Psychofarmaca []

Psychofarmaca []
duizenden euro’s per maand kost. Op dit moment heb ik daar geen getallen over paraat, maar ter vergelijking: een ziekenhuisbed kost (zonder behandeling van psychiatrische aandoeningen medische behandeling) in sommige ziekenhuizen worden “psychofarmaca” genoemd. Het is een ongeveer zevenhonderdvijftig tot twaalfhonderd controversieel onderwerp. Sommige mensen willen gulden per dag. Reken maar uit wat dat per jaar is. per se psychofarmaca, en verwachten dan dat de Om het budget van de gezondheidszorg dus pillen al hun problemen gaan oplossen. Vooral haalbaar te houden voor de maatschappij, moeten willen ze dan vaak benzo’s (benzodiazepinen). veel mensen met psychotische aandoening thuis Anderen wil per se geen medicatie terwijl het voor behandeld worden. Dat heet ambulant (“de lopende ieder ander duidelijk is dat ze in hun verwarring of patiënt”) in tegenstelling tot intramuraal (= niet ontremming levensbedreigende dingen doen en dat opgenomen; letterlijk: binnen de muren). medicatie het meest effectieve en humane Benzodiazepinen
Deze werden vroeger tranquillizers genoemd. psychofarmaca. Bijvoorbeeld worden door niet- oxazepam (Seresta) en nog ongeveer vijftig andere bijvoorbeeld de groep van de benzodiazepinen en de groep van de antidepressiva terwijl deze twee Het zijn “kalmerende middelen”. Het zijn uitstekende middelen tegen epilepsie, bij ernstige Tot slot is er veel onoordeelkundig gebruik en misbruik. Redenen genoeg om een artikel te agressieremmers bij mens en dier. {{Ook bij schrijven om een aantal gegevens te ordenen. katatonie werken ze goed en soms levensreddend.}} Behandeling van psychiatrische aandoeningen
Ze werken goed als spierverslapper, bijvoorbeeld De psychiatrie ontwikkelt zich de laatste decennia in de richting van het voorschrijven van Tevens werken ze tegen angst, ze worden gebruikt geneesmiddelen. Dit heeft verschillende oorzaken: als “slaapmiddel” en tegen spanningen. De naam slaapmiddel is al misleidend; ze brengen mensen niet in slaap, maar in een soort verdoving. Deze slaap brengt geen of weinig dromen en dus Een ander nadeel wanneer ze als slaapmiddel of Het toepassen van medicijnen past in een cultuur kalmerend middel gebruikt worden, is dat er vaak een rebound effect optreedt wanneer men met deze chemisch/mechanisch fenomeen. De psychiatrie middelen stopt. Dat wil zeggen dat de betreffende volgt dit mensbeeld door te werken met medicijnen klacht, in dit geval de angst, de onrust en de (chemische ingrepen) en met operaties aan de slapeloosheid erger terugkomt na het stoppen van hersenen, de psychochirurgie (mechanische deze middelen1. Alsof men een dammetje opgooit ingrepen). Maar deze cultuur wordt misschien nog tegen stijgend water, wanneer men het dammetje doorbreekt stroomt het water extra hard. Een effect verzekeringsmedewerkers. En op een bepaalde van doorschieten naar de andere kant bij stoppen manier misschien ook bij mensen die hun leven proberen te sturen door middel van genotmiddelen benzodiazepine verslaving kan oplopen. Een ander Er worden sinds ongeveer 1960 nieuwe middelen effect van benzodiazepines is het blokkeren van de gevonden die een sterk effect hebben verschillende opname functie van het geheugen: dit kan gebruikt psychopathologische fenomenen zoals het horen worden voor chirurgische ingrepen maar kan een van stemmen (antipsychotica) en middelen die vaak nadeel zijn wanneer men ze gebruikt tegen werken bij depressie (antidepressiva). Door deze spanning. Merkwaardig genoeg heeft de patiënt medicijnen kunnen aandoeningen behandeld vaak niet door hoe ernstig de geheugenstoornis is worden die voorheen onbehandelbaar waren. (N.B. We gebruiken hier bewust de term “behandelen”, en