Microsoft word - vhl sportief reglement.doc

TITEL III - SPORTIEF REGLEMENT VELDHOCKEY (SR)

HOOFDSTUK 1 - KAMPIOENSCHAPPEN VELDHOCKEY
Artikel 1 - Organisatie van de wedstrijden .
HOOFDSTUK II - BEKERS

Artikel 2 - Algemene Organisatie . Artikel 3 - Indeling . Artikel 4 - Mechanisme - Beker.
HOOFDSTUK IV - RANGSCHIKKING, TITELS, STIJGEN EN DALEN

Artikel 5 - Rangschikkingen . Artikel 6 - Testwedstrijd - Eindronde . Artikel 7 - Kosten. Artikel 8 - Kampioenstitel . Artikel 9 - Promotie en degradatie .
HOOFDSTUK V - KWALIFICATIES

Artikel 10 - Algemene Bepalingen voor de Competities Senioren . Artikel 11 - Spelerswissel . Artikel 12 - Internationale Spelers en Speelsters. Artikel 13 - Veteranen / Ladies / Gentlemen . Artikel 14 - Bijzondere bepalingen voor Jeugd . Artikel 15 - Bepalingen omtrent Testwedstrijden, Eindronden en Bekers .
HOOFDSTUK VI - COMPETITIES - ALGEMENE REGELS
Artikel 16 - Velden - Doelen . Artikel 17 - Toegang tot het veld . Artikel 18 - Duur van de wedstrijden . Artikel 19 - Terreinafgevaardigde. Artikel 20 - Wedstrijdblad . Artikel 21 - Doelverdedigers. Artikel 22 - Aanvoerder . Artikel 23 - Uitrusting en kleuren van de kledij van de ploegen . Artikel 24 - Afgelasting van een wedstrijd . Artikel 25 - Shoot-outs. Artikel 26 - Ballen . Artikel 27 - Laattijdige terugtrekking uit een tornooi. Artikel 28 - EHBO-kist . Titel III - Sportief Reglement Veldhockey- (SR)
HOOFDSTUK I - KAMPIOENSCHAPPEN VELDHOCKEY

Artikel 1 – Organisatie van de wedstrijden

a/ Kalender

Behalve gemotiveerde andere beslissing van de Raad van Bestuur in buitengewone omstandigheden, zal de
voorlaatste en de laatste speeldag van de Kampioenschappen van de hoogste afdelingen van de Regionale
Competitie pas doorgaan als de ploegen die nog in strijd zijn om de Titel, Stijgen of Dalen, hetzelfde aantal
wedstrijden hebben gespeeld. Dit geldt ook, wanneer het Kampioenschap in achtereenvolgende Ronden
wordt gespeeld, bij elke Ronde voor de ploegen die nog in competitie zijn voor een kwalificatie voor een
volgende Ronde.
Klachten of protesten, ingediend voor de op twee na laatste speeldag of vroeger, worden niet in aanmerking
genomen voor de voorgaande alinea.
Is een veld onbespeelbaar, dan kan de Raad van Bestuur de betrokken Club verplichten om de wedstrijden
die er hadden of zouden moeten doorgaan, op het veld van de tegenstander of op een aangeduid veld te
spelen.
De wedstrijden moeten gespeeld worden op de vastgelegde dagen en uren. De Raad van Bestuur kan op
elk ogenblik in de Kalender die wijzigingen aanbrengen die zij nodig acht voor het goede verloop van de
Kampioenschappen. Dit dient aan de betrokken Clubs te worden gemeld uiterlijk vijf (5) dagen vóór de
betreffende speeldag.
b/ Datumwijziging en Uurwijziging

De Aangesloten Clubs die een datumwijziging of uurwijziging in de programmering aangebracht willen zien
moeten eerst per mail het akkoord van de tegenstander krijgen en vervolgens om de goedkeuring van de
VHL te verkrijgen de wijziging voorleggen aan de Algemeen Secretaris die zijn antwoord zal geven binnen
de twee (2) werkdagen na ontvangst van het verzoek. Vervolgens zullen zij (indien nodig) het
Scheidsrechterscomité minstens zeven (7) dagen vóór de nieuwe datum van de wedstrijd op de hoogte
brengen.
De nieuwe datum moet vroeger vallen dan de oorspronkelijke, behoudens buitengewone door de Raad van
Bestuur te beoordelen omstandigheden.
Deze aanvragen tot wijziging worden per mail naar de Secretaris van de tegenstrever gestuurd. Zonder
antwoord binnen de twee (2) werkdagen, zal een laatste herinnering naar deze Secretaris en de Voorzitter
van zijn Aangesloten Club worden gestuurd. Zonder antwoord in de volgende twee (2) werkdagen, wordt de
wijziging als aanvaard beschouwd.
c/ Gedeeltelijke afgelasting

Voor de hoogste afdelingen van de Regionale competities kan de Raad van Bestuur verplichten dat ploegen
die een wedstrijd achterstand tellen ten gevolge van een gedeeltelijke afgelasting die wedstrijd te spelen
uiterlijk de 15e dag die volgt op de oorspronkelijk geprogrammeerde speeldag. Ingeval van afgelasting
tijdens de voorlaatste en de laatste speeldag wordt die termijn teruggebracht tot vier (4) dagen.
Voor alle andere Afdelingen dienen de Aangesloten Clubs de uitgestelde wedstrijd ten laatste zestig (60)
dagen na de oorspronkelijk voorziene datum te spelen.
HOOFDSTUK II - BEKERS

Artikel 2 - Algemene organisatie

De VHL organiseert competities waarin om « Bekers » wordt gestreden, Heren, Dames en Jeugd, die open
staan voor de Aangesloten Clubs.
Artikel 3 - Indeling

• Beker van de Vlaamse Gemeenschap, Heren, open voor de ploegen van de Regionale Afdelingen. • Campion Beker, Heren, open voor de ploegen van de Reserve afdelingen • Lobet Beker, Heren, open voor de ploegen van de Lagere Afdelingen I & II. • Beker van het Comité, Heren, open voor de andere ploegen van de Lagere Afdelingen . • Beker van de Vlaamse gemeenschap, Dames, open voor de ploegen van Regionale afdelingen I & II • Beker van de Voorzitter, Dames, open voor de ploegen van de andere regionale afdelingen. • Jeugdbekers (J, S, K, M, P, E).
Artikel 4 – Mechanisme - Beker

Behoudens andersluidende bepalingen worden de Bekertornooien gespeeld d.m.v. rechtstreekse
uitschakeling.
Bij kwalificatie van twee (2) ploegen van eenzelfde club voor de 1/2 Finales, zal één van de
kwalificatiewedstrijden de twee ploegen tegenover elkaar betreffen.
In dat geval wordt er een loting gehouden. De Bekers van België Heren en Dames, evenals de Bekers
Campion, van het Comité, van de Voorzitter en tenslotte de Wisselbeker Sergant, worden betwist volgens de
«handicap»-formule, rekening houdend met één doelpunt per Afdeling verschil met een maximum van twee.
Bij gelijke stand wordt een competitie shoot-outs georganiseerd (zie Artikel 25).
Bekerwedstrijden worden gespeeld op het veld van de eerste van beide tegenstanders, aangeduid bij loting.
HOOFDSTUK III – RANGSCHIKKINGEN, TITELS, STIJGEN EN DALEN

