Kirkkonummi01.hosting.documenta.fi

Sisällysluettelo
1. Johdanto
2.3 Influenssapotilaiden sairaala- ja laitoshoito pandemian aikana 2.4 Sairaankuljetus ja erikoissairaanhoito 2.5 Yhteistyö yksityisten lääkäriasemien kanssa 3.2 Bakteerilääkkeiden käyttölinjaukset influenssapandemian aikana Li te 1 Velvoitevarastoinnin mukaiset antibiootit Pandemiatyöryhmään jäsenet
Kaija Hannula, koulutusylilääkäriKirsi Kvarnström/ Nina Kal iomaa, lääkekeskuksen hoitajaMari Kärki, tartuntatautihoitajaTapio Peltonen, infektioista vastaava lääkäriTaina Remes-Lyly, terveyspalveluiden tulosaluejohtaja, johtava hammaslääkäriHannele Repo, ylihoitaja, potilasturval isuuskoordinaattoriJohanna Stenqvist, johtava ylilääkäri Muistio muutoksista
Täydennetty kaksi vaihtoehtoista rokotussuunnitelmaa Lisätty maininta FFP3-suojaimista ja silmäsuojaimista lähihoitajil e osastol a.
Tarkistaa suojaimien ri ttävä määrä terveyskeskuksessa.
Tarkistettu suunnitelma yhdessä sosiaalitoimen kanssa Tarkennettu influenssapoliklinikan toimintaa Suunnitelman päivitys työryhmän toimesta 1. Johdanto
Perusturvan pandemiasuunnitelma on valmisteltu vuonna 2006 ja päivitetty vuosina 2008 - 2009 ja uudel een 2013. Vi meisimmän päivityksen pohjana on käytetty STM:n”Kansal inen varautumissuunnitelma influenssapandemiaa varten (julkaisu 2012:9)”.
Suunnitelma perustuu arvioon, jonka mukaan pandemia-aalto kestää kahdeksanvi kkoa ja vakavan pandemia-aal on aikana yhteensä 35 % väestöstä sairastuu.
Kirkkonummelaisia on 2013 n. 38 000 ja täl öin sairastuneita olisi koko aikanayhteensä noin 12 000. Oletetaan, että avohoidon palveluiden tarve on ensimmäisenvi kon aikana 1 % eli 380 ja pahimpien vi kkojen 4 ja 5 aikana 10 % väestöstä eli3800 potilasta vi kossa. Sairaalahoidon tarpeeksi on arvioitu epidemianvakavuudesta ri ppuen 15 - 40 potilasta vi kossa pahimpien vi kkojen aikana.
2. Toiminta influenssaepidemian aikana
Pandemiajohtoryhmänä toimi terveyspalveluiden johtoryhmä, jol a on valtuudetrekrytointi n, tilapäisi n työnkuvan muutoksi n yms. valtakunnal isten ohjeidenmukaan, vahvistettuna tartuntatautilääkäril ä, -hoitajal a ja ylihoitajal a.
Pandemian uhkavaihe (WHO 3 – 5)
Pandemian uhkavaiheessa toiminnan tavoitteena on pandemian estäminen taihuomattava vi västyttäminen.
Influenssapotilaiden neuvontaan lisätään puhelinpalvelua. Mahdol isimman suurel eosal e potilaista annetaan ohjeet puhelimessa ja vältetään käyntejä terveysasemal a.
Epäily tartunnasta pandemian uhkavaiheen aikana:  selvitetään oire-, matkustus- ja altistumistiedot (hoitaja)  arvioidaan täyttyvätkö influenssan kli niset kriteerit (hoitaja) ja ohjataan potilas lääkäril e, joka konsultoi infektiolääkäriä ja päätetäänhoitopaikasta.
Pandemia (WHO 6)
Tavoitteena on suurimman sairastuvuuden ajankohdan vi västäminen ehkäisevinmenetelmin sekä influenssan aiheuttaminen vakavien tautitapausten ja kuolemienvähentäminen varhain aloitetul a tehokkaal a hoidol a.
Puhelinpalvelu jatkuu tehostettuna.
