Microsoft word - hf mancozeb dg msds

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens Verordening (EG) Nr.1907/2006

HF Mancozeb DG
Versie 3
Herzieningsdatum: 4 oktober 2013

Printdatum: 4 oktober 2013
1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING
PRODUCT NAAM
HF Mancozeb DG
Fungicide voor professionele agrarische toepassers.
LEVERANCIER Holland Fyto.
ADRES
Revisieweg 3, 8304 BE, Emmeloord, Nederland.
+31 (0)527 631 500.
[email protected]
www.hollandfyto.nl


BIJ CALAMITEITEN

Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum.
TELEFOONNUMMER
+31 30 274 8888 (Uitsluitend bestemd om professionele hulpverleners te informe-
ren bij acute vergiftigingen).


2. IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN

Kan overgevoeligheid veroorzaken bij inademing of contact met de huid.
Mogelijk gevaar voor beschadiging van het ongeboren kind.
Zeer giftig voor in het water levende organismen.
GEVAARLIJKE BESTANDDELEN DIE MOETEN VERMELD WORDEN OP HET ETIKET:

: Mancozeb
: Methenamine


SYMBOLEN

: Schadelijk.
: Milieugevaarlijk.

R-ZINNEN

: Irriterend voor de ademhalingswegen.
: Kan overgevoeligheid veroorzaken bij inademing.
: R50/53 : Zeer vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu
op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

S-ZINNEN

: Verpakking droog houden.
: S36/37 : Draag geschikte handschoenen en beschermende kleding.
: S42

: Tijdens de bespuiting een geschikt ademhalingsapparaat dragen.
: Bij een ongeval of indien men zich onwel voelt, onmiddellijk een arts raadplegen
(indien mogelijk hem dit etiket tonen).
: Voorkom lozing in het milieu. Vraag om speciale instructies/veiligheidskaart.

BIJZONDERE ETIKETTERING

: Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor mens en milieu te voorkomen.

VERDERE INFORMATIE

: WHO-classificatie
: III (Slightly hazardous).

NATIONALE WETGEVING:
TOELATINGSNUMMER :

REGISTRATIEDATUM :
16-11-2012.

WETGEVING OVER GEVAAR VAN GROTE CALAMITEITEN:
Valt onder de “Wet rampen en zware ongevallen” (96/82/EC). Annex I, Lijst van gevaarlijke stoffen, Nr. 9i.

3. SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELENCHEMISCHE OMSCHRIJVING

: Water dispergeerbaar granulaat (WG).
: Mancozeb 75% (minimum) WG.


GEVAARLIJKE BESTANDDELEN

CHEMISCHE NAAM
CAS-Nr. / EINECS-Nr.
SYMBOLEN
R-ZINNEN
CONCENTRATIE (%)
Mancozeb 8018-01-7
100-97-0
Methenamine
R11, R42/43
202-905-8

Voor de volledige tekst van de R-zinnen waarnaar in deze paragraaf wordt verwezen: zie paragraaf 16.
4. EERSTE HULP MAATREGELENINADEMING

: In de frisse lucht brengen. Het slachtoffer warm en rustig houden.
HUIDCONTACT
: Met veel water en zeep afwassen, indien voor handen, met veel polyethyleengly-
col 400. Vervolgens reinigen met water. Medische hulp inroepen als irritatie op-
treedt en aanhoudt.

Pagina 1 van 6
VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens Verordening (EG) Nr.1907/2006

HF Mancozeb DG
Versie 3
Herzieningsdatum: 4 oktober 2013

Printdatum: 4 oktober 2013
OOGCONTACT
: Onmiddellijk met veel water spoelen, ook onder de oogleden, gedurende tenmin-
ste 15 minuten. Eventueel aanwezige contactlenzen pas na 5 minuten verwijderen.
Daarna de oogspoeling weer voortzetten. Medische hulp inroepen als irritatie op-
treedt en aanhoudt.

INSLIKKEN
: Medische verzorging is vereist. Mond spoelen en vervolgens water met kleine
slokken laten drinken. Braken opwekken, alleen als:
1. patiënt bij vol bewustzijn is,
2. medische hulp niet snel bereikbaar is,
3. een grotere hoeveelheid ingeslikt is, en
4. tijd sinds inslikken minder dan één uur bedraagt.(Braaksel mag niet in luchtpijp
terecht komen.)