Artikel 5 - Rangschikkingen

Behoudens andersluidend bepaald vóór het begin van de competitie ontmoet elke ploeg alle andere ploegen
van zijn Afdeling of reeks in een heen- en een terugwedstrijd.
De volgende punten worden toegekend na elke wedstrijd:
• 3 punten aan de winnende ploeg • 1 punt aan elke ploeg bij gelijke stand • 0 punten aan de verliezende ploeg De ploegen worden gerangschikt naar het aantal punten dat zij elk in de loop van de competitie hebben behaald. Bij gelijke stand na afloop van de competitie worden de ploegen in volgorde gerangschikt volgens: • het aantal overwinningen; • het verschil tussen de doelpunten « vóór » en de doelpunten « tegen », een positief doelpunten saldo is altijd hoger dan een negatief doelpuntensaldo ; • het aantal doelpunten « vóór » ; • de uitslag(en) van de onderlinge wedstrijd(en) in de loop van de competitie. Blijft hier nog een gelijke stand, dan worden de ploegen definitief gerangschikt door loting.
Voor de ploegen die in aanmerking komen voor het stijgen, voor het dalen of een kwalificatie voor een
volgende Ronde wordt het lot vervangen door een Testwedstrijd (indien twee (2) betrokken ploegen), of door
een Eindronde (indien meer dan twee (2) betrokken ploegen).

Artikel 6 - Testwedstrijd - Eindronde

Testwedstrijd
Behoudens andersluidende bepalingen voorzien voor de Afdelingen Dames en de Nationale Afdelingen
Heren wordt een testwedstrijd betwist op een door de VHL aangeduid kunstgrasveld. De duur ervan is
nader bepaald in Artikel 18 van het S.R.
Bij gelijke stand na afloop van die wedstrijd worden twee verlengingen van 7,5 minuten betwist.
Gedurende deze zal de eerste ploeg die een doelpunt maakt tot winnaar worden uitgeroepen.
Indien er geen enkel doelpunt wordt gemaakt in deze twee perioden van 7,5 minuten zal een shoot-out
competitie de winnaar bepalen. (Artikel 25 van het S.R.).
Eindronde
In een Eindronde ontmoet elke ploeg alle andere ploegen in « heenwedstrijden » op een veld aangeduid
door de VHL.
In geval van een Eindronde met drie ploegen wordt de eerste wedstrijd bij loting bepaald. De verliezer van
deze wedstrijd speelt zijn tweede wedstrijd tegen de ploeg die nog niet heeft gespeeld. In geval van
gelijkspel van de eerste wedstrijd wordt de tweede wedstrijd bij loting bepaald.
De toekenning van de punten en het klassement van de na afloop van de competitie gelijk staande ploegen
gebeurt zoals aangegeven in Artikel 5 van het S.R.
Indien een ploeg forfait geeft of krijgt voor een wedstrijd van een Eindronde, leidt dit tot een forfait voor alle
wedstrijden van die ploeg in de Eindronde. Indien twee ploegen van eenzelfde Club eenzelfde eindronde
betwisten zullen zij automatisch tegen elkaar dienen te spelen tijdens de eerste wedstrijd.
Artikel 7 - Kosten

Zoals voor het Kampioenschap, worden de Bekerwedstrijden, de Testwedstrijden en de Eindronde door de
VHL zonder eigen kosten geprogrammeerd. De Clubs moeten hun veld kosteloos ter beschikking stellen
voor de programmeringen van de VHL.
Artikel 8 - Kampioenstitel

De Titel van Kampioen van de Vlaamse Gemeenschap (Heren en Dames) wordt toegekend aan de Winnaar
van Regionale Afdelingen I, na afloop van het Kampioenschap.
Een Titel van Winnaar wordt toegekend aan de ploeg, die in elke andere Afdeling als eerste geklasseerd is
behalve andersluidende modaliteiten voorzien in dit Reglement.
Artikel 9 Promotie en Degradatie

a Algemene regel

Het mechanisme voor promotie en degradatie is van toepassing voor alle competities gespeeld in de vorm
van een Kampioenschap, behoudens andersluidende modaliteiten vóór het begin van de competitie
vastgelegd door de Raad van Bestuur .
b.1 Regionale Afdelingen Dames en Heren, Jong Veteranen, Veteranen, Ladies en "Lagere"
- Tussen Regionale Afdeling I en overeenkomstige Nationale Afdelingen

De eerste twee geklasseerde van Regionale Afdeling 1 promoveren naar de Nationale Afdeling. De derde en
vierde geklasseerde van Regionale Afdeling 1 spelen testwedstrijden voor promotie naar Nationale Afdeling
in overeenkomstig de modaliteiten voorzien in het Huishoudelijk Reglement van de KBHB.
- Tussen Regionale Afdeling I en Afdeling II
De laatste twee uit Afdeling I dalen naar Afdeling II. Ze worden vervangen door de eerste uit beide
Afdelingen II
In geval het aantal degraderende ploegen uit de Nationale Afdeling groter is dan het aantal promoverende
ploegen naar de Nationale Afdeling, zal het aantal direct degraderende ploegen van Regionale Afdeling I
naar Afdeling II aangepast worden in functie van dit verschil en zo verder in de volgende afdelingen.
De 2 laatste geklasseerde ploegen uit Regionale Afdeling I die niet direct degraderen in overeenstemming
met de voorschriften hierboven spelen een testwedstrijd met de 2de uit beide Afdelingen II in heen- en
terugwedstrijden. Een loting zal deze testwedstrijden bepalen, elk tussen een Club uit Afdeling I en één uit
Afdeling II. De heenwedstrijd wordt telkens gespeeld in de Club uit Afdeling II, de terugwedstrijd in de Club
uit Afdeling I.
- Tussen Regionale Afdelingen II en volgende
De modaliteiten worden elk seizoen bepaald door de Raad van Bestuur en vóór de aanvang van de competitie meegedeeld. Uitzonderingen Indien, door de beperkingen van het Artikel 11.1.1 van het Administratief Reglement, een ploeg niet aan de testwedstrijden kan meedoen, zal deze vervangen worden door de ploeg die eronder geklasseerd is. Indien, door de beperkingen van het Artikel 11.1.1 van het Administratief Reglement, blijkt dat een ploeg die de testwedstrijd heeft gewonnen toch niet naar de hogere divisie kan stijgen, zal er een testwedstrijd georganiseerd worden tussen de verliezende ploegen van de twee testwedstrijden. b.2 Reserve Afdelingen Heren

De laatste twee van Afdeling I dalen naar Afdeling II. Ze worden vervangen door de eerste twee van Afdeling
II. Hetzelfde geldt voor de volgende afdelingen indien zij bestaan.


