Microsoft word - 2008-12-23 t 4705-07 dom

meddelad i Stockholm den 23 december 2008 KLAGANDE
Intrång i tilläggsskydd för läkemedel ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET
Svea hovrätts dom den 6 november 2007 i mål T 5467-06 Högsta domstolen fastställer hovrättens domslut.
Pfizer Aktiebolag skall utge ersättning till STADApharm AB för rätte- gångskostnader i Högsta domstolen med tvåhundratjugosextusenfemhundra (226 500) kr, avseende ombudsarvode, jämte ränta enligt 6 § räntelagen från dagen för Högsta domstolens dom till dess betalning sker.
Pfizer Aktiebolag har yrkat att Högsta domstolen fastställer att STADA- pharm AB, genom att hos Läkemedelsförmånsnämnden begära pris för läkemedlet Sertralin STADA filmdragerad tablett 50 mg respektive 100 mg och i vart fall genom att också förhandla med nämnden, utbjudit detta och därigenom gjort intrång i tilläggsskyddet nr 9590010-6. Pfizer Aktiebolag har även yrkat att bolaget befrias från skyldigheten att utge ersättning för motpartens rättegångskostnader vid tingsrätten och i hovrätten.
STADApharm AB har bestritt ändring.
Parterna har yrkat ersättning för rättegångskostnader i Högsta domstolen.
Pfizer Inc. var innehavare av tilläggsskydd nr 9590010-6 för produkten Sertraline eller ett farmaceutiskt godtagbart salt därav. Grundpatentet utgjordes av det europeiska patentet nr 30 081. Pfizer Aktiebolag (Pfizer) hade genom licens rätt att utnyttja uppfinningen, vilket skedde genom försäljning i Sverige av produkten ZOLOFT. Patentet upphörde att gälla i Sverige den 28 oktober 2000, och tilläggsskyddet upprätthölls till och med Den 22 december 2004 godkände Läkemedelsverket att STADApharm AB (STADA) fick sälja läkemedlet Sertralin STADA här i landet. Den 20 april 2005 ansökte STADA hos Läkemedelsförmånsnämnden (LFN) om att vissa styrkor och förpackningsstorlekar av läkemedlet skulle ingå i läkemedels- förmånerna samt om att pris skulle fastställas för läkemedlet. Den 25 maj 2005 beslutade LFN att läkemedlet skulle beviljas inträde i läkemedels- förmånssystemet, och ett pris fastställdes för produkten. Sertralin STADA är ett generiskt läkemedel, d.v.s. ett läkemedel med samma beredningsform och samma aktiva substans som ett tidigare godkänt läkemedel (jfr 1 § femte stycket läkemedelslagen, 1992:859). Det är ostridigt att Sertralin STADA föll inom skyddsomfånget för tilläggsskyddet för ZOLOFT.
Målet gäller frågan om STADA:s prisbegäran, som gjorts i samband med en ansökan om att bolagets läkemedel skall omfattas av läkemedelsförmånerna, åtminstone tillsammans med de kontakter som förevarit mellan bolaget och LFN, inneburit att läkemedlet bjudits ut i den mening som avses i 3 § första Beslut om att ett läkemedel skall ingå i läkemedelsförmånerna fattas numera, sedan Läkemedelsförmånsnämnden den 1 september 2008 bytt namn, av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV). Enligt 7 § lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. beslutar TLV om ett läkemedel skall ingå i läkemedelsförmånerna och fastställer försäljningspris för läkemedlet. Av 8 § samma lag följer att den som ansöker om att ett läkemedel skall ingå i läke- medelsförmånerna bl.a. skall lägga fram den utredning som behövs för att ett försäljningspris skall kunna fastställas. Avser ansökan ett generiskt läkemedel följer av 5 § sista stycket Läkemedelsförmånsnämndens föreskrifter (LFNFS 2003:1) om ansökan och beslut hos Läkemedelsförmånsnämnden enligt lagen om läkemedelsförmåner m.m. att sökanden skall ge in en prisjämförelse med motsvarande läkemedel på den svenska marknaden.
Vid bedömningen av om ett generiskt läkemedel skall ingå i läkemedelsför- månerna tillämpar TLV ett förenklat förfarande. Bedömningen baseras på om det finns en likvärdig produkt inom förmånerna som av Läkemedels- verket bedömts vara utbytbar. Är så fallet skall det utbytbara läkemedlet som ansökan avser också omfattas av förmånerna och det begärda priset fastställas, om det är samma eller lägre än det pris som fastställts för det dyraste utbytbara läkemedlet och om det högsta priset kan bestämmas utan särskilda överväganden (se Läkemedelsförmånsnämndens beslut 2002-12-12 om riktlinjer för prissättning av utbytbara läkemedel).
