Microsoft word - rak.valvontataksa.doc


HARJAVALLAN KAUPUNGIN
KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA
________________________________________________________________

RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA JA RAKENNUSVALVONNAN
MUISTA PALVELUISTA SUORITETTAVAT MAKSUT 2008
Hyväksytty kaupunginvaltuusto 8.9.2008/61 § Rakentamisen ja siihen verrattavien muutoksien valvonta Ilmoituksenvaraisten toimenpiteiden valvonta Rakennusluvan erityisten edellytysten olemassaolon ratkaiseminen suunnittelualueella Poikkeuksen myöntäminen rakentamista tai muuta toimenpidettä koskevista säännöksis-tä. määräyksistä, kielloista ja muista rajoituksista Voimassa olevaan lupaan liittyvät päätökset Aloituskokous ja katselmukset sekä tarkastukset Yhdyskuntateknisten laitteiden sijoittaminen Luonnollisen vedenjuoksun muuttaminen kiinteistöllä Viranomaisen suorittama kuuleminen ja lausunnot Pakkokeinopäätöksistä perittävät maksut Viranomaistehtäviä arava-, korkotuki- tai maaseutuelinkeinolain perusteella Rakennuksen paikan ja korkeusaseman maalle merkitseminen ja sijaintikatselmuksen suorittaminen Arkisto-, rekisteri- ja kopiointipalveluista perittävät maksut Maksuperusteiden hyväksyminen ja voimaantulo
1 § YLEISTÄ
Luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan tarkastus- ja val-vontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä kunnalle maksun, jonka perusteet mää-rätään tässä taksassa maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 145 §:n ja muiden säännösten nojalla.
2 § RAKENTAMISEN JA SIIHEN VERRATTAVIEN MUUTOKSIEN VALVONTA
(MRL 125 § )

Rakennuksen rakentaminen, rakennuksen laajentaminen sekä kerrosalaan las-kettavan tilan lisääminen (muu kuin laajennus) lisäksi rakennuksen/laajennuksen kokonaisalan mukaan 2,3 €/m2
Enintään kaksi asuinhuoneistoa käsittävän asuinrakennuksen. Tällaisen asuin-rakennuksen laajentaminen sekä kerrosalaan laskettavan tilan lisääminen (muu kuin laajennus) tai samalla rakennuspaikalla olevan asumiseen liittyvän varas-to- tai talousrakennuksen tai katoksen rakentaminen lisäksi rakennuksen kokonaisalan mukaan 1,3 €/m2
Tilapäinen rakennus tai rakenteeltaan yksinkertainen, lämmöneristämätön, hal-limainen rakennus tai katos, joka liittyy muuhun toimintaan kuin asumiseen sekä lisäksi rakennuksen kokonaisalan mukaan 1,0 €/m2
Korjaus- ja muutostyö (MRL 125 § 2 ja 3 mom.), joka on verrattavissa raken-nuksen rakentamiseen tai jolla on vaikutusta käyttäjien turvallisuuteen tai ter-veydellisiin oloihin. lisäksi korjattavan/muutettavan rakennuksen tai sen osan kokonaisalan mukaan 1,0 €/m2
Rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen olennainen muuttaminen (MRL 125 § 4 mom.) lisäksi muutettavan rakennuksen tai sen osan kokonaisalan mukaan 1,0 €/m2
Loma-asunnon käytön muuttaminen pysyvään asumiseen (MRL 125 § 4 mom.) lisäksi rakennuksen kokonaisalan mukaan 0,75 €/m2
Muut toimenpiteet, jotka edellyttävät rakennuslupaa
3 § LUVANVARAISTEN TOIMENPITEIDEN VALVONTA (MRL 126 §, MRA 62 §)

Toimenpiteen luvanvaraisuuden arvioimiseksi suoritettu paikalliskatselmus/-tarkastus rakennusta tai toimenpidettä kohti Toimenpidelupa (MRA 62 § ja rakennusjärjestys) 62 € toimenpidettä kohti

4 § ILMOITUKSENVARAISTEN TOIMENPITEIDEN VALVONTA (MRL 129 §, MRA 62 §,
63 §)