c. Reglement voor de Testwedstrijden:
Er zullen twee wedstrijden gespeeld worden heen- en terug.
Na afloop van deze twee wedstrijden zullen er, bij gelijke stand van punten en goals, onmiddellijk na de
tweede wedstrijd twee verlengingen van 7,5 minuten gespeeld worden.
Gedurende deze verlengingen, zal de eerste ploeg die een doelpunt maakt tot winnaar uitgeroepen worden.
Indien er na deze twee perioden van 7,5 minuten niet gescoord werd, zullen er shoot-outs genomen worden
(Art.25).
d. Afdelingen Veteranen, Jong Veteranen, Ladies en "lagere"

Het mechanisme voor degradatie en promotie, buiten deze betreffende promotie naar een Nationale Afdeling
wordt vastgelegd door de Raad van Bestuur, en vóór de start van de competitie medegedeeld.
e. Niet wederinschrijving of afstand van stijging

Een ploeg die zich niet inschrijft voor een Afdeling waarvoor hij was geplaatst of die van stijging afziet, wordt
in die Afdeling vervangen door de ploeg die op het einde van het vorige Kampioenschap gerangschikt was,
na de laatste stijgende ploeg in de onmiddellijk lagere Afdeling.
Indien verschillende ploegen in aanmerking komen om een plaats te stijgen zal dit bepaald worden op basis
van hun uitslagen tijdens het Kampioenschap tegenover de beste vijf gerangschikte uit hun reeks, rekening
houdend met de klasseringcriteria van het Artikel 5 van het S.R. Bij gelijke stand wordt een Testwedstrijd op
neutraal veld georganiseerd.
f. Gestaakte of uitgestelde wedstrijd

1) Gestaakte wedstrijd:
Iedere, om welke reden ook gestaakte wedstrijd, zal het voorwerp uitmaken van een onderzoek door de
Algemeen Secretaris.
Deze zal beslissen over de toekenning van de punten of over een hervatting van de wedstrijd met het
resultaat bereikt op het moment van de stopzetting en met dezelfde spelers.
Eventueel verhaal tegen deze beslissing kan door een van de partijen aanhangig gemaakt worden bij de
Rechterlijke Comités, onder eerbiediging van de voorschriften van de Artikelen van het Administratief
Reglement.
Bij hervatting van de wedstrijd zal er exact de tijd moeten gespeeld worden die er nog resteerde bij de
stillegging van de initiële wedstrijd. Het wedstrijdblad zal hetzelfde blijven. Het zal alleen maar mogen
aangepast worden wat betreft de scheidsrechters.
2) Uitgestelde wedstrijd :
Voor iedere uitgestelde en door één van beide Clubs aangevochten wedstrijd geldt dezelfde procedure als
voor een gestaakte wedstrijd.
HOOFSTUK V - KWALIFICATIES

Artikel 10 - Algemene bepalingen voor de competities « SENIOREN »

Deze bepalingen betreffen de « SENIOREN » competities (Heren en Dames), ter uitzondering van de «
VETERANEN - GENTLEMEN - LADIES » competitie. In deze artikelen slaat de term « speler » ook op de
speelsters.
De Veteranen, Gentlemen, Ladies en Jeugdspelers die echter in een « SENIOREN » competitie uitkomen
blijven onderworpen aan de hierna volgende regels.
a. Niveaus

Er bestaan evenveel kwalificatieniveaus als er ploegen worden ingeschreven door de Club. De nummering
van de ploegen vastgelegd in het begin van het seizoen komt overeen met het kwalificatieniveau.
Dit wordt als volgt bepaald:
De eerste kwalificaties worden toegekend aan alle ploegen die in de Nationale Afdelingen spelen: de eerste ploeg krijgt kwalificatie 1, de eventuele Nationale Reserveploeg kwalificatie 2, en de eventuele tweede ploeg, al naar gelang, kwalificatie 2 of 3. Bij de Heren worden de verdere kwalificaties in dezelfde orde toegekend aan de ploegen in de Regionale Afdelingen en vervolgens in de Lagere Afdelingen. In geval 2 ploegen van eenzelfde club uitkomen in dezelfde afdeling zal de club hun volgorde voor kwalificatie bepalen. Op het gebied van kwalificaties hebben de Regionale Afdeling Reserve I hetzelfde niveau als de Regionale Afdeling I, de Reserve II hetzelfde als Regionale II ,enzovoorts.
b. Kernen

Elke ploeg uit een Club stelt een kern samen die uit tenminste veertien (14) spelers moet bestaan, 11 voor
de Reserve.
Het is aan de Club om de samenstelling van elke kern te bepalen, rekening houdend met de voorschriften
van de Artikelen 10.c en 10.d.
c. Werking

• De kernen van alle ploegen worden door de Clubs aan de VHL meegedeeld uiterlijk de laatste woensdag vóór de eerste speeldag van het Kampioenschap voor de betreffende categorie (bv.: categorie Nationale Dames, categorie Heren Regionale, enz.), en dit uitsluitend via elektronische weg (cf. programma Sportieve Wijziging). • Elke aanvraag tot aansluiting van een speler moet melding maken van de kern waartoe hij zal behoren, • Een speler kan altijd worden opgesteld in een ploeg met een kwalificatieniveau hoger dan de ploeg tot • Ten hoogste twee (2) spelers kunnen uitkomen voor een ploeg met een kwalificatieniveau onmiddellijk lager dan dat van de ploeg waarvan zij tot de kern behoren, behalve voor de Reserve, 6 spelers. • Een speler kan maximaal aan drie (3) wedstrijden per speeldag deelnemen; zijn inschrijving op het scheidsrechtersblad geldt als deelname aan de wedstrijd.
d. Wijzigingen

De kernen kunnen op elk ogenblik worden gewijzigd op aanvraag van de betrokken Club, op voorwaarde dat
aan één van de volgende voorwaarden wordt voldaan:
1) De speler zakt maar één niveau.
De speler is maximaal maar eenmaal van kern veranderd sinds de aanvang van het seizoen. 2) De Club kan zich beroepen op een wijziging in de medische of professionele toestand of van de woonplaats van de speler. Deze wijziging moet worden bewezen met passende documenten. 3) De betrokken speler heeft in de afgelopen vier weken aan geen enkele wedstrijd meer deelgenomen, ter
De VHL behoudt zich het recht voor een speler te kwalificeren voor een kern met een hoger
kwalificatieniveau, wanneer zij op basis van de Wedstrijdbladen zou vaststellen dat de betrokken speler in
een kern speelt met een kwalificatieniveau dat hoger ligt dan dat van de kern waartoe hij behoort. In geval
van gelijkheid, met andere woorden, in geval van een zelfde aantal deelnemingen in 2 verschillende
ploegen, moet de hogere kwalificatie weerhouden worden.
De VHL heeft het recht over te gaan tot herkwalificatie na de vijf (5) eerste speeldagen van de competitie.
In geval van herkwalificatie en dus wijziging van de initiële kernen, zijn de Clubs verplicht, op straffe van
forfait, de kern van hun spelers aan te passen.
e. Afgelasting of verschuiving van een wedstrijd

