Oer2008

Referat fra styringsgruppemøte onsdag 13. februar 2008 kl. 17.00
i Friluftsetaten, Sommerrogt. 1.
 
Til stede: Tor Holtan-Hartwig, Ida Fossum Tønnessen, Karsten Sølve Nilsen, Trine Johnsen, Ellen Svinndal, John
Tibballs, Ida E. Hvoslef, Øyvind Traagstad, Leif Bertnes og Leif-Dan Birkemoe (ref).
 
Fraværende: Unni Eriksen, Jon T. Tanung, Frithjof Funder og Sigurd Tønsberg.
 
Møtet ble innledet med en orientering av vassdragskonsulent Karoline Bredland,
Friluftsetaten, om organisering
av etaten og om aktuelle spørsmål i tilknytning til Osloelvene.
 
Innledningsvis ble organisasjonsstrukturen skissert med direktør inklusive stab og controller. Morten Haugen er p.t.
konstituert direktør for Anne R. Smedsrud. Det er tre hovedfunksjonsområder: Park- og friområder, Skog- og friluftsliv
og Miljø- og planavdeling. FRI omfatter rundt 120 ansatte. Vassdrag er i hovedsak lagt til Miljø- og planavdelingen i
seksjon for Byplan.
 
Miljø- og planavdelingen
er omstrukturert med omlegging fra fagleder-områder til seksjoner og økt delegert ansvar fra
avdelingssjef. Overordnede byplanfunksjoner knyttet til grøntstruktur og vassdrag er samlet i en seksjon. Runar Ovesen,
tidligere fagleder vassdrag, er nå seksjonsleder for byplan og vassdrag.
 
Avdelingssjef for miljø- og planavdelingen er Signe Nyhus med 3 seksjoner: Forurensing (3 faste stillinger),
Naturforvaltning (3 faste stillinger), Byplan (4 faste stillinger pluss 2 prosjektstillinger) i tillegg til stab som inkluderer
miljøinformasjon, jurist, kart- og geodata (3 faste stillinger).
Park- og friområdeavdelingen ledes av Reidun Stubbe med 3 seksjoner: Investering/Nyanleggsseksjonen (14 ansatte),
Forvaltningsseksjonen (13 ansatte) og Maritim (1-2 ansatte).
Skog- og friluftsavdelingen ledes av Jan M. Fredriksen til 1.4.2008. Trond Enkerud er ferdig godkjent VTA-ansvarlig
(vassdragsteknisk ansvarlig). FRI har ansvar for ca. 37 dammer og terskler og VAV har ansvar for ca. 39 damanlegg.
 
Vassdragskonsulenten (Karoline Bredland) har følgende funksjoner:
- Oppgaver i forbindelse med overordnede planer og vassdrag.
- Ansvar for å koordinere arbeidet med planer for gjenåpning.
- Ivareta ansvar/oppgaver/myndighet etter vannressursloven.
-      Ansvar i etaten for å vurdere/anvende annet aktuelt lovverk i vassdragssaker naturvernloven, lakse- og
innlandsfiskeloven, plan- og bygningsloven,  forurensningsloven etc.).
  -      Ivareta kontakten med andre parter som har viktige roller i vassdragsplanlegging/koordinering: NVE Region øst,
FM, VAV, PBE, HEV, SaFoVa, Oslo Elveforum, OFA.
- Koordinere etatens arbeid med vassdrag (internt).
- Fiske- og artsforvaltning.
Tiltak igangsatt eller utført i 2007 av vassdragskarakter:
1. Bevaring av våtmarker og dammer: Vadedammen ved Østensjøvannet er restaurert og Forvaltningsplanen for
Østensjøområdet miljøpark er utarbeidet.
2. Registrering av biologisk mangfold.
3. Drift av databasen for biomangfold.
4. Sikring av natur- og rekreasjonsområder.
5. Bekjempelse av fremmede arter.
6. Friområdeprosjektet.
7. Bygging av turveier.
8. Saksbehandling: Kantsonebredder vurderes i enkeltsaker og nyanseres noe i forhold til størrelse på bekken.
9. ”Opplysningskampanje” om viktigheten av kantvegetasjon (langs Lysakerelva). Det ble fremhevet hvorfor
kantvegetasjon er viktig, hva som er tillatt og ikke tillatt. Fakta-ark fra FRI ble presentert. Tømming av hageavfall og
spredning av fremmede arter ble spesielt omtalt med henvisning til Forurensningsloven.
Viktige oppgaver for vassdragskonsulenten i 2008:
- Kommundelplan for Lysaker- og Sørkedalsvassdraget.
- Kommundelplan for Alna miljøpark.
- Forvaltningsplan for fisk.
- Oppfølging av vannforvatningsforskriften.
- Utvikle samarbeidet og kontakten med OE, OFA, FM, SaFoVa, VAV, NVE osv.
- Opprette vanngruppe i FRI.
- Mer fokus på gjenåpning og naturlige kantsoner.
- Fisketrapper?
 
Relevante planer i 2008
:
1. Kommundelplan for Lysaker- og Sørdalsvassdraget.
2. Kommundelplan for Alna miljøpark.
3. Sektorplan for friluftsliv
4. Grøntplanen
5. Byøkologisk program (høring våren 2008)
6. Handlingsplan mot støy (høring våren 2008)
Gjenåpning av elver – bruk av investeringsmidler: Midlene er forutsatt brukt til oppfølging i forhold til
byutviklingsprosjekter der elveåpning kan innarbeides. De tiltenkte prosjektene har ikke kommet så langt at det har vært
aktuelt å bistå med midler til elveåpning. Midlene er derfor i liten grad disponert til underprosjekter. Pågående
prosjektering er åpning av Leirfossen (Alna), bekkeåpning ved Vesletjern og i Bjerkedalen.
Gjenåpning av elver og prosjekterte parkprosjekter:
1. Hovinbekken ved Jordal amfi og Klosterenga.
2. Hovinbekken i Bjerkedalen.
3. Ila/Aleksander Kiellands plass.
4. Bekk fra Vesletjern, Ljanselva ved Skraperudtjern og Lutvannsbekken i Lutdalen.
Kontaktpersoner:
- Leirfossen – Cathrine Louise Løken (Park- og friområdeavdelingen).
- Bjerkedalden – Marthine Søyland (Park- og friområdeavdelingen)
- Vesletjern – Trond Enkerud (Skog- og friluftsavdelingen)
Gjenåpning av elver for prioriterte byutviklingsprosjekter:
1. Alna ved Grorud stasjon, Alnabru og Kværner.
2. Hovinbekken på Teglverkstomta og Ensjø.
3. Gaustadbekken i Gaustabekkdalen
Hovedtrekk: Planlegging og prosjektering i 2007-2008. Bygging 2009-2011.
 
Karsten Sølve Nilsen tok opp spørsmålet om Isdammen, synligste kilde til Hovinbekken. Isdammen var siste sted man
drev isdrift i Oslo, helt til 1967. Området er nå til salgs og minnet om at dette er et objekt for FRI. Karsten mente dette
var langt på vei en parallell til Sagstua ved Ljanselva og hadde derfor planer om å ta med seg politikere på befaring til
Sagstua og Sagdammen.
 
Sak OE 01/2008 Referat fra møtet 27.november 2007 ble godkjent.
/Møtereferat.
 
Sak OE 02/2008 Rapporter og referater.

     0   OEs bidrag til Kdp Friluftsmelding 2008 – 2014 (FRI) ble kommentert. Innspillet er en prioritert elveoversikt
med unntak av Lysakerelva som inngår i egen      kommunedelplan. Friluftsmeldingen vil vi få tilbake som
høring. Byøkologisk program (FRI) ble nevnt og innspill til revisjon av Grøntplanen (PBE) er avlevert.    Ida
Fossum Tønnessen og Ida Elisabeth Hvoslef rapporterte. 
a    Alna miljøpark - Alna i dagen – oppstartseminar i regi av PBE 8. februar 2008. Rapport fra Ida Fossum
Tønnessen og Karsten Sølve Nilsen. Dette er kalt ”Norges største elverestaurering” av Elisabeth Sem Christensen,
prosjektleder for Groruddals-satsingen i Akers Avis Groruddalen 30/01.08. Kontakt i PBE: Erling Gunnufsen/ Thorstein
Glad. Høringssvarene fra OE ligger på OEs web-side, Startsiden.  
      Seminaret ble beskrevet som interessant og klargjørende. Christian Ringnes, en av de mange foredragsholdere, dro
sammenligninger med nedre del av Lysakerelva. OEs bidrag har til nå spesielt vært ideer til åpning av Alna fra
Kværnerfossen til  Middelalderparken. PBE ga på seminaret uttrykk for glede over innspillet. Sidebekkene fikk ikke
mye tid på seminaret, men rapport (forfattet av Vidar Berget) om disse bekkene er sendt til PBE.
      Det er laget en egen CD med seminarpresentasjonene som er tilgjengelig ved  henvendelse til PBE (Iselin Eng).
      Karoline Bredland FRI fikk på styringsgruppemøtet rapporten om sidebekkene.
b Hovinbekken: Ensjø – utbyggingsavtale i regi av EBy, høringsfrist 3.mars 2008. 
     
Karsten følger opp saken.
c. Bjørvika. Charette i regi av Bydel gamle Oslo.
           
I regi av bydelsutvalget i bydel Gamle Oslo ble det i uken 21.-25 januar 2008 gjennomført et samlet tiltak for å
utvikle en alternativ plan for Bjørvika-området, nemlig ved en såkalt ’plansmie’ (tenketank / charette), der  fagfolk,
bydelens beboere og øvrige interesserte personer ble innbudt til å delta. Plansmien ble bekostet med 300.000 kroner av
bydel Gamle Oslo.
 