Kaupungin rakennusjärjestyksen mukaisen ilmoituksen käsittely
5 § PURKAMISEEN LIITTYVÄ VALVONTA (MRL 127 §)

Rakennuksen tai sen osan purkaminen rakennusta kohti (purkamislupa)
Rakennuksen purkamisilmoituksen käsittely 40 €

6 § RAKENNUSLUVAN ERITYISTEN EDELLYTYSTEN OLEMASSAOLON RATKAI-
SEMINEN SUUNNITTELUALUEELLA (MRL 137 §)

7 § POIKKEUKSEN MYÖNTÄMINEN RAKENTAMISTA TAI MUUTA TOIMENPIDETTÄ
KOSKEVISTA SÄÄNNÖISTÄ, MÄÄRÄYKSISTÄ, KIELLOISTA JA MUISTA RAJOI-
TUKSISTA (MRL 171 §)8 § VOIMASSA OLEVAAN LUPAAN LIITTYVÄT PÄÄTÖKSET

Luvan voimassaoloajan pidentäminen työn aloittamista varten (MRL 143 §) lisäksi 25 % 2 §:n mukaisesta neliömaksusta - kuitenkin enintään 460 € raken-
nusta kohti
Luvan voimassaoloajan pidentäminen työn loppuunsaattamista varten (MRL 143 §) Tilapäisen rakennuksen paikallaan pysyttäminen asetetun määräajan jälkeen sekä lisäksi 25 % 2 §:n mukaisesta maksusta kokonaisalan mukaan - kuitenkin Lupapäätöksessä asetetun muun lupaehdon muuttaminen
9 § ALOITUSKOKOUS JA KATSELMUKSET SEKÄ TARKASTUKSET
Aloituskokouksen pitäminen (MRL 121 §, MRA 74 §) Rakennuttajasta tai toimenpiteen suorittajasta johtuva ylimääräinen katselmus ja tarkastus (MRA 76 § 4 mom.)
10 § RAKENNUSRASITTEET (MRL158 §, 159 §, 160 §)

Rakennusrasitteen perustaminen, muuttaminen, poistaminen tai rasitejärjestely rasitetta kohti 11 § AIDAN RAKENTAMINEN (MRA 82 §)
Rakennusvalvontaviranomaisen hakemuksesta antama määräys aidan rakentamis-velvollisuudesta ja/tai aidan laadusta, sijoituksesta sekä kustannusten jakautumisesta naapurien kesken
12 § RAKENNUSTYÖN HAITTOJEN VÄLTTÄMINEN (MRA 83 §)

Rakennustyön aikana voidaan määrätä haittojen välttämiseksi tarpeellisista toimenpiteis-tä (työmaan aitaaminen, suojarakenteet henkilö- ja omaisuusvahinkojen estämiseksi, toimenpiteet liikenne- ja muiden häiriöiden välttämiseksi sekä rakennustyön järjestämi-seksi niin, ettei työmaasta aiheudu kohtuutonta haittaa naapureille tai ohikulkijoille
13 § YHDYSKUNTATEKNISTEN LAITTEIDEN SIJOITTAMINEN (MRL 161 §, 162 §)
Yhdyskuntaa tai kiinteistöä palvelevan johdon, vähäisen laitteen, rakennelman tai laitok-sen sijoittamista koskeva päätös 190 €/päätös
Edellä mainitun toimenpiteen sijoittamista koskeva muutospäätös 95 €/päätös

14 § KIINTEISTÖJEN YHTEISJÄRJESTELY (MRL 164 §)

Rakennusvalvontaviranomaisen kiinteistön omistajan aloitteesta antama määräys kortte-lialueen tai sen osan taikka kiinteistöön liittyvän tilan yhteisestä käytöstä 190 €/päätös

15 § LUONNOLLISEN VEDENJUOKSUN MUUTTAMINEN KIINTEISTÖLLÄ
(MRL 165 §)

Hakemuksesta annettu määräys haitan korjaamisesta tai poistamisesta 190 €/päätös

16 § VIRANOMAISEN SUORITTAMA KUULEMINEN JA LAUSUNNOT (MRL 133 §,
MRL 173 §, MRA 65 §, MRA 86 §)