De kwalificatie die in aanmerking komt is die van de dag waarop de wedstrijd wordt gespeeld.
Artikel 11 - Spelerswissel

In alle Afdelingen kan er vrij worden gewisseld tussen de zestien (16) spelers vermeld op het Wedstrijdblad.
1. Elke ploeg heeft de mogelijkheid in de loop van een wedstrijd gelijk welke speler op elk ogenblik te
wisselen, met uitzondering van tegenstrijdige voorschriften voorzien door de Spelregels uitgegeven door de FIH (en met name tijdens een strafcorner), mits eerbiediging van volgende voorwaarden : 2. De wisselspelers worden gekozen onder diegenen wier namen op het Wedstrijdblad staan. De speler die is vervangen vervoegt onmiddellijk de reservebank. 3. Het is een vervangen speler toegestaan het veld opnieuw te betreden in de loop van dezelfde wedstrijd, mits de wisselprocedure wordt nageleefd. Een vervangen speler mag deelnemen aan een partij strafballen. Indien hij het veld verlaat om een andere wedstrijd te spelen mag hij niet meer deelnemen aan de wedstrijd die hij verlaten heeft. 4. De vervangende speler mag het veld pas betreden nadat de speler die hij in dezelfde ploeg vervangt het 5. In de Senioren en Junioren competities stelt iedere ploeg een doelverdediger op het veld op of speelt met enkel veldspelers. Een ploeg mag van optie wijzigen bij een wissel (Artikel 2.2 van de Hockey Spelregels 2007 - zie ook punt 7 hieronder). Bij de andere jeugdcompetities moet elke ploeg op elk ogenblik een doelverdediger opstellen op het veld of een veldspeler aanduiden die dienst doet als doelverdediger. Deze moet een integraalhelm dragen en een hemd van een verschillende kleur als deze van de twee ploegen. 6. Een geschorste speler mag niet worden vervangen en mag tijdens de duur van zijn schorsing niet als 7. De tijd wordt stilgelegd tijdens de wissel van doelverdedigers die een volledige uitrusting dragen, maar 8. De spelers die deelnemen aan een wissel moeten het veld betreden en verlaten in de nabijheid van de middellijn, aan de zijde van de reservebanken.
Artikel 12 – Internationale Spelers en Speelsters

Tenzij zij aan geen enkele van de 4 voorgaande wedstrijden van de eerste ploeg van hun Club hebben
deelgenomen zijn de spelers (speelsters), die deel uitmaken van de Nationale kern A, niet gerechtigd in de
2de, 3de of 4de ploeg van hun Club te spelen, noch in het Kampioenschap, noch in de Beker.
Alle spelers (speelsters), die sedert einde van het voorgaande seizoen opgesteld werden in een officiële
Nationale A wedstrijd, worden beschouwd als behorende tot de Nationale A kern. De lijst van de spelers
(speelsters) die aan de Internationale wedstrijden deelnemen wordt in het KBHB-blad gepubliceerd.
Een Internationale speler (speelster), doelverdediger (ster) is gerechtigd om als veldspeler veldspeelster) in
de 2de, 3de of 4de ploeg van zijn (haar) Club te spelen. Evenzo mag een Internationale veldspeler
(veldspeelster) in het doel staan (volledige uitrusting en uitsluitend in het doel) van de 2de, 3de of 4de ploeg
van zijn (haar) Club.
Indien de 2 doelverdedigers (doelverdedigsters) van een Club deel uitmaken van de Nationale kern A, is één van hen gerechtigd om in de 2de ploeg te spelen.
Artikel 13 - Veteranen - Ladies - Gentlemen

Alle spelers die op 1 september de leeftijd van 35 jaar bereikt hebben mogen in de Afdelingen Veteranen
opgesteld worden.
1. Kampioenschap
aantal afdelingen volgens de inschrijvingen aantal afdelingen volgens de inschrijvingen aantal afdelingen volgens de inschrijvingen
2. Kwalificaties

geen afwijkingen. Alle spelers dienen minstens 35 jaar geworden te zijn op de dag van de drie afwijkingen mogelijk voor spelers tussen, 40 en 45 jaar. Het belangrijkste punt is het “sportief plezier”; de commissie kan niettemin uitzonderlijke situaties beoordelen. (zoals clubs met beperkte effectieven) 55+ drie afwijkingen mogelijk voor spelers tussen, 50 en 55 jaar. Het belangrijkste punt is het “sportief plezier”; de commissie kan niettemin uitzonderlijke situaties beoordelen. (zoals clubs met beperkte effectieven) Veteranencommissie is gemandateerd door de Raad van Bestuur om de eventuele afwijkingen te aanvaarden.
Algemene structuur Ladies


- De structuur wordt elk seizoen vastgelegd in functie van het aantal ingeschreven ploegen.
- Door de VHL georganiseerde Competitie (wedstrijdblad – competitieplanning)
- Wedstrijden maandagavond om 20u30
- Arbitrage : een (1) scheidsrechter van beide clubs
- Normaal veld

Kwalificatiecriteria


1/ Aangesloten zijn bij een Aangesloten Club van de VHL
2/ Minimum leeftijd: 35 jaar, datum verjaardag
3/ Twee (2) afwijkingen mogelijk voor speelsters die de leeftijd van 33 jaar bereikt hebben en niet
gekwalificeerd zijn voor het Kampioenschap van Ereafdeling, I & II - Een ploeg mag samengesteld zijn uit speelsters van verschillende Clubs
Algemene structuur Gentlemen


- De structuur wordt elk seizoen vastgelegd in functie van het aantal ingeschreven ploegen.
- Door de VHL georganiseerde Competitie (wedstrijdblad –competitieplanning)
- Wedstrijden maandagavond om 20u30
- Arbitrage : een (1) scheidsrechter van beide clubs
- 1/2 veld
- 7 tegen 7, doelverdediger inbegrepen

Kwalificatiecriteria


1/ Aangesloten zijn bij een Aangesloten Club van de VHL
2/ Minimum leeftijd: 35 jaar, datum verjaardag – afwijking mogelijk
3/ Het vastgelegde handvest eerbiedigen: Fair-play en gentlemengeest.
Artikel 14 - Bijzondere bepalingen voor Jeugd