            Oslo Elveforum var positivt innstilt til tiltaket, men avsto fra å stå som formell medarrangør. Vi deltok med ideer
og innspill, – i første rekke ved vår Bjørvika-spesialist ARE ERIKSEN, Miljøforeningen Akerselvas Venner, som aktivt
bidro i drøftingene og brukte vår alternative Bjørvikaplan med eget reguleringskart, samt våre brev til Plan- og
bygningsetaten, bystyrepartiene, byrådet mv. som underlag.          Charetten ble ledet av bydelsutvalgsleder.
d Jøtultomten. Tor H-H refererte fra møtet 23.november 2007 med ARCASA, Sagvn. 23C III v/Kristian Ødegaard og
senere oppfølging. Det er ARCASA som utarbeider reguleringsplanen på vegne av tomteeieren Koteng i Trondheim.
Tor Holtan-Hatwig, Ida Fossum Tønnessen og Karsten Sølve Nilsen prøver å få møte Mæland for å trekke  OBOS inn i
ideene om åpning av Kværnerfossen og elvens videre retning og åpning gjennom Kværnerbyen. OE er interessert i
maksimal åpning av fossen.
e Skolenes elveadopsjon. Trine redegjorde for adopsjonsstatus og for skolenes forskningscamp 2008 i regi av Kastellet
skole, Lambertseter vgs. og Ungt entreprenørskap m.fl. Trine utarbeider en kort rapport om elveadopsjonen som
informasjon til politikere og administrasjonen i Rådhuset.
f Filmproduksjon til bruk i kontaktvirksomheten til skolene. Leif Bertnes rapporterte om Filmselskapet Sneball som
har gjort opptakk blant adopsjosskoler. Han ga uttrykk for at selskapet er en profesjonell utøver som har forstått
hensikten med prosjektet.
g Norsk Vannforening: Følgende fagtreff (gratis adgang uten forhåndspåmelding) kan anbefales: (1) ”Vanndirektivet
og skjerpet krav til arealplanlegging
” mandag 3.mars kl. 12 -15.30 Studentersamfunnet ,UMB, Ås. (2) Hvordan skal en
bestemme  økologiske vannkvalitetsmål i ferskvann etter nytt bioklassifiseringssystem?
Mandag 26.mai kl. 12.00 –
15.30, UMB, Ås.
      Seminar som forutsetter påmelding og betaling: ”Badevannskvalitet”, onsdag 28.mai kl. 09.00 – 15.30 i Forum,
CIENS, Forskningsparken, Blindern.  
h Natur vgs.: Trine og Tor har markert vår takk til skolens skog- og friluftsliv-elever for jobben de har gjort med
stabilisering av kantsonene og utlegging av gytegrus i Ljanselva. 
      i Websidene
våre oppdateres suksessivt. Gi gjerne tilbakemelding om bruk og ønskemål.
 
Sak OE 03/2008 Befaring langs alle elvene med sikte på saker der OE vil sette inn støtet i forbindelse med
budsjettet for 2009.  
Det er viktig å prioritere hvilke bekker OE skal satse på i forbindelse med budsjett for 2009. Nedre del av
Mærradalsbekken ble trukket fram som aktuell, men Ida E. Hvoslef og Ida Fossum Tønnessen supplert med Frithjof  
Funder ble anmodet om å fremme et forslag til bekker. Befaring avtales når det er mulig å ta seg fram langs bekkene.
 
Sak OE 04/2007 Gjenåpningsguide – produseres av Oslo Elveforum.
Erfaring viser at det hersker adskillig usikkerhet blant planleggere og utbyggere om de hensyn som skal tas ved bygg-
og anleggsarbeide langs vassdrag. Det gjelder argumenter for gjenåpning og krav så vel til biologisk mangfold,
kantsonen, overvannsbehandling, vanndybde som til utforming av gjenåpnet elv, bekk og dam. Vi kan trenge til en
gjenåpningsguide
der aktuelle argumenter og bestemmelser samles mellom to permer og på nettet. Saken ble luftet og
fikk i prinsippet forståelsesfull mottagelse i møte 29.01.2008 i SaFoVa. Der fremmet vi også som et prøveutspill
følgende notat:
Ønske om retningslinjer standarder for gjenåpnede/rehabiliterte vassdrag og vannmiljøer.
Oslo Elveforum har gjennom en tid savnet et samlet sett retningslinjer som skal gjelde for gjenåpning og rehabilitering
av vassdrag og for en mer kreativ behandling av overvannet, jfr. brev til PBE, FRI,VAV og MOS av 28.desember 2007.
Her gjengis brevets intensjon i en lett redigert og litt utvidet utgave.  
- Gjenskapte vannmiljøer i byområder forutsettes å gi opplevelsesverdier som minner om det opprinnelige
vassdraget. Der kanal- og bassengløsninger av spesielle grunner velges, må/bør en sørge for å supplere med
grønne planter og steiner som skaper biologisk mangfold, strømninger og bevegelse i vannet.      
- Nyanlagte vannmiljøer – bortsett fra badedammer – må/bør ikke ha brådyp nær land. Dypere
vannforekomster der barn ferdes, må/bør anlegges med skrå/fortrappet bunn opp mot stranden slik at de som
frivillig eller ufrivillig befinner seg i vannet med letthet kan redde seg inn på land.*)
 
Det bør i denne sammenheng understrekes at barn må læres opp til å ha et aktsomt forhold til vann, og at mindre barn
har et visst tilsyn.
 
Oslo Elveforum ser gjerne at kommunen utarbeider offisielle anbefalinger/regler med utgangspunkt i gjeldende lovverk
og politiske intensjoner. Disse må fremstå med et helhetlig/samlet perspektiv på (1) kvalitetskrav til gjenåpnede/
rehabiliterte vannmiljøer i byggesonen, herunder krav om en mer tidsmessig behandling av overflatevannet, (2) aktuelle
krav om biologisk mangfold og (3) ønskemål om helsebringende aktiviteter/vannleik mv. i tilknytning til vannmiljøene.
 
I påvente av slike regler vil Oslo Elveforum i sitt informasjonsarbeid tillate seg å bruke formuleringene med fet skrift
ovenfor i dette notat.
 ---------------------------
*) Slik vi oppfatter dagens lovvern om aktsomhetsplikt i forbindelse med sikring mot fare for barn som ferdes
langs vassdrag(Vassdragslovens § 5), er det strengt tatt bare vannsamlinger med en uheldig kant eller lignede
som rammes av de strengeste vernereglene.    Brønnloven av 31.mai 1957 ble opphevet og inkorporert i den nye §
83 i Plan- og bygningsloven per 01.07.1997. ”

Vedtak: Med sikte på å imøtekomme et aktuelt behovsamler og presenterer OE - så snart som mulig i et kortfattet
smakfullt hefte - argumentasjon for gjenåpning og offentlige/kommunale bestemmelser og OEs eget materiale og utgir
og markedsfører en førsteutgave av en Guide for gjenåpning av vassdrag i Oslos byggesone. En revidert utgave utgis
evt. senere etter behov når reaksjoner fra myndigheter og andre foreligger. I arbeidet holdes kontakt med kommunale
etater, men av tidsomsyn kan ikke ferdig kommunal saksbehanding forventes.
Karsten Sølve Nilsen, Leif-Dan Birkemoe og Tor Holtan-Hartwig anmodes å redigere stoffet med støtte av bl.a Øyvind
Traagstad og Ulf Fredriksen og med Sigurd som språkvasker. 
 
Sak OE 05/ 2008 Møtekalender for 2008.
Se også  
Oslo Elveforums møter:
Styringsgruppen
onsdag 10.april kl. 17.00 i OOF
Storforum vårmøte/årsmøte mandag 26.mai kl. 17.00 ved oppgangssaga, Gjersjøelva.Arrangementet starter med
redegjørelse for og demonstrasjon av oppgangssaga. 
            Forslag til program kl. 18: Gjenåpning av Sognsvannsbekken med landskapsarkitekt Willy Thomassen. Vanlige
årsmøtesaker. Valgkomiteen anmodes om å tre i funksjon. Sted: Båtforeningens lokaler nede ved marinaen.
Andre arrangementer:
Ordinære elvevandringer
i regi av den enkelte gruppe/forening bør med fordel kunne arrangeres i samarbeid med
lokale/byomfattende organisasjoner/institusjoner. Betaling for guidetjenesten bør vurderes av elvegruppen. Bekymring
fremkom om at det er vanskelig å få tilstrekkelig oppslutning for arbeidet i enkelte elvegrupper. Alnaelvens Venner,
men også Akerselvas Venner ble nevnt som eksempler på at arbeidet kan stå i fare for å ”falle ut”. Som en mulig idé ble
Oslo Elveforums Nettvenner lansert, men da trenger vi en operatør.
Verdens Vanndag søndag 23.mars i påsken. Et arrangement i nærheten av denne dato kan muligens være aktuelt. Hva
med et ekstremsport-stunt i Alnakulverten inne i Ekebergfjellet?
Verdens miljøverndag torsdag 5.juni med barneparade gjennom byen. Tor og Trine ordner med hest og vogn.
Verdens vannmålingsdag: I tiden 18.september til 18.oktober deltar skoler i et nettverk der en fokuserer på
vannkvalitet. VAV i samarbeid med OE.
Oslos miljøuke i regi av Grøn Hverdag blir i år flyttet til uke 38 i september. Miljøtorget arrangeres 20.september,
sannsynligvis på Rådhusplassen. Det blir anledning til gratisannonsering av elvevandringer denne uken.
Elvevandringer i fakkellys:
Alnaelva
torsdag 11.september (ikke bekreftet).
Hovinbekken torsdag 18.september.
Akerselva torsdag 25.september. Her har OE stand ved Riverside. Båttrafikk gjennom Akerselvkulverten, musikk og
Riverdans planlegges.
 
SaFoVa : 7.mars  NB! varslet utsettelse og at ny dato vil foreligge snart,  FRI ( Sektorplan Vassdrag,
Akerselvkulverten) og 6.juni i VAV Gjenåpningsguide mv).     
 
Sak OE 06/2008 Sak til observasjon – tiltak for å styrke det frivillige elvearbeidet. 
- Har foreningene/gruppene et godt mottakerapparat når frivillig krefter melder seg?
- Erfaringer med bruk av studenter til utredningsoppdrag.
- Vil etablering av ”nettvenner” for en elv kunne være et tjenlig alternativ til dannelse av en egen venneforening?
Bør to eller flere elvegrupper kunne etablere et samarbeid?
- Samarbeid med skoler/elever i arbeidet med permanent kvalitetsovervåking av elvene?  
 
