Jamtmedel_nr1_2006

JÄMTmedel 1/06
JÄMTmedel 1/06
Läkemedelskommitténs
Läkemedelskommitténs expertgrupper
ledamöter 2006
Mage-tarm
Magnus Hellblom, medConny Svensson, kirKristina Seling, HC Krokom Klinisk farmakolog:
Rune Dahlqvist, Norrlands Universitetssjukhus,
Vätskor
Läkare länssjukvård:
Magnus Gibson, MedicinklinikenBengt Sandhammar Kirurgkliniken Hjärta-kärl
Läkare primärvård:
Kerstin Asplund, KvinnohälsanJan Håkansson, Krokom, ordfPer Magnusson HC Järpen Mats Hultman, gynEva Samuelsson, HC KrokomUlla Karin Högbom, HC Zätagränd Privatläkare
Göran Beskow, kirNiels Hedin, HC Odensala Sjuksköterskor länssjukvård:
Hormoner
Sjuksköterskor primärvård:
Infektion
Gunnar Nilsson, HC FrösönBengt Svensson, ÖNH Barnmorska:
Lars Johan Liedholm, medPierre de Flon, med Tandläkare
Per Ekman, Specialisttandvården, Z-gränd Sjuksköterska kommunal hälso- och sjukvård:
Lungor och
Måns Laudon, HC KrokomAnna Sandin, Barnkliniken Farmacevter:
Ulrica Eriksson, AO Avtal,Sjukhusapoteket, Bengt Svensson, ÖNHAnita Sydbom, HC Funäsdalen Inga-Lill Lindgren, Kundkanal Samhälle,Jämtlands län Eva-Kari Markland, AO Avtal, SjukhusapoteketBjörn Stalby, AO Avtal, Sjukhusapoteket, sekr Pediatrik
Läkemedelskommiténs arbetsutskott:
Antidoter
JÄMTmedel
Informationsblad från Jämtlands läns landstings läkemedelskommitté Internetadress: http://www.jll.se/net/Startsida/H%e4lso-+och+sjukv%e5rd/L%e4kemedel/L%e4kemedelskommitt%E9 Redaktion: Sjukhusapoteket Östersunds sjukhus, 831 83 Östersund tel. 063-153299, fax. 063-131403 JÄMTmedel 1/06
Innehåll i detta nummer:
Vätskepolicy vid Östersunds sjukhus . 12 Z-läkemedel 06-07
Vid revision av Z-läkemedel 06-07 har expertgrupperna under hösten –05 lagt fram förslag, som efter diskussionhar godkänts av läkemedelskommittén. Expertgrupperna har följt utvecklingen inom sina respektive områden ochvärderat nya studiers relevans för praktisk sjukvård i vårt län. Rekommendationerna har anpassats till rapporterfrån SBU (Statens beredning för medicinsk utvärdering) och behandlingsrekommendationer från Läkemedels-verket där sådana funnits.
Vid urvalet har principer om medicinsk ändamålsenlighet, dokumentation, terapitradition och ekonomi tillämpats,där den medicinska ändamålsenligheten är överordnad de övriga. Listan avser inte att vara heltäckande utansnarare en baslista för vardagssjukvården. Z-läkemedel finns också tillgänglig på läkemedelskommitténshemsida, varifrån man kan länka till Läkemedelsboken, FASS m m.
Följande kommentarer har författas eller godkänts av expertgrupperna.
