!plegtigheid 4_mrt_13:!!plegtigheid4 12-07.qxd.qxd

DIPLOMA AND GRADUATION CEREMONIES: MARCH 2013 UMSITHO WOTHWESO-ZIDANGA NEEDIPLOMA: MATSHI 2013 DIE FAKULTEITE NATUURWETENSKAPPE, INGENIEURSWESE EN GENEESKUNDE EN GESONDHEIDSWETENSKAPPE EN DIE EREGRADE THE FACULTIES OF SCIENCE, ENGINEERING AND MEDICINE AND IIFAKHALTHI EYOBUNZULULWAZI KWEZOBUGQI, EYOBUNJINELI, Vierde Plegtigheid/ Fourth Ceremony/ uMsitho Wesine PROGRAM VIR DIE VIERDE PLEGTIGHEIDDIE FAKULTEITE NATUURWETENSKAPPE, INGENIEURSWESE EN GENEESKUNDE ENGESONDHEIDSWETENSKAPPE EN DIE EREGRADE’n Vriendelike beroep word op alle aanwesiges gedoen om selfone af te skakel en nie die saal tydens die plegtigheid te verlaat nie ensodoende te verseker dat die verrigtinge sonder ontwrigting verloop.
1. Akademiese prosessie kom die saal binne. U word versoek om te staan terwyl hulle die saal binnekom en te bly staan vir die sing van die Nasionale Lied.
2. Sing van die Nasionale Lied (kyk binneagterblad). Neem asseblief daarna u sitplekke in. Begeleiding: Universiteit Stellenbosch Simfoniese Blaasensemble onder leiding van Pamela Kierman. Voorsanger: Barend van der Westhuizen.
3. Konstituering deur die Visekanselier.
4. Gebed deur prof Nico Koopman.
5. Verwelkoming deur die Visekanselier.
6. Geleentheidsrede deur president Joaquim Chissano, voormalige president van Mosambiek en huidige voorsitter van die Afrikaforum van voormalige staats- en regeringshoofde.
7. Voorstelling van die eregraduandi deur die Viserektor (Gemeenskapsinteraksie en Personeel), die Viserektor (Leer en Onderrig) en die Viserektor (Navorsing en Innovasie) en toekenning van die eregrade deur dieVisekanselier. 8. Voorstelling van sertifikaatkandidate, diplomandi en graduandi deur die dekane van die betrokke fakulteite, en toekenning van diplomas en grade deur die Visekanselier.
9. Sluiting deur die Visekanselier.
10. Die akademiese prosessie verlaat die verhoog.
Die aanwesiges word versoek om te bly staan totdat die akademiese prosessie uitgestap het. PROGRAMME FOR THE FOURTH CEREMONY THE FACULTIES OF SCIENCE, ENGINEERING AND MEDICINE AND HEALTH SCIENCES AND THE HONORARY DEGREES To help ensure that the proceedings run their course without disruption, will all those present kindly keep their cell phones switchedoff, and refrain from leaving the hall, while the ceremony is in progress. 1. Entrance of academic procession into the hall. You are requested to stand while it enters, and then to remain standing for the singing of the National Anthem.
2. Singing of the National Anthem (see inside back cover). Thereafter, please be seated. Accompaniment: University of Stellenbosch Symphonic Wind Ensemble under the baton of Pamela Kierman. Precentor: Barend van derWesthuizen.
3. Congregation formally constituted by the Vice-Chancellor.
4. Prayer by Prof Nico Koopman.
5. Welcome by the Vice-Chancellor.
6. Occasional address by President Joaquim Chissano, Former President of Mozambique and current Chairperson of the Africa Forum of Former African Heads of State and Government.
7. Presentation of the candidates for the honorary degrees by the Vice-Rector (Community Interaction and Personnel), the Vice-Rector (Learning and Teaching) and the Vice-Rector (Research and Innovation) andconferment of the honorary degrees by the Vice-Chancellor.
8. Presentation of certificate, diploma and degree candidates by the deans of the respective faculties, and conferment of diplomas and degrees by the Vice-Chancellor.
9. Closing by the Vice-Chancellor.
10. The academic procession leaves the stage.
Those present are requested to remain standing until the entire academic procession has left the hall. INKQUBO YOMSITHO WESINE IIFAKHALTHI EYOBUNZULULWAZI KWEZOBUGQI, EYOBUNJINELI, EYEZAMACHIZA NOBUNZULULWAZI KWEZEMPILO NEZIDANGA ZEMBEKOUkuqinisekisa ukuba umsitho uqhubeka ngaphandle kokuphazamiseka, bayacelwa bonke abakhoyo ukuba bacime iiselfowunizabo, kwaye bakuyeke ukuphuma eholweni, ngelixa umsitho uqhubekayo. 1. Ukungena komngcelele womkhosi wemithika eholweni. Uyacelwa ukuba ume ngeenyawo xa ungena umngcelele, kwaye uhlale ume njalo, kude kuculwe uMhobe weSizwe. 2. Kuculwa uMhobe weSizwe (Jonga kumphakathi weqweqwe lokugqibela). Emva koko, ningahlala phantsi. Umculo: yi-Stellenbosch Symphonic Winds ngaphantsi kwentonga yombhexeshi kaPamela Kierman. Umbhexeshi:nguBarend van der Westhuizen. 3. Umsitho uvulwa ngokusesikweni nguSekela-Tshansila. 4. Umthandazo wenziwa nguNjing Nico Koopman.
5. Umyalezo wolwamkelo wenziwa nguSekela-Tshansila.
6. Umyalezo womsitho wenziwa nguMongameli uJoaquim Chissano, owayesakuba nguMongameli waseMozambique kwaye ngokunje unguSihlalo weQonga leAfrika Kwababesakuba ziiNtloko zamaZwe aseAfrika noRhulumente.
7. Ukwaziswa kwabaza kuthweswa izidanga zembeko nguSekela-Nqununu (wezoNxibelelwano loLuntu naBasebenzi), nguSekela-Nqununu (wezokuFunda nokuFundisa), nguSekela-Nqununu (wezoPhando nokuNgeniswa kwezintoezintsha) nokuthweswa kwabo nguSekela-Tshansila. 8. Ukunikezwa kwezatifiketi, iidiploma nezidanga kubafundi ziintloko zeefakhalthi (iidin) ezichaphazelekayo, kwaye 9. Ukuvalwa komsitho nguSekela-Tshansila. 10. Umkhosi wemithika uyalishiya iqonga. Abo bakhoyo bayacelwa ukuba beme ngeenyawo ude umkhosi wemithika ube ulishiyile iholo. LYS VAN KANDIDATE
WAT KWALIFIKASIES ONTVANG

Die diplomas en grade van kandidate wat nie by die plegtigheid teenwoordigkan wees nie, sal in hulle afwesigheid toegeken word. Fakulteit Natuurwetenskappe
Faculty of Science
BACCALAUREUS IN DIE NATUURWETENSKAPPE (BSc)
BACHELOR OF SCIENCE (BSc)
DE WITT, Riaan Neethling (Plantbiotegnologie) DELPORT, Christoffel Johannes (Oefeningwetenskap) DU TOIT, Madeleine Leonore (Polimeerwetenskap) GARLICK, Jessica Louise (Wynbiotegnologie) GOVENDER, Yogeshni (Fisiologiese Wetenskappe) BACCALAUREUS IN DIE NATUURWETENSKAPPE
CUM LAUDE (BSc CUM LAUDE)
MBANYANA, Nokuthula Maria Doreen (Dierkunde) BACHELOR OF SCIENCE CUM LAUDE
(BSc CUM LAUDE)
RAMANTSWANA, Tondani Madeleine (Dierkunde) HONNEURS-BACCALAUREUS IN DIE
NATUURWETENSKAPPE (HonsBSc)
BACHELOR OF SCIENCE HONOURS (BScHons)
TYODA, Zipho (Geografie en Omgewingstudie) VAN SCHALKWYK, Welmarie (Polimeerwetenskap) JANUARY, Jocelyn Ronell (Aardwetenskappe) KEIGHTLEY, Jenna (Biodiversiteit en Ekologie) WILLEMSE, Abraham Cilliers (Polimeerwetenskap) McDOWELL, Ashleigh (Fisiologiese Wetenskappe) MAGISTER IN DIE NATUURWETENSKAPPE
CUM LAUDE (MSc CUM LAUDE)
VAN DER WALT, Pieter Johannes (Rekenaarwetenskap) MASTER OF SCIENCE CUM LAUDE (MSc CUM LAUDE)
BENJAMIN, Ronalda Abigail Marsha (Wiskunde) HONNEURS-BACCALAUREUS IN DIE
NATUURWETENSKAPPE CUM LAUDE
(HonsBSc CUM LAUDE)
DE VILLIERS, Petrus Francois (Rekenaarwetenskap) BACHELOR OF SCIENCE HONOURS CUM LAUDE
(BScHons CUM LAUDE)