Saken utsettes til neste møte 10. april.
 
Sak OE 07/2008 Økonomisaker.
Leif Bertnes la fram regnskapet for 2007 ferdig avstemt inklusive det som var klart for prosjektregnskapene fra OOF
ved årets utløp. Fra og med 2008 vil alle prosjekter være overtatt fra OOF.
 
Med sikte på å oppnå bedre avkastning flytter vi kr. 600 000 inn på fastrente/høyrentekonto i BnBank, nytt navn Glitnir.
Samtidig avvikler vi både fondssparingen og kundeforholdet i DnB NOR. 
På vår nye brukskonto, kto. 9235 24 67733, i BnBank (Glitnir) oppnår vi 5 % pa. På fastrente/høyrentekontoen kan vi
regne med ca 6 % p.a . 
Det var enighet om at vi anmoder BDO Noraudit om å være revisor for OE.
  
 OOF regner med å fraflytte lokalene i Nedre Vollgt. 9 i løpet av sommeren. Leder, nestleder, kasserer og sekretær
gis fullmakt til å finne en god løsning for dekning av OEs kontorbehov. Ida Fossum Tønnessen, Trine Johnsen og Leif
Bertnes snakker med Asbjørn Olsen for å få en avklaring. Det er mulig OOF kan få lokaler i Grensen 9. Et annet mulig
alternativ kan være lokaler i FRI som også bør kontaktes.
 
Sak OE 08/2008 OEs årsmelding 2007.   Elvegruppene har fått tilsendt kopi av 2006-meldingen med anmodning om
revisjon/supplement om hendinger, planer og tiltak i 2007. Frist for svar er satt til søndag 24.februar til Leif-Dan
Birkemoe. . Hele årsmeldingen 2006 kan leses på nettet!
 
Sak OE 09/2008 Eventuelt.
Neste møte: torsdag 10. april 2008 kl. 17.00 i OOF.
 
Det ble opplyst at DNT forbereder en tur langs Akerselva  7. mai for skoleelever i Oslo, kalt ”Opptur”. Saken følges
opp av Trine Johnsen i samarbeid med Øyvind Traagstad.
Referat fra møte i styringsgruppen 10. april 2008
Sted: OOFs lokaler i N.Vollgt. 9 kl. 17
 
Til stede: Tor Holtan-Hartwig, Leif Bertnes, Unni Eriksen, Karsten Sølve Nilsen, Trine Johnsen, Ida E. Hvoslef, Knut
Søgaard, Ida Fossum Tønnessen, Sigurd Tønsberg, Jon T. Tanung og Leif-Dan Birkemoe (ref).
 
Fraværende: Ellen Svinndal, John Tibballs, Øyvind Traagstad, og Frithjof Funder.
  
Sak OE 10/2008: Godkjenning av referatet fra møtet 13.02.2008.
 
Referatet ble godkjent uten bemerkninger.
 
Sak OE 11/2008 Rapporter og referater
a. Mulighetsstudium – Vitalisering av nedre del av Akerselva
– er sendt til politikere, planleggere og utbyggere.
Rapporten ble trykt i 230 eksemplarer. Den er lagt inn på VAVs nettsider.
Styringsgruppens medlemmer fikk utdelt et eksemplar hver. Restopplaget er nå ca. 90 eksemplarer. Kostnaden med
utarbeiding av studien på kr. 40.000 ble dekket av restbevilgningen fra Byrådet til vitaliseringstiltak langs Akerselvas
munning. Dokumentet er sendt ledende politikere og byråkrater i Rådhuset, etatene (herunder Ruter tidl. Oslo
sporveier), SaFoVas medlemmer, Oslo havn, Fjordbykontoret, Bjørvika utvikling (alle styremedlemmer),
Jernbaneverket, Statens vegvesen/Oslo distrikt, ROM Eiendom, Linstow Eiendom, Entra Eiendom, Hav Eiendom, Oslo
S utvikling, Statsbygg, bydelene Gamle Oslo og Grünerløkka, Thon Opera hotell, Plaza hotell, Den Norske Opera,
foruten en rekke nære forbindelser. Rapporten ble slått opp på førstesiden til kommunens nettside noe som resulterte i at
NRK Østlandssendingen grep fatt i saken og gjennomførte et intervju med Tor Holtan-Hartwig samtidig som Trine
Johnsen fikk en kanotur i Vaterlandsparken, godt sikret med tau for ikke å bli trukket inn i kulverten pga av stor
vannføring.
 
b. Lysakerelva – planarbeid
Kommunedelplan for Lysaker-/Sørkedalsvassdraget et lagt frem og et innspill til denne planen er utarbeidet av
Lysakervassdragets Venner. Se Sak OE 13/2008.
 
c. Bjørvikaplanen og Fjordbyplanen er ferdigbehandlet av bystyret. Åpent seminar avholdes 25. april i Oslo rådhus.
 
d. Jøtultomten. Det ble henvist til tidligere kontakt med eier/utbygger. Se ref. møtet 13.02.08.
 
e. Skolenes elveadopsjon/Blågrønn hovedstadsaksjon – ”lokalt eierskap”.
Skolenes ryddearbeid samordnes med Ruskenopplegg i tiden 18. april til 16. mai.
Kontaktperson for Alna: Egil Storstein (905 84 259 ). Brev til Østensjøvannets Venner med anmodning om at teigene
som er adoptert av skolene samordnes med ryddeaksjonen.
For Ljanselva er det OK med skolene. Verdens miljøverndag 5. juni vil bli markert med en parade gjennom byen.
Gardister vil gå foran i toget. Tema i år er truede (rødlistede) arter. Elevene vil lage en tegning av hver sin truede art og
overlevere disse slik at hver enkelt stortingsrepresentant får en tegning.
Knut Søgaard (repr. for Akerselva, bosatt i Oppegård) ønsket å få Vassbonn skole (grunnskole) i Oppegård med i
ordingen med elveadopsjon. Nedre del av Gjersjøelva har felles grense med Oslo og møtet fant det rimelig å inkludere
Vassbonn skole. Kontakt med rektor (som er meget miljøbevisst) vil bli opprettet.
 
f. Filmproduksjon til bruk i kontaktvirksomheten til skolene. Snøballfilm vil komme i kontakt med tre av skolene
som deltar med elveadopsjon.
 
g. Norsk Vannforening. 1.
Norsk Vannforening inviterer til åpent gratis fagtreff mandag 14. april 2008, kl. 12.00
-15.30, NVEs lokaler, Middelthunsgt. 29, Oslo. Program: Det nye Flomdirektivet, gjort gjeldende i EU fra november
2007. Se mer under Fagtreff på . 2. Nordisk drikkevannskonferanse holdes i Oslo 9.-11. juni
2008. Det ble oppfordret til deltakelse. 3. Seminar om badevannskvalitet onsdag 28. mai kl. 09.00 – 15.30 Forum,
CIENS, Forskningsparken.
 
h. SaFoVa: Neste møte holdes i Friluftsetaten 15.04.2008. På programmet står bl.a. revisjon av Grøntplanen, Plan for
friluftslivet og OEs Veiledning for gjenåpning, foruten Vitaliseringsstudiet om Akerselvkulverten og økologisk
restaurering.
 
i. Arbeidet med årsmeldingen for 2007. Sigurd Tønsberg samler stoffet som er mottatt, leser gjennom og gjør
nødvendige korrigeringer. Trine leverte omslagssidene som ble bifalt.
Unni tilbød seg også å lese gjennom meldingen som må være klar til trykking innen 15. mai. Firmaet Nett Print vil
trykke årsmeldingen i et opplag på 150 eksemplarer.
 
j. Takk mottatt fra Finn Johansen for gave fra OE i forbindelse med hans fratreden i VAV.
Sak OE 12/2008 Veileder for gjenåpning av elver. Utkast tilVeilederen var i forkant utsendt til gjennomsyn.
Veilederen bearbeides videre i kontakt med etatene, påkostes fine bilder og god grafikk. Den må markedsføres blant
planleggere og utbyggere. Møte om saken søkes arrangert i Ecobox, Norske Arkitekters Landsforbund. Spørsmålet om
arbeidet med layout forelegges VAV som har antydet at veilederen egentlig burde vært oppgave for dem.
 
Sak OE 13/2008 Prioriteringsdrøfting av innsatsen for de mest aktuelle sakene – fordeling av ansvar.
Prioritering, spesielt i budsjettsammenheng (2009), er nødvendig ut fra hensynet til våre ressurser. Dette gjelder ikke
minst i forhold til hvilke bekker/elver vi skal prioritere. Diskusjonen ga følgende prioriteringsrekkefølge:
 
1. Alna som det er naturlig å dele i en øvre og nedre del. Øvre del er godt dekket ved Groruddalskontoret med
hovedansvarlig fra OE Ida Fossum Tønnessen. Alna nedre del, fra Kværner til Middelaldervannspeilet, er allerede
blinket ut som OEs satsningsområde. Ida Fossum Tønnessen, Karsten Sølve Nilsen, Tor Holtan-Hartwig med
støttegruppe av bl.a. Karsten Alnæs, Ulf Fredriksen og Sigurd Hortemo.
 
2. Lysakervassdraget har også en øvre og en nedre del. Av aktuelle saker gjelder det vannføringen, organiseringen av
fremtidig forvaltning og gjennombrudd ved Jarfyllingen. Lysakervassdragets Venner utga i mars 2008 en egen
publikasjon om Forvaltningen av Lysakervassdraget som et innspill til Kommunedelplan (KDP) for Lysaker-/
Sørkedalsvassdraget. Publikasjonen ble utdelt på møtet. Noe av problemet er knyttet til organiseringen - det må tenkes
interkommunalt. Hovedansvarlig vil være John Tibballs med støtte fra Tor Holtan-Hartwig, Ida Fossum Tønnessen og
Sigurd Tønsberg.
 