JÄMTmedel 1/06
Z-läkemedel 06 - 07
Kommentarer från läkemedelskommitténs expertgrupper och läkemedelskommittén
Magsäck-tarm
lång tid. Om dessa preparat inte hjälper rar vi resulax för rektal obstipation då detta är lite enklare att administrera än sänkande läkemedel. Vi har därför valt kärlssjukdom eller hjärtsvikt där detta sig vara olämpliga eller inte hjälpa fullt Blodfettrubbningar
Det som fortfarande är viktigast, är att sin ställning bland annat efter publice- svär som inte fanns från början med den oförändrat från förgående Z-läkemedel.
statin eller placebo. Sedan avbröts stu- PPI med ett större gastrinpåslag och en Hjärta-kärl
större känslighet för surhet än vad man Hypertoni
det är viktigt att informera patienterna sedan förra listan publicerat sina resul- i 10-årsuppföljningen, vilket utgör ett så snart som möjligt. Har man stått på starkt stöd för att simvastatin har god PPI under längre tid än en månad rekom- några veckor - några månaders tid.
medel. Amlodipin har nu klart starkaredokumentation än den i övrigt likvär- Trombosprofylax vid ischemisk hjärt-
Tillägg med anledning av beslut från Läkemedelsförmånsnämnden
Efter att Z-läkemedel fastställts har Läkemedelsförmånsnämnden beslutat att begränsa subventionen av
läkemedel för magsyrarelaterade problem. Av protonpumpshämmarna kommer endast generiskt
omeprazol och pantoprazol (Pantoloc) och med begränsad indikation esomeprazol (Nexium) att ingå i
läkemedelsförmånen från 1 maj 2006.
H2-blockerare kommer inte alls att vara subventionerade. Många patienter som under lång tid använt
läkemedel, som förlorar subvention kommer att höra av sig för att höra hur de ska göra. Det bör ses som
ett tillfälle att överväga om det finns möjlighet att trappa ned behandlingen i stället för att
slentrianmässigt byta till omeprazol.
För de patienter där det finns stark indikation att fortsätta
behandlingen är omeprazol ett fullvärdigt alternativ för de allra flesta.
JÄMTmedel 1/06
Angina pectoris
tet. Ett annat preparat som kan vara värt ATL. Detta användes två gånger/dag.
erare, spironolakton samt furosemid.
irreparabla skador på silversmycken.
Sekundärprofylax efter hjärtinfarkt
Gynekologi
jämförbara. I övrigt oförändrat avse- Tilläggsbehandling vid svår svikt: Hormonell antikonception
gen)I den nya upplagan av Z-läkemedel har Sekundärprofylax efter ischemiskt
piller och uppgår till 2-4 fall av trombosper 10 000 användarår.
Medel vid infektioner
Ättiksyra 5mg/ml har tillkommit. Den är dessa p-piller är mest välstuderade när Medel mot seborré och akne
Hjärtsvikt
med tetracyklin, som inte bör intas 1 tim Klindamycin har utgått från listan. Or- kombinerad hormonell antikonception.
Icke symtomgivande nedsatt vänster- oönskad graviditet en halverad risk för ovarial- och endometriecancer efter fler- Negativa effekter är framförallt en ök- Medel mot rosacea
varierar i olika åldersgrupper får denna undvika lokala antibiotika. För att prova relativa riskökning olika betydelse för JÄMTmedel 1/06
olika åldrar. Den förhöjda risken tycks Instabil blåsa
och 29 år använder p-piller under fem år förväntas 4,7 extra bröstcancerfall vid 40 års ålder. Risken för cervixneoplasi längre, en studie har visat 12 timmar.
fört med alternativa preparat. Nya läke- erfarenheterna ännu är begränsade.
tycks kvarstå även när man tagit hän- Benign prostatahyperplasi
aktivitet och påvisad HPV-infektion.
Här har vi två behandlingsprinciper; 5- Östrogenbehandling
till grund för beräkning av cancerrisker tolereras bättre av vissa kvinnor. Dess- utom har vi lagt till Livial som i en stor ökad risk för stroke och hjärtinfarkt.
orsaka färre fall av bröstcancer än tra- doxazosin och terazosin. Vi har för när- ålder>35 år, rökning och förekomst av andra riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom.