BOTHA, Christoffel Jacobus (Rekenaarwetenskap) ENGELBRECHT, Lize (Fisiologiese Wetenskappe) COETZEE, Abraham Liebrecht (Rekenaarwetenskap) MACHINGAMBI, Netsai Margareth (Plantkunde) MAGISTER IN DIE NATUURWETENSKAPPE (MSc)
MASTER OF SCIENCE (MSc)
MULLER, Simon Adriaan (Toegepaste Wiskunde) KOORTZEN, Andries Stefanus Faculin (Meganies) RAJAONA, Solofomampionona Fortunat (Rekenaarwetenskap) VAN DER MERWE, Martijn (Operasionele Navorsing) Fakulteit Ingenieurswese
Faculty of Engineering
BACCALAUREUS IN DIE INGENIEURSWESE (BIng)
PIENAAR, Leanne Jane (Elektries en Elektronies) BACHELOR OF ENGINEERING (BEng)
REID, Gunnar James (Elektries en Elektronies) SCHEEPERS, Helena Johanna Catharina (Bedryfsingenieurswese) STRYDOM, Johan (Elektries en Elektronies) CONRADIE, Francois Willem (Bedryfsingenieurswese) CROWE, Dane Brent (Elektries en Elektronies) VAN DEN HONERT, Andrew Francis (Meganies) VAN SCHALKWYK, Jacobus Christiaan (Chemies) VAN ZYL, Johannes Petrus Jakobus (Siviel) FOCKEMA, Rudolph Adriaan Petrus (Elektries en Elektronies) VAN ZYL, Raynard Louis (Elektries en Elektronies) VERMAAK, Pieter Johannes (Bedryfsingenieurswese) VILJOEN, Gretchen (Bedryfsingenieurswese) GOBLE, Andrea Clair (Bedryfsingenieurswese) GROENEWALD, Xandre (Bedryfsingenieurswese) WESSELS, Johannes Reinard Stefanus (Siviel) HAMMAN, Michelle Adeline (Bedryfsingenieurswese) BACCALAUREUS IN DIE INGENIEURSWESE
CUM LAUDE (BIng CUM LAUDE)
BACHELOR OF ENGINEERING CUM LAUDE
(BEng CUM LAUDE)
JANSE VAN VUUREN, Gerhard Hermann (Elektries en Elektronies) JONKER, Jeandre (Elektries en Elektronies) KRAEMER, Paul Anton (Elektries en Elektronies) JOOSTE, Walter Gysbert (Bedryfsingenieurswese) VAN DEN AARDWEG, William (Elektries en Elektronies) NAGRAADSE DIPLOMA IN INGENIEURSBESTUUR
NIEFTAGODIEN, Riyaaz (Siviele Ingenieurswese) CUM LAUDE (NGDip (Ingbest) CUM LAUDE)
NTEZIYAREMYE, Pascal (Siviele Ingenieurswese) POSTGRADUATE DIPLOMA IN ENGINEERING
PENGILLY, Carli (Chemiese Ingenieurswese) MANAGEMENT CUM LAUDE
READ, Sebastian Earle Aspeling (Ingenieursbestuur) (PGDip (Eng Management) CUM LAUDE)
ROBUS, Charles Louis Loyalty (Chemiese Ingenieurswese) ROSSOUW, Arnoux (Elektroniese Ingenieurswese) NAGRAADSE DIPLOMA IN DIE INGENIEURSWESE
ROUX, George Bishop (Siviele Ingenieurswese) (NGDip (Ingwese))
SCHOEMAN, Dewald Hermanus (Elektroniese Ingenieurswese) POSTGRADUATE DIPLOMA IN ENGINEERING
SCHWARTZ, Paul (Megatroniese Ingenieurswese) (PGDip (Engineering))
SMIT, Samuel Jacobus Adriaan (Elektroniese Ingenieurswese) SWART, Andre Dewald (Elektroniese Ingenieurswese) VAN DEN HEEVER, Arend Daniël de Waal (Siviele Ingenieurswese) VAN DER WESTHUIZEN, Artho Otto (Meganiese Ingenieurswese) MAGISTER IN DIE INGENIEURSWESE (MIng)
VAN HEERDEN, Johan Pieter (Ingenieursbestuur) MASTER OF ENGINEERING (MEng)
VAN ROOYEN, Algurnon Steve (Siviele Ingenieurswese) ALFONS, Carl Godfrey (Siviele Ingenieurswese) WIESE, Michael-John Barnardo (Siviele Ingenieurswese) BESTER, Johannes Lourens (Meganiese Ingenieurswese) WILKE, Charel Daniël (Meganiese Ingenieurswese) BOSMAN-GERTENBACH, Natasha Aliceson (Siviele Ingenieurswese) CHAKAPFAVA, Darlington (Siviele Ingenieurswese) MAGISTER IN DIE NATUURWETENSKAPPE IN
INGENIEURSWESE CUM LAUDE (MScIng CUM LAUDE)
HAGEN, Dirk Jacobus (Siviele Ingenieurswese) MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING CUM LAUDE
HERON, Brenton William (Siviele Ingenieurswese) (MScEng CUM LAUDE)
ABRIE, Dewald Johan (Elektroniese Ingenieurswese) BARET, Christophe Marc Eric (Siviele Ingenieurswese) NDLOVU, Peter Xeswayo Abiner (Siviele Ingenieurswese) BEYERS, Coenraad Johannes (Elektroniese Ingenieurswese) OUANA, Calado Carlos (Siviele Ingenieurswese) BOUWER, Pieter (Elektriese Ingenieurswese) CHO, Kyung Jin (Meganiese Ingenieurswese) PIERCE, Warrick Tait (Meganiese Ingenieurswese) CLAASE, Etienne Heinrich (Elektroniese Ingenieurswese) COETZEE, Dirk Badenhorst (Elektroniese Ingenieurswese) MAGISTER IN DIE INGENIEURSWESE CUM LAUDE
(MIng CUM LAUDE)
MASTER OF ENGINEERING CUM LAUDE
HAASBROEK, Adriaan Lodewicus (Elektroniese Ingenieurswese) (MEng CUM LAUDE)
HUGO, Pierre-Malan (Siviele Ingenieurswese) PHIRI, Temwani Joshua (Elektroniese Ingenieurswese) IMMELMAN, Derick Wade (Siviele Ingenieurswese) VAN DER WALT, Petrus Stephanus (Siviele Ingenieurswese) KEARNEY, Mike-Alec (Elektroniese Ingenieurswese) KENNY, Wilhelm Jordaan (Meganiese Ingenieurswese) MAGISTER IN DIE NATUURWETENSKAPPE IN
KRIGE, David Schabort (Meganiese Ingenieurswese) INGENIEURSWESE (MScIng)
KRITZINGER, Liaan Rudolf (Chemiese Ingenieurswese) MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING (MScEng)
KRUGER, Karel (Megatroniese Ingenieurswese) ALLY, Sayed Hanief (Siviele Ingenieurswese) LAUBSCHER, Ryno (Meganiese Ingenieurswese) APPEL, Jéan-Paul (Elektroniese Ingenieurswese) MALAN, Andreas Dawid (Siviele Ingenieurswese) ASIIMWE, Annie Kashaya (Siviele Ingenieurswese) McINTOSH, Paul Andrew (Chemiese Ingenieurswese) BARNARD, Daniel David (Elektroniese Ingenieurswese) McLEOD, Christina Helen (Siviele Ingenieurswese) BOWES, David Christian (Meganiese Ingenieurswese) CHILUKWA, Nathan Ntanda (Siviele Ingenieurswese) PIETERSE, Jacobus Erasmus (Meganiese Ingenieurswese) CILLIERS, Marie Elizabeth (Elektroniese Ingenieurswese) RAS, Marthinus Nicolaas (Meganiese Ingenieurswese) COWLEY, Edwe Gerrit (Elektroniese Ingenieurswese) SPIES, Andries Theodorus (Elektriese Ingenieurswese) STEPHAN, Hendrik Christoffel (Siviele Ingenieurswese) STRUWIG, Claudia Bernadine (Siviele Ingenieurswese) EKSTEEN, Pieter de Waal (Ingenieursbestuur) WALLACE, Joshua (Chemiese Ingenieurswese) HOLTZHAUSEN, David Schalk (Megatroniese Ingenieurswese) WUCHER, Tim (Megatroniese Ingenieurswese) JOUBERT, Jan-Erns (Chemiese Ingenieurswese) LE ROUX, Ellouise (Siviele Ingenieurswese) LOURENS, Jako (Elektroniese Ingenieurswese) MAREE, Jacques (Elektroniese Ingenieurswese) MINAI ZAEIM, Hamed (Megatroniese Ingenieurswese) MULUBIKA, Chibaye (Megatroniese Ingenieurswese) NEL, Rick Guillaume (Meganiese Ingenieurswese) Fakulteit Geneeskunde en
Gesondheidswetenskappe
COETZEE, Gideon Johannes (Primêre Gesondheidsorg) Faculty of Medicine and
CUPIDO, Rosezette Susan (Verpleegbestuur) Health Sciences
DE JAGER, Felicity Louisa (Verpleegonderwys) DE KOCK, Leonie Constance (Primêre Gesondheidsorg) BACCALAUREUS IN DIE GENEESKUNDE EN
DLAMINI, Mbongeleni Driver (Primêre Gesondheidsorg) BACCALAUREUS IN DIE SNYKUNDE (MB, ChB)
DLAMINI, Sondezwa (Primêre Gesondheidsorg) BACHELOR OF MEDICINE AND BACHELOR OF
DRAAI, Magdaleen Dorothy (Verpleegbestuur) SURGERY (MB, ChB)
DU PLESSIS, Marian Janine (Gevorderde Verloskundige en DYONASHE, Malibongwe (Primêre Gesondheidsorg) EDAS, Estee Georgene (Primêre Gesondheidsorg) FEBRUARY, Lizette Harriet (Verpleegbestuur) FORTUIN, Jo-Ann Felecia (Primêre Gesondheidsorg) NAGRAADSE DIPLOMA IN FARMASEUTIESE