14.1
Eekhoorntjes Jongens en meisjes
De leden die 6 jaar oud worden en niet 8 jaar oud worden in het kalenderjaar waarin de jaarlijkse competitie
begint zijn gekwalificeerd om te spelen in de categorie Eekhoorntjes. "Stijgende" en "dalende" afwijkingen
zijn mogelijk.
14.2
Preminiemen Jongens en meisjes
De leden die 8 jaar oud worden en niet 10 jaar oud worden in het kalenderjaar waarin de jaarlijkse competitie
begint zijn gekwalificeerd om te spelen in de categorie Preminiemen. "Stijgende" en "dalende" afwijkingen
zijn mogelijk.
14.3
Miniemen Jongens en meisjes
De leden die 10 jaar oud worden en niet 12 jaar oud worden in het kalenderjaar waarin de jaarlijkse
competitie begint zijn gekwalificeerd om te spelen in de categorie Miniemen. "Stijgende" en "dalende"
afwijkingen zijn mogelijk.
14.4
Kadetten Jongens en meisjes
De leden die 12 jaar oud worden en niet 14 jaar oud worden in het kalenderjaar waarin de jaarlijkse
competitie begint zijn gekwalificeerd om te spelen in de categorie Kadetten. "Stijgende" en "dalende"
afwijkingen zijn mogelijk.
14.5
Scholieren Jongens en meisjes
De leden die 14 jaar oud worden en niet 16 jaar oud worden in het kalenderjaar waarin de jaarlijkse
competitie begint zijn gekwalificeerd om te spelen in de categorie Scholieren. "Stijgende" en "dalende"
afwijkingen zijn mogelijk.
14.6
Junioren Jongens en meisjes
De leden die 16 jaar oud worden en niet 19 jaar oud worden in het kalenderjaar waarin de jaarlijkse
competitie begint zijn gekwalificeerd om te spelen in de categorie Junioren. "Stijgende" en "dalende"
afwijkingen zijn mogelijk.
14.7
Afwijking voorgeselecteerde Nationale speelsters

De in de Nationale voorselecties weerhouden speelsters kunnen in de jongenscategorieën uitkomen (eerste
ploeg).
De modaliteiten worden beslist door de Jeugdcommissie en vóór de aanvang van de competitie
gepubliceerd in het VHL blad.
14.8
Dalende en Stijgende afwijkingen

Om opgesteld te worden in een onmiddellijk lagere leeftijdscategorie dient de speler een uitzonderlijke
afwijking te bekomen van de Jeugdcommissie. De speler mag niet opgesteld worden zolang deze niet werd
bekomen.
Dalende afwijking « Jongens »

Criteria: - Geen enkele dalende afwijking is toegestaan uit de categorie « Senioren » naar de categorie
« Junioren ».
- Per wedstrijd mag per ploeg slechts één (1) speler met dalende afwijking opgesteld worden.
- Iedere dalende afwijking is uitsluitend voorbehouden aan spelers in het eerste jaar van hun
Leeftijdscategorie.
Dalende afwijking « Meisjes »

Criteria: - Iedere dalende afwijking is uitsluitend voorbehouden voor de leden in het eerste jaar van hun leeftijdscategorie. - Per wedstrijd: a) 1 enkele dalende afwijking voor een Eekhoorntjesploeg (4 speelsters) b) 2 dalende afwijkingen voor een Preminiemenploeg (6 speelsters) c) 2 dalende afwijkingen voor een Miniemenploeg (8 speelsters) d) 2 dalende afwijkingen voor een Kadetten – Scholieren- Junioren Meisjesploeg (11
c) Stijgende afwijkingen

a. Automatische afwijking:
elke speler mag zonder enige formaliteit opgesteld worden in een onmiddellijk hogere b. Uitzonderlijke afwijking:
om in een leeftijdscategorie opgesteld te mogen worden, 2 hoger dan de zijne, dient de speler bij de Jeugdcommissie een door een dokter in sportgeneeskunde getekend medisch attest in te dienen, waarin staat dat de kandidaat een goede fysieke toestand vertoont. Bij dat medisch attest dient een ouderlijke verklaring gevoegd te worden, de jongere toelatend in de bedoelde categorie te spelen. De Jeugdcommissie zal slechts de goedkeuring verlenen na het akkoord van de Medische Commissie van de VHL verkregen te hebben. c. Automatische afwijking voor de categorie Senioren :
Jongens en Meisjes die de leeftijd van 16 jaar hebben bereikt mogen zonder enige formaliteit aantreden in Senioren. Tussen 01/09 en 31/12 wordt een automatische afwijking voor de categorie Senioren toegewezen aan de spelers die voor 31/12 van het huidig jaar de leeftijd van 16 jaar zullen bereiken.
d. Uitzonderlijke afwijking voor de Categorie Senioren :
de Jongens en de Meisjes die de leeftijd van 15 jaar hebben bereikt, moeten bij de Jeugdcommissie een door een dokter in sportgeneeskunde getekend medisch attest indienen, waarin staat dat de kandidaat een goede fysieke toestand vertoont en geschikt is om bij de Senioren te spelen. Bij dit medisch attest dient een ouderlijke verklaring gevoegd te worden, de Jongere toelatend in de bedoelde categorie te spelen. De Jeugdcommissie zal slechts de goedkeuring verlenen na het akkoord van de Medische Commissie van de VHL verkregen te De jeugdspelers voor wie punten c en d van toepassing zijn, mogen deelnemen aan zowel Senioren, Junioren als Scholieren competities, mits naleving van Artikel 11.d. alinea 6. Artikel 15 - Bepalingen omtrent Testwedstrijden, Eindronden en Bekers

Het Reglement inzake spelerskwalificatie is hetzelfde als dat voor het Kampioenschap.
HOOFDSTUK VI : COMPETITIES - ALGEMENE REGELS

Artikel 16 - Velden – Doelen - Uitrustingen
De Clubs die deelnemen aan de officiële VHL competities, dienen te beschikken over door de VHL goedgekeurde speelvelden. De velden en de doelen moeten in goede staat zijn en minstens gewaarmerkt in categorie "National" volgens de FIH normen. Een speelveld dat goedgekeurd is door de KBHB zal ook zonder verdere controle goedgekeurd worden door de VHL. Buiten de speellijnen die volgens de door de FIH uitgevaardigde spelregels voorgeschreven zijn, zullen ook twee "dug-out zones" bestemd voor elk van de twee betrokken ploegen aan weerszijden van de middellijn als volgt bepaald worden : • Binnenste limiet: minimum 5m van de middellijn. • Buitenste limiet: minimum 15m van de doellijn. • Totale lengte van de zone: 10m • Afstand van het veld: minimum 1m De doelen zullen in goede staat zijn en beantwoorden aan de voorschriften van de door de
FIH uitgevaardigde spelregels.
16.3
Verlichting
Om er 's avonds officiële competitiewedstrijden van de VHL te mogen spelen, moet het speelveld beschikken over een verlichting met een gemiddelde horizontale verlichtingssterkte van minstens 200 lux, waarbij elk meetpunt een horizontale verlichtingssterkte van minstens 140 lux
16.4 Andere uitrustingen
Banken, stoelen of dug-outs moeten aan weerszijden van de middellijn in de hierboven omschreven dug-out
zone voorzien zijn, ten einde minimum 9 personen te kunnen laten neerzitten
Daarenboven zullen er minimum 2 stoelen , bestemd voor de tijdelijk geschorste spelers, voorzien worden
tegenover de middellijn tussen de 2 dug-outs.
16.5
Goedkeuring velden en uitrustingen
Elk nieuw veld dient goedgekeurd worden op basis van een controlerapport door een door de FIH erkend labo volgens de door de FIH gedefinieerde normen waarvan de details te vinden zijn in de ad hoc publicaties en op de website van de FIH (http://www.fih.ch/). De goedkeuring van een veld is geldig zijn voor een periode van 8 jaar vanaf de eerste in werkingstelling . Een herkeuringscontrole zal door de VHL worden uitgevoerd na 8 jaar, daarna in de loop van het 12de jaar. De Veldcommissie zal verder een controle om de 2 jaar uitvoeren vanaf het twaalfde jaar. Zij zal tevens een extra controle navragen indien noodzakelijk. Naast de hierboven vermelde controles behoudt de VHL zich het recht voor om op elk moment extra controles uit te voeren in het geval er problemen, die zouden kunnen leiden tot de annulering van de goedkeuring, gemeld worden. De kosten van die extra controles zullen door de VHL worden gedragen. Indien die controles leiden tot annulering van de goedkeuring zal elke supplementaire controle op kosten van de club worden uitgevoerd. Goedkeuring velden en uitrustingen voor een wedstrijd
Elke onregelmatigheid in verband met het veld, het speloppervlak, de doelen en de uitrusting van het veld (paaltjes, reservebanken, verlichting, netheid, TV toren, publiciteit…), evenals voor de kleedkamers, wordt door de Scheidsrechters op het Wedstrijdblad vermeld. Voor alle officiële competities, in geval een veld van het "Global" type niet besproeid werd, zullen de Scheidsrechters dit op het Wedstrijdblad vermelden , maar zullen ze de wedstrijd laten doorgaan op het desbetreffende veld of op een ander veld. De spelers die een wedstrijd zullen betwisten op een “Waterbase” kunstgrasveld worden verzocht zich te voorzien van een tweede paar schoenen (type Tennis), in het geval de scheidsrechters zouden beslissen de wedstrijd te laten doorgaan zonder besproeiing van het veld. In geval de weerstoestanden veranderen tijdens de wedstrijd, zullen de Scheidsrechters de wedstrijd
stilleggen (maximum 10 minuten) teneinde een verandering van schoeisel mogelijk te maken.
Artikel 17 - Toegang tot het veld