3. Akerselva. Det er spesielt nedre del der mulighetsstudien Vitalisering av nedre del av Akerselva (mars 2008) står i
fokus. Planleggere og utbyggere i Bjørvika, bl.a. SLA Landskapsarkitekter ved Hanne Bruun Møller må bearbeides. For
den øvre del av Akerselva fremkom det eksempler på at mange nå ønsker å bygge nær elva. Tiden synes derfor inne til å
påvirke kommunen til å ta hensyn til de anbefalte byggefrie soner, slik at landskapsrommet ikke ødelegges. I tillegg
følges ikke sykkelveien opp driftsmessig, det er observert manglende vedlikehold. Det kan derfor være betimelig å løfte
frem igjen det som for 20 år siden ble lansert i kommunedelplan Akerselva miljøpark. Hovedansvarlige for Akerselva
vil være Øyvind Traagstad, Are Eriksen, Sigurd Tønsberg og Tor Holtan-Hartwig.
 
4. Hovinbekken. Klosterenga er igjen mht fremdrift. Karsten Sølve Nilsen er ansvarlig for å følge opp  Hovinbekken,
fra Marka til fjorden.
 
Gaustadbekkdalen ble nevnt i prioriteringssammenheng med ansvarlige Sigurd Tønsberg og Unni Eriksen.
 
Ida Fossum Tønnessen tar sikte på å få til en befaring sammen med folk fra elvegruppene og fra Friluftsetaten.  Det ble
bemerket at flere av elvene har en trist nedre del, men en mer hyggelig øvre del. Mærradalsbekken er eksempel på en
 
Sak OE 14/2008 Oslo Elveforums møter
Neste større møte - Storforum - er vårmøte/årsmøte mandag 26. mai kl. 17.00 ved oppgangssaga, Gjersjøelva.
Andre arrangementer:
Verdens miljøverndag torsdag 5. juni med barneparade gjennom byen.
Verdens vannmålingsdag: I tiden 18. september til 18. oktober deltar skoler i et nettverk der en fokuserer
vannkvalitet. VAV i samarbeid med OE.
Oslos miljøuke i regi av Grøn Hverdag blir i år flyttet til uke 38 i september. Miljøtorget holdes 20. september
sannsynligvis på Rådhusplassen. Det blir anledning til gratisannonsering av elvevandringer denne uken.
Elvevandringer i fakkellys:
Alnaelva torsdag 11. september.
Hovinbekken torsdag 18. september.
Akerselva torsdag 25. september. Her har OE stand ved Riverside. Passasjertrafikk med
”Operabåten” og kajakkpadling gjennom Akerselvkulverten, musikk og Riverdans planlegges.
Sak OE 15/2008 Saker til observasjon – tiltak for å styrke det frivillige elvearbeidet.
Saken ikke behandlet, utsettes.
 
Sak OE 16/2008 Økonomisaker
a
. OOF flytter til nye lokaler i Storgaten 28 1. mai 2008. Ledelsen får fullmakt til å forlenge avtalen med OOF under
forutsetning av at kostnadene ikke blir vesentlig høyere enn i dag.
 
b. Utgiftene til bilder, grafikk og trykking av ”Veileder for gjenåpning” godkjennes av Ida Fossum Tønnessen og
Sigurd Tønsberg. Dersom vi ikke får bilde- eller grafikkhjelp i en etat eller institusjon må utgiftene påregnes å bli høye.
Det forsøkes spesielt å få VAV til å påta seg layoutarbeidet, kfr. Sak OE 12/2008. Ledelsen får fullmakt til å bekoste
dokumentet.
 
c. Trykking av mulighetsstudien Vitalisering av nedre del av Akerselva kostet kr. 6.000 for 200 eksemplarer belastes
driftsbudsjettet. Rapportarbeidet som kostet kr. 40.000 ble dekket av resten av vitaliseringsbevilgningen på kr. 90.000
fra byrådet.
 
d. Lysakervassdragets Venner vil kunne sende en søknad til OE for trykkekostnader til rapporten Forvaltningen av
Lysakervassdraget.
 
e. Leif Bertnes la frem Hovedbok 2007 som viser inntekter og utgifter inklusive prosjektregnskap og mellomregnskap
med OOF. Tallgrunnlaget ble godkjent. Det settes nå opp resultat- og balanseregnskap som sendes BDO Noraudit for
revisjon forut for årsmøtet 26. mai. Regnskapet signeres av ledelsen.
Trine Johnsen opplyste at givere av prosjektmidler har fått kopi av regnskapet som en slags kvittering.
Vdr. Turvei/sti langs Ljanselva og Prinsdalsbekken ble det oppfordret til å legge ut bilder på nettsiden til Miljøprosjekt
Ljanselva.
 
Sak OE 16/2008 Eventuelt
a.
Isdammen er viktigste kilde til Hovinbekken. Karsten Sølve Nilsen er av den oppfatning at Oslo kommune bør kjøpe
dammen med tilhørende eiendom. Det planlegges også et besøk for sentrale personer til  Sagstua ved Ljanselva som kan
sies å være en slags parallell. Saken tas opp på kommende møte i SaFoVa.
 
b. Viken Fjernvarme har kommet Østensjøvannets Venner i møte og fremlagt forslag til kryssing av Østensjøvannet på
en naturforsvarlig måte. Hensynet til fem bekker på sin vei mot Østensjøvannet vil også finne sin løsning, også med
tanke på gjenåpning.
 
Neste møte i styringsgruppen avtales etter årsmøtet 26. mai 2008.
Oslo Elveforum - referat fra vårmøte/årsmøte mandag 26. mai 2008
i båtforeningens lokale ved Gjersjøelva.
 
Deltakterlisten omfattet tretti representanter fra Oslo Elveforum foruten tre gjester.
 
Stedlig vertskap: Gjersjøelvgruppen representert ved Guri Vallevik Håbjørg, Harald Lundstedt og Egil Clemetsen.
 
Møtet startet ved oppgangssaga kl.17. Guri Vallevik Håbjørg, Harald Lundstedt og Egil Clemetsen deltok med
beretning om historie, anskaffelse, oppbygging, drift, fremtidsplaner og til slutt demonstrasjon av saga. Av fremtidige
planer ble nevnt etablering av en kvern litt nedenfor selve oppgangssaga og i et skur, en dampdrevet lokomobilsag som
tidlig på 1900-tallet ble benyttet etter nedleggelse av vannsagene, men før elektrisk drift kom i gang.
 
To publikasjoner med fyldig informasjon ble tilbudt: Kulturminner ved Gjersjøelva av Ragnhild Grøndahl Krogness,
Lokalhistoriske skrifter nr. 2, Oppegård kommune 1994 og Oppgangssaga i Gjersjøelva av Guri Vallevik Håbjørg.
 
Pause med enkel bevertning i båtforeningens lokale.
 
Møtet ble ledet av Tor Holtan-Hartwig som innledet med presentasjon av deltakerne.
Nestleder i Bydel Søndre Nordstrand, Liv Jorunn Eriksen (SV), hilste fra bydelen og fremhevet betydningen av natur,
helse og kultur som viktige fundament for bærekraftig overlevering til neste generasjon. Hun minnet om at Søndre
Nordstrand er den geografisk største bydel i Oslo med en stor andel ikke-vestlige innbyggere og mange språkgrupper.
Bydelen tar de blågrønne verdier bevisst og er imponert over hva Oslo Elveforum har gjort. Nevnt ble oppgangssaga,
laksetrapper, Miljøprosjekt Ljanselva, Prinsdalsbekken og årsrapporten for 2007 på hjemmesidene til OE som er lest i
sin helhet.
 
Tidligere leder i Norske Landskapsarkitekters forening, Willy Thomassen, holdt foredrag om Flytting av
Sognsvannsbekken i forbindelse med byggingen av Rikshospitalet
tidlig på 1990-tallet.
 
Sognsvannsbekken, med kraftig løvtrevegetasjon og underskog på begge bredder, rant midt gjennom planområdet for
Rikshospitalet. Bekken ble ansett for å ha stor rekreasjonsverdi og geologisk interesse. Bekken er tilnærmet tørr i januar
og juli, men har i andre perioder stor vannføring. I ”Grøntplan” til Oslo kommune var det satt opp mål om at bekker og
elver i byggesonen skulle holdes åpne og at grøntdrag skulle avsettes på begge sider, fortrinnsvis på minst 20 meter.
Den valgte utbyggingsløsning bestod av tre og fire etasjes bygninger som ga en tett utbygging, men samtidig bymessig
bygingsstruktur, som krevde så vidt stor tomtebredde at Sognsvannsbekken måtte flyttes noe vestover for å oppnå de
byggelinjeavstander som Oslo kommune forlangte etter ”Grøntplanen”. Konsekvensen ble at Sognsvannsbekken, i en
lengde av 170 meter, ble flyttet til ny trase vest for det opprinnelige bekkeløp.
 
For å belyse de biologiske sidene ved flytting av bekken ble Laboratorium for Ferskvannsøkologi og Innlandsfiske
(LFI) og Norsk Institutt for Naturforskning (NINA) engasjert. NVE, Hydrologisk avdeling, beregnet vannføringen.
Oslomarka Fiskeadministrasjon (OFA) og VAV ble også kontaktet i forbindelse med bekkeomleggingen.
 
Planprosessen ble presentert fra vedtak til omlegging. Herunder kom Thomassen inn på temaet om å bevare uttrykket i
kulturlandskapet, bevare en geologisk sti, turvei B1, begrense avrenning, sikre selvrensing og ivareta skjøtsel. Statsbygg
etablerte en referansegruppe som del i dette arbeid.
 
Fra startpunkt for nytt løp, i en lengde av ca. 135 meter, ble nytt bekkefar sprengt ned i berggrunnen. Dette ville sikre
vannføring i bekken også i relativt tørre perioder. En annen effekt av et nedsprengt løp i forhold til et løp i løsmasser er
at problemet med ukontrollert erosjon langs breddene reduseres. Sidene og bunnen i det nye løpet kunne formes med
stor grad av nøyaktighet.
 