FRANS, Bernadette Dorothy (Primêre Gesondheidsorg) GENEESKUNDE (NGDip (Farmaseutiese Geneeskunde))
POSTGRADUATE DIPLOMA IN PHARMACEUTICAL
GAGU, Shirley Nomkhitha (Primêre Gesondheidsorg) MEDICINE (PGDip (PharmMed))
GEDULD, Estellle Jennifer (Verpleegbestuur) GONIWE, Nonkululeko (Primêre Gesondheidsorg) NAGRAADSE DIPLOMA IN
GESONDHEIDSNAVORSINGSETIEK
HEYNES, Elizabeth Alletta (Kritieke Sorg) (NGDip (Gesnavorsingsetiek))
HOOGBAARD, Desne Elfreda (Primêre Gesondheidsorg) POSTGRADUATE DIPLOMA IN HEALTH RESEARCH
JACOBS, Lynette Vivienne (Verpleegbestuur) ETHICS (PGDip (Health ResEth))
JACOBS, Patricia Ann (Primêre Gesondheidsorg) JAKO, Thuliwe Joyce (Primêre Gesondheidsorg) NAGRAADSE DIPLOMA IN VERPLEEGKUNDE
(NGDip (Verpleegk))
POSTGRADUATE DIPLOMA IN NURSING
(PGDip (Nursing))
KOVANE, Mvuseleli (Gevorderde Psigiatriese Verpleegkunde) ADAMS, Mary Magdalene (Gevorderde Verloskundige en KUBHEKA, Hlengiwe Ryca (Gevorderde Psigiatriese Verpleegkunde) KULE, Nontobeko Zelda (Primêre Gesondheidsorg) ADONIS, Freda Florina (Primêre Gesondheidsorg) LAKAY, Gizelle Lizette (Primêre Gesondheidsorg) LEKWENE, Gaodirelwe Neville (Verpleegbestuur) LIESING, Elrich Linden (Verpleegonderwys) BAAN, Maria Johanna Margaretha (Verpleegbestuur) BAILEY, Yolanda (Gevorderde Verloskundige en Neonatologiese MAGWA, Siphokazi Florence (Verpleegbestuur) BANZI, Flora Noyise (Gevorderde Psigiatriese Verpleegkunde) MAKASI, Nobuzwe Constance (Primêre Gesondheidsorg) BESTER, Bernadie Aneline Shaleen (Verpleegbestuur) MAZINGELA, Tandie Theodora (Kritieke Sorg) BLAKE, Melinda Liesl (Operasiesaalverpleegkunde) MDLUDLU, Maisaka Leah (Gevorderde Verloskundige en BLANCKENBERG, Petronella Yolande (Gevorderde Verloskundige BLIGNAUT, Lucille Euphemia (Gevorderde Verloskundige en MNTUNGWA, Patricia Ntombenhle (Gevorderde Psigiatriese MNTUNTUM, Zoliwe Lorencia (Verpleegbestuur) BRIEKWA, Shenene Abegail (Gevorderde Psigiatriese Verpleegkunde) MULDER, Maria Elizabeth (Verpleegonderwys) BROWN, Alison Abigail (Primêre Gesondheidsorg) MUZEYA, Jolin Madelaine (Primêre Gesondheidsorg) CAMPBELL, Grazelda Roshel (Verpleegbestuur) MVUNDLELA, Nonzame Mavis (Primêre Gesondheidsorg) CARELSE, Amelia Evelyn (Verpleegonderwys) MYBURGH, Felicia Luzanne (Verpleegbestuur) CARELSE, Joeylene Christene (Primêre Gesondheidsorg) NKALA, Sphephile Gladys (Gevorderde Psigiatriese Verpleegkunde) NOGQAZA, Siyabulela (Gevorderde Psigiatriese Verpleegkunde) HONNEURS-BACCALAUREUS IN DIE
NTAKANENG, Dimakatso Francina (Gevorderde Psigiatriese NATUURWETENSKAPPE IN GENEESKUNDIGE
WETENSKAPPE CUM LAUDE
NXUSANI, Khayakazi Nomawabo (Verpleegonderwys) (HonsBScGeneeskWet CUM LAUDE)
PHOOLO, Calestus Phekane (Verpleegonderwys) BACHELOR OF SCIENCE IN MEDICAL SCIENCES
HONOURS CUM LAUDE (BScMedScHons CUM LAUDE)
FRAY, Gareth Adam (Reproduktiewe Biologie) MAGISTER IN DIE GENEESKUNDE (MMed)
RUITERS, Matthew Francis (Verpleegbestuur) MASTER OF MEDICINE (MMed)
SAAYMAN, Rayneze Sunet (Primêre Gesondheidsorg) ALVES, Jose Carlos Gracio (Radiologiese Diagnose) SANDLANA, Ntombekhaya Monica (Gevorderde Verloskundige en DE WET, Daniël Rudolph (Anatomiese Patologie) HLONGWANE, Sibusiso Trevor (Radiologiese Diagnose) SEBASTIAN, Deano Samuel (Gevorderde Psigiatriese Verpleegkunde) SOLOMON, Swaliya (Gevorderde Verloskundige en Neonatologiese SWARTZ, John Johannes (Primêre Gesondheidsorg) SSEKITOOLEKO, Muyingo Andrew (Huisartskunde) THANTSIE, Ester Wilserene (Verpleegbestuur) VAN DER DOES, Albertine Mechteld Barbara (Huisartskunde) THERON, Hazel (Gevorderde Verloskundige en Neonatologiese MAGISTER IN DIE NATUURWETENSKAPPE IN
TRANTAAL, Henrihetta Paola (Primêre Gesondheidsorg) GENEESKUNDIGE WETENSKAPPE (MScGeneeskWet)
TSHANGELA, Thembile (Gevorderde Psigiatriese Verpleegkunde) MASTER OF SCIENCE IN MEDICAL SCIENCES
VAN DER ROSS, Darelle Emmerentia Geraldine (Gevorderde (MScMedSc)
BALOGUN, Tolulope Adeolu (Kliniese Epidemiologie) VAN DER WESTHUIZEN, Nadia Madelein (Kritieke Sorg) VAN DEVENTER, Desiree (Primêre Gesondheidsorg) DE WAAL, Benjamin (Kliniese Epidemiologie) VAN NIEKERK, Maria Karolene (Gevorderde Verloskundige en GENTIS, Roxanne Kristin (Reproduktiewe Biologie) GROENEWALD, Annemari (Geneeskundige Fisika) GUTSCHMIDT, Andrea (Geneeskundige Biochemie) VAN TONDER, Hester Christina (Verpleegbestuur) ISAACS, Shahieda (Geneeskundige Virologie) WILLIAMS, Elanza Jouline (Verpleegbestuur) MENEZES, Angela Maria (Geneeskundige Biochemie) WRAGG, Patricia Elizabeth (Verpleegonderwys) MSIMANGA, Patrick Wella (Geneeskundige Virologie) XONGWANA, Qayisa (Gevorderde Verloskundige en NELL, Theodore Albertus (Kliniese Epidemiologie) PHALANE, Khutso Germina (Molekulêre Biologie) NAGRAADSE DIPLOMA IN VERPLEEGKUNDE
TOEFY, Mogamat Yoesrie (Kliniese Epidemiologie) CUM LAUDE (NGDip (Verpleegk) CUM LAUDE)
POSTGRADUATE DIPLOMA IN NURSING CUM LAUDE
(PGDip (Nursing) CUM LAUDE)
MAGISTER IN DIE NATUURWETENSKAPPE IN
GENEESKUNDIGE WETENSKAPPE CUM LAUDE
(MScGeneeskWet CUM LAUDE)
MASTER OF SCIENCE IN MEDICAL SCIENCES
CUM LAUDE (MScMedSc CUM LAUDE)
GEORGE, Siddiqah (Geneeskundige Fisiologie) NAGRAADSE DIPLOMA IN HUISARTSKUNDE CUM
LAUDE (NGDip (Huisartsk) CUM LAUDE)
LAWAL, Aramide Omolara (Kliniese Epidemiologie) POSTGRADUATE DIPLOMA IN FAMILY MEDICINE
CUM LAUDE (PGDip (FamMed) CUM LAUDE)
MAGISTER IN DIE WYSBEGEERTE IN REHABILITASIE
(MPhil (Rehabilitasie))
MASTER OF PHILOSOPHY IN REHABILITATION
(MPhil (Rehabilitation))
HONNEURS-BACCALAUREUS IN DIE
NATUURWETENSKAPPE IN GENEESKUNDIGE
WETENSKAPPE (HonsBScGeneeskWet)
MAGISTER IN DIE WYSBEGEERTE IN
BACHELOR OF SCIENCE IN MEDICAL SCIENCES
GESONDHEIDSWETENSKAP-ONDERWYS
HONOURS (BScMedScHons)
(MPhil (GesondheidswetOnd))
ANDREWS, Blanche Nathalie (Onderwatergeneeskunde) MASTER OF PHILOSOPHY IN HEALTH SCIENCES
EDUCATION (MPhil (Health ScEd))
DOKTORSGRADE
DOCTORATES
MAGISTER IN ARBEIDSTERAPIE (MArb)
Fakulteit Natuurwetenskappe
MASTER OF OCCUPATIONAL THERAPY (MOccTher)
Faculty of Science
MAGISTER IN DIE VERPLEEGKUNDE (MVerpleegkunde)
MASTER OF NURSING (MNursing)
A relatively new printing technique makes use of so-called hot-melt ink. The solid ink is molten and then transferred to the substrate.
Traditional colourants (dyes and pigments) possess some dis tages in terms of colourfastness, migration-fastness and homo ge neity.
In the present project, coloured latex particles were synthesised via inverse mini-emulsion polymerisation in the presence of a dye. The technique is versatile, since polymer-bound dye could be used (for ultimate migration fastness), and synthesis of the nanocolourants in a paraffin wax led to a one-step protocol towards coloured hot-melt ink.
