Drirenaeris.pl

Inhibitory metaloproteinaz w tràdziku ró˝owatym dr n. med. Carmen Vincent, dr n. farm. Irena Eris Centrum Badawcze Dr Irena Eris, Warszawakierownik Dzia∏u Badawczo-Rozwojowego: dr n. farm. Katarzyna Rogiewicz Mimo up∏ywu lat i nie- - promieniowanie UV, mikrokrà˝enia uk∏adu ˝y∏ kàtowych i przeciw udzia∏owi Demodex follicu- lorum, Pityrosporum ovale lub Helico- i zaburzeƒ ˝o∏àdkowo-jelitowych.
DERMATOLOGIA ESTETYCZNA /VOL.6 /NR 1 /2004 i niekorzystne dla organizmu cz∏o-wieka. Pozytywne efekty dzia∏ania STRESZCZENIE
S∏owa kluczowe: metaloproteinazy matrycowe, tkankowe inhibitory metalo- proteinaz (TIMPs), tràdzik ró˝owaty, angiogeneza, terapia anty-angiogenety-czna Mimo ciàg∏ego post´pu wiedzy medycznej leczenie tràdziku ró˝owatego nadal stanowi problem zarówno dla pacjentów, jak i dla leczàcych ich dermatologów.
Szczególnie wiele trudnoÊci sprawia lekarzom opanowanie wyst´pujàcego na skórze twarzy rumienia, który stanowi powa˝ny problem kosmetyczny i wp∏ywa negatywnie na jakoÊç ˝ycia pacjentów.
Bioràc pod uwag´ najnowsze doniesienia naukowe, mo˝emy wnioskowaç, ˝ew leczeniu tràdziku ró˝owatego nale˝y po∏o˝yç szczególny nacisk na terapi´ ograniczajàcà zaburzenia naczyniowe, le˝àce u pod∏o˝a tej choroby. Preparaty kosmetyczne zawierajàce substancje hamujàce proces angiogenezy (np. po- chodne retinolu) znalaz∏y zastosowanie w leczeniu wczesnego okresu tràdziku ró˝owatego (fazy prerosacea) oraz w piel´gnacji skóry po zakoƒczeniu leczenia farmakologicznego.
Inhibitory metoloproteinaz (TIMPs) sà zwiàzkami stosowanymi obecnie w lecze- niu onkologicznym (jako inhibitory angiogenezy) oraz w kosmetologii, gdzie dotàd wykorzystywano je jako czynniki ograniczajàce skutki procesu starzenia si´ skóry. Ze wzgl´du na specyficzny mechanizm dzia∏ania, TIMPs wydajà si´ byç niezwykle przydatne w terapii tràdziku ró˝owatego. Zastosowanie w recep- turach kosmetycznych wyciàgu z alg Macrocystis pyrifera, stanowiàcego natu-ralne êród∏o TIMPs, spowodowa∏o istotne ograniczenie stopnia zaczerwienienia skóry u badanych pacjentów. Badania takie przeprowadzono w Centrum Badawczym Dr Irena Eris oraz w niezale˝nych oÊrodkach badawczych.
Êliwych skóry (czerniaka i rakówskóry, angiosarcoma)[4,8]. wp∏yw MMPs na powstawaniezmian skórnych jest w tym przy- Key words: matrix metalloproteinases, tissue inhibitors of metalloproteinases(TIMPs), rosacea, angiogenesis, antiangiogenic therapy In spite of intensive development of medical knowledge, the rosacea treatment still remains a problem not only for patients, but also for their dermatologists. The most difficult is to cure the persistent face redness which makes a big cosmetic problem and has negative impact on patient's quality of life.
According to recent scientific reports, we can conclude, that we must focus on antiangiogenic therapy. The dermocosmetics which contain antiangiogenic fac-tors (e.g. retinol and its derivatives) play an important role in treatment of pre- rosacea and in skin care just after pharmacological treatment of the disease.
The inhibitors of metalloproteinases (TIMPs) are used in oncological treatment (as angiogenesis inhibitors) and also in cosmetology as a skin anti-aging fac- tors. Taking into consideration the specific effect of TIMPs they seem to be very useful in therapy of rosacea. The application of an extract of algae Macrocystispyrifera, the natural source of TIMPs, in cosmetic formulations caused improve- ment in skin redness of rosacea patients. It was shown in research studies con- ducted at Centrum Badawcze Dr Irena Eris and in independent research labo- DERMATOLOGIA ESTETYCZNA /VOL.6 /NR 1 /2004 Do leków takich zalicza si´ (m.in.