Bekkeløpets bunn ble gitt turbulens og hvilesteder for fisk ved hjelp av store steiner på bunnen. De utsprengte sidene ble formet som benker som ga mulighet for oppbygging av stabile steinsettinger og vegetasjon. Vegetasjon som kom under flommålet ble basert på fasciner, dvs. 2-4 meter lange pølser av kvist surret sammen og gravd nesten ned i bredden. I disse ble det stukket stiklinger av stedegne planter, først og fremst gråor. Store røtter av nedhugget gråor ble fjernet langs det tidligere løpet og gravd ned i massene langs breddene. Disse kom hurtig med skudd og dannet nytt kratt.
For å gi bekken et naturlig forløp, varierende vannhastighet, som ga fisk muligheter for å migrere oppover
bekken, ble det bygget terskler, stryk og stillere loner. Ørreten som lever i bekken er stedbunden til
Sognsvannsbekken. Det ble funnet stautstarr i området, den ble ikke berørt. Nede ved Ringveien hekket
fossekall. Natur- og Ungdom protesterte, mest fordi Gaustad gård ble revet ifm bygging av Rikshospitalet.
 
Kostnadene knyttet til prosjektet ble oppgitt til 4 millioner, eks merverdiavgift.
 
En hefte (samling dokumenter) fra prosjektet ble delt ut: Nytt rikshospital på Gaustad, omlegging av
Sognsvannsbekkens nedre del, fysisk gjennomføring og nødvendige tiltak, Hvalstad 27. januar 1993.
Utgitt
av Hindhamar, Sundt, Thomassen A/S, landskapsarkitekter mnla.
  
Årsmøte for Oslo Elveforum - se eget referat.
Årsmøte for Oslo Elveforum - ved Gjersjøelven 26. mai 2008
 
1. Konstituering
Til ordstyrer ble valgt Sigurd Tønsberg. Til referent ble valgt Leif-Dan Birkemoe og to til å signere protollen:
Ellen Svinndal og Karsten Sølve Nilsen.
 
2. Årsmelding
Styringspruppens leder Tor Holtan-Hartwig la fram årsmeldingen og takket for innsatsen i året som er passert
og understreket samordningsansvaret Oslo kommune har for vassdrag i Oslo.
De enkelte elvegrupper supplerte visse sider av den skrevne rapporten, spesielt med blikk på fremtiden.
Enkelte trekk fra disse kortrapportene kan nevnes:
 
Hoffselva og Frognerelva, Sigurd Tønsberg: Ombygging av nasjonalanlegget i Holmenkollen skaper en del
endringer i tilløpet (omlegging av Besserudtjernet) som må få oppmerksomhet.
 
Hovinbekken, Karsten Sølve Nilsen: Håpet at turvei langs bekken vil være gangbar om 8 år.
 
Alna, Vidar Berget: Åpning av Alna gjennom Alnabruterminalen må avgjøres politisk.
 
Lysakerelva, John Tibballs: Turvei gjennom Jarfyllinga ser ut til å gå rett vei. Lysakerelva blir nærmest
bakveggen til kontorområdet nederst i elva, det er man ikke fornøyd med. Arkitektene har ikke gjort en god
jobb i denne sammenheng. Friluftsetatens anlegg av turvei ser ut til å bli en god løsning.
 
Ellingsrudelva, Frithjof Funder: Understreket at elva grenser til flere kommuner og nevnte Sagdalens
Venner.
 
Mærradalsbekken, Knut Vadholm: Fisken lever nederst i bekken!
 
Østensjøvannet, Amund Kveim: Minnet om at Østensjøvannets Venner er 25 år og hva som er oppnådd.
Men foreningen blir ikke arbeidsledig i fremtiden! Han så for seg tre utfordringer: arbeid, tålmodighet og en
stor porsjon med mangel på tålmodighet.
 
Arbeidsgruppen Alna tilbake til middelalder-Oslo, Ida Fossum Tønnessen: Elven må se ut som en elv og
ikke kanal.
 
Akerselva, Øyvind Traagstad: Til tross for suksesshistorier, det tas stadig litt ut av områder som egentlig var
tiltenkt andre formål. Kontakten med skolene ønskes bedret.
 
Ljanselva og skolene, Trine Johnsen: Samarbeidet med Bærum kommune går sin gang og for skolene er det
interesse for undervisningsstoff. Det ønskes også skoleadopsjon på Bærumsiden på lik måte som i Oslo.
Ønsket er at Bydelsutvalgene i Oslo er kontakt for barnehagene. Snøballfilm antas å bli ferdig med filmen
rett etter ferien.
Årsmeldingen ble godkjent.
 
3. Regnskap
Kasserer Leif Bertnes gjennomgikk regnskapet og knyttet kommentarer spesielt til den todelte form,
administrasjon og prosjekter. Inntekstpostene ble spesielt forklart.
Ordstyrer leste revisors beretning. Regnskapet for 2007 ble godkjent.
 
4. Budsjett 2008
Leif Bertnes gjennomgikk forslaget til budsjett for 2008. Det ble tatt til orientering.
 
5. Valg
Frithjof Funder, leder i valgkomiteen, la fram valgkomiteens forslag til ny sammensetning av
styringsgruppen som ble vedtatt med akklamasjon:
Medlemmer:                                            Varamedlemmer:
Leder: Ida Fossum Tønnessen                     Vidar Berget
(Mærradalsbekken)                                          (Alna)
Nestleder/sekretær: Leif-Dan Birkemoe      Frithjof Funder
(Østensjøvannet)                                             (Ellingsrudelva)
Kasserer: Leif Bertnes                                  Harald Lundstedt
(Ljanselva)                                                         (Gjersjøelva)
Unni Eriksen                                                  Ida Hvoslef
(Frognerelva)                                                     (Allrounder)
Øyvind Traagstad                                           Ulf Fredriksen
(Akerselva)                                                         (Allrounder)
John Tibballs                                                  Knut Vadholm
(Lysakerelva)                                                    (Hoffselva/Mærradalsbk./Lysakerelva)
Rådgivergruppe med møterett: Tor Holtan-Hartwig, Sigurd Tønsberg, Karsten Sølve Nilsen
Kontakter: Fiskeinteressene:Hjalmar Eide. Velkontaktene: Kjell Fr. Jacobsen.
         
Valgkomité: Trine Johnsen, Ingrid Nissen og Frithjof Funder (leder).
Revisor: BDO Noraudit Oslo DA, Vika Atrium, Munkedamsveien 45, Pb 1704 Vika, 0121 Oslo, Org.nr.
875 926 632.
 
Den nyvalgte leder Ida Fossum Tønnessen takket Ellen Svinndal og Jon T. Tanung (ikke tilstede) for
deltakelse i styringsgruppen, Karsten Sølve Nilsen som går over i rådgivergruppen og for Tor Holtan-
Hartwig for lederoppgaven i Oslo Elveforum fra starten i 1999 og som også går over i rådgivergruppen.
Sigurd Tønsberg takket også Karsten Sølve Nilsen for mangeårig innsats med boka Byløkker i Oslo av Finn
Holden. Trine Johnsen takket Tor Holtan-Hartwig som inspirende leder og håpet at elvevannet fortsetter å
renne med boka ”Leve som elver”, denne gangen på et parallellspor.
 
Tor Holtan-Hartwig fremsatte tanken om ”Oslo-områdets elveforum” med Oslo, Oppegård og Bærum som
medspillere. Både Gjersjøelva og Lysakerelva er argumenter for en slik tanke. Ellers henviste han til
presseskrivet ”Tor Holtan-Hartwig overlater ledelsen av Oslo Elveforum til Ida Fossum Tønnessen 26. mai
2008” som uttrykker hva som er oppnådd, men mest av alt: Vi ser fremover.
  
Ref.: Leif-Dan Birkemoe
Referat fra møte i styringsgruppen 9. september 2008
                                                                            
Sted: OOFs lokaler i Storgata 28 kl. 17
 
Til stede: Vidar Berget, Leif Bertnes, Leif-Dan Birkemoe, Unni Eriksen, Ulf Fredriksen, Trine Johnsen, Karsten Sølve
Nilsen, Sigurd Tønsberg, John Tibballs, Tor Holtan-Hartwig, Ida Fossum Tønnessen, Øyvind Traagstad.
 
Fraværende: Frithjof Funder, Ida Elisabeth Hvoslef, Harald Lundstedt, Knut Vadholm.
 
 
Sak OE 18/2008: Godkjenning av referatet fra styringsgruppemøtet 10. april 2008.
Referatet ble godkjent uten bemerkning og er lagt ut på .
 
Sak OE 19/2008: Rapporter og referater. Referat fra vårmøte/årsmøte 26. mai 2008 ble godkjent uten bemerkninger
og er lagt ut på .
Det ble orientert om Arbeidsutvalgets møte 9. juni 2008.
 
Sak OE20/2008: Oppsummering fra Sa-Fo-Va-møtet (Samarbeidsforum for Oslos vassdrag) 9. september
2008. 
Steinar Helgesen i Idrettsetaten berettet om Holmenkoll-utbyggingen og de planene det nå arbeides etter. For
vannhusholdningens del kan vi merke oss følgende: I utgangspunktet ligger det ikke til grunn at man skal ta for mye
vann fra vassdragene for snøproduksjon. Derfor skal Øvresetertjern ikke brukes, men et nytt Nedresetertjern skal
anlegges. Besserudtjernet skal flyttes slik at bakken kan brukes som helårsbakke selv om den ikke i første omgang
planlegges utbygd med porselensspor og plast. Nytt Besserudtjern omfatter også flytting av Peisestua med vannspeilet
til tjernet/dammen i forkant. Besserudtjernet er også en verneverdig salamanderbiotop (rødlistet) og det nye
Besserudtjernet vil derfor egentlig være et avbøtende tiltak. Midtstubakken skal bygges ny for helårsbruk og en dam i
tilknytning til Styggedalsbekken tenkes utnyttet som vannkilde for snøproduksjon. Springvann er for varmt og dyrt til
produksjon av snø, samtidig som ledningskapasiteten er for dårlig. I første omgang er det derfor mest trolig at vann fra
dammene vil bli benyttet, men om noen år kan det være muligheter for bruk av vann fra Langlivann når
drikkevannsledningen derfra blir overflødig etter at Oset-anlegget blir koblet på for fullt.
 