BASSON, Nicolaas Christiaan (Polymer Science) The effect of molecular composition on the properties of MAGISTER IN DIE VERPLEEGKUNDE CUM LAUDE
(MVerpleegkunde CUM LAUDE)
MASTER OF NURSING CUM LAUDE
The use of wood-polymer composites in everyday applications is (MNursing CUM LAUDE)
increasing rapidly. The interaction between wood species and hydro - phobic polymers is poorly understood. This interaction was inves tigated on a molecular level. A new method of studying the molecular interface between wood and the polymer was developed utilising fluorescence microscopy. The research made a significant contribution MAGISTER IN VOEDING (M Voeding)
to the fundamental understanding of the function of the compatibilisers MASTER OF NUTRITION (MNutr)
WOLBERG, Charlene Eve (Voedingswetenskappe) Synthesis and sorption studies of porous metal-organic materials MAGISTER IN DIE NATUURWETENSKAPPE IN
FISIOTERAPIE (MScFisio)
Two different classes of host compounds were studied with regard to MASTER OF SCIENCE IN PHYSIOTHERAPY (MScPhysio)
their gas or vapour sorption abilities. Eighteen metal-organic frame - works (MOFs) were prepared and characterised structurally. Four proved to be porous and their properties were investigated. A known MOF was also studied using pressure-dependent calorimetry, and a MAGISTER IN DIE NATUURWETENSKAPPE IN
complete structure-property-energy relationship was established for FISIOTERAPIE CUM LAUDE (MScFisio CUM LAUDE)
the first time. Two Werner clathrates were investigated as separating MASTER OF SCIENCE IN PHYSIOTHERAPY CUM LAUDE
agents for xylene. A hybrid solid-solution involving both Co and Ni was (MScPhysio CUM LAUDE)
the most effective at discriminating between the guest isomers.
are successful in conserving species. Previous studies could not provide a general answer because of their taxonomic and geographic re Therapeutic properties of the lantibiotic nisin F strictions and/or non-quantitative methods. When comparing birds inside and outside the Kruger National Park, it was shown that PA Increased reports of bacteria developing resistance to antibiotics com - effectiveness can be context specific, and that particular species traits, pel scientists to develop new antimicrobial drugs. Lactic acid bacteria like large body size, are at risk outside of PAs. The continental African produce a range of different antimicrobial peptides, of which lantibiotics avifaunal body size frequency distribution was also found to be uni - are a small group. Nisin F, produced by Lactococcus lactis subsp. lactis, is modal and right-skewed, a pattern that diminishes at smaller spatial active against Staphylococcus aureus, Listeria monocytogenes and a number of antibiotic-resistant pathogens. A single administration of nisin F to the peritoneal cavity of mice prevented the growth of S. aureus. The peptide also triggered a natural immune response, which controlled the infection for several days. Nisin F may be developed into a drug to treat The role of pollinators in generating and maintaining floral polymorphism: phylogeographic and behavioural aspects CHERUTHAZHEKATT, Sadiqali (Polymer Science) Various poorly known factors that influence floral divergence were studied. The pollinator of the sexually deceptive daisy, Gorteria diffusa, Novel multidimensional fractionation techniques for the compositional exhibits gender-specific preferences that can result in divergent selec - analysis of impact polypropylene copolymers tion and floral diversification. While genetic structure in the pollinator does not strongly influence its interactions with G. diffusa, pollinator Impact polypropylene copolymers (IPCs) are extremely complex poly - learning plays an important role. Learning ability in the pollinator meric materials. Several multidimensional analytical techniques were appears to be influenced by the costs suffered when deceived by developed for the comprehensive analysis of these complex polyole - G. diffusa. Apart from pollinators, floral herbivores also exert selection fins. Combinations of highly selective fractionation methods, both in on the flowers they visit and play an important role in the maintenance preparative (TREF) and analytical (high-temperature HPLC, high- temperature 2D-LC) modes, were used for the separation of the che - mically different components present. Simple, powerful and highly sensitive analytical techniques (FTIR, HPer DSC, flash DSC 1 and solution DSC) were used for the full microstructural analysis of the separated components. For the first time, full molecular characte risation of an IPC was achieved using novel multidimensional analytical Comparative phylogeography and phylogenetic relationships of the four-striped mouse genus, Rhabdomys, and the ectoparasitic sucking louse, The association among the host-specific ectoparasitic sucking louse, Polyplax arvicanthis, and the widely distributed four-striped mouse host, Modelling of non-Newtonian fluid flow through and over porous media with Rhabdomys, was investigated from a phylogenetic and phylogeographic perspective utilising mitochondrial and nuclear DNA sequences. The findings support the existence of four species within Rhabdomys with Analytical expressions were derived for time-independent, fully- distinct biome distributions, and two potentially cryptic and sym developed velocity profiles of non-Newtonian fluids for plane, Hagen patrically distributed species within P. arvicanthis. Limited genealogical and Couette-Poiseuille flow. Wall shear stresses written in terms of congruence was observed between the putative parasite and host average channel velocities were utilised to model flow through diffe - species, and it is evident that this parasite-host association has been rent types of homogeneous, isotropic porous media by means of ave - shaped by the synergistic effects of parasite traits, a complex bio raging processes. The Brinkman Effect was deliberated. Fluid flow in a geographic history and host-related factors over evolutionary time.
domain consisting of an open channel adjacent to an infinite porous domain was considered. Flow in these regions was matched by assu - ming shear stress continuity at the fluid-porous interfacial surface. An in-house code was developed to simulate flow through such a com - Ultrafast structural dynamics in 4Hb-TaSe2 observed by femtosecondelectron diffraction Explaining macroscopic properties of materials from a microscopic Species assembly patterns and protected area effectiveness in times of perspective is one of the big challenges in physics and chemistry.
change: a focus on African avifauna Knowledge of the spatial structure and the temporal dynamics of matter, both on an atomic scale, facilitates the improvement of mate - Using multidisciplinary analytical techniques, the first quantitative evi - rials and the development of new technologies. The dissertation deals dence was provided that the world’s terrestrial protected areas (PA) with a paradigm crystal, tantalumdiselenite, in the context of collective quantum mechanical phenomena such as superconductivity, magnetism ACCß axis is strongly implicated in the onset of pre-diabetes and has and specific macroscopic phase transitions. The method of choice is poten tial as a diagnostic tool for the earlier detection of type 2 diabetes.
ultrafast electron diffraction, which allows for making a real-time movie of atoms moving in crystals. Recognised contributions were made to Springtail diversity in the Cape Floristic Region Despite its importance, soil is one of the most poorly studied habitats GUMBO, Trynos (Geography and Environmental Studies) of terrestrial ecosystems in South Africa. Although knowledge is increasing for other epigaeic invertebrate groups, significant groups On ideology change and spatial and structural linkages between formal such as the Collembola (springtails) remain especially poorly under - and informal economic sectors in Zimbabwean cities stood. This serious gap in knowledge concerning the below-ground component of biodiversity in the Fynbos biome was addressed. Consi - Changes in the spatial and structural relationships between businesses derable attention was given to resolving the taxonomic impediment for in the formal and informal sectors in the two largest cities of the springtail fauna of the Fynbos biome using modern morphological Zimbabwe over a 30-year period were studied. Neo-liberal-driven and DNA barcoding methods, while also examining the correlates of unemployment led to an explosion of the informal business sectors of Harare and Bulawayo from the early 1990s, which in turn led to significant locational and structural changes in the formal and informal sectors in the cities over the period. To aid comprehension of the linkages between the two sectors, the differential complexity model of informalisation, and an expansion of the former reciprocal-supportive model of the 1980s, were introduced.
Modelling the control of tsetse and trypanosomiasis through the application of insecticides on cattle in Southeastern Uganda The control of trypanosomiasis in Southeastern Uganda was examined through the application of insecticides. Cattle are an important reser - Alternating hetero-arm copolymer molecular brushes as scaffolds for voir of Trypanosoma bruce rhodesiense, a parasite that causes human African trypanosomiasis or sleeping sickness, which is transmitted by the tsetse vector species, Glossina fuscipes fuscipes. Mathematical models were used to examine the transmission and control of the The continuously increasing complexity of electronic devices such as disease in a host population of humans, cattle and wild mammals. A computers and cell phones requires the development of advanced cost-effectiveness and benefit-cost analysis of using insecticides to nano-structured materials. Small-size features such as nanowires and control trypanosomiasis was carried out. Restricted application of nanotubes can be constructed via a so-called bottom-up approach.
insecticides on cattle provides a cheap, safe and farmer-based strategy This approach entails the self-assembly of carefully designed molecules for controlling tsetse and trypanosomiasis.
into well-defined objects. Densely grafted alternating hetero-arm copo lymers were designed and synthesised. Their self-assembly in a selective solvent was studied for one of the arms. The tubes and cylinders that resulted from this self-assembly were used to synthesise silica nano-objects as a proof of principle.