OPMERKINGEN VOOR DE ARTS:
VERSCHIJNSELEN

: Irritatie van ogen en slijmvlies, Dermatitis, Braken, Misselijkheid, Versterking van
de symptomen door alcohol (Antabuse-effect).

: Ernstiger effecten na gebruik van alcohol. Hoewel een carbamaat, is dit product
GEEN cholinesteraseremmer.

BEHANDELING
: Een specifiek tegengif is niet bekend. Atropine is hier GEEN werkzaam tegengif.
Bij inslikken de maag spoelen en geactiveerde kool toedienen. Verdergaande maat-
regelen: strikt alcoholverbod gedurende 1-2 weken vanwege Antabuse-effect.


5. BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN


GESCHIKTE BLUSMIDDELEN

: Schuim, Poeder, Kooldioxide (CO2), Verneveld water.
BLUSMIDDELEN DIE OM VEILIGHEIDSREDENEN NIET GEBRUIKT MOGEN WORDEN:
: Sterke waterstraal
BIJZONDERE GEVAREN BIJ BRANDBESTRIJDING: Bij brand kan vrijkomen: koolmonoxide (CO), stikstofoxiden (NOx),
zwaveloxiden, zwavelkoolstof en/of zwavelwaterstof (H2S).
SPECIALE BESCHERMENDE UITRUSTING VOOR BRANDWEERLIEDEN:
Draag onafhankelijk ademhalingsapparaat met persluchtcilinder en beschermende
kleding.

VERDERE INFORMATIE
: Product uit de brandzone verwijderen of vaten met water afkoelen. Warmte afvoe-
ren om drukverhoging te vermijden. Indien mogelijk, bluswater met zand of aarde
indammen.


6. MAATREGELEN BIJ ONOPZETTELIJK VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET PREPARAAT


PERSOONLIJKE VOORZORGSMAATREGELEN : Voor voldoende ventilatie zorgen. Vorming van stof vermijden. Vermijd

contact met gemorst product of verontreinigde oppervlakten. Niet eten,
roken of drinken bij het opruimen van vrijgekomen product.

MILIEUVOORZORGSMAATREGELEN
: Niet in oppervlaktewater, riolering en grondwater laten terechtkomen.
REINIGINGSMETHODEN
: Gemorst materiaal opvegen of opzuigen en in een geschikt vat afvoe-
ren voor verwijdering.

OVERIGE INFORMATIE
: Informatie over veilige omgang zie paragraaf 7.
: Informatie over persoonlijke beschermende uitrusting, zie paragraaf 8.
: Informatie over afvalverwijdering zie paragraaf 13.


7. HANTERING EN OPSLAG


HANTERING

: Aanbeveling voor het veilig omgaan met de stof. Persoonlijke beschermingsuitrusting zie
paragraaf 8. Uitsluitend op plaatsen met voldoende afzuiging gebruiken.

OPSLAG
EISEN AAN OPSLAGRUIMTEN EN VATEN

: De verpakkingen goed gesloten op een droge, koele en goed geventi-
leerde plaats bewaren. Opslaan op een plaats die uitsluitend toeganke-
lijk is voor bevoegde personen. Niet blootstellen aan directe zonnestra-
ling.

AANBEVELINGEN VOOR GEMENGDE OPSLAG : Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en diervoer.
STABILITEIT BIJ OPSLAG

: Opslagtemperatuur 0 - 40 °C.
GESCHIKTE MATERIALEN
: Papieren zak met binnenvoering uit polyethyleen.

8. MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING
PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN

: Bij normale omgang met en gebruik van dit product de aanwijzingen
op het etiket volgen. In alle andere gevallen volgende persoonlijke be-
schermingsmiddelen gebruiken.

BESCHERMING VAN DE ADEMHALING
: Een zelfaanzuigend slangmasker met perslucht dragen dat voldoet aan
de Europese norm EN270 of EN139 of een stofmasker dragen volgens
EN136P3 (beschermingsfactor 40) of een gelijkwaardige bescherming.
Adembescherming behoort alleen gebruikt te worden ter beheersing
van een restrisico bij activiteiten van korte duur, nadat alle stappen om
blootstelling ter plekke te beperken zijn genomen, zoals afsluiting en/of
plaatselijke luchtafzuiging. De aanwijzingen van de fabrikant voor ge-

Pagina 2 van 6
VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens Verordening (EG) Nr.1907/2006

HF Mancozeb DG
Versie 3
Herzieningsdatum: 4 oktober 2013

Printdatum: 4 oktober 2013
bruik en onderhoud van het ademhalingstoestel altijd nauwkeurig aan-
houden.