17.1
Met uitzondering van de Scheidsrechters en de regelmatig opgestelde spelers van een wedstrijd, mag niemand het veld betreden terwijl de wedstrijd aan de gang is, tenzij toegelaten door een van de
Scheidsrechters. Deze regel is gebiedend, zelfs ingeval een speler niet in staat is de wedstrijd voort te
zetten.
De manager, de coach, de fysiotherapeut en de wisselspelers van elke ploeg in een wedstrijd, zoals
vastgelegd op het Wedstrijdblad, zijnde maximaal acht personen plus de arts van elke ploeg, moeten op de
reservebank van hun ploeg blijven zitten tijdens de reglementaire speelduur, met inbegrip van de
spelonderbrekingen, tenzij de Scheidsrechters andere richtlijnen geven, of wanneer zij tot een wissel
overgaan of medische hulp bieden. Deze personen, buiten de spelers die gaan wisselen, mogen niet buiten
de dug-out zone zoals gedefinieerd in 16.1 hierboven staan.
17.2 Schema der voorzieningen
De Terreinafgevaardigde is verantwoordelijk voor het gedrag van de personen op de bank, alsmede voor het gedrag van de toeschouwers. Ingeval van wangedrag van een of verschillende van deze personen, zijn de Scheidsrechters bevoegd de Terreinafgevaardigde te gelasten hen de installaties te doen verlaten. In geval van weigering stellen zij een rapport op dat hij binnen de 48 uur aan de VHL toezendt. Tevens worden de volgende sancties toegepast: Een niet spelend persoon van de bank krijgt een groene kaart: het is een simpele waarschuwing. Een niet spelend persoon van de bank krijgt een gele kaart: de ploeg moet ongeveer 5 minuten met een speler minder op het veld spelen. Niemand moet op de strafbank. Een niet spelend persoon van de bank krijgt een rode kaart: de ploeg moet ongeveer 10 minuten met een speler minder op het veld spelen. Niemand moet op de strafbank. Modaliteiten: de kaarten worden getoond aan de betreffende persoon en vermeld op het De werking van de schorsingen wegens gele en rode kaarten is dezelfde als de werking voor de een schorsing als persoon van de bank kan enkel een schorsing als niet speler veroorzaken! 17.2.2 Ingeval een speler niet meer in staat is te spelen, kan een van de Scheidsrechters de arts en/of de
fysiotherapeut van de ploeg toelaten het veld te betreden om de betrokken speler te verzorgen en/of weg te
dragen. De coach van de ploeg mag het veld nooit betreden, in welke omstandigheden ook.
17.2.3 Op het veld mogen geen dranken of andere verfrissingen worden gebruikt. Een speler die een
verfrissing wil nemen in de loop van de wedstrijd, met inbegrip van de onderbrekingen, moet het veld
verlaten en kan het opnieuw betreden, maar niet tussen de doellijnen en de 23 meterlijnen.
17.2.4 De Officials van een ploeg en de spelers mogen het veld tijdens de rust alleen verlaten met de
voorafgaande toestemming van de Scheidsrechters, maar alle sticks en de handschoenen en
beschermende uitrusting van de doelverdedigers moeten op de reservebank blijven liggen. Zij moeten
minstens twee minuten voor het ogenblik waarop de wedstrijd normaal moet worden hervat op het veld terug
zijn

Artikel 18 - Duur van de wedstrijden

Officiële wedstrijden worden gespeeld in 2 speelhelften van elk 35 minuten, behalve in bepaalde
leeftijdscategorieën, waar de duur vóór de aanvang van het betreffende seizoen wordt bepaald door de
Raad van Bestuur.
Artikel 19 - Terreinafgevaardigde

De aanwezigheid van een Terreinafgevaardigde is verplicht voor alle wedstrijden die geleid zouden moeten
zijn door scheidsrechters aangeduid door het Scheidsrechterscomité. Hij draagt een aparte armband.
Hij zal tenminste 45 minuten vóór het begin van de wedstrijd aanwezig zijn voor de Dames en Heren en 30
minuten voor de Jeugd.
Voor de wedstrijden, die geleid dienen te worden door scheidsrechters aangeduid door het
Scheidsrechterscomité, moet de aanvoerder, als de Afgevaardigde zich niet 15 minuten vóór het begin van
de wedstrijd heeft gemeld, automatisch een speler van de bezochte Club aanduiden die uitsluitend deze
post zal waarnemen en derhalve niet aan de wedstrijd zal mogen deelnemen.
De aanvoerder van de Thuisploeg mag de rol van Terreinafgevaardigde vervullen voor wedstrijden voor
dewelke er geen aanduiding was door het Scheidsrechtercomité.
In elk geval zal de Terreinafgevaardigde minstens 18 jaar oud zijn.
Ingeval van niet naleving van deze verplichting zal de ontvangende Club veroordeeld worden tot een
administratieve boete.
Voor de Jeugdcompetities, die geleid zouden moeten zijn door scheidsrechters aangeduid door het
Scheidsrechterscomité, dient de wedstrijd in elk geval gespeeld te worden bij afwezigheid van een
Terreinafgevaardigde. De Scheidsrechters dienen de taken van de Afgevaardigde vermeld in het hoofdstuk
« Tijdens de wedstrijd » over te nemen.
Voor alle Bekerwedstrijden, Testwedstrijden, Eindronde-, Einde reeks- en Kampioenschapwedstrijden
waarvan het veld door de VHL is aangeduid, zal de Terreinafgevaardigde door deze aangewezen worden.
De Terreinafgevaardigde, die zijn Club vertegenwoordigt, ziet toe op de volgende punten :
VÓÓR de wedstrijd:
• dat de doelen en lijnen van het veld conform de Spelregels, uitgevaardigd door de Hockey Rules Board en de Reglementen van de K.B.H.B. zijn ; dat het veld besproeid wordt wanneer noodzakelijk; dat de vlaggen op het veld geplaatst (4) zijn ; • dat er reservebanken, stoelen of dug-outs beschikbaar zijn ; • dat de EHBO-kist beschikbaar is aan de rand van het veld ; • dat er genoeg ballen beschikbaar zijn (voor de opwarming van de spelers en voor de wedstrijd) ; • dat het Wedstrijdblad tijdig ingevuld is door de aanvoerder van elke ploeg en de identificatiedocumenten • dat de Scheidsrechters onthaald worden en hun kosten vergoed; • dat uiterlijk 30 minuten vóór de aanvang van de wedstrijd het Wedstrijdblad aan de scheidsrechters wordt voorgelegd, dat volledig is ingevuld door de aanvoerder van elke ploeg, samen met de nuttige documenten ter identificatie van de spelers (zie Artikel 23).
TIJDENS de wedstrijd:

• dat behalve de manager, de coach, de fysiotherapeut, de reservespelers en eventueel de arts van elke ploeg, zich niemand in de neutrale zone bevindt (niemand anders mag toegang hebben tot de neutrale zone) ; • dat voornoemde personen plaats nemen op de bank en daar blijven zitten, behalve bij wissels of wanneer • dat de spelerswisselingen correct gebeuren; • dat hij geen andere functie heeft dan die van terreinafgevaardigde; • dat er wordt toegezien op het goed gedrag van de toeschouwers rond het veld en van de personen op de • dat de Terreinafgevaardigde te allen tijde beschikbaar is om gevolg te kunnen geven aan elk verzoek van
NA de wedstrijd:
• dat het Wedstrijdblad wordt aangevuld met het eindresultaat en vervolgens door de Scheidsrechters • dat er geen enkele vorm van agressie zal worden gepleegd tegenover de scheidsrechters door de spelers, coaches, managers en toeschouwers tijdens de nodige tijd na de wedstrijd. De Terreinafgevaardigde, die zich mag laten bijstaan door een of meer adjunct-afgevaardigden die hij vooraf aan de Scheidsrechters heeft voorgesteld, blijft vervolgens de nodige tijd te hunner beschikking.
Artikel 20 - Wedstrijdblad

Voor elke officiële wedstrijd moet een Wedstrijdblad conform een standaard formulier van de VHL, ingevuld
worden en door de Terreinafgevaardigde ter beschikking gesteld worden van de Scheidsrechters uiterlijk
dertig (30) minuten vóór de aanvang van de wedstrijd. Dit Wedstrijdblad wordt elektronisch opgesteld
behalve in geval van overmacht.
De namen van de aanvoerders, de Terreinafgevaardigde en maximaal zestien (16) spelers per ploeg, die
aan de wedstrijd wensen deel te nemen, alsmede de namen van de coaches, managers, fysiotherapeuten,
ploegdokters, zo die aanwezig zijn en als Officials van de ploeg willen worden opgetekend, worden op het
Wedstrijdblad vermeld.
Nadien mogen geen wijzigingen meer worden aangebracht op het Wedstrijdblad zonder voorafgaandelijke
toestemming van de Scheidsrechters, en in ieder geval niet later dan het ogenblik waarop de wedstrijd
aanvangt. De identiteitskaarten of gelijk welk officieel document met foto, of een fotokopie ervan, moeten
worden voorgelegd als bewijs van de identiteit van de spelers.
Na afloop van de wedstrijd, zorgt de Terreinafgevaardigde dat het Wedstrijdblad door de Scheidsrechters
kan vervolledigd en ondertekend worden. Hij zendt dit verslag op de dag van de wedstrijd per elektronische
post naar de VHL.

Vanaf de categorie van de cadetten, elke kapitein zal de kopieën van de identiteitskaarten van de opgestelde spelers overhandigen aan de kapitein van de tegenpartij. vóór de wedstrijd In geval van overmacht moet een « papieren » Wedstrijdblad op de eerste werkdag na de wedstrijd verstuurd worden naar de VHL en dit vóór 23 uur. Artikel 21 – Doelverdedigers

Elke ploeg dient de hele wedstrijd ofwel een doelverdediger ofwel een speler die als doelverdediger optreedt, op het veld te hebben. Zij moeten zich de hele tijd beschermen met een integraalhelm, ook wanneer zij een strafslag verdedigen. Om eventueel een strafslag te nemen, mogen zij hun helm afnemen. Onder integraalhelm verstaat men een helm die het hoofd geheel, met inbegrip van het aangezicht en het achterhoofd, beschermt. In de Senioren en Junioren competities mag elke ploeg spelen met: - Een doelverdediger, alle privileges van een doelman genietend, die een volledige beschermende uitrusting draagt bestaande uit minimaal een hoofdbeschermer, beenbeschermers en aangepast beschermend schoeisel, alsook een hemd van een verschillende kleur, of; Een doelverdediger die de privileges van doelverdediger geniet, maar enkel een hoofdbescherming draagt, alsook een hemd van verschillende kleur, of; Enkel veldspelers waarvan geen enkele de privileges van een doelman geniet en welke geen enkele hoofdbescherming dragen, noch een hemd van een verschillende kleur .
Artikel 22 - Aanvoerder

Elke ploeg dient de hele wedstrijd een aanvoerder of een als aanvoerder optredende speler op het veld te
hebben.
Hij vervult een officiële functie, moet een aparte armband dragen en de Scheidsrechters bijstand verlenen.
Ingeval van tijdelijke of definitieve uitsluiting, of van afwezigheid op het veld, dient hij zijn armband aan een
medespeler over te dragen.
De aanvoerder is verantwoordelijk voor de vermelding van de namen van de spelers van zijn ploeg op het
Wedstrijdblad en voor de overhandiging van hun identificatiedocumenten aan de Terreinafgevaardigde.
Artikel 23 - Uitrusting en kleuren van de kledij van de ploegen