På Sa-Fo-Va-møtet ble planprosessen for Lysakerelva gjennomgått. OE påpekte at forvaltningsansvaret ikke måtte bli
for tungvindt å drifte. Det er forskjellig praksis i de tre kommunene og de tre fylkene vassdraget berører. Dette gjelder
forvaltningsregimet: Styringsgruppe, prosjektgruppe, referansegruppe og arbeidsgrupper. Vannforskriften kommer også
. Jarfyllinga representerer en stor utfordring, men også
drikkevannskilden, flomforholdene, Lysaker som tettsted, gangforbindelser, naturinteresser og friluftsliv for å nevne
noen stikkord.
 
Kommentar fra OE-møtet: Vi bør ha møte med MOS, Hege Hammer som er leder i Sa-Fo-Va. 
 
Den nye filmen om Blågrønn hovedstadsaksjon og skolenes elveadopsjon bør bli kjent for MOS. OE tar initiativ til
et møte.
 
Kommunedelplan (KDP)Alna ble tatt opp i forbindelse med ARCASAs planskisse for Jøtultomten som er på
kollisjonskurs med kommunens overordnede plan om åpning av vassdraget. Kværnerfossen må åpnes gjennom
planområdet – se vedlagte notat ”Siden sist” levert ut på Sa-Fo-Va-møtet. Det ble gitt uttrykk for at ARCASA
underkommuniserer de politiske føringer. Flere tunge etater mener det samme som OE!
 
Fra VAV kunne Terje Nordeide meddele at Leirfossen ved Hølaløkka blir ferdig våren 2009.
Sak 21/2008: Gjennomgang og status for arbeidet med elvene våre.
Gaustadbekken. Utomhusområdet for Gaustadbekken i Gaustadbekkdalen syd planlegges ferdig i 2010,
foreløpig med springvann i bekkeløpet. Miljøforskningssenteret har inngått en samarbeidsavtale med Vann- og
avløpsetaten for å regulere forholdet mellom partene i forbindelse med utarbeidelsen av et skisse- og
forprosjekt for gjenåpning av Gaustadbekken i Gaustadbekkdalen syd. Det er satt i gang arbeid med ny
reguleringsplan for Gaustadbekkdalen nord. Plasseringen av den nye veitraseen gjennom området er av stor
betydning for kvaliteten i utomhusområdet/grøntdraget hvor Gaustadbekken skal gjenåpnes. OE går inn for alternativ A, dvs. veien lagt lengst bort fra utomhusområdet/grøntdraget.  Sognsvannsbekken. Det er varslet reguleringsplan idet trikken (Ruter) ønsker vennesløyfe.
Reguleringsområdet går helt til bekken, men er på plantegningene trolig tegnet noe for stort. OE bør likevel
mene noe i et brev til PBE.
Lysakerelven. Lysakerelvas Venner er fornøyd med den siste utlysning fra bydelen. Etter befaringen i vår er
man nå i gang med arbeidet forbundet med håndteringen med høstflom og utredninger om Jarfyllingen. Bærum
kommune henger litt igjen. Styringsgruppen skal ha møte 12. september. Det ble påpekt at forvaltningsregimet
er viktig, kfr. Sak 20/2008 om Lysakerelva og Sa-Fo-Va-møtet.
Ljanselva. Miljøprosjekt Ljanselva er i gang med et kulturminneprosjekt med Ljanselva i sentrum. En
representant for bydel Nordstrand og en for bydel Søndre Nordstrand er med i en arbeidsgruppe sammen med
Søndre Aker Historielag m.fl. På Sagløkka har det i år vært kulturbeite.
Akerselva. Søndag 14. september er det åpen dag i Bjørvika. Det pågår regulering nord for Nydalsdammen.
Parkslirekne er påvist enkelte steder lang Akerselva.
Hovinbekken. Det ble kort redegjort for nedre og øvre del av Hovinbekken. Både Statsbygg og PBE avviser
forslag om fremføring av Hovinbekken i gjenåpnet trasé til utvidet middelaldervannspeil nord for Bispegata
som uhistorisk. OE tar det til orientering. Øvre del ved Isdammen inkl. bygningene er nå i fokus fra Bydelen
som kan tenke seg den knyttet til Årvoll gård. Fremdriften for Ensjøbyen er nedtrappet pga
markedssituasjonen. Innsjøen (Nye Teglverksdammen) er en forutsetning for rensing av Hovinbekken.
Alnaelva. Konflikten med Alnabruterminalen skal belyses på et seminar 23. september. Karsten Sølve Nilsen
er blant innlederne. Det ble antydet at hele saken virker litt skummel, kanskje er konklusjonen allerede trukket.
Fra visse hold kan det se ut som alternativet er å åpne Alna eller flytte terminalen. Det må finnes en løsning og
politikerne må ta et valg. Hovedkonflikten knytter seg til NRF-tomta med en evt. prislapp på ca. 100 millioner
kroner. Dette er tomta som Nor-Cargo ønsker å bebygge med terminal, men som PBE vil ha som et grønt
friområde. En arkitektegnet skisse viser imidlertid hvor Alnaelva kan bli åpnet og sno seg gjennom deler av
Alnabruterminalen. OE bør i et uformelt møte med PBE kunne finne en løsning.
Kværnerfossen og ARCANSAs underkommunisering av bystyrets beslutning ble omtalt, kfr. SAK 20 og Sa-Fo-Va-
møtet.
 
Turvei under jernbanen på Haugenstua, ved teminalområdet og langs Alna fra Bryn jernbanestasjon til Svartdalen på
bordgang langs vassdraget, det siste kanskje ferdigstilt i 2009, ble omtalt.
 
Østensjøvannet. Kunstgressbaner i Østensjøområdet miljøpark er for tiden i fokus. Rustadfeltet fikk
kunstgressbane i 2004, og som avbøtende tiltak ble Langerudbekken rensepark bygget som en del av det totale
budsjettet. I høst skal anlegg av en kunstgressbane på Abildsøfeltet påbegynnes og på Manglerud er et
tilsvarende anlegg under planlegging. Østensjøvannets Venner har dialog med både Abildsø Idrettslag og
Manglerud Star i samarbeid med Idrettsetaten for å redusere de negative virkningene på miljøet. Ønsket er å
oppnå balanse i ”miljøregnskapet” ved avbøtende tiltak. I et slikt regnskap er en rensepark ifm
Smedbergbekken prioritert. Av andre saker kan nevnes problemer med vannstandvariasjoner og ønske om
turveiforbindelse mellom Alna- og Østensjøområdet miljøpark fra Bryn jernbanestasjon langs vassdraget ved
åpning av Østensjøbekkens nedre del, helt eller delvis. Østensjødagen 2008 ble arrangert 7. september med ca.
1000 deltakere. Østensjøvannets Venner kan i år markere at foreningen er 25 år.  
Mærradalsbekken. Det er dårlig vannkvalitet, og derav vond lukt langs vassdraget. Ønsket er å åpne deler av
bekken. Styggedalsbekken må sees i sammenheng med bygging av Midtstubakken.
 Sak 22/2008: Kommundelplan for Lysakerelva – status. Det vises til SAK 20 og 21. Det er opprettet et
styringssystem, men forvaltningen i etterkant er ikke bestemt. Det bør sendes et brev til MOS om at elvegruppen
besitter mye kompetanse og ønsker å være med i referansegruppen. Slik deltakelse gjelder også for de tre elvene Alna,
Lysaker- og Akerselva som har viktige prosesser. Lysakerelva er spesielt vanskelig pga at tre kommuner og tre fylker er
involvert i forvaltningen. Saken må derfor gjennomtenkes nøye.
 
SAK 23/2008: Kommunedelplan for Alna – status. Det vises til SAK 20 og 21 som har belyst Alnaelvas status.
Sak 24/2008: Høstmøte/fagmøte torsdag 16. oktober 2008. Frognerseteren friluftshus er ikke klart til å motta
besøkende og vårt høstmøte må derfor avholdes på annen lokalitet. Flere alternativer ble fremmet, hvorav Fåbro gård
ble foreslått. Det er mye planarbeid på gang i Lysakervassdraget og stedet kan derfor egne seg godt. John Tibballs
undersøker denne mulighet. I tillegg til en nærmere orientering om Lysakervassdraget var det enighet om at
kulturminner langs vassdragene kan være et tema på fagdagen. Byantikvaren som bidragsyter på møte kan være en
mulighet.Temaet kan også sees i lys av Kulturminneåret 2009.
 
Sak 25/2008: Oslo Miljøfestival 17. – 21. september og andre planlagte arrangementer.   Oslo Elveforum deltar
med følgende under miljøfestivalen:
  
Torsdag 18. september: Vandring Hovinbekken
Lørdag 20. september: Stand 10-17 på Miljøtorget på Karl Johan
Søndag 21.september: Vandring Ljanselva kl. 12.30.
se programmet:  
Det ble også nevnt Åpen dag 14. september i Bjørvika med OE-stand.
 
Internasjonal torgdag ble gjennomført 30. august.
 
Akerselva i fakkellys torsdag 25. september. Bydel Gamle Oslo har bevilget kr. 45.000 til fri disposisjon innen
bydelen. OOF har kjøpt inn 8 kanoer om disse kan benyttes.
 
Lysvandring langs Alna torsdag 18. september kl. 19-22.30.
 
Bålkveld på Sagstua, arrangør Miljøprosjekt Ljanselva, 12. oktober kl. 16-18.
 