BESCHERMING VAN DE HANDEN
: Draag CE-gemarkeerde nitrilrubber handschoenen (minimaal 0,40 mm
dik). Deze bij verontreiniging wassen. Verwijder de handschoenen bij
verontreiniging aan de binnenkant, beschadiging of als de verontreini-
ging aan de buitenkant niet verwijderd kan worden. Voor het eten, drin-
ken, roken of toiletgebruik steeds de handen wassen.

BESCHERMING VAN DE OGEN
: Veiligheidsbril volgens EN166 (toepassingsgebied 5 of gelijkwaardig)
dragen.

BESCHERMING VAN DE HUID EN LICHAAM
: Standaard overall met Type 3 beschermingspak dragen. Waar mogelijk
kleding in twee lagen dragen: Onder het beschermende pak een overall
van polyester/katoen of alleen katoen dragen. Overalls regelmatig pro-
fessioneel laten reinigen.

HYGIËNISCHE MAATREGELEN
: Handen grondig wassen met water en zeep na gebruik en voor het
eten, drinken, kauwgom kauwen, roken, gebruik van het toilet of het op-
brengen van cosmetica. Tijdens het werken niet eten, drinken en roken.

VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN BIJ HERBETREDING
: Na een gewas- of ruimtebehandeling uitsluitend herbetreden
nadat de spuitvloeistof is opgedroogd (en de kas gedurende 2 uur ge-
ventileerd is). Werkzaamheden kunnen vervolgens worden uitgevoerd
zonder gebruik van beschermende maatregelen.


9. FYSIEKE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN


INFORMATIE OVER FYSICHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN
VORM :

granulaat.
: Geel tot grijs.
: Zwak zuurachtig, naar zwavel.
BULK SOORTELIJK GEWICHT
: 630 – 690 kg/m3 (dichtheid vastgestampt) bij 20 °C.
PH WAARDE
: 6 – 7,5 bij 1%.
ONTVLAMBAARHEID (VAST, GAS) : Het product is niet licht ontvlambaar.
ZELFONTBRANDINGSTEMP.

: 159 °C.
OPLOSBAARHEID IN WATER
: Dispergeerbaar.
OXIDERENDE EIGENSCHAPPEN
: Het product is na onderzoek niet oxiderend volgens de Richtlijn 6/548/EEC (Me-
thode A17, oxiderende eigenschappen).

EXPLOSIVITEIT
: Niet ontplofbaar (92/69/EEG, A. 14 / OECD 113).
10. STABILITEIT EN REACTIVITEIT

TE VERMIJDEN OMSTANDIGHEDEN

: Warmte, vlammen en vonken. Blootstelling aan vocht.
TE VERMIJDEN MATERIALEN
: Oxidatiemiddelen. Zuren.
RISICOVOLLE DECOMPOSITIE
: Zwavelwaterstoffen. Zwavelkoolstof.
THERMISCHE ONTLEDING
: Stabiel bij omgevingstemperatuur.
GEVAARLIJKE REACTIES
: Geen gevaarlijke reacties indien veiligheidsvoorschriften voor opslag en be-
handeling nageleefd worden. Stabiel onder normale omstandigheden.


11. TOXICOLOGISCHE INFORMATIE


ACUTE ORALE TOXICITEIT

: LD50 (rat) > 5.000 mg/kg.
ACUTE INHALATOIRE TOXICITEIT
: LC50 (rat) > 4,8 mg/l.
ACUTE DERMALE TOXICITEIT
: LD50 (konijn) > 2.000 mg/kg.
HUIDIRRITATIE
: Geen huidirritatie (konijn).
OOGIRRITATIE
: Geen oogirritatie (konijn).
SENSIBILISATIE
: Sensibiliserend (cavia). OECD Testrichtlijn 406, Magnusson & Kligman test. De
aangegeven waarde geldt voor de technische werkstof mancozeb.