Pääterveysasemal e perustetaan influenssapoliklinikka Aseman ostarin puoleiseen
siipeen, jonne on oma sisäänkäynti. Influenssapotilaiksi epäil yt ohjataan suoraan
poliklinikal e. Laboratoriokokeet otetaan poliklinikan tiloissa.
Ensiapu hoitaa muita ki reel isiä kuin influenssapotilaita ja lääkärin vastaanotot muitapotilaita.
Pääterveysaseman henkilökunnasta si rretään tarpeen mukaan osainfluenssapoliklinikal e. Influenssapoliklinikan tehtävät:  selvittää oireet ja vitaalitoiminnot (hoitaja)  päättää viruslääkkeen tarpeesta ja hoitopaikasta (lääkäri).
Jos kuormitusta lääkärin vastaanotol e, sinne ohjataan vain al e vuoden ikäisetlapset, raskaana olevat ja mahdol isesti sairaalahoitoa tarvitsevat.
Henkilökunta saa tarvittaessa profylaktisen lääkityksen valtakunnal isten ohjeidenmukaan.
Kotihoidon avuksi perustetaan tarvittaessa kolme lääkäri-hoitaja-partiota
(Keskusta, Masala, Veikkola), jotka tekevät kotikäyntejä.
Sosiaalipalveluilla
koulukeskuksissa, joihin voidaan tarvittaessa siirtää tukipalveluja tarvitseviaikäihmisiä.
Väestön tiedotuksesta vastaa johtava ylilääkäri.
2.3 Influenssapotilaiden sairaala- ja laitoshoito pandemian aikana Karanteenitilat pandemiauhkan (WHO 3 – 5) aikana:
 Tarkoituksena on katkaista tartuntaketju kohdistamal a toimia oireettomi n,  Pääsääntöisesti kotikaranteeni, potilaaseen ol aan puhelinyhteydessä kerran vuorokaudessa, sosiaalihuolto hoitaa tarvittaessa elintarvikkeiden viemisen.
Nimetään karanteenipotilaista vastaava hoitaja.
 Pandemian aikana karanteeni ei enää ole perusteltua.
 Laitoskaranteeni äärimmäinen toimenpide, Kirkkonummel a ei ole sopivia tiloja Pandemiasairaala (WHO 6)
 Toinen sairaalaosasto (osasto 2) otettavissa pandemiasairaalaksi (20 paikkaa).
 25 happipistettä (näistä yksi lääkärin huoneessa, yksi käytävän päädyssä ja yksi - ei mahdol isuutta hoitaa al e 15-vuotiaita  Hapen ri ttävyys: Terveyskeskuksen happivarastossa on 16 kpl happipul oja á 50 l ja 200 bar. Pul ot ovat neljässä neljän happipul on patteristoissa, kaksipatteristoa kytkettynä, kaksi varal a. Yhden patteriston tyhjentymisen jälkeentoinen otetaan käyttöön vipua kääntämäl ä. Kolmas ja neljäs patteristovaihdetaan tämän jälkeen tyhjien tilal e käsivoimin huoltomiehen toimesta.
Yhdessä patteristossa on 42 400 l happea. Kun 25 happipistettä käyttää happea2 l/min, ri ttää neljä patteristoa 2,3 vuorokautta.
 Potilaan lähihoitoon tarvitaan FFP3-suojaimet ja silmäsuojaimet, koska tartuntavaara kasvaa esimerkiksi hengitysteiden puhdistuksessa imulaitteenavul a.
Kohortointi, kun potilaal a on lisäksi joku muu eristystä vaativa infektio (esim.
MRSA):
 osastol a on kolme yhden hengen huonetta, joista kahdessa eteinen Toipilassairaala
 Tarkoitettu ni l e taudista toipuvil e, jotka eivät pärjää yksin kotona.
 Vols-kodin interval i- ja päiväsairaalatoiminta sekä Lehmuskartanon interval itoiminta lopetetaan ja näitä n. 15 paikkaa käytetään pandemiaosastonväistötiloina. Pandemiaosastol e otetaan sairastuneita ja siel ä hoidetaan myöstoipilaita siihen saakka kunnes ovat kotiutettavissa. Kotihoitoa tehostetaan, jotentoipilaita myös kotiutetaan.