Rakennuslupahakemuksen vireille tulosta ilmoittaminen naapuria kohti Kunnallisen ilmoituksen julkaiseminen todellisten kulujen mukaan tai
kuitenkin vähintään

Katselmus rakennuksen ympäristöön soveltuvuuden arvioimiseksi Kuuleminen poikkeusta koskevan hakemuksen johdosta (MRL 173 §): 16.4.1 Hakemuksesta tiedottaminen naapuria kohti 16.4.2 Hakemuksesta kuuluttaminen/lehti-ilmoitus todellisten kulujen
mukaan tai kuitenkin vähintään17 § ALOITTAMISOIKEUS (MRL 144 §)

Luvan antaminen hakemuksesta rakennustyön tai muun toimenpiteen suorittamiseen vakuuden turvin osaksi tai kokonaan ennen kuin lupaa koskeva päätös on saanut lain-voiman 18 § RAKENNUTTAJAVALVONTA (MRL 151 §, MRA 78 §)
Mikäli viranomainen päättää, että olennainen osa rakennusvalvontaan liittyvistä tehtävistä jää rakennuttajan valvottavaksi, tulee rakennusvalvontamaksusta. antaa vastaava alennus. Alennus on enintään 30 % lupamaksusta, pois lukien rakennuksen paikan ja korkeusaseman merkitsemisen osuus maksusta. Jos rakennuttajalle myönnetty valvontaoikeus peruutetaan, on rakennus-valvontamaksu suoritettava alentamattomana ellei rakennusvalvontaviran-omainen erityisistä syistä toisin päätä. Ulkopuolisen asiantuntijan antaman lausunnon käsittelyn kustannuksista vastaa rakennushankkeeseen ryhtyvä aiheutuneiden kustannusten mukaisesti.
19 § PAKKOKEINOPÄÄTÖKSISTÄ PERITTÄVÄT MAKSUT (MRL 180 §, 182 §
UHKASAKKOLAKI 10 §, 15 §)

Viranhaltijan työn keskeyttämismääräys (MRL 180 § 1 mom.) ja lautakunnan keskeyttämisen pysyttämispäätös sekä päätös tehdyn työn tai laiminlyönnin oikaisemisesta määräajassa 95 €/päätös
(MRL 180 § 2 mom., MRL 182 § 1 mom.) 190 €/päätös
Uhkasakon asettamispäätös (MRL 182 § 2 mom.) 95 €/päätös
Teettämisuhan asettamispäätös (MRL 182 § 2 mom.) 95 €/päätös
Uhkasakon tuomitsemispäätös (uhkasakkolaki 10 §) 95 €/päätös
Teettämisuhan täytäntöönpanopäätös (uhkasakkolaki 15 §) 95 €/päätös
Pakkotoimenpiteen tulee kohdistua MRL:n 145 §:n mukaiseen luvan hakijaan tai toi-menpiteen suorittajaan.
20 § KOKOONTUMISTILOJEN TARKASTUS (MRA 54 §)

Mikäli haetussa rakennusluvassa tai rakennuksen muutos- ja korjaustyötä koskevassa lu-pahakemuksessa pyydetään vahvistettavaksi henkilöiden enimmäismäärä, lisätään lupa-maksuun ainoastaan kokoontumishuoneiston perusmaksu sekä lisäksi kokoontumishuoneiston kokonaisalan mukaan 0,23 €/m2
Yksinkertaisen hallimaisen kokoontumishuoneiston kokonaisalasta otetaan maksua määrättäessä huomioon 1.000 m2 ylittävältä osalta puolet. 21 § VIRANOMAISTEHTÄVIÄ ARAVA-, KORKOTUKI- TAI MAASEUTUELINKEINO-
LAIN PERUSTEELLA

85 € / asuinrakennus
85 € / tuotantorakennus
40 € / varasto- ja muut
rakennukset
rakennustarkastajan lausunto maatilan rakennuksista 85 €
Tässä mainitulla tarkoitetaan erikseen suoritettavaa tarkastusta, jota ei voi sovittaa rakennuslupaan liittyvien katselmuksien yhteyteen.
22 § MAISEMATYÖLUPA (MRL 128 §)