Utgör en ansökan till Läkemedelsförmånsnämnden (numera TLV) ett patent- Enligt 3 § första stycket patentlagen innebär den ensamrätt som patentet ger att ingen utan patenthavarens samtycke får utnyttja uppfinningen genom att, såvitt nu är i fråga, bjuda ut ett patentskyddat alster. Bestämmelsen fick i huvudsak sin nuvarande utformning år 1978, och innehållet överensstämmer i sak med artikel 29 i 1975 års konvention om europeiskt patent för den gemensamma marknaden (marknadspatentkonventionen). Genom 1978 års lagändringar kom den tidigare generellt avfattade bestämmelsen om ensam- rättens innehåll att ersättas med en uttömmande uppräkning av vilka former av utnyttjande som omfattas av ensamrätten (se prop. 1977/78:1 Del A, s. 327). Någon definition av vad som skall avses med begreppet bjuda ut finns varken i den svenska lagtexten eller i marknadspatentkonventionen.
Inte heller i lagens förarbeten utvecklas begreppet närmare. I doktrinen har uttalats att utbjudandet inte behöver avse försäljning utan omfattar varje uttryck för en vilja att under kommersiella villkor erbjuda en produkt, t.ex.
genom uthyrning, pantsättning eller utlåning (se Bengt Domeij, Fokus på patenträtten, 1997, s. 65; jfr Amiram Benyamini, Patent Infringement in the Av 1 § förordningen (2007:1206) med instruktion för Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket – vilken i sak överensstämmer med 1 § i den i målet aktuella förordningen (2002:719) med instruktion för Läkemedels- förmånsnämnden – framgår att myndigheten ansvarar för beslut om subventionering och prisreglering för varor som ingår i läkemedelsför- månerna. Av bestämmelsen framgår vidare att myndigheten genom sin verksamhet skall medverka till en ändamålsenlig och kostnadseffektiv läkemedelsanvändning i samhället. En ansökan om att ett läkemedel skall omfattas av läkemedelsförmånssystemet riktar sig således till en statlig myndighet, vars verksamhet bl.a. syftar till att minska kostnaderna för det allmänna subventionssystemet för läkemedel. När myndigheten beslutar om att ett visst läkemedel skall omfattas av förmånerna, skall även priset för läkemedlet fastställas. Det pris som sökanden angivit i ansökan är också en av de omständigheter som ingår i prövningen av om läkemedlet skall omfattas av förmånerna. Ett bifall till ansökan innebär endast att det läkemedel som sökanden marknadsför eller har för avsikt att marknadsföra omfattas av läkemedelsförmånssystemet och att sökanden inom ramen för detta system kan sälja läkemedlet till ett visst pris. Åtgärden att ansöka om subvention och pris hos den ansvariga myndigheten, och de eventuella kontakter som förekommer mellan myndigheten och sökanden i anledning av ansökan, kan i sig inte anses ske i syfte att myndigheten skall förvärva någon rätt till ett alster vare sig för myndighetens egen eller för någon annans räkning. Den påtalade åtgärden utgör således inte ett sådant utbjudande som avses i 3 § första stycket patentlagen.
Hovrättens domslut skall därför fastställas.
I avgörandet har deltagit: justitieråden Johan Munck, Dag Victor,Torgny Håstad (referent), Ella Nyström och Lena MooreFöredragande revisionssekreterare: Kerstin Norman

Source: http://www.hogstadomstolen.se/Domstolar/hogstadomstolen/Avgoranden/2008/2008-12-23%20T%204705-07%20dom.pdf

Taxonomy of bacteria

TAXONOMY OF BACTERIA TAXONOMY Taxonomic classification based on: gram staining gram positive gram negative mode of respiration aerobic anaerobic cell wall shape cocci bacilli spiral TAXONOMY Gram Positive Bacilli Gram Positive Cocci Gram Negative Bacteria Spirochetes Rickettsia Chlamydia GRAM-POSITVE BACILLI Clinically important genus Ba

Primary care physician report

Primary Care Physician Report Edward Vanelli, MD June 9, 2005 Victor Gomez has been under my care for approximately seven years. In February of 2003, Mr. Gomez was involved in a work-related accident that resulted in severe burns over 65-70% of his body. He was hospitalized initially at University Hospitals in Phoenix then underwent rehabilitation at Payson Regional Medical Cent

Copyright © 2010-2014 Medical Articles