Muu toiminta pandemian aikana
Ennalta ehkäisevää terveydenhuoltoa, pitkäaikaissairaiden vuosikontrol eja, suun
terveydenhuoltoa ja kuntoutuspalveluita voi ol a tarpeen supistaa pandemian aikana
ja ohjata henkilöstöä influenssapotilaiden hoitoon ja hoitoa avustavi n tehtävi n. Myös
sairaanhoitajaresurssin kohdentaminen omista tehtävistään influenssapotilaiden
hoitoon vaati avustavan henkilökunnan lisäämistä ikäihmisten hoitopaikkoihin.
2.4 Sairaankuljetus ja erikoissairaanhoito Sairaankuljetus pyrki toimittamaan potilaat suoraan lopul iseen hoitopaikkaan.
Jorvin, Espoon ja Kauniaisten kanssa on sovittu, että influenssapotilaiden hoitojärjestetään Espoon kolmel a vuodeosastol a N-tornissa. Kirkkonummen osuudeksion varattu n. 15 paikkaa. Kukin kunta vastaa henkilöstön järjestämisestä osastoil eoman paikkaosuuden suhteissa. (Kirkkonummi n. 10 hoitajaa) 2.5 Yhteistyö yksityisten lääkäriasemien kanssa Kirkkonummel a on kaksi yksityistä lääkäriasemaa, Suomen Terveystalo ja Diacor.
Ni den kanssa on alustavasti sovittu, että ne rokottavat sekä tutkivat ja hoitavat nepotilaat, jotka kuuluvat kyseisten lääkäriasemien työterveyshuoltosopimusten pi ri n.
3. Lääkehuolto
STM:n työryhmä valmistelee asiaa ja antaa uuden suosituksen syksyllä 2013 Valtion varmuusvarastossa (2009 päivityksen mukainen tilanne)  Tehon edel ytys, että lääke annetaan 48 tunnin sisäl ä oireiden alkamisesta  Kri ttistä sujuva lääkejakelu potilail e  Varmuusvarastoituja lääkkeitä voidaan ottaa käyttöön, kun sosiaali- ja terveysministeriö on todennut käyttöönoton tarpeel iseksi  Varmuusvarastossa olevia myyntiluval isia Tamiflu-kapseleita jaetaan pieniä määriä sairaala-apteekkeihin esim. alueen väestömäärän suhteessa, kunsiirrytään pandemiavaiheesta 4 vaiheeseen 5  Koska varmuusvarastossa olevien viruslääkkeiden määrä on rajal inen, lääkevarastomurtojen riski pandemiatilanteessa kasvaa  Erityistä huomiota tulee ki nnittää lääkekuljetusten ja lääkevarastojen  Jatkuva lääkevarastojen vartiointi tulee harkittavaksi  Potilaan tulee saada kaikki tarvitsemansa lääkkeet influenssapoliklinikalta, ei  Potilaiden saatava ri ttävät tiedot ja ohjeet lääkkeen turval iseen käyttöön  Ei tarpeeksi farmaseuttista henkilökuntaa antamassa informaatiota, joten käytetään joko kirjal isia ohjeita tai hankitaan Kirkkonummen apteekeistafarmaseuttista henkilökuntaa terveyskeskuksen käyttöön lääkkeiden jakeluavarten.
 Asiakkaat on ohjeistettava ennen pandemian alkamista vi meistään vaiheessa 5 varaamaan apteekista tarvittavat itsehoitolääkkeet koti n.
3.2 Bakteerilääkkeiden käyttölinjaukset influenssapandemian aikana Yleisesti influenssan bakteerien aiheuttamien komplikaatioiden hoidossa käytettävätantibiootit: Ensisijainen
Kefalosporiini-
Kefalosporiini-al Kefalosporiini-
suositus
allergiset
lergiset
allergiset lapset
aikuiset
raskaana olevat
Sairaalahoito
Lapset ja
aikuiset:
Avohoito
Aikuiset:
yli 8-vuotiaille
Lapset:
amoksisil i ni +
yli 12-vuotiaille
Kirkkonummel a on varastossa velvoitevarastointilain mukainen takautuvaan 6 kkkulutukseen perustuva määrä. (Li te 1) 4. Vainajien säilytys
Terveyskeskuksessa on vainajia varten kahdeksan kylmäpaikkaa ja seurakunnal a14 (keskusta) + 4 (Haapajärvi) paikkaa. Hautaustoimintaa nopeutetaan pandemianaikana.