Sak 25/2008: Diverse.
a) Økonomi. OEs likviditet er, iflg. Leif Bertnes, som ved årsskiftet god, dvs. at vi har ca. kr. 600.000 i frie midler
og ca. kr. 200.000 knyttet til prosjekter.
b) Parkslirekne. Tor Holtan-Hartwig meddelte at denne uønskede planten må fjernes over et område på ca. 100
meter langs Prinsdalsbekken. Planten har kommet hit som følge av masseforlytting og Bård Bredesen i Friluftsetaten
har beordret den fjernet. I 2005 ble det avsatt kr. 40.000 til turstien som ikke er benyttet. Møtet vedtok å bevilge kr.
20.000 fra dette budsjettet til fjerning av parkslireknen.
c) Filmen om skolenes elveadopsjon fra Snøballfilm ble vist (premiere). Møtet applauderte for et god film og takket
Leif Bertnes for et godt initiativ. Filmen bør i første rekke vises for både MOS og skolemyndighetene.
 
Neste møte i styringsgruppen: tirsdag 25. november 2008 kl. 17 i OOF/OEs lokaler, Storgaten 28.
 
 
Ida Fossum Tønnessen                                    Leif-Dan Birkemoe (ref)
Oslo Elveforum - referat fra høstmøte torsdag 16. oktober 2008
i kantinen til Mustad, Mustad vei 1 på Lysaker.
 
Til stede: Deltakterlisten omfattet 24 representanter inklusive vertskap og gjester.
 
Møtet startet med omvisning og orientering om Fåbro gård ved adm. dir. Halvard Øye, Mustad Eiendom AS som
også var vårt vertskap. Gården ble ferdig restaurert i sommer og er nå hovedkontor for administrasjonen. Mustad ble
etablert på Gjøvik i 1832. Industritomten på Lilleaker, et område på ca. 170 mål, ble kjøpt i 1875 etter «Nitroglycerin
Compagniet» som ble skadet ved en større eksplosjon i 1874. Bakgrunnen til etableringen var å komme nærmere
markedene og å få en god havn.
Fåbro gård ble opprinnelig utskilt fra Sollerud gård, også kalt Øvre Sollerud. Hovedhuset ble oppført ca. 1760 som
sommerbolig for dikteren Christian Braunman Tullin som var medeier i ”Faabro Spiger-Fabrique” anlagt i 1750,
nedlagt 1830.
I 1997 ble Mustad AS delt i tre nye selskaper, Mustad AS, Mustad Industrier AS og Mustad Eiendom AS.
Restaureringen av Fåbro gård var utført i nært samarbeid med Byantikvaren og lokalene vi ble vist rundt i var meget
smakfulle. De øvrige husene på eiendommen var også nyoppusset.
 
Enkel bevertning ble servert i kantinen organisert av vårt vertskap Mustad AS i samarbeid med Lysakervassdragets
Venner.
 
Etter bevertningen orienterte bydelsutvalgsleder for Bydel Ullern, Carl Oscar Pedersen (H) om sin bydel. Han
opplyste at bydelen hadde 28.000 innbyggere, men med 25.000 arbeidsplasser. Dette medfører sterk daglig tilstrømming
av arbeidstakere fra områder utenfor bydelen. Problemet er derfor fremmedparkering og utfordringen begrensning av
trafikken. Det bygges over alt på kostbare tomter. Likevel beskrev Pedersen bydelen som en ”grønn bydel nær byen”
med trygge boområder og stort utviklingspotensial. Gjennomgangstrafikken med jernbane og bil har i lang tid preget
bydelen. Bydelen gjør man hva man kan for å holde vassdragene åpne. Av de tradisjonelle bydelsoppgaver fremhevet
Pedersen barnehager som den største utfordring.
 
Oslo Elveforums leder Ida Fossum Tønnessen kåserte deretter om Lysakerelva i historisk perspektiv, industrielt
og kulturelt
, godt assistert av John Tibballs med bilder. Hun startet i Åsa og trakk frem gods- og jernverkseier,
generalkrigskommisær og generalveiintendant Peder Ankers dristige anlegg for frakting av tømmer med kjerratbanen
fra Steinsfjorden opp til Damtjern, en høydeforskjell på 400 meter. Langlidammen som eksempel på større inngrep i
marka ble omtalt. Ida trakk fram inspirasjon etter befaring fra elveparker i USA som grunnlag for ideer til Akerselva
miljøpark og med det forslag for videreføring til Lysakerelva. Herunder betonet hun at det var industrien langs
Lysakerelva, Alna og Akerselva som skapte Norges velstand og at dette må vi ikke glemme når ny virksomhet skal
etableres.
Ida minnet om at det var klosteret på Hovedøya som i middelalderen eide store eiendommer langs Lysakerelva og hun
kom også inn på sagaberetninger fra området. Kulturminnene langs vassdraget er i dag stort sett knyttet til sagbruk,
jernverk, mølle og vannkraft. Landskapsmessig er det mange idyller, men også friske fossefall.
 
Trine Johnsen fortalte at Oslo Elveforum og Lysakervassdragets Venner samarbeider med Bærum kommune om
elveadopsjon for skolene i kommunen
med bruk av utearealene ved Lysakerelva. Skolene adopterer en elvestrekning
og får både utstyr til å kontrollere dens tilstand og råd om aktiviteter som elevene kan lære av. Undervisningsark er
utarbeidet. Lysakerelva – vårt felles ansvar - er også et av argumentene for elveadopsjon og blågrønn kommune –
”lokalt eierskap”.
John Tibballs stod bak etableringen av Lysakervassdragets Venner i 2005 som bl.a. har vandringer og foredrag på sin
aktivitetsliste. Det samarbeides med Bærum kommune og foreningen er medlem av Bærum natur- og friluftsråd.
Elvevenner i Oslo og Bærum må gå sammen om Lysakervassdraget.
 
Den nye DVD’en ”Elveadopsjon i skolen - en film om et tverrfaglig undervisningsopplegg” ble presentert. Hver
elvegruppe/forening fikk en DVD hver til bruk i sitt område. Filmen på 15 minutter, laget av Snøball-Film AS, ble
meget godt mottatt og spesiell takk rettes til Trine Johnsen og Leif Bertnes for idé og gjennomføring.
Fra lokalhistorisk hold ble det anmodet at elvegruppene/foreningene samarbeidet med historielagene, ikke minst for å
kvalitetssikre de kulturhistoriske opplysninger som blir gitt i diverse publikasjonsmateriell. I utgangspunktet
samarbeider Oslo Elveforum med alle relevante foreninger, ikke minst velforeningene.
 
Kortrapporter fra elvegrupper og foreninger.
 
Fra Oslo Elveforum ga Tor Holtan-Hartwig og Karsten Sølve Nilsen en oppsummering av status for Alna
Miljøapark
, bl.a. om Jøtultomta med Kværnerfossen som et viktig kulturminne, grøntdraget, Kværnerdalen og
utfordringene rundt Alnabruterminalen der Alna har vært lukket i lengre tid, men som nå må finne sin løsning med
åpning slik byens øverste politiske ledelse har vedtatt.
 
Sigurd Tønsberg rapporterte fra Hoffselva og den aktuelle situasjon i nederste, midterste og øvre del.
Holmenkollutbyggingen vil få stor betydning for elva ved flytting av Besserudtjernet og etablering av et nytt tjærn.
 
Unni Eriksen rapporterte fra Gaustadbekken. Forslag til reguleringsplan for Gaustadbekkdalen nord er fremlagt
med ønske om mest mulig grønt. Blindern Vel og Oslo Elveforum samarbeider med sakens berørte parter. Siste forslag,
som et columbi egg, er fremlagt for PBE. Her blir både grøntdraget og trafikken tilgodesett. Biolog Astri Skrindo har
bidratt med kompetanse.
 
Øyvind Traagstad, Akerselva, meddelte at ovenfor Nydalsdammen skal Friluftsetaten nå lage en reguleringsplan for å
sikre grøntarealene langs elvas øvre del. Ved Nedre Foss skjer det store endringer på begge sider av elva. På sistenevnte
område er det utlyst en arkitektkonkurranse. På vestsiden, på Vulcantomta, skjer det nå en rivende utvikling.
 
Karsten Sølve Nilsen, Hovinbekken, kunne fortelle at bekken tidligere var Oslos mest forurensede bekk, men som nå
fremstår som god. Fra Klosterenga kulturpark er det håp om å få åpnet bekken over Grølandsleiret. Det er
åpningspotensiale i området rundt Jordal/Ensjøbyen/Teglverkstomta. Ved Økern er det veiomlegging og fremstår som et
vanskelig område. På strekket Risløkka – Årvoll går bekken åpen. Isdammen på Årvoll er det håp om at Oslo kommune
vil kjøpe.
 
Kjetil Lønborg Jensen, nyansatt vassdragskonsulent i Friluftsetaten, fortalte at han var naturforvaltningskandidat
med limnologi som hovedområde fra UMB. Han regner med å være i full virksomhet fra november.
 
John Tibballs, Lysakervassdragets Venner, kunne meddele at Mustad planlegger å bygge boliger litt nærmere
Lysakerelva enn ønskelig. Høringsfristen gikk ut i går. Hafslund Nett har gjennomført snauhugging av trær langs
Lysakerelva og opprydding mangler. KDP Lysakervassdraget føles nå som en lukket prosess.
 
Tor Holtan-Hartwig, Miljøprosjekt Ljanselva, fortalte at nå registreres de viktigste kulturminner langs Ljanselva
med oppføring på Gul liste. Dette i samarbeid med Søndre Aker Historielag. Fremdriften tilsier at bl.a. steinhvelvbroen
ved Hauketo trolig blir ført på Gul liste innen utangen av 2008.
 
For Østensjøvannet kunne Amund Kveim, Østensjøvannets Venner, berette at foreningen i år kan markere 25 år.
Østensjødagen 2008 ble arrangert med godt fremmøte, rundt 1000 i løpet av åpningstiden. Kampen mot fremmede arter
har pågått for fullt. Konsesjon for overføring av vann fra nabovassdraget utløper om få år og innen da må
tilførselsbekkene være tilfredsstillende renset. Forvaltnings- og skjøtselsplan mangler fortsatt egen finansiering, det er i
praksis driftsbudsjettene til Vann- og avløpsetaten og Friluftsetaten som tilfører midler.
 