I den s.k. WHI-studien som visat ökadrisk för bröst-cancer behandlades kvin- Gestagena metoder
erhöll estrogen ökade ej risken för bröst- men det finns få studier. Kunskapsläget när det gäller gestagener och risk för Hytrinex och Sinalfa är något billigare, bröstcancer är osäkert. Inga data talar för att gestagenmetoder påverkar risken kräver upptitrering. Xatral OD har störst finns inga avgörande skäl att brytadenna tradition.
kvinnor över 19 år då andra metoder är helst återlämnas till apoteket för för- detta leda till att de ej uppnår förväntad Erektil dysfunktion
19 år får man en återgång till normal benmassa efter avslutad DepoProvera.
Vid användning under längre tid än två ringutförande, t.ex för antikonception.
(Bondil). Båda dessa kräver instruktion beroende. Till skillnad från övriga pre-parat för erektil dysfunktion ingår JÄMTmedel 1/06
Endokrinologi
Levemir (insulin detemir)
Levemir (insulin detemir) är ett bas-insulin som kommer att tas med på den Perorala diabetesmedel
flesta patienter med erektil dysfunktion.
När det gäller Levemir har man uppnått en förlängd effekt genom att till insulinet tation. Cialis har längre effektduration, vilket kan vara en fördel, men också en affinitet. Levemir frisätts successivt från bumin i interstitiell vävnad och blod.
Insulinnivån blir på detta sätt relativt jämn över dygnet och från dag till dag.
fört med Viagra. Cialis får nu komplet- Levemir är en klar lösning med pH 7,4.
längre effektduration är en fördel.
För de som tål akarbos så är det ändå så när det gäller att förhindra död, hjärtin- state uppnås efter 2-3 injektioner. Leve- mir ges vid middag eller sänggående.
tycker vi att det finns skäl till att ge I apomorfingruppen finns Uprima somenda preparat. Den kliniska erfarenhe- ten av Uprima är att det fungerar dåligt och det strykes därför från listan.
Nattlig polyuri
dier talar för att antalet hypoglykemier, speciellt nattetid är lägre med Levemir.
Det är också av intresse att Levemir inte kant effekt på studiens primära effekt- NPH insulin är fortfarande förstahands- val som basinsulin vid diabetes mellitus.
därför vänta tills säkrare data kan visas och då inväntas särskilt data på diabe- liga hypoglykemier kan man därför över- väga att byta till Levemir. Även hos typ 1-diabetiker med symtomgivandeplasmaglukossvängningar kan man JÄMTmedel 1/06
Dosering av betalaktamantibiotika
strikta indikationer. Vid urinvägsinfek- Vi typ 2-diabetes gäller inte läkemedels- tes. Den gäller däremot för Lantus även om studierna vid typ 2-diabetes är spar- den aktuella bakterien (T>MIC). Effek- ciprofloxacin och kan därför teoretiskt för de två preparaten är densamma.
av Penicillin V 1g x 2 är T>MIC endast tiden på ca 30 min och att T>MIC avgör Infektioner
Bakterieresistens
vid allvarliga infektionssjukdomar t.ex.
bakterier blivit ett allt mer växande pro- och om möjligt initialt vid otit och sinuit- lingstakt, att leda oss till ett tillstånd där Kom ihåg:
Sverige har hittills varit relativt väl för- Kinolonbehandling och UVI
terier och då i synnerhet vi här i Jämt- vårt län ett växande problem. För några följer därmed det mönster som man sett Endocarditprofylax
i ett flertal europeiska länder, bara det För att förhindra denna utveckling, som behållas genom en rationell antibiotika- före ingreppet. I övrigt är rekommenda- bart läkemedel mer obrukbart, föreslår E.coli resistensbestämning i urinodlingar Jämtland 2005 (öppen+slutenvårdsisolat) Preparat
Rörelseapparaten
Reumatiska sjukdomar och artros
substansen för behandling av värk inomrörelseapparaten.