Vakavan pandemia-aal on aikana vainajia arvioidaan tulevan 0,5 % sairastuneista elin. 60.
Liite 1 Velvoitevarastoinnin mukaiset antibiootit
Kirkkonummen pandemia-antibiootit 2013
Amoksisil i ni+ klavulaanihappoBioclavid tabl 500mg 30 KefuroksiimiCefuroxime 10x1,5g inf.k-aine klindamysiiniClindamycin 150mg/ml 5x4ml inj.
Doksisykli niDoximed 100mg 10 tabl.
Levofloksasi niLevofloxacin Bluefish 500mg 5 tabl.
Infuusioliuoksia 2 viikon kulutusta vastaava määräKäsihuuhteet, noin150x1000ml30x500ml30x100ml Liite 2 Rokotussuunnitelma
Suunnitelma koko väestön rokottamisesta mallirokotteella ja myöhemmin varsinaisella
influenssarokotteella

Pandemioiden vakavuus ja eri ikäluokki n kohdistuva vaara voivat vaihdel a suuresti,joten etukäteen ei ole mahdol ista laatia yleispätevää rokotussuunnitelmaa.
Kirkkonummel a tehti n ennen sikainfluenssapandemiaa lintuinfluenssan varal a kaksivaihtoehtoista suunnitelmaa: rokotukset muutamassa vi kossa ja rokotuksetkolmessa päivässä.
STM antaa ohjeet rokotusjärjestyksestä. Infektiopotilaita hoitava henkilöstö onkuitenkin todennäköisesti järjestyksessä aina ensimmäisenä.
Rokotettavat ja henkilöstö
 rokottajia saatavissa terveydenhoitajia 35 rokotusluval isia sairaanhoitajia vastaanotolta ja lääkäreitä 5 (jokaisessa rokotuspisteessä yksi)  avustajia kirjaamiseen, ruiskujen täyttöön, käytettyjen välineiden hävittämiseen,  sikainfluenssarokotuskampanja vuonna 2009 - 2010:  rokottamassa oli myös eläkkeel ä olevia terveyden- ja sairaanhoitajia  yritysten työterveyshuol ot rokottivat asiakkaitaan  avustavaa henkilökuntaa jonovalvojaa lukuun ottamatta ei tarvittu Tiedottaminen
 rokotusten onnistumiseksi ja ruuhkien välttämiseksi rokotuskampanjasta tiedotetaan näkyvästi lehdissä, netissä sekä ilmoitustauluil a (kirjastot, kaupat)  terveyskeskukseen perustetaan eril inen rokotusneuvontapuhelin  al e 16-vuotiaiden rokottamiseen tarvitaan vanhempien tai holhoojan lupa, lisäksi 17 - 18-vuotiaiden vanhemmil e on asianmukaista lähettää etukäteen tietorokottamisesta Rokotuspaikat
 sairaalan ja vanhusten ympärivuorokautisen asumisen potilaat rokotetaan hoitopaikoissaan (yht. n. 250 henkilöä)  kotihoidon asiakkaat rokotetaan kotona  koululaiset omissa kouluissaan (5 600)  yleiset rokotukset (n. 30 000) joko neuvoloissa ja terveysasemil a tai kouluil a Itä Masalassa (Nissnikun tai Masalan koulu)  sikainfluenssarokotuskampanja vuonna 2009 - 2010:  rokotukset hoidetti n terveydenhuol on omissa tiloissa lukuun ottamatta Rokotusvälineet
 2 ml ruiskuja 38 000 kpl (= 3800 laatikkoa)  ruiskuunvetoneuloja 760 kpl (jos 50 annoksen pul oja) tai 3800 kpl (jos 10  käsidesiä (myös rokotetut desinfioivat kätensä lähtiessään rokotuspaikalta!)  todennäköisesti 10 annoksen pul oissa = 3 800 pul oa Rokotteiden säilytys
 eivät mahdu lääkekeskuksen jääkaappi n -> hajautettu säilytys  kun rokotteet saapuvat lääkekeskukseen, ne on heti kuljetettava ennalta  terveysasemien, neuvoloiden, vuode- ja hoivaosastojen, kouluterveydenhoitajien Rokottaminen