kan men het alleen op het spoor komen door testen: vragen naar gebeurtenissen die plaats Mogelijk samenhangend met de blokkade van Een derde reden waarom op heden meer en meer geheugen en de veranderde kwaliteit van slaap psychiatrische geneesmiddelen gegeven worden, is dat mensen die lijden aan psychose met behulp van antipsychotische medicatie zelfstandig thuis kunnen 1 Wat verstaan we onder rebound effect? Geef een leven terwijl verpleging in een inrichting vele (minder dromen meer verdoving) is het verschijnsel dat psychotherapie geen ontwikkeling bevorderd bij Wat antidepressiva en antipsychotica NIET doen is: mensen die benzo’s gebruiken. Een zelfde effect ziet men bij alcohol gebruik. Benzodiazepinen en alcohol grijpen aan op dezelfde (GABA) receptoren Dat moet iemand zelf doen; eventueel met behulp en hebben grotendeels dezelfde werking. Beide van een begeleider of therapeut. Wat deze middelen dempen op dezelfde manier, alleen geven benzo’s WEL kunnen doen is symptomen verlichten. Dat minder vaak dronkenschap. Stoppen van alcohol en kan toch een enorm voordeel zijn, omdat mensen te benzo’s zijn voorwaarden voor een therapeutisch depressief kunnen zijn om problemen op te lossen, proces, en misschien ook voor persoonlijke groei. of te weinig IQ hebben om hun problemen op te lossen. De medicijnen kunnen dan de voorwaarden Veel patiënten willen graag benzo’s en denken dat scheppen waarmee mensen aan de slag kunnen of het hun problemen gaat oplossen. Grote groepen ze kunnen bijvoorbeeld een fatale suïcide helpen mensen zijn er aan verslaafd. Misschien is het voorkomen. In andere gevallen kunnen deze daarom goed om niet langer over “ slaapmiddelen” en “kalmerende middelen” te praten maar slechts Wat antidepressiva (en antipsychotica) nog niet over “verdovende middelen”; dat geeft een reëler kunnen is psychiatrische ziekten genezen. Wanneer beeld over het geen mensen werkelijk vragen. men te snel stopt met het gebruiken van deze Er vallen in Nederland jaarlijks waarschijnlijk rond middelen kunnen de klachten terugkomen. Dat is geen rebound, de klachten komen niet versterkt benzodiazepinegebruik; s ochtends heeft men nog terug omdat ze door AD niet onderdrukt worden. genoeg in het bloed om niet te kunnen autorijden of Maar de depressie kan “onder de oppervlakte van op een keukentrap te staan. Het aantal niet dodelijke de medicijnen” nog maanden door gaan, en bij stoppen van het AD worden ze dan weer manifest. Het afbouwen van “benzo’s” is een kunst apart; er Gelukkig zijn antidepressiva NIET verslavend zoals zijn goede artikelen, handleidingen en enkele websites over. Het vereist oefening in voorschrijven onttrekkingsverschijnselen wanneer ze (te) snel worden afgebouwd maar er ontstaat geen hunkering (“craving”) naar de medicatie wanneer deze niet Hoewel benzo’s dus veel nadelen hebben m.n.: gebruikt wordt. Dit effect bestaat wel bij alcohol,  Rebound (spanning komt heviger terug) Bijwerkingen
antidepressiva weet dat de werking op de depressie  Blokkeren therapeutisch proces en persoonlijke pas na drie tot zes weken merkbaar kunnen worden terwijl de bijwerkingen vrijwel direct kunnen Is het toch niet raadzaam om zomaar te stoppen Middelen tegen depressie zijn er in veel soorten en maten. Wat werkt voor de ene patiënt werkt niet voor de andere patiënt. Omdat men regelmatig moet doorzoeken voor het passende middel gevonden is, en om dat het steeds een maand of langer duurt voor men kan inschatten wat het effect is, duurt het vaak lang om depressie goed te behandelen met medicatie. Dit zoeken betekent niet dat de patient als proefkonijn gebruikt wordt; Antidepressiva
Afgekort AD. Dit is een groep middelen die anders werkt; de benzo’s horen niet tot deze groep.
