09_oldal.qxd (page 1)

2 0 0 5 . N O V E M B E R 1 1 – 1 7 . • I I . É V F O L Y A M , 4 5 . S Z Á M • S Z É K E L Y F Ö L D Ö N M E G J E L E N Õ P O L G Á R I H E T I L A P • P O L G Á R I É L E T / / Felemelõ a példátlan összefogás
Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatala, a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet, a Romániai Máltai Segélyszolgálat székelyudvarhelyi szervezetének és a Székelyudvarhelyért Alapítvány beszámolója az árvízsegélyekrõl A Polgári Élet a Székelyudvarhely Polgármesteri Hi- nyok közvetítõi kiket támogattak a példátlan jótékony- iszter és Vasile Blaga belügyminiszter közbenjárásá- vonzatáról idõben fogjuk tájékoztatni olvasóinkat.
vatala, a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet, a sági gyûjtésbõl. A legfrissebb adományok, vagy a még val folyosított 9,3 milliárdos kormánysegélyt. A Sport- Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatala közlése Romániai Máltai Segélyszolgálat székelyudvarhelyi nem befejezett építkezések, vagy csak a jövõben kivi- csarnokra fordított támogatásokról való elszámolást szerint, a következõkben felsorolt adományok kiegé- szervezetének és a Székelyudvarhelyért Alapítvány telezhetõ tervek adományairól az elkövetkezõ lapszá- az ott folyó építkezéseket követõen az Alapítvány la- szültek az árvíz utáni napok gyorssegélyeivel (kenyér, felkérésére beszámolót közöl az augusztusi, mainkban számolunk be. A Székelyudvarhelyért Ala- punk hasábjain megjelenteti. Budapest–Kõbánya Ön- ásványvíz, meleg ételek, erõgépek felajánlása, szívat- udvarhelyszéki árvíz károsultjainak megsegítésére pítvány szerkesztõségünkkel közölte, hogy az alapít- kormányzati testülete 10 millió forintot adományo- tyúzás, fertõtlenítési munkálatok, nagytakarítások, érkezett adományokról, illetve azok rendeletetés sze- ványhoz beérkezett és még fel nem használt adomá- zott, szociális lakás építésére, ezt az összeget kiegé- stb.), ezeket pedig azonnali hatállyal a károsultak rû felhasználásáról. Az összeállítás az említett szerve- nyokból, az elkövetkezõ hetekben néhány falu szítve más forrásokból, négy szociális lakrész épül rendelkezésére és szolgálatába állított. zetek adatai alapján készült. Az elkövetkezõ három ol- árvízkárosult családjain kíván segíteni, illetve a Sport- majd Székelyudvahelyen, amelynek látványterveit Valamennyi adományozó és segítõ jóságát
dalon felsorolunk minden beérkezõ adományt, és nyíl- csarnok felújítását támogatja, mintegy kiegészítendõ már a következõ számainkban közölni fogjuk, késõbb akár nevük felsorolása nélkül ezúttal is kö-
ván azt is, hogy a fenti szervezetek mint az adomá- a Traian Bãsescu államelnök, Markó Béla állammin- az építkezés megvalósulásával, annak pontos költség- szönjük!
A Polgármesteri Hivatalhoz beérkezett adományok
MENNYISÉG
MENNYISÉG
ADOMÁNYOZÓ
MEGNEVEZÉS
db./ zsák/ karton
ADOMÁNYOZÓ
MEGNEVEZÉS
db./ zsák/ karton
S Z O L N O K É R T E G Y E S Ü L E T , S Z O L N O K
B. M. ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FÕIGAZGATÓSÁG, BUDAPEST
B . M . D . K . F . E G É Z S É G Ü G Y I M I N I S Z T É R I U M
Mentõautó
R O M Á N K O R M Á N Y
babfõzelék lecsókolbásszal, 400 g.
M E G Y E I T A N Á C S
Fertõtlenítõ
Gyógyszerek
Takarmány
M A G Y A R M Á L T A I S Z E R E T E T S Z O L G Á L A T , B U D A P E S T
Tisztitószer
Tisztítószer
Ruhanemû
Szerszám
Fertõtlenítõ
Háztartási gépek PANASONIC TV
Tisztítószer
Tisztitószer
M Á L T A I L O V A G R E N D , S Z E K S Z Á R D
Tisztitószer
M A G Y A R Ö K U M E N I K U S S E G E L Y S Z E R V E Z E T , B U D A P E S T
M Á L T A I S Z E R E T E T S Z O L G Á L A T , R O M Á N I A
V Ö R Ö S K E R E S Z T , H A R G I T A M E G Y E I K I R E N D E L T S É G
Tisztítószer
B O R S O D C H E M R T . , K A Z I N C B A R C I K A

Source: http://www.erdely.ma/download/documents/9old.pdf

do.se

Ansökan om stämning Processföraren Anna Rosenmüller Nordlander Adress som ovan e-postoch e Telefon: 08-120 20 762 1. Mälarsalen AB (556188-7935) Box 17060 104 62 Stockholm Legio Advokatfirma AB Box 5779 114 87 Stockholm 2. Visita (802000-1841) Box 3546 103 69 Stockholm Diskriminering enligt diskrimineringslagen (2008:567) Diskrimineringsombudsmannen (DO) ansöker härmed om stämning

Chapter 6 organic acids

Organic Acids autonomic and pain signals.262 Formation of both serotonin and 5-HTP within the spinal cord have been shown to be stimulated by administration of 5-HTP, and the increase is enhanced in experimentally induced encephalomyelitis (EAE), an experimental model system for human multiple sclerosis.263 Spinal cord generation Figure 6.13 —.Formation.and.Clearance. of.Serotonin o

Copyright © 2010-2014 Medical Articles