Møtet ble avsluttet ca. kl. 20.30.
 
Ref.: Leif-Dan Birkemoe
Referat fra møte i styringsgruppen 25. november 2008
                                                                            
Sted: OOFs lokaler i Storgata 28 kl. 17
 
Til stede: Vidar Berget, Leif-Dan Birkemoe, Ida Fossum Tønnessen, Frithjof Funder, Tor Holtan-Hartwig, Ida Elisabeth
Hvoslef, Trine Johnsen, Karsten Sølve Nilsen, John Tibballs, Øyvind Traagstad, Sigurd Tønsberg og Knut Vadholm.
Terje Nordeide for sak 30/2008.
 Fraværende: Leif Bertnes, Unni Eriksen, Ulf Fredriksen og Harald Lundstedt.
 
 
Sak OE 26/2008: Godkjenning av referatet fra styringsgruppemøtet 9. september 2008.
Referatet ble godkjent uten bemerkning og er lagt ut på .
 
Sak OE27/2008: Rapporter og referater
a)
Miljøuke: Fra Alna ble det rapportert (Vidar Berget) at mange deltok på lysvandring 11.09.08. I år var det også
samarbeid med DNT. For Hovinbekken ble det gjennomført lysvandring 18.09.08 fra Isdammen til Granheim (Karsten
Sølve Nilsen). Stemningsfullt og mange aktiviteter. Akerselva fikk stor oppslutning 25.09.08. OE hadde stand i nedre
del, men lav vannstand pga arbeidene ved Oset gjorde det umulig å komme gjennom kulverten med de bestilte båtene,
iflg. Tor Holtan-Hartwig.  Neste år lovet VAV (Vivi Paulsen) at det skal bli bedre vannføring.
b) Gjenåpningsmøte 31.10.08 med PBE, VAV og FRI i arbeidet med Grøntplanen. Møte med OE ble holdt hos
PBE og man gjennomgikk alle bekker med muligheter for åpning i forbindelse med revisjon av Grøntplanen. VAV ser
etter at det er nok vann i de bekkene/elvene man har planer om å åpne.
c) Møte i referansegruppen for Grøntplanen. Ida Fossum Tønnessen, som medlem av referansegruppen, meddelte
at straks første utkast til Grøntstrukturplanen er klar på nyåret vil OE få den til gjennomsyn. Det ble bemerket at det i
dag er mangelfull forvaltningspraksis, noe det er et sterkt ønske om å forbedre. Herunder ble det nevnt etatenes
oppfølging av lovverket i forhold til hageavfall og opprydding av hugst under Hafslunds kraftgater.
d) Bypark ved Nedre Foss. Sigurd Tønsberg redegjorde for planene for bypark ved Nedre Foss og viste kart med
skisse over området. Planen strekker seg fra Cuba til Grünerbroa. Det må tas hensyn til turvei og at stigningsforholdet
gjøres universelt. Bro og lys kan forstyrre fisken. Det er avsatt og bevilget 10 millioner til prosjektet. En jury vil avgjøre
planforslaget. Saken følges opp.
e) Styrt boring for fjernvarmerør under Østensjøbroen. Leif-Dan Birkemoe redegjorde for Hafslunds planer om
styrt boring for fjernvarmerør under Østensjøbroen. Planen er godkjent av Fylkesmannen i Oslo og Akershus,
Miljøvernavdelingen, og vil bli gjennomført i vinter. Østensjøvannets Venner har gitt sin tilslutning til planen som den
minst skadelige for Miljøparken og naturreservatet. Karsten Sølve Nilsen meddelte at fjernvarmerørets kryssing av Alna
skal skje ved oppheng under T-banebroen. Alnaelvens Venner har godkjent denne løsning.
 
Sak 28/2008: Prioriteringer av bekkeåpninger/rehabiliteringer. Gjennomgang av Tor Holtan-Hartwigs oversikt
per oktober 2008. Hva kan OE gjøre for å fremme de åpninger vi prioriterer?
Det vises til arbeidsdokument til OE-styringsgruppe 25.11.2008: ”Oversikt over gjenåpning/rehabilitering i Oslos
vassdrag etter årtusenskiftet – Status per november 2008”.
 
Dokumentet er vedlagt dette referat. Oversikten vil bli oppdatert etter hvert som det skjer noe i marken. Alle som har
bemerkninger anmodes om å sende disse til Tor Holtan-Hartwig.
 
Sigurd Tønsberg gjorde oppmerksom på Reguleringsplan datert 24.11.2008 (ref.nr. 200411516) med tittelen ”Vei 20405
til Stasjonsveien – Planforslag” som vil ha konsekvenser for en sidebekk til Makrellbekken. Sigurd Tønsberg og Ida E.
Hvoslef vil se nærmere på dokumentet.
 
Sak 29/2008: Status elveadopsjon.
Snøballfilm ser nå ut til å bli kjøpt opp av Ascheougs forlag. Det er visse muligheter for at DVD-filmen ”Elveadopsjon i
skolen” kan legges ut på nettet.
Det har vært møte med Bærum kommune om Lysakerelva. Nytt møte er planlagt i april.
Årvoll skole har søkt om støtte på kr. 500 til et turbinprosjekt. Møtet godkjente søknaden. Trine Johnsen lager en liste
over skoler som til nå har adoptert en elvestrekning. Listen vedlegges dette referat.
Det ble opplyst at Jan Olav Nybø (tidligere DNT) nå er ansatt i MOS etter Tore Hauger.
Sak 30/2008: KDP Alna og Alnabruterminalen – Terje Nordeide orienterte.
Terje Nordeide fra VAV ga en detaljert statusrapport for en del elver rangert fra vest mot øst.
 
For Gaustadbekken er det nå avtale med Forskningsparken og alt materialet er samlet inn fra utbyggerne. På nyåret
blir det detaljplanlegging. Nordre og søndre del ønskes tatt samtidig, men det kan vise seg vanskelig i det nordre del
ikke reguleringsmessig ennå er avklart. Bekken har dårlig vannkvalitet, men det jobbes med tiltak. Åpning er beregnet i
2010, i alle fall i søndre del.
 
Ved Alexander Kiellands plass er tetting av dammen på gang. Man prøver å få anlegget driftssikkert.
 
For Hovinbekken ser man nå på hele strekket, også i forbindelse med Grøntplanen. Økern torg, Teglverkstomta, (plan
for damprosjektet på Teglverkstomta), Ensjøbyen, Jordal amfi og Klosterenga ble kommentert. Flere byggeprosjekter er
påvirket av finanskrisen og ferdigstillelse er vanskelig å forutsi. Fremføring gjennom Hollenderkvartalet er vanskelig å
realisere og må utredes.
 
KDP Alna er i god gjenge, men med stramme tidsrammer. Tre konsulentfirmaer jobber med mulighetsstudier for
sidebekker inklusive Bryn, Kværner og Lodalen. Det hele skal sys sammen til en kommunedelplan som en overordnet
rammeplan. Målet er å få i gang konkrete prosjekter. Det beregnes byggestart for Leirfossen om noen uker, entreprenør
er valgt.
For Alnabruterminalen er sterke utbyggingsinteresser i konflikt med miljøprosjektene. Det kommer et
reguleringsforslag med nedsenket NRF-tomt for så å bygge terminalen. For å gjenåpne elven skal VAV komme med
forslag. Tilleggsbestilling fra byråden (Merete Agerbak Jensen) på en alternativ løsning. Statens vegvesen ser på
alternativer med hensyn på veiene, det er ønske om fire-felts vei på sikt. Kraftlinjene begrenser også arealutnyttelsen.
Effektiv arealutnyttelse og tilpasning til de lokale naturforhold er utfordringen. Det kommer et planforslag etter nyttår
som skal sendes ut på offentlig høring. Breivoll er ikke avklart, spesielt mht kommunikasjonsløsninger.
 
Sak 31/2008: Møteprogram for våren 2009
Følgende møter i styringsgruppen ble avtalt for våren 2009:
Tirsdag 24. februar 2009: Styringsgruppemøte i Storgt. 28.
Tirsdag 12. mai 2009: Vårmøte/årsmøte med forelått tema Alna – Hvordan lage en elv gjennom et industriområde? Til
dette møte må årsrapporten foreligge. Sted ikke bestemt.
 
Sak 32/2008: Eventuelt
Det ble opplyst at det avholdes et fagtreff i Vannforeningen mandag 1. desember 2008 kl. 12-15.30 i SFTs lokaler,
Strømsveien 96. Tema er ”De første helhetlige tiltaksanalysene for vannområdene - Oppfølging av EUs vanndirektiv”.
Fagtreffet er gratis og uten påmelding. Tor Holtan-Hartwig sender egen mail om fagtreffet.
  
Neste møte i styringsgruppen: tirsdag 24. februar 2009 kl. 17 i OOF/OEs lokaler,
Storgaten 28, 4. etasje.
 
 
Ida Fossum Tønnessen                                    Leif-Dan Birkemoe (ref)

Source: http://www.osloelveforum.no/htdocs/joomla15/attachments/082_oer2008.pdf

Understanding the Diabetes Medicine Maze Michael Ikeler, M.D. Internal Medicine & Pediatrics Background HbA1c is a test used to measure long-term blood sugar control in people with . Normal HbA1c levels are usually less than 6 percent in people without diabetes; people with diabetes usually have higher HbA1c results. Studies have shown that the higher the HbA1c, the greater the chanc

231(pag)

Nº 105, quinta-feira, 31 de maio de 2012Metronidazol, 100MG/G creme vaginal Prati DonaduzziEnvelope Sais para reidratação oral, envelope con- Prati DonaduzziBisnaga Sulfadiazina de Prata 1%, Creme c/ Prati DonaduzziOBSERVAÇÃO: A descrição completa do produto encontra-se disponível na Secretaria Municipal de DESPACHOS DO PREFEITO AVISO DE LICITAÇÃO(*) EXTRATO DO CONTRATO No-

Copyright © 2010-2014 Medical Articles