200405

Bescherming in het buitenland
2 / 2004
30e jaargang nummer 104
Kwartaalblad / Trimestriel

Europees Gemeenschapsmerk
De toetreding van de Europese Unie als geheel tot het arrangement van Madrid staat voor de
deur. Hiermee ontstaat mogelijk al op korte termijn de langverwachte mogelijkheid om op
basis van een Europees Gemeenschapsmerk een Internationale Registratie aan te vragen dan
wel om in de International Registratie de EU als een van de gedesigneeerde landen aan te
duiden. De datum van toetreding is op datum schrijven dezes niet bekend.
Op 19 februari 2004 is de Gemeenschapsmerkverordening gewijzigd. In artikel 5 werd als
vereiste voor het mogen aanvragen van een Europees Gemeenschapsmerk gesteld dat de
deposant gevestigd moest zijn in een land dat lid is van de Conventie van Parijs. Dit minimale
vereiste sloot enkele landen, zoals Jersey en Guernsey, uit van het mogen aanvragen van een
Europees Gemeenschapsmerkregistratie.
Madrid Overeenkomst en Protocol
Recente en toekomstige toetreders
Landen die recent zijn toegetreden zijn: Namibië: op 30 juni 2004; Iran: op 25 december
2003; de Verenigde Staten van Amerika: op 2 november 2003; Cyprus: op 4 november 2003;
Zuid Korea: op 10 april 2003.
Landen die naar verluidt binnen niet al te lange tijd zullen toetreden zijn: Zuid Afrika: tegen
het einde van 2004; Syrië: aankondiging van toetreding was op 26 maart 2004, datum
daadwerkelijke toetreding is nog niet bekend.
Landen die al lid waren van de Overeenkomst en meer recent ook zijn toegetreden tot het
Protocol zijn: Albanië: op 30 juli 2003; Wit Rusland: op 18 januari 2002; Macedonië: op 30
augustus 2002; Kroatië: op 23 januari 2004; Kyrgyzstan: op 17 juni 2004.
Zuid Afrika
Reorganisatie bureau

Om de procedures van merkinschrijving en de administratie van de inschrijvingen te
professionaliseren is er in 2002 voor gekozen een beperkte vorm van privatisering van het
bureau te laten plaatsvinden. Er vond een samenvoeging plaats met de organisatie die de
inschrijving van ondernemingen verzorgt, een soort Kamer van Koophandel dus. Dit semi
autonome orgaan wordt Companies and Intellectual Property Registration Office (CIRPO)
genoemd.
Momenteel neemt de procedure van aanvraag tot inschrijving van een merk zo’n drie jaar in
beslag. Gelet op de plannen om toe te treden tot het Protocol bij de Overeenkomst van Madrid
(zie boven) zal deze procedure volgens het CIPRO aanmerkelijk worden versneld om aan de
vereisten van het Internationale Registratiesysteem te voldoen.
Qatar
Bespoediging inschrijvingsprocedures

Er zijn bij het bureau in Qatar naar verluidt zo’n 15.000 hangende aanvragen voor
merkinschrijving, die in het geheel nog niet zijn behandeld. Het bureau heeft aangekondigd
deze binnen de komende 15 maanden te gaan behandelen en te publiceren. Daarnaast wil men
niet alleen deze inhaalslag uitvoeren maar ook komen tot een standaardprocedure die het
mogelijk maakt dat na depot op korte termijn registratie plaatsvindt en een certificaat van
registratie beschikbaar is. Opgemerkt dient te worden dat aanvragen in Qatar slechts op
formele gronden worden getoetst en niet op inhoudelijke gronden.
Pakistan
Nieuwe Merkenwet ingevoerd
De nieuwe Trade Marks Ordinance 2001 is van kracht geworden op 19 april 2004.
Belangrijkste wijzigingen zijn het mogen registreren van dienstmerken en het mogen inroepen
van prioriteit op basis van de Conventie van Parijs.
Zanzibar
Internationaal Classificatiesysteem
In Zanzibar is het Internationale Classificatiesysteem van Nice geadopteerd. Hierdoor kunnen
merken ook voor diensten worden gedeponeerd. Er is nog geen datum bekend waarop de
nieuwe classificatie regels van kracht worden en hoe het bureau van Zanzibar zal omgaan met
het herclassificeren van bestaande merkinschrijvingen. Vooralsnog wordt aangenomen dat er
separate depots moeten worden verricht voor elke klasse van waren of van diensten.
Kenia
Uitkristallisering Nieuwe Merkenwet