12. ECOLOGISCHE INFORMATIE


ECOTOXICITEITSEFFECTEN:
TOXICITEIT VOOR VISSEN

: LC50 (Diverse species) 1 – 10 mg/l. Blootstellingtijd: 96 h.
TOXICITEIT VOOR DAPHNIA
: EC50 (Daphnia) 1 – 10 mg/l. Blootstellingtijd: 48 h.
TOXICITEIT VOOR ALGEN
: EC50 (Algen) < 1 mg/l. Blootstellingtijd: 96 h.

VERDERE GEGEVENS OVER DE MILIEUASPECTEN:
NADERE GEGEVENS

: De gegevens over de ecologie hebben betrekking op de werkzame stof.

13. INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING

: Kan met inachtneming van de geldende voorschriften en eventueel na overleg
met een afvalverwerker of de bevoegde instanties naar een stortplaats of ver-
brandingsinstallatie afgevoerd worden.

Pagina 3 van 6
VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens Verordening (EG) Nr.1907/2006

HF Mancozeb DG
Versie 3
Herzieningsdatum: 4 oktober 2013

Printdatum: 4 oktober 2013
VERONTREINIGDE VERPAKKING
: Deze verpakking is bedrijfsafval, mits deze is schoongespoeld, zoals wettelijk
voorgeschreven. Lege containers inleveren bij bevoegde verzamelpunten voor
verpakkingen gewasbeschermingsmiddelen. Lege verpakkingen niet herge-
bruiken. Deze verpakking is bedrijfsafval, mits deze is schoongespoeld, zoals
wettelijk voorgeschreven.

AFVALSTOFNUMMER VAN DE ONGEBRUIKTE STOF
: 020108 agrochemisch afval dat gevaarlijke stoffen bevat.

14. INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER


ADR/RID/ADNR:
UN NUMMER

ETIKETTEN :
VERPAKKINGSGROEP :
GEVAARSIDENTIFICATIENUMMER :
OMSCHRIJVING VAN DE GOEDEREN
: MILIEUGEVAARLIJKE VASTE STOF, N.E.G.
: (MANCOZEB MENGSEL).

IMDG:
UN NUMMER

ETIKETTEN :
VERPAKKINGSGROEP :
: F-A, S-F.
MARIENE VERONTREINIGING
OMSCHRIJVING VAN DE GOEDEREN
: ENVIRONMENTALLY HARZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S.
: (MANCOZEB MIXTURE).


IATA:
UN NUMMER

ETIKETTEN :
VERPAKKINGSGROEP :
OMSCHRIJVING VAN DE GOEDEREN
: ENVIRONMENTALLY HARZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S.
: (MANCOZEB MIXTURE).


15. REGELGEVING


Classificatie en etikettering zoals door het College voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen is voorgeschreven geba-
seerd op de nationale wetgeving op basis van data geleverd door de fabrikant.
INDELING :

Etikettering
verplicht.

GEVAARLIJKE BESTANDDELEN DIE MOETEN VERMELD WORDEN OP HET ETIKET:

: Mancozeb
: Methenamine


SYMBOLEN

: Schadelijk.
: Milieugevaarlijk.

R-ZINNEN

: Irriterend voor de ademhalingswegen.
: Kan overgevoeligheid veroorzaken bij inademing.
: R50/53 : Zeer vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu
op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

S-ZINNEN

: Verpakking droog houden.
: S36/37 : Draag geschikte handschoenen en beschermende kleding.
: S42

: Tijdens de bespuiting een geschikt ademhalingsapparaat dragen.
: Bij een ongeval of indien men zich onwel voelt, onmiddellijk een arts raadplegen
(indien mogelijk hem dit etiket tonen).
: Voorkom lozing in het milieu. Vraag om speciale instructies/veiligheidskaart.

BIJZONDERE ETIKETTERING

: Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor mens en milieu te voorkomen.

VERDERE INFORMATIE

: WHO-classificatie
: III (Slightly hazardous).

NATIONALE WETGEVING:
TOELATINGSNUMMER :

REGISTRATIEDATUM :
16-11-2012.

WETGEVING OVER GEVAAR VAN GROTE CALAMITEITEN:
Valt onder de “Wet rampen en zware ongevallen” (96/82/EC). Annex I, Lijst van gevaarlijke stoffen, Nr. 9i.