akceptowaç w terapii chorób skóry.
zdaje si´ t∏umaczyç ich skutecznoÊç cyklin w d∏ugofalowym leczeniu ro- przeznaczonych dla chorych z prero- jawiajà si´ wcià˝ nowe leki, których sacea i tràdzikiem ró˝owatym wyda- ciàg z alg Macrocystis pyrifera, b´dà- DERMATOLOGIA ESTETYCZNA /VOL.6 /NR 1 /2004 1. Landow K.: Unraveling the mystery of rosacea. Keys to get- and anti-angiogenic activities. JID Symposium Proceedings ting the red out. Postgraduate Medicine, 2002, 112(6), 51- 9. Nase G.: Beating Rosacea. Vascular, ocular & acne forms.
2. Górkiewicz-Petkow A., Ka∏u˝na B.: Prerosacea – patogene- za i leczenie. Dermatologia Estetyczna, 2001, 3(6), 252- 10. Bhushan M., Young H.S., Brenchley P.E., Griffiths C.E.: Re- cent advances in cutaneous angiogenesis. Br J Dermatol, 3. Prystupa K.: Preparaty do cery naczynkowej i tràdziku ró˝o- watego. Dermatologica, Wydanie specjalne, 2002, 3, 36- 11. Velasco P., Lange-Asschenfeldt B.: Dermatological aspects of angiogenesis. Br J Dermatol, 2002, 147, 841-852.
4. Krzakowski M.: Chemioterapia nowotworów z∏oÊliwych – 12. Dredge K., Dalgleish A.G., Marriott J.B.: Recent develop- perspektywy w XXI wieku. Nowa Medycyna – Onkologia ments in antiangiogenic therapy. Expert Opin. Biol.Ther., V (10/2000), www.borgis.pl/czytelnia/nm_onkol/22.
5. N´dzi-Góra M., Górska R.: Rola metaloproteinaz w choro- 13. Darelos Z.D.: Cosmetics in acne and rosacea. Seminars in bach przyz´bia. Przeglàd literatury. Nowa Stomatologia, Cutaneous Medicine and Surgery, 2001, 20(3), 209-214.
www.borgis.pl/czytelnia/nowa_st/2001/01/10.
14. Binkowski J.B.: Subantimicrobial dose doxycycline for acne 6. Hrycaj P.Z., ¸àcki J.K.: Od zwyrodnienia do zapalenia – and rosacea. SKINmed 2003, 2(4), 234-245.
wspó∏czesne poglàdy na patogenez´ choroby zwyrodnienio- 15. Rebora A.: The management of rosacea. Am J Clin Derma- wej stawów. Nowa Medycyna – Choroby zwyrodnieniowe (2003), www.borgis.pl/czytelnia/nm_ch_zwyr/03.
16. Angiogenesis Found. www angio.org/providres/dermatolo- 7. Thibodeau A.: Metalloproteinase Inhibitors. Cosmetics&To- 17. Atrium Biotechnologies. MDI Complex. Product Fact Sheets.
8. Raza S.L., Cornelius L.A.: Matrix metalloproteinases: pro- Adres do korespondencji:Carmen VincentCentrum Badawcze Dr Irena Erisul. Pu∏awska 107 a02-595 Warszawatel.: (22) 844 38 86, fax: (22) 844 17 24 DERMATOLOGIA ESTETYCZNA /VOL.6 /NR 1 /2004

Source: http://www.drirenaeris.pl/badania/files/2011/03/metaloproteinazy_Rosacea.pdf

georgshoehe.de

S t r a n d h o t e l G e o r G S h ö h e , n o r d e r n e yWellness auf der Höhe der Zeit können Urlauber im Situated on the popular German North Sea island of Strandhotel Georgshöhe auf der beliebten deutschen Norderney, the Strandhotel Georgshöhe offers holi-Nordseeinsel Norderney erleben. Das Vier-Sterne-daymakers a state-of-the-art spa experience. Superior-Hotel lie

Boyd k. vaziri md c.v. (for website)

Ophthalmology Residency Indiana University School of Medicine, Department of Ophthalmology, Indianapolis, IN Medical Internship Transitional Year Program, Indiana University School of Medicine, Indianapolis, IN Doctor of Medicine Loyola University Chicago Stritch School of Medicine, Maywood, Chosen and served as one of only two student interviewers and voting members of the C

Copyright © 2010-2014 Medical Articles