KARUMBIDZA, Archiebold Chemwaida (Mathematics) An analogue of the André-Oort Conjecture for products of Drinfeld The André-Oort Conjecture states that the Zariski closure of a set of The hexosamine biosynthetic pathway induces gene promoter activity of special points on a complex Shimura variety is a union of special sub - the cardiac-enriched isoform of acetyl-CoA carboxylase varieties. Under the classical analogy between number fields and function fields, one may ask for analogous statements over function Type 2 diabetes represents a global health threat and concerted efforts fields. In this dissertation, an analogue is considered in which the are made to find novel ways for its earlier detection. It was discovered Shimura variety is replaced by a product of Drinfeld modular varieties, that the hexosamine biosynthetic pathway (HBP) increased expression and the corresponding conjecture is proven in the case of a product of of the cardiac-enriched acetyl-CoA carboxylase (ACCß) gene, thereby two Drinfeld modular surfaces. In this case, the special subvarieties contributing to the onset of insulin resistance/type 2 diabetes. This consist of fibres and graphs of Hecke correspondences. hypothesis was tested using two experimental systems, heart cells and a rat model of pre-diabetes. Transcriptional mechanisms whereby the HBP regulates ACCß gene expression were uncovered. The HBP- The preparation of polyolefin nanofibres by solution electrospinning An experimental investigation of the water-fluxed partial melting of eclogite to produce Earth’s early felsic continental crust Polymeric nanofibres are easily prepared by electrospinning soluble polymers from conductive solutions. Polyolefins, which comprise 60% The formation of Earth’s earliest continents by very high-pressure of the plastics we use, are only soluble at elevated temperatures and water-fluxed melting of dense mafic crust in the period prior to only in non-conductive solvents, making solution electrospinning of 2,5 billion years ago was investigated. Experimental results combined these materials extremely difficult. This research showed that it is with the results of geochemical and numerical modelling demonstrate possible to produce crystalline polyolefin nanofibres by electrospinning that water-fluxed melting of subducted eclogite within a hotter ancient in a facile manner by careful selection of solubility parameters and Earth is a viable new hypothesis to explain the creation of Earth’s con - solvent mixtures. The use of nanofibres to produce polyolefin nano - tinental crust. Thus, during this period of hotter mantle temperatures, composites was also demonstrated. The addition of small amounts of metamorphic water from the subducting slab was consumed to pro - suitable electrospun fibres could enhance the properties of low-density duce sodic granitoid magma from the upper slab, preventing this water from fluxing melting in the mantle wedge.
LEISCHING, Gina Renata (Physiological Sciences) The manipulation of the autophagic pathway sensitises cervical cancer cells Realising REDD in Africa: risk, feasibility and supporting policy Projected changes in climate are anticipated to affect the world’s Chemotherapy drugs, such as cisplatin, are well known to elicit harmful natural systems and economies in many ways. Consequently, there is side effects. In this study the concentration of cisplatin was lowered an urgent need to implement mitigation measures that are appropriate while maintaining its cancer-specific cytotoxic action. This was and efficient. The focus of this study was on risk and feasibility aspects achieved using adjuvant therapy, with autophagy as the desired out - of activities that reduce emissions from deforestation and forest de - come. Another mechanism of cancer cells to prevent cell death is gradation (REDD), serving as a contribution to the debate on how to through the up-regulation of a survival molecule, Bcl-2. The inhibition structure climate change response activities in Africa. Firstly, a suitable of both processes as a pre-treatment to a low concentration of cis - policy was proposed and incentive mechanism structures were re platin significantly improved cervical cancer cell death and, if this is viewed. Secondly, the financial feasibility of interventions were extra polated to a clinical setting, could mean that prolonged lower considered and, thirdly, the risk to the outcome of REDD activities doses of cisplatin may be administered with minimal side effects.
from fire and climate change was assessed.
A study of the molecular mechanism of progestin-induced regulation of Novel nano-sized ion-exchange materials derived from modified IL-12 and IL-10 and implications for HIV pathogenesis poly(styrene-co-maleic anhydride) and a study of their recovery of gold(III) halide complexes from acidic solutions Medroxyprogesterone acetate and norethisterone are synthetic pro - gestins used as contraceptives and in hormone replacement therapy.
New polymeric nanoparticles with ion-exchange properties were pre - Both progestins were found to regulate the expression of an endo - pared from inexpensive, commercially available starting materials for genous pro-inflammatory and anti-inflammatory gene in a cell line of the recovery of gold from highly acidic solutions found in the precious the female genital tract, thereby promoting inflammation. A more metal refining industry. These materials have a high capacity to extract detailed investigation of the molecular mechanism revealed that the gold from dilute solutions, from which it is possible to recover the gold effects were mediated by the glucocorticoid receptor via a tethering in pure form; they can easily be prepared in a form suitable for practical mechanism. The progestin-induced regulation of these genes was application. A modified electro-spinning process provided for a con - modulated by the HIV-1 accessory viral protein R. These results may venient method to fabricate nano-fibres and particles. Particles of any have important implications for immune function in the female genital desired diameter of the new material could be made for potential tract, and for susceptibility to infections such as HIV-1.
practical separation and recovery of dissolved gold from acidic chloride-rich solutions. The larger particles’ gold-absorption charac te - ristics were found to be similar to those of nano-sized particles. A patent has been registered on this material and process.
Physiological ecology and future distributions of two malaria vectors – Anopheles arabiensis and Anopheles funestus Malaria presents a significant disease burden in Africa and is predicted to become more prevalent with climate change. New information is presented on the thermal physiology, developmental biology and (15 kya), whereas the other four species expanded during or before desiccation resistance of two of the three most important malaria the LGM (25-60 kya). Species exhibited no population differentiation, vectors in Africa. The physiological data show that the species differ except for O. variagata, which showed separation between the west substantially in their responses to temperature and water availability and the southeast coasts. From a conservation perspective, all species and that climate change will affect them differently. Using this infor - except O. variagata should be managed as panmictic populations.
mation, new models based on climate change forecasts provide im - proved understanding of changes in disease risk, and highlight growing Co-supervisor: Dr S von der Heyden threats under climate change for the eastern coastline of South Africa ONYEBUEKE, Victor Udemezue (Geography and Environmental Co-supervisors: Dr JS Terblanche and Prof M Coetzee Policy implications of the spatial and structural relationships of the informal MAPANGA, Rudo Fiona (Physiological Sciences) and formal business sectors in urban Nigeria: the case of Enugu Novel therapeutic interventions that blunt hyperglycaemia-induced cardiac Using Enugu, Nigeria, as an example, this research explored the policy implications of the spatial and structural relationships between the Type 2 diabetes and associated heart diseases represent a challenging, informal and formal business sectors in urban Nigeria. Spatial- global health threat. Dr Mapanga uncovered a damaging sequence of structural causalities at city level are regarded as surrogates of the events in which hyperglycaemia (high sugar levels) activates non- globalisation-induced transformations that occurred in the country oxidative pathways of glucose metabolism that in turn stimulates itself, from 1990 to 2010. The clustering of formal and informal businesses creating a vicious metabolic cycle that is damaging to diabetic hearts. She points to a high level of spatial interdependence between the two also identified two novel therapeutic agents (benfotiamine and oleanolic sectors. Three determinants of the observed spatial-structural acid) that protect hearts subjected to myocardial ischaemia (heart causalities were isolated: cultural traits, market control and physical attack) under hyperglycaemic conditions. This study therefore identified environment/business transaction modes. Key recommendations are novel therapeutic approaches that may ultimately lead to improved made to strengthen informal-formal sector linkages in Nigerian cities.
treatment of diabetes-related heart diseases. MUSARURWA, Hannibal Tafadzwa (Plant Biotechnology) The regulatory design of glycogen metabolism in mammalian skeletal Effects of over-expressing AgGPPS2 gene in Salvia stenophylla (Burch. Ex Benth) on terpenoid biosynthesis Glycogen synthase, a key enzyme in muscle glycogen metabolism, is Metabolite engineering and micropropagation are potent tools for extensively regulated, both allosterically (by glucose-6-phosphate, ATP improving secondary metabolism in pharmaceutically important plants.
and other ligands) and covalently (by phosphorylation). The kinetic Geranyl diphosphate synthase (AgGPPS2), an enzyme catalysing the characterisation of glycogen synthase has been confounded by its large production of geranyl diphosphate, an intermediate in terpene biosyn - number of phosphorylation states. A rate equation was developed that thesis, was heterologously over-expressed in the aromatic medicinal is able to describe both the allosteric and covalent regulation of gly - plant, Salvia stenophylla, using Agrobacterium to alter terpenoid syn - cogen synthase. Using a computational model of glycogen meta bolism thesis. In vitro and glasshouse-grown transgenic plants showed supe - that includes the glycogen synthase rate equation, it was shown that rior a-bisabolol production and other caffeic acid metabolites, which
the regulation of glycogen synthase functions to enhance the homeo - re mained unaltered in subsequent gene rations.This study not only pro - stasis of glucose-6-phosphate in the face of hyperglycaemic and vided better understanding of micro-environmental effects on secon - dary metabolism, but illustrated the benefits of applying bio technology to South Africa’s medicinal plants for economic purposes.
A kinetic model of glucose catabolism in Plasmodium falciparum The effect of Pleistocene climatic changes on the evolutionary history of South African intertidal gastropods A detailed kinetic model of glycolysis in the malaria parasite Plasmodium falciparum was constructed and validated. The model was constructed This study explored how Pleistocene climatic changes have shaped the on the basis of experimental characterisation of the individual reaction evolutionary history of intertidal marine life along the South African steps, and the validation was made for the intact trophozoite stage of coast. Nuclear and mtDNA sequence data was generated for four the parasite. As an important application of the model, a differential topshells (Turbo sarmaticus, Oxystele sinensis, Oxystele tigrina and Oxystele control analysis was used to identify potential drug targets. One of variagata) and one plough shell (Bullia rhodostoma). Estimates indicated these targets, the glucose transport step, was tested experimentally that B. rhodostoma experienced a post-Last Glacial Maximum expansion and it was found that inhibition of the transport step in red blood cells did not inhibit the glucose flux, while a strong inhibitory effect was observed for the parasite, as was predicted by the model.