Ibuprofen föreslås kvarstå på listan så JÄMTmedel 1/06
biverkningsprofil, inte minst till äldre eller frakturer men vid långvariga smärt- allpurinol alltjämnt förstahandsval.
utgör alltjämt ett värdefullt, effektivt alternativ vid behandling av svår, inva- lidiserande reumatisk värk - framför allt tramadol tror jag att vi ligger rätt då vi är restriktiva till dextropropoxyfen pga är illamående vid doser där full effekt ännu ej ernåtts. Mindre risk för detta stärkt effekt erhålles dessutom vid kom- och om det ej är tillräckligt och övriga kriterier för bruk av opioider föreliggerkan en opioid användas i lågdos och Coxiber bedömes ej längre lämpliga i ett primärvårdsperspektiv med tanke påde tydliga negativa cardiovaskulära De kriterier som ska vara uppfyllda för smärta är att patienten ska ha en defi- tionen för coxiber i nuläget är rimligen Nociceptiva smärttillstånd
Celecoxib förefaller ha såväl mindre ef- patienten ej själv är rättskapabel och en åtgärdsplan eller kontrakt skall skrivas infusion eller plåster kan användas vid tas från Läkemedelsverket i publikatio- tillfällen då patienten ej kan äta eller har behandling av patienter med samtidiga,övriga riskfaktorer (hög ålder, peroral Fentanylplåster finnes på listan i form av Fentanyl Hexal, ett billigare alterna- ber 2005 men tas ej in på listan förrän vi för att därvid tillgodogöra sig de norad- r e n a l i n - s e r o t o n i n - å t e r u p p t a g s - hämmande effekter som tramadol har.
Vid vissa tillfällen kan någon lämplig sättning. Följ krea och vikt efter någon tillstånd under begränsad tid är kombi- JÄMTmedel 1/06
Neurologi
vissa farmaka: neuroleptika, tricyklika,litium, koffein.
Motivering till val av triptaner i Z-läke- Diagnosen är klinisk och baserar sig på Vid opioidkänslig smärta är morfin vårt kvarstår så länge rörelsen pågår.
3. Obehaget uppträder vid eller förvär- Oxycontin är likvärdiga i de flesta avse- ras av avslappning i vaket tillstånd.
enden och innebär inte någon stor för- ringen till detta var i första hand resul- effektivitet och tolerans jämfördes. Den Neuropatisk smärta
I februari 2005 kom läkemedelsförmåns- att finnas på vår lista. Om biverkningar gör att preparatet ej kan fördragas är tioner har varit i det närmaste obefint- (Lyrica) bli det tredje alternativet.
lig. Imigran har varit det i särklass mest kvaliteten signifikant påverkas. Primära las och potentiellt utlösande eller för- 07 blir därför tre triptaner: almotriptan, Ingen ändring av detta stycke rekom-menderas annat än byte av terminologi Epilepsi
före sänggående. Risk för sk
då det sannolikt rör sig om en patologi oförändrat från förgående Z-läkemedel.
föreligger. Om patienten ökar dosenförstärks symtomen parallellt med dos-ökningen. Riskfaktorer för Lokalanestetika
Parkinsons sjukdom
dopa-dos samt svårare symtomatologi.
oförändrat från förgående Z-läkemedel.
deras fortfarande Carbocain, vilket inne- bär att någon ändring i detta avseende Restless legs (RLS)
lindrigare natur. Det är av stor vikt att okänd, såväl primär som sekundär form finns. Graviditet, järnbrist och njursviktär vanligaste tillstånd associerade med JÄMTmedel 1/06
preparat är Tryptizol, som har hög effek- tivitet, men också en högre biverknings- beskrivet men i lägre omfattning än för står, som alternativ till att använda de sidan förekommer viktuppgång ofta.
