Hugin&munin_touko2006.indd

Leta efter hundralappar på gatan.
Kan man hitta hundralappar på gatan? Varför är det i så fall ingen som plockar upp dem? Som aktiv förvaltare letar ODIN efter hundralappar på gatan, genom att investera i företag som de fl esta har förbisett. Detta är företag med goda förutsättningar för betydande värde-stegring. ODIN är en aktiv aktiefondsförval- Värde för alla pengar tare. Baserat på våra egna analyser Vi anser det möjligt att genom egna Benjamin Graham betraktas gärna som investerar vi i de aktier som vi anser är grundliga analyser upptäcka bra, under- värdefi losofi ns fader. I boken ”The Intel- mest intressanta – de som har störst möj- värderade företag som fl ertalet ännu inte ligent Investor” från 1950 lägger han lighet till framtida värdestegring, utifrån har upptäckt. I ODIN köper vi aktier i fram fl era principer för sina aktieinves- branscher och marknader som vi förstår teringar. Vi lyfter fram två av dem här. och känner till väl, där vi vet vad som Den första principen är att köpa aktier driver resultaten, och vi söker alltid efter inom sitt eget kompetensområde. Genom Det varierar en hel del över tiden hur lätt undervärderade aktier. En undervärde- bred och djup insikt i ett företag och en det är att hitta hundralappar på gatan. rad aktie är i dag prissatt med en bety- bransch har du förutsättningar för att dande rabatt i förhållande till det under- värdera företagets och branschens fram- serna på Oslobörsen rekordhöga sett liggande värdet. Sådana företag får ofta tidsutsikter och avgöra om aktien är att- i förhållande till bokförda värden, vil- raktivt prissatt. Den andra principen är ket gör det väsentligt svårare att hitta naden, och blir därför inte tillräckligt att köpa aktier som har en säkerhetsmar- undervärderade företag där i dag än det analyserade. De företag som vi inves- ginal. För att en aktie ska vara värd att var för tre år sedan. På global basis är terar i har solida balanser, är lågt pris- satta i förhållande till bokfört eget kapi- tial för att betala sig – alltså måste det lan branscherna god och detta gör det tal och lågt prissatta i förhållande till fi nnas en eller fl era utlösande faktor(er) också till en utmaning att hitta enskilda bedömningar av framtida resultat. Kort för att företaget ska stiga i värde. Gra- undervärderade företag. I Europa fi nner sagt refl ekteras inte företagens värden i ham anser att tålamod och insikt i före- vi fortfarande mycket av intresse – bil- liga företag med goda förutsättningar Vi försöker betala 50 öre för 1 krona högre marginaler jämfört med äldre far- Bonheur, ett av ODINs portföljföretag, tyg. I slutet av april hade Oslo besök av perioder.
”Freedom of the Seas” – ett splitter nytt ping, offshoretjänster, energi- och fri- fartyg på väg från varvet i Finland till Värdeinvesteringar fungerar deinvesteringar har gett betydligt högre Orsaken till att fl ertalet ännu inte har Det är företagen som är intressanta fått upp ögonen för Bonheur är att näs- ODIN är en aktiv aktiefondförvaltare. Vi dexen. Investeringsbanken Morgan tan ingen mäklarbyrå analyserar aktien. investerar i företag som vi anser har en Stanley har genomfört en stor studie för Om få analytiker räknar på företagets rabatt och goda förutsättningar för att att kartlägga effekterna av att följa en värde blir aktien oftare undervärderad utveckla sig positivt i framtiden. Motsat- investeringsfi losofi som är baserad på sen är indexnära och passiva förvaltare. investeringar i värdeaktier. Studien visar De riktar uppmärksamheten mot hur ett att en investeringsfi losofi som är base- aktieindex är sammansatt – de köper de rad på investeringar i värdeaktier, sedan Bonheur är ett exempel på att det är möj- aktier som ingår i indexet, oavsett hur 1992 har gett sju procent högre avkast- ligt att betala 50 öre för 1 krona. Aktien aktierna är prissatta. En passiv förval- ning per år jämfört med marknadsindex. tare kommer alltså att köpa mest av de En studie utförd av forskarna Fama och nor, vilket är en betydande rabatt i för- aktier som väger tyngst i ett index.
French, som sträcker sig från 1963 till hållande till underliggande värden, som 1990, visar att amerikanska värdeaktier ligger på runt 1 400 norska kronor per Ett aktieindex består i regel av de största har gett runt fem procent högre avkast- aktie. Företaget har förutom ett starkt och de mest omsatta företagen i landet, ning per år jämfört med aktieindex.
nande projekt inom vindkraftsindustrin. dexet ska representera. Aktier som ingår ODIN har följt samma värdebaserade Uppmärksamheten kring alternativ i ett index är sällan underanalyserade, investeringsfi losofi sedan starten 1990, energi som vind- och solkraft, samt den eftersom de fl esta mäklarbyråer och som bland annat bygger på fl era av Gra- senaste tidens kursstegring inom denna fondförvaltare följer dessa aktier mycket hams principer för värdeinvestering. En indexnära förvaltare av en typisk och europeiska aktiemarknaderna, är Europafond kommer att investera i unika. Våra andelsägares avkastning är Mycket av den meravkastning som stora företag som oljeföretaget BP och ett resultat av värdefi losofi n och ett gott ODIN har gett andelsägarna skapas av den brittiska storbanken HSBC. Var- hantverk. I tabellen nedan kan du se vil- att vi går mot strömmen. Till exempel ken BP eller HSBC fi nns i ODINs två