek zijn:
• een toename van amylase (een enzym geproduceerd in de alvleesklier)
Andere bijwerkingen
Andere bijwerkingen die zijn voorgekomen bij een klein aantal mensen, maar waarvan de precieze
frequentie onbekend is
• ontsteking van de lever (hepatitis)
• verstopping van de galwegen (cholestase)
• verhoogd hartritme (tachycardie)
• ontsteking van de bloedvaten (vasculitis), deze ontsteking kan zichtbaar zijn als rode of paarse
vlekjes in de huid, maar kan ook in andere delen van het lichaam optreden • toevallen (insulten) • paniekaanvallen en huilbuien • waarnemingen van dingen die er niet zijn (hallucinaties) • nachtmerries • mondzweren • blaren • huidvervelling Andere bijwerkingen die tevoorschijn kunnen komen door bloedonderzoek zijn: • bij patiënten met ernstige nierproblemen, een afname van het aantal bloedcellen in het algemeen
Wanneer u bijwerkingen krijgt

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die
niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

6.
HOE BEWAART U MALARONE

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Gebruik Malarone niet meer na de datum die staat vermeld op de doos. De datum verwijst naar de
laatste dag van die maand.
Malarone heeft geen speciale bewaarcondities.

Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval.
Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen
zullen helpen bij de bescherming van het milieu.
7.
AANVULLENDE INFORMATIE

Wat bevat Malarone
- De werkzame bestanddelen zijn: 250 mg atovaquon en 100 mg proguanilhydrochloride in iedere
- De andere bestanddelen zijn:
Tabletkern: Poloxameer 188, microkristallijne cellulose (E460), hydroxypropylcellulose (E463), Povidon K30 (E1201), natriumzetmeelglycollaat (type A), magnesiumstearaat (E470B). Tabletomhulling: hypromellose (E464), titaandioxide (E171), ijzeroxide rood (E172), macrogol 400 en polyethyleenglycol 8000. Vertel het uw arts als u allergisch bent voor een van de bestanddelen van Malarone en
neem dan geen Malarone in.


Hoe ziet Malarone er uit en wat is de inhoud van de verpakking
Malarone tabletten zijn ronde, roze, filmomhulde tabletten met ‘GX CM3’ aan één zijde ingegraveerd.
Een doosje Malarone bevat 12 tabletten in een blisterverpakking.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Houder van de vergunning voor
het in de handel brengen:

Fabrikant:
[email protected]
In het register ingeschreven onder:
Malarone 250/100 mg filmomhulde tabletten

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in september 2009

Source: http://www.bothsidesnow.nl/pdf/malarone.PDF

unistream.estb.com.sg

INSTALLATION, OPERATION & MAINTENANCE INSTRUCTIONS FOR EBSRAY MODEL HD600 ROTARY INTERNAL GEAR PUMP PTY.LIMITED ACN 000 O61 003 PITTWATER BROOKVALE AUSTRALIA PH: (61 2) 9905 0234 FAX: (61 2) 9938 3825 SECTION 1 - GENERAL INTRODUCTION 1.3 TRANSPORTATION AND PACKING Standard domestic packing is suitable for shipment in This leaflet is inten

Microsoft word - schafer

The University as Corporate Handmaiden: Who’re ya gonna trust? “Data is not information; information is not knowledge; knowledge is not wisdom.” – Frank Zappa Prologue: anatomy of twin scandals I begin this essay by anatomizing a pair of research scandals whose aetiology can, in significant ways, be traced to the new entrepreneurial spirit prevailing in our universities. Later, I will

Copyright © 2010-2014 Medical Articles