(flutikason), Serevent (salmeterol),Pulmicort (budesonid) och Oxis Medel vid demenssjukdomar
Startdos för pramipexol (Sifrol) 0,18 mg ner. Individuell dosering medför större möjlighet till tillfälliga justeringar när (Requip) 0,25 mg 1 tablett till natten.
tillsståndet varierar, men kombinations- Vid otillräcklig effekt dubbel dos.
dom kan effekten ändå vara värdefull.
preparaten medför en förenkling vid väl Det är angeläget att behandlingsförsök med kolinesterashämmare föregås avnoggrann utredning och att behand- som tilläggsbehandling vid otillräcklig samma person som inlett behandlingen.
Psykiatri
ten inte är övertygande efter 6-12 må- Någon säker skillnad i effekt mellan de Allmän inledning
Aricept kvarstår på listan i kraft av mer rekommenderat antikolinergt läkeme-del. Det är främst indicerat vid KOL och Sömnstörningar
2-stimulerare vid akutbehandling avastma. Spiriva (tiatropium) är ett dyrare Paniksyndrom
Beroendetillstånd
nytt preparat. I övrigt är avsnittet kvar- bare insättande effekt är emellertid i de tivt även i låga doser men förenat med står oförändrat från förgående Z-läke- flesta fall en fördel, som tillåter större detta innebära en påtaglig nackdel för Tvångssyndrom
Andningsvägar
Sertralin har tagits bort från listan ochden lokala kliniska erfarenheten är att behandlingen på tvång är sämre än vissa skiljer sig givetvis för dessa tillstånd ring av Nasonex framhäver bättre effekt Depressioner
Citalopram och Paroxetin är förstahands- sikt, medan effekten av läkemedel måste preparat. De är billiga och många gånger värderas och omprövas från fall till fall.
JÄMTmedel 1/06
Öron-Näsa-Hals
Prisskillnaden är väsentlig till Aerius Clarityn S kan övervägas vid akut aller- steroid utgör i sig en risk för trumhinne- av patientens besvär, ta ställning till om inte parenteral behandling krävs.
ning. Vid ilsken extern otit är dock pre- 2 x 1 utgör optimal behandling. Då pul- Rhinocort turbohaler på rekommenda-tionslistan, då ingen generikaförpack- I ögonavsnittet har Antasten-Privinutgått från listan.
Vätskepolicy vid
Loratadin och cetirizin kvarstår på lis- Under den nya rubriken "Torra ögon" Östersunds sjukhus
har gjort att förskrivningen av Aerius i Avsnittet kvarstår oförändrat från för- preparat, trots rekommendationenovan. I antalet DDD, är dock följ-samheten bättre och Cetirizin ochLoratadin överstiger Aerius.
JÄMTmedel 1/06

Source: http://www.jll.se/download/18.4003187d12b370eaa1880005666/1368729228248/J%C3%84MTmedel+nr+1+2006.pdf

anesreatoulouse.free.fr

British Journal of Anaesthesia 85 (1): 80±90 (2000)Anaesthetic management of patients with diabetes mellitusG. R. McAnulty1, H. J. Robertshaw2 and G. M. Hall1*1Department of Anaesthesia and Intensive Care Medicine, St George's Hospital Medical School, LondonSW17 0RE, UK. 2Department of Anaesthesia, Imperial College of Science, Technology and Medicine,Hammersmith Hospital, Du Cane Road, Londo

Szmygin

Agnieszka S∏awomirska prawnikLubelski Urzàd Wojewódzki w Lublinie NIERUCHOMOÂCI ZABYTKOWE W ROZUMIENIU USTAWOWYM Po okresie dyskusji, na podstawie rzàdowego pro- Przedmiot i zakres ochrony zabytków jektu, dnia 23 lipca 2003 r. Sejm uchwali∏ ustaw´ i opieki nad zabytkami o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami1 (dalej:u.o.z.o.z.), która zastàpi∏a ustaw´ z dnia 15 luteg

Copyright © 2010-2014 Medical Articles