 liukuhihnatyötä: yksi varsinainen rokottaja ja lisäksi avustaja: ruiskuun vetäjä ja  yksi rokottaja rokottaa 4 tuntia päivässä = 160 henkilöä päivässä ja 800 vi kossa  10 rokottajaa rokottaa 8 000 henkilöä vi kossa  rokotukset keskustassa, Masalassa ja Veikkolassa – voidaanko tehdä  ongelmana muiden töiden ruuhkautuminen, kun 20 - 30 henkeä on  40 rokotusta/tunti ja 40 rokottajaa -> rokotusurakkaan kuluva aika 22,5 tuntia  rokotettavien kulkureitit ja odotustilat: yhdestä ovesta sisään ja toisesta ulos, tarpeeksi isot jälkiseurantatilat, tuoleja  selkeät kirjal iset ohjeistukset rokotuspaikal a käyttäytymisestä jo rokotuspaikan  paikal a myös järjestysmiehiä, jotka pitävät jonokuria ja opastavat  yksi jono, josta mennään ensimmäiseksi vapautuvaan rokotuspisteeseen  kouluterveydenhoitajat rokottavat peruskoululaiset rokotusvi kol a kouluissa,  varattava rokotusvastaanottoaikoja myös kampanjan jälkeen ni l e, jotka eivät ole voineet rokotuttaa itseään rokotuskampanjan aikana. Esim. kahtena iltapäivänävi kossa pari tuntia kerral aan jokaisel a terveysasemal a.
Rokotettujen tilan seuranta
Rokotettujen tilaa seurataan 15 – 30 min rokottamisen jälkeen.
Anafylaksian hoitoon on varauduttava: RR-mittari, adrenali ni ja kortisoni,nesteensiirtovälineet. Jokaisessa rokotuspisteessä on paikal a ainakin yksi lääkäri.
Kirjaaminen, mikäli rokotuspaikoille ei saada Pegasos-yhteyksiä
 jokaisen rokotuspaikan jokaisessa rokotuspisteessä oma kansio, jossa  yksinkertainen A4-lomake, jonka yläreunaan tulee rokotuspäivä ja rokotteen eränumero sekä lomakkeen järjestysnumero  lomakkeel e merkitään rokotettavien hetu ja nimi ja pistoskohta  lomakkeel e mahtuu esim. 30 henkilön tiedot, jol oin kokonaismäärä helppo  rokotetul e on annettava mukaan dokumentti, josta selviää päivämäärä ja annettu rokote. Dokumentti voinee ol a esim. 1/8 sivun kokoinen paperilappu.
Muu terveydenhuollon toiminta rokotuskampanjan aikana
 Terveyskeskussairaala ja ikäihmisten palvelut  Lääkäreiden ja sairaanhoitajien vastaanotto

Source: http://kirkkonummi01.hosting.documenta.fi/kokous/20131452-11-1.PDF

Le marché canadien du médicament

Faculté des sciences de l’administrationQuébec (Québec) Canada G1K 7P4Tél. Ph. Tel. :Vice-décanat à la recherche et au développementFaculté des sciences de l’administration DOCUMENT DE TRAVAIL 2000-019 Chantal Gravel Martine Lécuyer Lise Lamothe One-line publication updated :Seria electrónica, puesta al dia Le marché canadien du médicament Document préparé par :

India news november 10

NO. 11 November 2010 Prince of Liechtenstein visits India 23.2% during September 2010, at US $ 18.02 billion. Stating this at a press interaction, Mr. H.S.H. Hereditary Prince Alois Von und zu Rahul Khullar, Commerce Secretary, informed Liechtenstein accompanied by his wife H.R.H that during the period April-September 2010, Hereditary Princess Sophie Von und zu Liech-exports hav

Copyright © 2010-2014 Medical Articles