In silico and functional analyses of the iron metabolism pathway Genes with similar promoter architecture have been hypothesised to be co-regulated. A combinatorial bioinformatic and functional PRETORIUS, Nadine Odette (Polymer Science) approach was designed for the analysis of the promoter architecture of genes of the iron metabolic pathway. Detailed analysis with com - Multidimensional analytical techniques for the characterisation of parative algorithms demonstrated that nine of the 18 genes examined contained a highly conserved genomic region (CR), which consists of four specific cis-motifs, one of which harbours a novel MTF-1 binding Aliphatic polyesters are used industrially in high-performance coatings site. Validation of the bioinformatic predictions was performed in an in and paints. These complex systems are defined by their distributive vitro setting. The results indicated that the CR constructs displayed properties with respect to molecular weight, chemical composition, significant variation in expression and appeared to mediate regulatory functionality and molecular topology. Different modes of liquid chro - effects via an iron-independent mechanism.
ma tography in combination with mass spectrometry facilitated the analysis of the various distributions of two model anhydride/propylene glycol systems. Gradient HPLC enabled an oligomeric separation based on chemical composition, while online coupling to size-exclusion chroma tography (2D-LC) elucidated the dual correlation with molecular weight. MALDI-TOF and ESI-QTOF MS revealed several distributions of varying end-group functionality type and structural The effect of controlled degradation with an organic peroxide on the conformations present at different intervals of polyesterification.
molecular characteristics and properties of heterophasic propylene-ethylene Peroxides are used in producing controlled rheology grades of com - RAZAFINDRAKOTO, Ando Desire (Mathematics) mercial polymers. The effect of peroxides on the molecular pro per ties of complex heterophasic propylene ethylene copolymers was inves - Neighbourhood operators on categories tigated. Apart from the intended decrease in molecular weight, the type and amount of peroxide also affected the distribution of mole - Continuous maps are the primary mechanisms studied in topology.
cular species within the polymer and, consequently, the physical During the past three decades, category theory has been used as a properties of the material. This study will have a fundamental impact unifying theory to study such maps and related notions. In particular, on the way that controlled rheology grades are produced in the future.
closure operators have been used to establish results from point-set topology with less effort and more generality. At the level of cate - gories, points and complements are not available and open and closed are no longer dual properties. We introduce neighbourhood opera - VAN DE VYVER, Mari (Physiological Sciences) tors to conduct a study of topology via the dual of closure.
The contribution of inflammatory mediators to delayed secondary Exercise-induced damage includes delayed-onset soreness, inflamma - tion, and the leakage of creatine kinase and myoglobin into the cir - Signatures of selection in natural and cultured abalone (Haliotis midae): culation. Critical post-damage phases lead to inflammation-induced damage before repair ensues. Young, healthy research volunteers ex - posed to muscle microdamage from unaccustomed exercise expe Perlemoen is an economically valuable, yet vulnerable, marine re rienced the expected recovery, but a significant proportion had less source. Previous studies have identified subtle genetic differentiation control of the post-damage immune responses. Inter-individual varia bility between wild populations on the west and east coasts of South Africa, in circulating interleukin-6, intramuscular neutrophil myeloperoxidase whilst cultured populations demonstrate rapid divergence from wild levels and cytokine-induced cell signalling and transcription activation progenitor populations under artificial conditions. Using the latest was asso ciated with a second phase of damage several days later. Poor advancements in genome science, the evolutionary processes under - anti-inflammatory homeostatic defence mechanisms reflected delayed lying this phenomenon were investigated. Molecular signatures of tissue regeneration, with potential predictive value.
selection throughout the abalone genome were identified, highlighting the genetic determinants of the development of ecotypes and the do - mestic phenotype. The understanding of fundamental biological processes has been advanced, with particular implications for the management, conservation and breeding of abalone.
Co-supervisor: Dr A Bester-van der Merwe enable the effective utilisation of lignocellulosic constituents as feedstocks for the replacement of fossil fuel. Novel methods of chemical speciation of Pt(IV/II) complexes in acid halide- rich solutions by ion-pair RP-HPLC coupled to ICP-OES/MS in conjunction In the context of the production of pure platinum in South Africa, GILMORE, John Sebastian (Electronic Engineering) which produces more that 75% of the world’s supply, Dr van Wyk developed novel analytical methods for chemical speciation of the A state management and persistency architecture for peer-to-peer many possible platinum complexes that can exist in real process and massively multi-user virtual environments effluent solutions from such refining activity. The methods developed range from high-resolution nuclear magnetic resonance spectroscopy Peer-to-peer (P2P) massively multi-user virtual environments (MMVEs) for relatively concentrated platinum solutions, to the use of modern are increasingly important environments for collaboration and enter - ion-pairing chromatographic separations, coupled to atomic-emission tainment, but often lack scalable data storage models. In this study, a and mass-spectrometry detectors (ICP-OES, ICP-MS and MALDI- novel generic state consistency model is proposed, which formalises TOF), for dilute to very dilute solutions. This allows for the optimi - the storage requirements of P2P MMVEs. A novel state management sation of the efficiency of separation and recovery of platinum, thereby and persistency architecture is proposed that addresses deficiencies of avoiding losses and the need for costly re-processing. These methods current storage designs. A novel Markov chain model is also proposed, are likely to set a benchmark in this area of technology.
which allows for the accurate prediction of virtual object lifetimes in any network of finite size. This can greatly improve the information retrieval speed, scalability and cost-effectiveness of such environments.
MARCHAND, Renier Gustav (Elektroniese Ingenieurswese) Fakulteit Ingenieurswese
Faculty of Engineering
The method of manufactured solutions for the verification of computational Moderne ingenieurswese berus toenemend op rekenaarsimulasie. Dit BAARD, Charl Wynand (Electronic Engineering) is dus uiters belangrik dat die oplossings van hierdie simulasies betrou - baar is. Die kandidaat het die Metode van Vervaardigde Oplossings in Design of the dual-shaped triple layer pillbox antenna elektromagnetiese simulasie ingevoer in ’n industrie wat die ontwerp van moderne ikone soos selfone, radars en radioteleskope insluit. Die The triple layer pillbox antenna topology is suited for use in radar kandidaat het bewys dat die metode van toespassing is op eindige- applications due to its low cost and compact layout. Existing designs elementsimulasies in elektromagnetika, sowel as op die moment suffer from two drawbacks: the transition between layers introduces metode, waarop dit nie voorheen toegepas is nie. Uitdagende wis reflections and virtually no pattern control is available to the designer.
kundige probleme met laasgenoemde tegniek moes ook opgelos word.
To overcome these a compensated transition offering high perfor Die werk het belangrike toepassingsmoontlikhede in die industrie.
mance over a broad frequency and incidence angle range was intro - duced, and limited pattern control was realised through ‘dual reflector shaping’. To test these innovations three X-band antennas were designed and built, with the measured results shown to verify the VAN NIEKERK, Petrus Hendrik (Civil Engineering) Hydrologic-economic appraisal of inter-basin water transfer projects Appraisal methods for evaluating the economy and efficiency of inter- basin water transfer projects with significant variable (e.g. pumping) costs were studied. Case studies showed that an ‘incremental Comparison of pretreatment and fractionation methods for bioconversion approach’ is generally followed in the planning phase. As hydrologic of South African lignocellulosic biomass stochasticity of water transfer volumes and variable cost is not con - sidered, life-cycle costs are overestimated. The generally applied unit Lignocellulosic constituents may serve as feedstocks for the pro reference value (URV) measure is shown to be inadequate. By applying duction of value-added products. A liberation step is, however, systems-analysis, economic and decision-analysis principles, an im required to ensure that the full potential of these constituents as proved ‘comprehensive approach’ is proposed. The URV measure is precursor chemicals is being realised. Different pretreatment tech conceptually clarified and redefined. This approach leads to improved, nologies, supported by suitable statistical designs, were employed to unbiased results, illustrating its importance for future water resource maximise constituent recovery from sugarcane bagasse, bamboo and triticale bran. Introduction of a novel ionic liquid treatment step in combination with conventional pretreatment processes also allowed for the individual recovery of constituents into separate product streams. Novel liberation strategies have therefore been devised which VENA, Phumla Faith (Chemical Engineering) Fakulteit Geneeskunde en
Gesondheidswetenskappe

Integration of xylan extraction prior to kraft and sodaAQ pulping from South African grown Eucalyptus grandis, giant bamboo and sugarcane Faculty of Medicine and
bagasse to produce paper pulps, value-added biopolymers and Health Sciences
Hemicelluloses in biomass are largely under-utilised in the pulp production process, even though they have been shown to be a source of novel functional materials, such as fermentable sugars, biopolymers BEKELE, Adane Mihret (Geneeskundige Biochemie) or paper additives. Alkaline and acidic pre-extraction methods were demonstrated to effectively isolate hemicelluloses from biomass such Gene expression and cytokine pattern of pulmonary tuberculosis patients that high quality fibre was retained for the subsequent paper pulp production. These pre-extraction methods were also shown to reduce process chemicals demand while preserving pulp properties and yields.