In augustus 2003 werden nieuwe regels van kracht bij de nieuwe merkenwet die al een jaar
eerder in augustus 2002 werd ingevoerd. Toch waren er nog een behoorlijk aantal aspecten
van de nieuwe regelingen onduidelijk, maar deze zijn inmiddels zover uitgekristalliseerd dat
nu beter overzicht gegeven kan worden van de wetswijzigingen.
Hoewel de definiëring van wat als merk wordt aanvaard, zou zijn aangepast aan de regeling
van TRIPS dient er in de praktijk van uit te worden gegaan dat nog steeds het gecompliceerde
merkbegrip uit het verleden wordt gehanteerd. Deze merkdefinitie is gebaseerd op het
systeem zoals dat vóór 1994 in het Verenigd Koninkrijk gold.
Kenia trad op 26 juni 1998 al toe tot de Overeenkomst en het Protocol van Madrid.
Vooralsnog wordt door het bureau bijgehouden welke Internationale Registraties Kenia
designeren maar een register van Internationale Registraties bestaat niet, evenmin als een
wettelijke regeling voor Internationale Registraties. Momenteel zijn er echter regelingen in de
maak voor het Madrid systeem, alsmede voor ARIPO merken onder het Banjul Protocol
waartoe Kenia mogelijkerwijze kan toetreden in de toekomst.
Bekende merken zijn in Kenia beschermd conform de Conventie van Parijs. Opgetreden kan
worden tegen gebruik van een identiek of overeenstemmend merk voor dezelfde of
soortgelijke waren of diensten. Een bekend merk kan ook een obstakel vormen voor
registratie in Kenia van een daarop gelijkend en verwarringwekkend merk. Gebruik kan
echter niet op basis van een bekend merk worden verboden indien het gebruik aanving op een
datum gelegen vóór 23 augustus 2002. De houder van een bekend merk kan ook niet meer
gebruik maken van zijn rechtsvorderingen indien er langer dan vijf jaar is gedoogd.
Het is toegestaan om waren en/of diensten toe te voegen aan merkinschrijvingen. Het verzoek
hiertoe zal gepubliceerd worden voor onder meer oppositiedoeleinden op dezelfde wijze als
een nieuwe registratie aanvrage.

Bij het deponeren van beeldelementen, driedimensionale merken en kleurmerken, kan de
deposant niet zelf een classificatie van de beeldelementen geven onder de Classificatie
Overeenkomst van Wenen. Het bureau zal zelf uitvoeringsvoorschriften stellen voor de
classificatie van beeldelementen en deze zullen ook het inschrijven van driedimensionale
merken alsmede kleurmerken omvatten.
De vernieuwingstermijnen zijn in de nieuwe wet van 2002 gewijzigd van 7 en 14 jaar naar de
gebruikelijke 10 jaar. Onduidelijkheid blijft nog bestaan voor depots gedaan vóór 23 augustus
2002 en vernieuwingsaanvragen ingediend vóór 23 augustus 2002, maar waarvoor nog geen
certificaten waren afgegeven vóór 23 augustus 2002. De certificaten die sindsdien zijn
afgegeven vermelden een vernieuwingsdatum maar het is onzeker of die datum inderdaad de
juridisch juiste datum is. Hierover is namelijk nieuwe wetgeving in de maak omdat de
bestaande wetgeving op dit punt geen duidelijkheid verschaft.
Het associëren van merken waardoor separate overdracht niet toegestaan was, is inmiddels
afgeschaft en de ingeschreven associaties zijn verwijderd.
Katan
Klankmerk registratie
Vanaf 1 april 2004 is in Katan naar verluidt een nieuw uitvoeringsreglement bij de
Merkenwet van kracht geworden. Klankmerken mogen worden ingeschreven mits op
duidelijke, nauwkeurige, als zodanig volledige, gemakkelijk toegankelijke, begrijpelijk,
duurzame, objectieve wijze op perkament vastgelegd. Het uitvoeringsreglement is hiermee
aangepast aan de recente arresten Für Denise en Sapmann.
Marten Bouma

Source: http://www.bouma.nl/files/download/bmm/bmm-2004-05.pdf?phpMyAdmin=4EDTnyM2aNKbpta-l1kZI-LBtS5

Microsoft word - sws 2004 documentaires adultes français et anglais.doc

DOCUMENTAIRES ADULTES 1. FRANCAIS 05 Périodiques. Almanachs. Annuaires 35452 Annuaire officiel de la République et canton de Genève 2004 : service de l'information de la documentation et des publications / Chancellerie d'Etat 101.1 35907 Les consolations de la philosophie / Alain de Botton ; trad. de 101.1 BOTT 159.922.7 Psychologie de l'enfant 35860 Jumeaux mod

fairytale.gs

t r u f f l e i N g r e d i e N t s Allergen Information: Fairytale Truffles® contain dairy, eggs, wheat and soy . Some truffles also contain tree nuts. They are made in a facility that processes peanuts . Caramel truffle raspberry swirl truffle Sugar, caramel (sugar, corn syrup, liquid sugar, skim milk , palm Sugar, butter ( milk ), eggs , flour ( wheat flour , niacin, iron,

Copyright © 2010-2014 Medical Articles