23 § RAKENNUKSEN PAIKAN JA KORKEUSASEMAN MAALLE MERKITSEMINEN JA
SIJAINTIKATSELMUKSEN SUORITTAMINEN (MRL 150 §, MRA 75 §)

Rakennuksen paikan ja korkeusaseman maalle merkitseminen sekä sijaintikat-selmuksen toimittaminen: Maksu on kultakin pisteeltä 62 € kuitenkin vähintään 248 €.
Kun kyseessä on enintään kaksi asuntoa käsittävä asuinrakennus, tällaisen
asuinrakennuksen lisärakennus tai samalla rakennuspaikalla asumistarkoituk-
siin liittyvä varasto- tai talousrakennus taikka erillinen katos, maksu on kulta-
kin pisteeltä 48 € kuitenkin vähintään 192 €.
Kun kysymyksessä on pohjapinta-alaltaan enintään olemassa olevan rakennuk-
sen suuruinen asuinrakennuksen laajennus, kevytrakenteinen pieni varasto- tai
talousrakennus taikka katos (enintään 20 m2) on maksu puolet 1. kohdan mu-
kaisesta maksusta.
Em. toimenpiteistä peritään uudisrakennuksen osalta maksu neljän pisteen merkitsemisestä tai jos on kysymys laajennuksesta, kahden pisteen merkitsemi-sestä ellei ympäristöinsinööri ole erikseen määrännyt merkittäväksi useampia pisteitä. Pihamaan korkeuksien tarkastaminen ennen loppukatselmusta Aidan paikan merkitseminen tai sijaintikatselmuksen toimittaminen kultakin rajamerkiltä
24 § KESKENERÄINEN RAKENNUSTYÖ

Mikäli rakennustyö on aloitettu, mutta rakentamista koskeva lupa on rauennut ennen rakennuksen käyttöönottoa ja uutta lupaa haetaan pääosin alkuperäisen suunnitelman mukaisena, peritään hankkeesta 2 §:n mukainen maksu 50 %:lla alennettuna.
25 § MAKSUN MÄÄRÄÄMINEN KOROTETTUNA (MRL 145 § 2 MOM.)

Mikäli toimenpide havaitaan asian käsittelyn yhteydessä aloitetuksi, peritään hankkeesta suoritettava maksu 50 %:lla korotettuna ylimääräisten kulujen ja hankaloituneen valvon-nan vuoksi.
26 § MAKSUN SUORITTAMINEN

Maksu, joka sisältää myös 23 §:n mukaisista toimenpiteistä perittävät maksut, on suori-tettava, kun lupapäätös on annettu. Maksuihin sisältyy päätösasiakirjojen lunastusmaksu.
27 § MAKSUN PALAUTTAMINEN
Mikäli rakennuslupa tai muu lupa on rauennut tai rakennuttaja luvan voimassa ollessa luopuu siitä, luvan haltijalle palautetaan hakemuksesta 50 % suoritetusta maksusta. Palautus suoritetaan vain, mikäli rakennustyö on aloittamatta. Maksun palautusta on haettava yhden vuoden kuluessa luvan raukeamisesta. 10 §:n mukainen maksu palautetaan kokonaan, mikäli toimenpidettä valmistele-viin töihin ei ole ryhdytty. Uuden luvan käsittely vanhan ollessa voimassa Jos rakennuttaja rakennusluvan ollessa voimassa luopuu siitä ja hakee lupaa suo-rittaa rakennustyö uusien rakennuspiirustusten mukaisesti, hyvitetään 50 % aikai-semmin suoritetusta maksusta uuden hakemuksen maksua määrättäessä. 10 §:n mukainen maksu palautetaan kokonaan, mikäli toimenpidettä valmistele-viin töihin ei ole ryhdytty. Mikäli rakennuslupa koskee useita rakennuksia ja lupa on osittain rauennut, mää-rätään hakemuksesta palautettavan maksun suuruus siitä valvontamaksun osasta, joka vastaa luvan rauenneesta osasta suoritettua maksua. Mikäli rakennuslupa on rauennut, mutta sitä koskeva rakennustyö on kesken rakennuttajasta johtuvasta syystä, ei maksuja palauteta. Mikäli muu lupa kuin rakennuslupa on rauennut, noudatetaan maksua palautetta-essa soveltuvin osin tämän kohdan perusteita. Lupahakemuksen peruuttaminen tai hylkääminen tai oikaisuvaatimuksen tekemi-nen. Mikäli lupahakemus hylätään tai hakija peruuttaa hakemuksen ennen päätöksen antamista, mutta päätösesitys on jo valmisteltu, peritään 25 % maksuperusteiden mukaisesta maksusta. 10 §:n mukainen maksu palautetaan kokonaan, mikäli toimenpidettä valmistele-viin töihin ei ole ryhdytty. Mikäli viranhaltijan päätökseen tyytymätön hakija tekee oikaisuvaatimuksen lau-takunnalle ja lautakunta muuttaa viranhaltijan kielteisen päätöksen ja myöntää luvan, peritään hakijalta maksuperusteiden mukainen maksu. Maksua määrättä-essä otetaan hyvityksenä huomioon viranhaltijapäätöksestä jo mahdollisesti pe-ritty maksu. Palautuksen määrä lasketaan maksun määräämishetkellä voimassa olleen taksan mukaan.
28 § ARKISTO-, REKISTERI- JA KOPIOINTIPALVELUISTA PERITTÄVÄT MAKSUT