Die gasheerrespons teen Mycobacterium tuberculosis betrek ’n netwerk This study provided valuable and significant knowledge on how pulp van aangebore en verworwe immuunresponse. Duidelike begrip van and paper mills could operate in the realm of the biorefinery concept.
die dinamika en interaksie tussen die afweermeganismes is belangrik vir die ontwikkeling van beter metodes om die siekte te bekamp. Long - tuberkulosepasiënte en huishoudelike kontakte van TB-pasiënte van Etiopië is ondersoek met multiplex ligation dependent probe ampli fication (MLPA) en veelvuldige sitokiene is bestudeer deur multiplex cytokine VERMAAK, Rieghard (Electrical Engineering) arrays. Kombinasies van merkers het beter tussen groepe on der skei as individuele merkers. Bakteriële stamfamilies het sitokien Development of a novel air-cored permanent magnet linear generator for beïnvloed. Die studie het dus belowende biomerkers vir toe komstige direct drive ocean wave energy converters validasie in groter studies geïdentifiseer. In this study a novel air-cored permanent magnet linear generator Eksterne Medepromotors: Dr A Aseffa en dr R Howe topology, with application to direct drive ocean wave energy con verters, was developed. This generator topology eliminates some of the major problems experienced with current experimental iron- BLOEM, Liezl Margaretha (Medical Biochemistry) cored linear generators, which include large magnetic attraction forces and difficult construction. A unique test setup was additionally de Sarcomeric modifiers of hypertrophy in hypertrophic cardiomyopathy veloped to allow for testing of a 1 kW prototype generator and for a predictive control strategy for linear generators to be implemented Left ventricular hypertrophy is an independent predictor of cardio and tested for the first time. This control strategy eliminates the need vascular morbidity and mortality, and understanding the underlying for voltage or linear position sensors, required in previously proposed mechanisms is imperative to the prevention of hypertrophy develop - ment. Dr Bloem performed a novel investigation of the contribution of genes encoding enzymes involved in energy metabolism, as well as sarcomeric genes, to hypertrophy modulation in a cohort of South African families with hypertrophic cardiomyopathy. She identified numerous genetic variants with significant effects on hypertrophy, singly or in combination, and identified a number of strong candidates for future studies. Her study of these associations informs the future management and risk-profiling of patients with cardiac A contribution to the advancement of geotechnical engineering in This degree recognises thirty-five years of contributions to geo technical engineering in South Africa. The topics covered range from DE VOS, Margaretha (Geneeskundige Biochemie) development on problem soil profiles, research into the construction of piled foundations and deep basements, and cost-effective use of Identification of mechanisms regulating the intracellular concentration of large-scale field tests. The findings of the work have been shared with rifampicin in Mycobacterium tuberculosis the profession in 50 technical publications and numerous codes of practice. A significant contribution was the formulation of a new SABS Weerstandige tuberkulose word veroorsaak deur spesifieke enkel- standard for the basis of geotechnical design. The candidate received genomiese mutasies in die organisme. Enkelmutasies in die rpoB-geen international recognition for his valuable and unique contribution as a kan egter nie die variërende vlakke van rifampisien in kliniese isolate practising engineer, as opposed to one coming from an academic van M. tuberculosis verklaar nie. Die hipotese was dat variërende vlakke deur bykomende mutasies veroorsaak word en dat bykomende mu - tasies aanleiding gee tot verhoogde transmissie. Deur heelgenoom- volgordebepaling en bio-informatika is getoon dat die organisme ver - skeie meganismes, veral energie-afhanklike uitvloeipompe, gebruik om die vlakke te beheer. Daar is ook ’n sterk assosiasie tussen bykomende rpoC-mutasies en transmissie getoon. Die studie beklemtoon die kompleksiteit van weerstandigheid in tuberkulose. The health knowledge carried by the older Xhosa women in the management of health problems in their home situation – with special focus on indigenous health knowledge This ethnographic research was motivated by overcrowding of primary Evolution of the Mycobacterium tuberculosis proteome in response to health care services. The study developed a theoretical conceptual the development of drug resistance framework on how indigenous peoples of the world interpret and manage ill health, focusing on older Xhosa women in the Eastern Cape.
The research findings presented in this dissertation have provided The interpretation of health and illness and the indigenous health novel insight into the adaptation of the Mycobacterium tuberculosis knowledge (IHK) carried by these women offered a strategy for appro - proteome in response to the evolution of virulence and drug resis - priate training of health care workers integrating IHK into Western tance. Using the latest state-of-the-art mass spectrometry, in com medicine. The study recommends that national health policies should bination with proteomic and phosphoproteomic tools, it was possible take cognisance of the IHK utilised by the older Xhosa women and to to demonstrate that virulence was associated with the cell wall and this purpose proposed an innovative rural health model. regulatory network. In contrast, the evolution of drug resis tance and the exposure to anti-tuberculosis drugs resulted in down-regulation of gene expression leading to the altered physiological state of External Co-supervisor: Dr D Gibson persistence. These studies have laid the foundation for high-resolution Virtual reality exposure therapy as treatment for pain catastrophising in fibromyalgia patients: proof-of-concept Lipoatrophy in HIV-infected children on antiretroviral therapy This study involved the testing of a novel concept that exposing fe - Lipoatrophy is a progressive, potentially stigmatising antiretroviral side males with fibromyalgia to visuals of exercise activities elicits neuro - effect characterised by loss of subcutaneous fat in the face and limbs.
physiological changes in functional brain areas associated with pain Previous work has focussed on adults and adolescents. This PhD re - catastrophisation. It also included the testing of the efficacy of a novel vealed a high prevalence (37%) in pre-pubertal children, previously not virtual reality exposure therapy (VRET) exercise programme on pain considered vulnerable. A simple screening tool measuring skinfold catastrophisation in fibromyalgia patients. The findings were ground- thick ness over the biceps muscle was identified to enable early detec - breaking and indicated that pain catastrophisation towards exercise tion in primary care clinics, facilitating timely adjustment of medi cation can be validated with fMRI. In the intervention study, the novel concept and avoiding visually obvious lipoatrophy. The dosing method for of a VRET programme as treatment for pain catastrophisation in FMS stavudine, the drug most commonly responsible, was investigated to patients could neither be proven nor negated.
Co-supervisor: Prof K Grimmer-Somers The relationship between substance abuse, health status and health behaviours of patients attending HIV clinics Understanding the evolution and function of the mycobacterial Type VII ESX secretion systems (T7SSs) and their substrates This is the first large systematic investigation of hazardous or harmful use of alcohol and/or drug use, ARV adherence and psychiatric dis - The ESX secretion systems of Mycobacterium tuberculosis, the causative orders among patients receiving treatment from HIV clinics in South agent of tuberculosis, are essential for the virulence and survival of the Africa. The study comprised two tiers. The 1st tier used a cross- micro-organism. Improved understanding of their expression, func sectional study design for collecting data on substance use and abuse tions and substrates may lead to improved treatment and the design among ± 1 500 patients attending HIV clinics. In the 2nd tier a sub- of novel prevention strategies to combat the disease. In this study, sample of substance-abusing and non-substance-abusing patients were Dr Newton-Foot described the evolutionary history of the myco evaluated. Dual diagnosis was common in this population and was asso - bacterial ESX secretion systems, identified promoters driving their ciated with poor adherence and lower CD4 counts. Structural equa - expression, identified novel metabolic pathways in which they are tion modelling showed that gender, depression, psychological distress, involved, and highlighted possible substrates of these systems. This and posttraumatic stress disorder were significant deter study has made a significant contribution to our understanding of the hazardous or harmful use of alcohol, with psychological distress pathogenicity of M. tuberculosis. (anxiety and depression) and substance abuse directly pre dicting ARV Supervisor: Prof NC Gey van Pittius non-adherence. Importantly, the findings underscore the need for a multidisciplinary approach to managing co-existent sub and psy chiatric disorders in HIV-infected patients.
EREGRADE
The effect of caffeine supplementation on Olympic distance triathletes HONORARY DEGREES
and triathlon performance in the Western Cape region DIE GRAAD DOKTOR IN DIE NATUURWETENSKAPPE
(DSc), HONORIS CAUSA
,
This dissertation provides a comprehensive assessment of the ergo - genic effect of caffeine in triathlon competition, using a novel multi - aan James Laing Barnard
disciplinary approach to also elucidate potential mechanisms. Results vir sy ontdekking en ontwikkeling van ’n ekonomiese, biologiese rioolwater - showed that caffeine supplementation during an Olympic distance suiwerings proses – die mees beduidende innovasie ter wêreld op dié terrein triathlon competition enhanced performance in a gender-independent die afgelope halfeeu – en sy toewyding aan die bevordering en deel van manner, affecting swimming performance most. Caffeine resulted in kennis oor die suiweringsproses, met onberekenbare voordele vir water bron -beskerming, die lewensgehalte van mense, koste-effektiwiteit en verminderde higher lactate and cortisol levels when compared to placebo groups.
Taken together, data obtained in this very comprehensive, clinically applicable field-based study suggest that caffeine improves performance Die betekenisvolheid van hierdie proses het die afgelope halfeeu al via effects on the autonomic nervous system, providing valuable infor - duideliker geword, met omgewingsregulasies wat al strenger nutriënt -beheer vereis en talle nuwe suiweringsinstallasies wat wêreldwyd aan - mation relevant for athlete training and event preparation. Addi tional factors for future investigation were also identified. Dr Barnard se uitvindings maak die ekonomiese verwydering van nu - triënte uit rioolwater moontlik deur ’n organiese, biologiese proses. Diéproses geskied sonder che External Co-supervisor: Dr HH Wright noodsaaklik beskou is) of stygende soutvlakke, én deurdat afvalstowweherbenut kan word.