Een belangrijk onderscheid is het verschil tussen De klassieke AD hebben andere bijwerkingen, vaak wat gevaarlijker, vooral bij hoge dosis. richtlijnen of farmacotherapeutisch kompas op het psychologen is dat antidepressiva mensen emotioneel vlak maken Het is hierbij belangrijk te beseffen dat sommige antidepressiva inderdaad wat vervlakken, andere niet. Maar dat depressie zelf heeft een sterk vervlakkend effect. Ook wanneer de somberheid is bijgetrokken kan de vervlakking nog lang blijven. Deze vervlakking wordt vaak ten onrechte aangezien voor een bijwerking van Een ander veel gehoord bezwaar is dat men niet zelf leert de depressie te overwinnen. Dit is eerder een bezwaar tegen het niet geven van psychotherapie. En zoals boven genoemd: veel mensen worden Veel mensen hebben een tot drie van de mogelijke dusdanig door een depressie beperkt dat ze niet op bijwerkingen; sommige mensen hebben er vijf. Op dat moment therapie aan kunnen. Dit was dit het internet is een compleet overzicht te vinden; vroeger mijn (RO) argument om niet enthousiast te vaak vindt men dan tientallen tot meer dan honderd zijn over antidepressiva, tot ik merkte dat er in verschillende bijwerkingen per middel maar iedere groep waar ik les gaf, er wel minstens een gelukkig komen die nooit allemaal bij dezelfde deelnemer was die het niet eens was met dit patiënten voor. Veel verschijnselen die argument en vertelde dat z/hij slechts door bijwerkingen van het medicijn lijken, die zijn dit in antidepressiva zover gekomen was dat h/zij weer in werkelijk niet maar zijn eigenlijk effecten van de de workshop kon zitten. Dit wekte mijn interesse depressie (BV obstipatie, hoofdpijn, slapeloosheid, dusdanig dat ik hier in ben gaan verder zoeken en droge mond, geheugenstoornissen, onrust, nu probeer om methoden te ontwikkelen om emotionele vervlakking etc – zie onder depressie). antidepressiva al-dan-niet toe te passen op een Het is dus belangrijk al deze verschijnselen in kaart doordachte manier. Zoals bij alle psychofarmaca is te brengen voordat men het middel begint. het doel dat de patiënt meer zichzelf is met de Het ene middel heeft andere bijwerkingen dan het andere middel. Wanneer een patiënt last heeft van Het is een probleem dat antidepressiva door een slapeloosheid en transpireren, dan bestaat soms de huisarts gegeven worden die niet altijd de tijd heeft mogelijkheid om er een tweede medicijn (ook een voor de noodzakelijke onderzoeken die vooraf AD) bij te geven dat juist slaap induceert en horen te gaan aan het geven van antidepressiva:  Goede diagnostiek: wat, waardoor, gevaren: is het wel depressie of is het somberheid door iets Nooit zomaar voorschrijven
De eerste stap bij het behandelen van depressie is  Wat is de hulpvraag: wat wil de patient? het doen van goede diagnostiek. Niet alle  Meting van de ernst van de depressie pluis/nietpluisboek). En diagnostiek is belangrijk Kan de patiënt medicatie fysiek aan (lab Zijn er al klachten die later abusievelijk als medicamenteus kan behandelen. De voordelen wegen dan vaak niet op tegen de nadelen. En niet alle somberheid berust op depressie, er is dat geval Tevens hoort het voorschrijven van antidepressiva samen te gaan met goede informatie (mondeling en Psychotherapeutische methodieken en andere behandelingen (lichaamsbeweging et cetera) De aard en het verloop van de aandoening kunnen een veel betere keuze zijn. Bewezen is dat cognitieve gedragstherapie wanneer men dit langer  Bijwerkingen en hoe hier mee om te gaan dan een jaar zelf toepast, steeds sterker gaat  Juiste wijze van gebruik van medicatie werken. De vaardigheid en effectiviteit nemen toe  Wat te doen bij verergering of klachten terwijl bij sommige medicatie de effectiviteit kan afnemen. Een ander argument voor therapie tegen medicatie is dat er bij medicatie meer terugval is. Bij andere patiënten is medicatie een belangrijk hulpmiddel om de depressie voldoende te ontlasten zodat ze voldoende energie, helderheid en initiatief Bezwaren
goed aanslaat. Bij een ernstige psychose met veel Werken antidepressiva?