ken avkastning ODINs fonder har givit investerar vi i aktier som få i dag vill Europafonder. Eftersom ODIN inte sedan start, och utvecklingen respektive köpa. Aktierna är alltså billiga i dag, behöver förhålla sig till hur det euro- men när företaget eller branschen åter peiska aktieindexet är sammansatt kan blir attraktiv vill fl er köpa aktierna – till vi välja intressantare och billigare före- tag – oberoende av bransch och land. sedan start Till exempel ser vi större möjligheter för Ett exempel på ett sådant företag är kursstegring i den nederländska rekry- Royal Caribbean Cruises (RCL). RCL teringsbyrån USG People, den svenska terna. Låg kapacitetstillväxt i branschen Sunt förnuft och god efterfrågan bör ge ökade resul- Det fi nns många förklaringar till varför värdeinvesteringar har fungerat så bra. Mycket riktigt kommer ett fortsatt högt tiva marknader (som påstår att det fak- oljepris att vara negativt för RCL, efter- tiskt inte fi nns hundralappar på gatan) som drivmedel utgör runt tolv procent att hävda att den högre avkastningen av företagets totala kostnader. RCL har från värdeinvesteringar bara beror på emellertid vidtagit fl era åtgärder för att att en större risk är knuten till dem. minska effekterna av det höga oljepriset, Dock visar akademiska studier att vär- däribland att använda nya drivmedelsef- ODIN Fastighet 28,6% 20,7% 7,9% (start 2000) fektiva motorer. Dessutom har företaget avkastning även när man justerar resul- * Europafonderna började förvaltas av ODIN i novem- taten för risk. Historiken bakom ODINs ber 2004. Förvaltades från start till 2004 som fond-i- aktiefond visar att vår värdebaserade fond i Robur. förvaltningsfi losofi , i kombination med ett gott hantverk, i regel leder till att RCL:s nybyggnadsprogram, med stora våra aktiefonder faller mindre än mark- och innovativa fartyg, ger en grund för naden under nedgångsperioder och sti- Det fi nns fl era skäl till att värdeinves- teringar har fungerat så bra. Historiskt gatan? I överförd bemärkelse kan det bero på att ingen längre är intresserad av tal över tiden rört sig mot det historiska att följa ett företag eller en bransch, eller genomsnittet, så kallat ”reversal to the att företaget bara uppfattas som totalt mean”. Tillväxtaktier, som är motsat- ointressant och tråkigt. Det kan alltså sen till värdeaktier, har normalt för höga bero på fl ockmentaliteten.
förväntningar på framtida resultat och Vi anser att det är fullt möjligt att hitta En annan grund för att investera i vär- ders historiska avkastning visar att detta Det fi nns fortfarande många företag i tig avkastningspress. Kortsiktigt fokus våra aktiefonder som ännu inte har upp- bland fl era aktörer skapar investerings- möjligheter för en långsiktig värdeinves- Även i framtiden ska vi fortsätta att leta värdeaktier för att skapa högsta möjliga Vid regelbundet fondsparande, rekommenderar vi ODIN Norden eller ODIN Europa fonderna som bra alternativ med bred riskspridning. Det finns dock goda skäl till att äga andelar i flera ODIN fonder. Nedan är tre vägande skäl till att äga andelar i respektive fond: n Du får tillgång till våra bästa place- n Fondens värdering är fortsättningsvis rätt låg trots den kraftiga uppgången n Branschstrukturen avviker mycket från n Till fondens stora innehav i mars 2006 n Till fondens stora innehav i mars 2006 hör bolag bl.a. inom mekanisk industri, får du tilläggsdiversifiering i din portfölj n Till fondens stora innehav i mars 2006 hör bolag bl.a. inom rederi- och offshore- näring samt fiskindustri.
n Din fondplacering är fördelad på ett leder till ökad letning av ”svart guld”.
av tillväxten i världshandeln och i den n Oljebolagen är villiga att betala höga globala efterfrågan på transporter och n ODIN Maritim placerar globalt i mycket ODIN Finland får du tilläggsdiversifie- n De höga priserna på offshore-tjänster ring i din portfölj och risken blir all- n Till fondens stora innehav i mars 2006 n Till fondens stora innehav i mars 2006 n En ”annorlunda” Europafond som har n En ytterst intressant fond för dig som ful frihet att placera i de bästa bolagen ”massorna” inte ännu upptäckt.
vill ha en likvid fastighetsplacering.
n De förhöjda hyresnivåerna på affärs- n Fonden är väl anpassad till den stabila iska bolag oavsett land eller bransch.
n Till fondens stora innehav i mars 2006 Fondtorget Ab, Veritas-gruppenSödra Hesperiagatan 10, 00100 HelsingforsTfn 010 5501 412, fax 010 5501 416odin@veritas.fiwww.odin.fi

Source: http://www.odinfond.no/OdinPortal-NO/multimedia/archive/00001/hm_maj_2006_1766a.pdf

Ras health form

STUDENT HEALTH RECORD Student Name ______________________________________________________ PARENT SUPPLIED MEDICAL HISTORY AND EMERGENCY CONSENT FORM Tuberculosis Screening is required for Admissions and must be updated every two years: Please indicate at least one : Mantoux or Tine Skin Test within past 2 years: Type ___________ Chest X-Ray (if previous positive reaction) within

ultrasoundgeluid.nl

Price List 2010 Price recommendation without obligation Lube-Shuttle® - System-Cartridges Description Specifications can be subject to change without notice EUR / Unit EUR / Unit Lube-Shuttle® Booster-Pack MULTI basic 2M Lithium Multi- Purpose Grease , mineral oil base, for universal application.Includes anti-oxidants and corrosion inhibitors as we

Copyright © 2010-2014 Medical Articles