Sy onvermoeide, onbaatsugtige toewyding aan die be fyning en verspreiding van inligting oor biologiese nutriënt beheer virnywerheids- en ontwikkelende lande is omvattend. Dit het ’n voort - Ergonomic chair design for school computer laboratories in the durende effek op die invloed van watergehalte en -voor siening, vir die Hy is onder meer voorheen vereer met die goue medalje van die SA The aim of this project was to determine whether the school com - Akademie vir Wetenskap en Kuns, ’n eredoktorsgraad, die inter nasio - puter laboratory chair or a commercially available chair matches the nale Lee Kuan Yew Waterprys en ’n gesogte Amerikaanse toe kenning anthropometric profile of high school learners and, if not, to develop waarvoor hy selfs uit die Withuis gelukgewens is.
and test a prototype chair that will also facilitate postural dynamism in Die Universiteit Stellenbosch is trots op James Barnard, ’n alumnus van sitting. The findings indicated that 80% of the anthropometric profile of hierdie Universiteit, wie se lewenstaak van internasionale belang is.
the local learner population does not match the dimensions of school computer laboratory chairs. The prototype chair was associated with more postural changes in the frontal and transverse planes for the THE DEGREE DOCTOR OF SCIENCE (DSc),
HONORIS CAUSA
,
pelvis. Further research is required to ascertain if increased sitting dynamism reduces sitting-related musculoskeletal disorders.
to James Laing Barnard
for his discovery and development of economical biological nutrient removal (BNR) – the most important international wastewater treatment innovationthe past fifty years – and for his dedication to advancing and sharingknowledge on BNR resulting in incalculable improvements in the quality of life for millions of people, cost-effective water treatment and secure water resources while mitigating the environmental impact. Development and evaluation of a food frequency questionnaire to assess The significance of the BNR process has become evident during 50 years,with environmental regulations requiring stricter nutrient control, and daily total flavonoid intake using a rooibos intervention study model many installations being built worldwide. A comprehensive food frequency questionnaire (FFQ) developed to Dr Barnard’s inventions have enabled economical nutrient removal assess the daily flavonoid intake of participants within a rooibos inter - from wastewater with an organic, biological process that eliminates thechemical treatment previously thought necessary.
vention study was reduced to an abbreviated format, as few dietary items contribute appreciably to the total intake. Both the FFQs could His dedication to advancing, refining and disseminating information on effectively rank and categorise participants according to higher or BNR has been extensive and worldwide over a long time. It has con -tinued to benefit water quality and supply for millions of people, the lower mean daily total flavonoid intakes, when compared with the water environment, and ultimately the quality of life on earth. dietary records. The validity, reproducibility and responsiveness of both FFQs were evaluated and obtained sufficiently accurate intake He has already been honoured with, among others, the gold medal of estimates with the repeatability greatly satisfactory. The results indi - the Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns, an honorarydoctorate, the international Lee Kuan Yew Water Prize and, in cated that the abbreviated FFQ can be applied as dietary assess ment America, a prestigious award for which he was congratulated from the method in chronic disease epidemiology.
External Supervisor: Prof JL Marnewick Stellenbosch University is proud of James Barnard, an alumnus of thisUniversity, whose life’s work has been internationally significant.
DIE GRAAD DOKTOR IN DIE WYSBEGEERTE (PhD),
DIE GRAAD DOKTOR IN DIE NATUURWETENSKAPPE
HONORIS CAUSA,
(DSc), HONORIS CAUSA,
aan Joaquim Chissano
aan prof Wieland Gevers
as gerespekteerde staatsman wat ’n beduidende rol gespeel het in vir sy werklik uitsonderlike bydrae tot die bevordering en vooruitgang van Mosambiek se onafhanklikheid van koloniale oorheersing en in sy land die wetenskap en die ontwikkeling van navorsingskapasiteit in Suid-Afrika; se sosio-ekonomiese groei en politieke hervormings; en vir sy voortgesette en vir sy sterk leierskap in die totstandkoming en leiding van talle rol as vredesonderhandelaar in Afrika. akademiese en wetenskaplike bestuurstrukture. Hy is in 1939 in die Gaza-provinsie gebore en was die eerste swart Hy streef lewenslank al na die uitbou, ontwikkeling en bevordering van leerder in Mosambiek, destyds ’n Portugese kolonie, se enigste hoër ons land se navorsingskapasiteit. Sy bydraes ondersteun en voldoen aan die US se visie as navorsingsgedrewe instelling, toegespits op aktiewe As stigterslid van Frelimo, die Front vir die Bevryding van Mosambiek, rolspeling in die uitbou van die Suid-Afrikaanse samelewing.
vervul hy ’n kernrol in die onderhandelinge voor onafhanklikheid in Prof Gevers het alle universiteite in die Suid-Afrikaanse Kwalifikasie - 1975. Hy was minister van buitelandse sake ná onafhanklikheid en in owerheid verteenwoordig, was voorsitter van die Opleidingskomitee 1986 het hy president Samora Machel, wat in ’n vliegramp dood is, van die Visekanseliersvereniging van Suid-Afrikaanse Universiteite, is die stigterspresident van die SA Biochemiese Vereniging en was pre - Chissano se sosio-ekonomiese hervormings het gelei tot die 1990- sident van die Royal Society of South Africa. Hy was die Academy of grondwet, waardeur Mosambiek ’n veelpartystelsel en vrye mark ver - Science of South Africa (ASSAf) se president, uitvoerende beampte en kry het. Weens sy onderhandelings met gewese rebelle is die ont wrig - hoof sekretaris, sowel as die voorsitter van die Committee on Scholarly tende burgeroorlog in 1992 beëindig.
Publishing. Hy is ’n genoot van die Academy of Sciences of the Developing World, was die stigter van wat nou die Kaapse Konsortium vir Hoër In 1994 wen hy die eerste veelpartyverkiesing, word in 1999 herkies, Onderwys (CHEC) heet, en het gehelp om die CALICO streeks maar neem vrywillig nie weer aan die 2004-verkiesing deel nie.
Onder sy leiding is jaarlikse ekonomiese groei van sowat agt persent Prof Gevers het plaaslik en internasionaal erkenning gekry, onder meer bereik. Miljoene Mosambiekers is van uiterste armoede gered. twee eredoktorsgrade, goue medaljes van ASSAf, Wellcome, SASBMB, Hy het as gerespekteerde staatshoof reeds vele hoog aangeskrewe die MNR en SAAS, en die staatspresident se Orde van Mapungubwe posisies beklee. Baie lande en instansies het hom al met van die hoog - ste toekennings vereer, waaronder die Mo Ibrahim-prys vir sy leiers - aandeel in die vestiging van vrede en demokrasie in Mosambiek.
THE DEGREE OF DOCTOR OF SCIENCE (DSc),
THE DEGREE OF DOCTOR OF PHILOSOPHY (PhD),
HONORIS CAUSA,
HONORIS CAUSA,
to Prof Wieland Gevers
to Joaquim Chissano
for his truly outstanding contribution to the promotion and advancement of as respected statesman who played a major role in Mozambique’s inde - science and the development of research capacity in South Africa; and for pendence from colonial rule, and in his country’s socio-economic growth his sound leadership in the establishment and direction of numerous and political reforms; and for his continuing role as peace broker in Africa. academic and scientific management structures. Born in Gaza Province in 1939, he was the first black student to attend He has displayed a life-long quest for building, developing and en the only high school in Mozambique, a Portuguese colony at the time.
hancing our country's research capacity. His contributions fulfil and He became a founding member of Frelimo, the Front for the Liberation support Stellenbosch University's vision as a research-driven insti tution, focused on being an active role-player in the development of He played a fundamental role in the negotiations that led to Mozam - bique’s independence in 1975, became minister of foreign affairs and in Prof Gevers represented all universities on the South African Qualifi - 1986 succeeded President Samora Machel, who had died in a plane cations Authority; acted as chairperson of the Education Committee of the South African Universities Vice-Chancellors’ Association; was Chissano’s socio-economic reforms culminated in the 1990 consti founder president of the SA Biochemical Society and president of the tution that led Mozambique to a multi-party system and an open Royal Society of South Africa; and served the Academy of Science of market. He negotiated successfully to end the civil war, won his South Africa (ASSAf) as president, executive officer and general country’s first multiparty elections in 1994, was re-elected in 1999, but secretary, as well as chair of the Committee on Scholarly Publishing.
declined to stand in the 2004 presidential elections.
He is a fellow of the Academy of Sciences of the Developing World, Under his stewardship economic growth of around eight percent a established what is now called the Cape Higher Education Consortium year was achieved and millions of Mozambicans were rescued from (CHEC) and helped establish the CALICO regional library system. extreme poverty. As respected elder statesman he has held many high- Prof Gevers has received national and international recognition, including two honorary doctorates, gold medals from ASSAf, He has received the highest awards from many countries and insti tu - Wellcome, SASBMB, the MRC and SAAS, and the President’s Order of tions, such as the Mo Ibrahim Prize for his role in leading Mozambique from conflict to peace and democracy.

Source: http://www.mymaties.com/portal/page/portal/MyMaties/files/plegtigheid%204%20_%20Mrt%202013.pdf

antibacterials.biz

PRESS RELEASE Basilea reports presentation of 19 posters at ICAAC on investigational anti-infectives isavuconazole, ceftobiprole, and BAL30072 Basel, Switzerland, September 13, 2013 – Basilea Pharmaceutica Ltd. (SIX: BSLN) announced today that 19 posters are being presented on the anti-infectives isavuconazole, ceftobiprole, and BAL30072 at the 53rd Interscience Conference on

Ur39-43_osteoporose_weskott.indd

was hilft wirklich?Aktueller Stand der medikamentösen Behandlung der Osteoporose Die Osteoporose zählt zu den großen Volkskrankheiten. Allein in Deutschland schätzt man die Zahl der von der Osteoporose betroffe-nen Patienten auf 6 bis 8 Millionen! Typische Folgen sind Knochen-brüche nach harmlosen Anlässen oder spontane Wirbeleinbrüche, von denen in Deutschland statistisch ca. alle

Copyright © 2010-2014 Medical Articles