Arkisto- ja kopiointipalvelut, jotka edellyttävät asiakirjojen seulontaa, lajittelua tai muu-ta ja vastaavaa toimenpidettä kohti Asiakirjoista peritään lisäksi kaupungin kulloinkin voimassa olevan päätöksen mukaiset lunastusmaksut. Rakennusvalvonnan tietojärjestelmästä massaluovutuksena annettavat tiedot kuukausit-tainen ajoerä 29 § KOKONAISALAN LASKENTA
Maksua määrättäessä rakennuksen kokonaisalaan lasketaan kerrosten, kellareiden ja ullakon alat ulkoseinien ulkopinnan mukaan laskettuina. Mukaan ei lasketa 160 cm matalampia tiloja eikä parvekkeita. Tätä määritelmää soveltaen lasketaan myös rakennuksen osan tai säiliön, katoksen tai vastaavan rakennelman kokonaisala. Rakennusvalvontamaksua määrättäessä otetaan rakennuksen maksuperusteen mukaisesta kokonaisalasta huomioon 10.000 m2 ylittävältä osalta 75 % ja 20.000 m2 ylittävältä osalta 50 %.
30 § MAKSUPERUSTEIDEN HYVÄKSYMINEN JA VOIMAANTULO

Nämä maksuperusteet ovat Harjavallan kaupunginvaltuuston hyväksymät 8.9.2008 ja tulevat voimaan 1. päivästä lokakuuta 2008 alkaen. Rakennusvalvontamaksu määräytyy lupahakemuksen saapumispäivänä kaupungissa voimassa olevien maksuperusteiden mukaan. Tällä johtosäännöllä kumotaan kaupunginvaltuuston 7.10.2002/79 § hyväksymä taksa. Harjavallan kaupungin monistamo 2008
H:\yhteiset\asiahallinto\säädöskokoelma\johtosäännöt\tekstit\yleishal\taksat\rak.valvontataksa

Source: http://www.harjavalta.fi/@Bin/1769807/Rak.valvontataksa.pdf

Male sexual function: a guide to clinical management, 2007, 504 pages, john mulcahy, springer, 2007, ebook

Male Sexual Function: A Guide to Clinical Management, John Mulcahy, Springer, 2007, 159745155X,9781597451550, 504 pages. Male Sexual Function: A Guide to Clinical Management, Second Edition,completely updates and reviews newer developments, including linking erectile dysfunction (ED) with lowerurinary tract systems, advances in erectile physiology, and the appreciation of ED as a form of endothe

Obiezione di coscienza

CONSCIENTIOUS OBJECTION 1. The concept of “Conscientious objection” 1.1. Definition . Conscious objection is the refusal to comply with a legal obligation which, if ful- filled, would have effects considered contrary to one’ s ideological, moral or religious convictions. Objection consists in an individual’s refusal, on grounds of conscience, to subject him or herself to a f

Copyright © 2010-2014 Medical Articles