Tijdens de wedstrijd moeten alle spelers een kledij dragen in de officiële kleuren (of vervangingskleuren) van
hun Club en elk bijkomend kledingstuk dat een speler draagt moet van dezelfde kleur zijn als dat van het
overeenstemmende deel van zijn uitrusting.
Als de kleuren waarin twee ploegen aantreden, kunnen worden verward, is het aan de thuisploeg om de
kleur van zijn uitrusting te veranderen.
De doelverdedigers moeten een hemd dragen waarvan de kleur afwijkend is en zich onderscheidt van de
hemden van de 2 ploegen.
Gedurende de ganse wedstrijd moet elke speler een onberispelijke kledij dragen (hemd in broek of rok -
kousen opgetrokken), en ook beenbeschermers.
Het dragen van een korte of lange broek is in de Damescompetitie (Jeugd en Senioren) verboden.
Een of meerdere reclameopschriften op het hemd van de spelers zijn toegelaten op voorwaarde dat ze door
de Raad van Bestuur toegelaten werden.
Daarenboven :
a) mag het opschrift niet groter dan 800 cm2 zijn; b) komt de reclame de Club en in geen geval de speler ten goede ; dragen alle spelers van eenzelfde ploeg hetzelfde opschrift, dat kan veranderd worden in de loop d) bevat het opschrift geen enkele verwijzing van filosofische, godsdienstige of ideologische aard ; e) is reclame gemaakt voor tabak verboden en voor alcohol afgeraden. De Scheidsrechters mogen iedere speler die voornoemde reglementering niet in haar geheel eerbiedigt verbieden aan de wedstrijd deel te nemen. Als een speler wordt verwond en begint te bloeden, moet hij zodra mogelijk het veld verlaten. Hij mag het slechts opnieuw betreden nadat de bloeding heeft opgehouden en de wonde op behoorlijke wijze is afgedekt. Bebloede uitrusting moet worden vervangen alvorens men opnieuw het veld betreedt. Elke ploeg moet beschikken over reservekledij. Wanneer zich bloed op het veld bevindt, moet de bevuilde plek worden gereinigd door het aanbrengen van een oplossing met 80% alcohol (op natuurgras) of het uitwrijven met een doek dat in zulke oplossing is gedrenkt (op kunstgras). Tijdens het reinigen wordt de wedstrijd door de Scheidsrechters stilgelegd. Een fles met de genoemde vloeistof en een geschikte doek moeten deel uitmaken van de EHBO-kist die zich aan de rand van het veld dient te bevinden.
Artikel 24 - Afgelasting van wedstrijden

24.1 Wegens onbespeelbaarheid van het veld

1°) algemene afgelasting : alleen de Algemeen Secretaris of een door hem gemachtigde persoon
mag een algemene afgelasting bevelen.
2°) Gedeeltelijke afgelasting : de beslissing mag worden genomen, op eigen verantwoordelijkheid, door de
Secretaris van de thuisclub, ten vroegste de dag voordien voor wedstrijden die de volgende dag staan
geprogrammeerd, en zo vroeg mogelijk de dag zelf voor wedstrijden geprogrammeerd na de middag.
Het bevoegde comité van de VHL behoudt zich het recht voor een vertegenwoordiger uit te sturen om de
gegrondheid van de beslissing na te gaan. Ingeval van twijfel over de te nemen beslissing kan de
Clubsecretaris het advies inwinnen van een lid van de Raad van Bestuur, het Controlecomité, het
Scheidsrechterscomité of eveneens van een Nationaal Scheidsrechter.
Wordt er afgelast, dan moet de Secretaris de bezoekende Club en de betrokken Scheidsrechters meteen na
de beslissing verwittigen. In ieder geval moet een Wedstrijdblad worden opgemaakt. Elke ongegronde
afgelasting kan door het bevoegde Comité worden bestraft.

24.2 Om een andere reden

Alleen de betrokken Comités mogen een afgelasting bevelen.
Artikel 25 – Shoot-outs

De shoot-outs competitie zal plaats hebben volgens de van kracht zijnde regels door de FIH uitgevaardigd
voor internationale competities.
Deze regels zullen in begin van elk seizoen op de website van de VHL gepubliceerd worden.
Artikel 26 - Ballen

De bal heeft traditioneel een witte kleur. De Clubs houden twee sets gekleurde ballen ter beschikking van
de Scheidsrechters. De kleur moet afsteken tegen de kleur van het veld.

Artikel 27 - Laattijdige terugtrekking uit een tornooi

Iedere Club die een tornooi organiseert, mag de VHL uiterlijk op de tiende kalenderdag na afloop van het
tornooi de namen van de Clubs opgeven, die zich laattijdig hebben teruggetrokken. Zij voegt hierbij het
document waarin de Club in gebreke op de uitnodiging was ingegaan.
Een terugtrekking wordt als laattijdig beschouwd indien zij minder dan tien (10) kalenderdagen vóór de
aanvang van het tornooi wordt aangekondigd, als het tornooi in België doorgaat, en minder dan vijftien (15)
kalenderdagen voor de aanvang van het tornooi, als het in het buitenland wordt georganiseerd.
De Clubs die zich laattijdig uit een tornooi in België terugtrekken, worden bestraft met een boete van 250
Euro waarvan 190 Euro op de rekening van de organiserende Club wordt geboekt zodra de boete door de
VHL is geïnd.
Ingeval van herhaling kunnen de Raad van Bestuur en de Comités andere sancties nemen, zoals
bijvoorbeeld het verbod om aan tornooien in het buitenland deel te nemen of een Internationaal tornooi te
organiseren, voor een duur van één tot drie jaar.
Het staat de Raad van Bestuur en de Comités vrij om de gevallen van overmacht te onderzoeken en te beoordelen. Voor deelname van Belgische ploegen aan buitenlandse tornooien zijn mogelijk dossier- en verzekeringskosten verschuldigd. Artikel 28 - EHBO-kist
De EHBO-kist moet bij elke wedstrijd beschikbaar zijn aan de rand van het veld en omvat ten minste:
Ijs onder de vorm van ijs, Ice-Pack, Cold Pack Ontsmettingsmiddel : Isobetadine dermcium Steriele kompressen; steriele gasverbanden; Velpeau verbanden Pijnstillend middel: Paracetamol of Dafalgan of Perdolan mono Antihistaminicum: Xyzall of Zyrtec of Cetirizine Aangepaste afwas middelen om bloed sporen op het veld te verwijderen

Source: http://www.hockeyvl.be/tiny_mce/plugins/filemanager/files/web/Reglementen/VHL_Sportief_Reglement.pdf

Microsoft word - kdt keuken-caloterm

CATALOGUS-CATALOGUE Online verkoping van de faling - Online auction of the bankruptcy - Vente en ligne de la faillite CALOTERM nv (KDT Keukens) in opdracht van de curator/à la requête du curateur/ by order of the reciever Sluiting-Closing-Clôture 07/06/2013 Computerconfiguratie met tft-scherm, fabr. Samsung, type Computerconfiguratie met tft-scherm, fabr. Phili

bhadra.biz

BHADRA PHARMA CARE O u r ph a r m a c e u t i c a l m a n u f a c t u r i n g pla n t is eq u i p p e d wit h m o d e r n hig h- sp e e d m a c h i n e s an d inte g r a t e d pa c k a g i n g line s to be co s t effi ci e n t. Ext e n s i v e us e of vis u a l ins p e c t i o n m a c h i n e s , m u l ti- stati o n ta bl e t pr e s s e s , attr a c t i v e pri m a r y pa c k i n g , liq ui d

Copyright © 2010-2014 Medical Articles