Pagina 4 van 6
VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens Verordening (EG) Nr.1907/2006

HF Mancozeb DG
Versie 3
Herzieningsdatum: 4 oktober 2013

Printdatum: 4 oktober 2013
16. OVERIGE INFORMATIE
VERDERE INFORMATIE

: Dit veiligheidsinformatieblad is opgesteld volgens EU Richtlijn 1907/2006.

R-ZINNEN

: Licht ontvlambaar.
: Irriterend voor de ademhalingswegen.
: R42/43 : Kan overgevoeligheid veroorzaken bij inademing of contact met de huid
: R43

: Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.

AFKORTINGEN:

Chemical Abstracts Service Number
Classification, Labelling and Packaging van stoffen en mengsels
'C Graden
Derived No-Effect Level
Dangerous Preparations Directive
Dangerous Substances Directive
EG Europese
Gemeenschap
European Inventory of Existing Commercial chemical Substances
EN Europese
ING Ingewanden
kg Kilogram
LD50 Median
m3 Kubieke
mg Milligram
mm Millimeter
min Minuten
Niet elders genoemd
OPT Optisch
Persistent, Bioaccumulative and Toxic substances
pH Latijn:
Pondus hydrogenii. Is een maat voor de zuurgraad.
Previsible Non Effect Concentration
STEL Short-Term
Exposure
TGG Tijdgewogen
gemiddelde
Toxic Substances Control Act
TWA Time-Weighted
UK United
United Nations Number (see also AN Number, PIN)
VIB Veiligheidsinformatieblad

WIJZIGINGEN:

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie zijn in de kantlijn weergegeven met een
verticale rode streep.

Validiteit:
Deze gegevens zijn nauwkeurig opgesteld en hebben alleen betrekking op het gebruik van dit product en is niet valide
indien het product wordt gebruikt in combinatie met andere middelen c.q. werkzame stoffen. Deze informatie is met de
meeste zorg, kennis, overtuiging, accuratesse en beschikbaarheid van gegevens vastgesteld. Desondanks kan deze
informatie niet gezien worden als een garantie en uitsluiting van mogelijke voorvallen en/of gevolgen tijdens of na ver-
voer, opslag en gebruik.
Verantwoordelijkheid:
De verantwoordelijkheid van het gebruik van het product ligt geheel bij de gebruiker. Het is zijn taak te verifiëren of het
gebruik in overeenstemming is met geldende regels en persoonlijke eisen ten aanzien van veiligheid en gezondheid.
Opmerking Holland Fyto:

Pagina 5 van 6
VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens Verordening (EG) Nr.1907/2006

HF Mancozeb DG
Versie 3
Herzieningsdatum: 4 oktober 2013

Printdatum: 4 oktober 2013
Dit informatieblad is ontworpen op basis van het veiligheidsinformatieblad van de fabrikant:
CerexAgri B.V.
Tankhoofd 10
3196 KE Vondelingenplaat/RT
Nederland
Telefoon: 0031 104 725 391.

Pagina 6 van 6

Source: http://www.hollandfyto.nl/data/documenten/44/HF%20Mancozeb%20DG%20MSDS.pdf

Microsoft word - dect beitrag f.rth 10-2005.doc

Erfahrungen mit dem DECT-Telefon Als ich im Herbst 2004 begann, an Zeichen eines „Überlastungssyndroms“ zu leiden (Erschöpfungszustände, Durchfälle, dazu anfallsweise auftretende Blutdruckkrisen), war für meine Umgebung klar, dass diese mit meiner Lebenssituation zusammen- hängen. „Das ist der Stress“, „Setz’ dich mal aufs Sofa und leg’ die Beine hoch!“ oder „Machen

Doi:10.1016/j.jfluchem.2011.06.014

Journal of Fluorine Chemistry 132 (2011) 870–877Contents lists available at ScienceDirectj o u r n a l h o m e p a g e : w w w . e l s e v i e r . c o m / l o c a t e / f l u o rSynthesis and biological evaluation of new3,5-di(trifluoromethyl)-1,2,4-triazolesulfonylurea and thiourea derivativesHassan M. Faidallah a,*, Khalid A. Khan a, Abdullah M. Asiri a,ba Department of Chemistry, F

Copyright © 2010-2014 Medical Articles