agitatie kan men verwachten dat de onrust in uren Het antwoord van de wetenschap is: ja, mits op de wegtrekt, de hallucinaties in dagen tot weken en juiste manier voorgeschreven en ingenomen, mits kan men hopen dat de wanen in weken tot maanden het middel het juiste middel is en mits . . . . wegtrekken of verbleken. Maar wanneer er een Van de mensen die een AD (antidepressivum) psychotische leegte bestaat, veel negatieve inneemt geneest 60% van de depressie. Dat lijkt een symptomen dus, dan kan men met medicatie prima getal, maar het betekent dat 40% niet proberen de patiënt daar uit te helpen; maar dit lukt geneest. En we weten van die 60% tweederde ook meestal nog minder goed met de huidige middelen. zou genezen zonder AD. Dat is dus ook 40%. Dat wil zeggen dat slechts 20% verbetert door het Een ander probleem is dat men te voren niet weet medicijn. Dat betekent dat de NNT (numbers welk middel bij die individuele patiënt zal aanslaan. needed to treat = aantal mensen dat je moet Een positieve ontwikkeling is dat er steeds meer behandelen om er 1 te succesvol te behandelen door verschillende middelen ontwikkeld worden het medicijn) vijf is. Er moeten vijf mensen met AD waardoor steeds meer mensen een goed leven behandeld worden voor depressie om te bereiken kunnen hebben die dat zonder deze middelen zeker dat er 1 voldoende klachtenvrij wordt door het AD. niet hebben. Toen de AP beschikbaar kwamen Dat klinkt al minder gunstig. In de praktijk betekent liepen de psychiatrische instituten van die tijd dat echter dat wanneer het ene medicijn niet werkt, vrijwel leeg. Wat er nu nog over is, is weinig dat men dan een volgende medicijn probeert. In vergeleken bij wat er in die tijd bestond. richtlijnen is aangegeven welke soort medicijnen Er is bij niet-artsen vaak nogal wat weerstand tegen men het eerst probeert en welke daarna. Richtlijnen psychofarmaca en die is deels terecht; wanneer het proberen dus om wetenschap om te zetten in zonder kan, is dat vaak een betere keuze. Echter praktische aanwijzingen om te zorgen dat datgene degenen die ze nodig gehad hebben (ook studenten dat wetenschappelijk ontdekt is, ook nut heeft in de en therapeuten in natuurtherapie) kunnen vaak overtuigende verhalen vertellen over het nut (en Sommige patiënten hebben het gevoel dat ze soms de noodzaak) van deze middelen, mits juist gebruikt worden als proefpersonen “proefkonijn” toegepast. Veel therapeuten, patienten, familieleden omdat er vaak een serie medicijnen uitgeprobeerd van patienten en deelenemers aan workshops moet worden om te komen tot het middel dat vertelden mij (RO) hoe dankbaar ze zijn dat de werkt. Dat is feitelijk niet het geval: proefkonijn dienen om te kijken wat medicijnen die we niet kennen doen. Het doorlopen van een reeks Het gebruik van antipsychotica maakt een medicijnen dient om te ontdekken op welk bijzondere ontwikkeling door. Was het een aantal medicijn het beste werkt voor die persoon; meer jaar geleden nog gewoon om 20 mg Haldol te als een paskamer in een kledingzaak dan als een geven (soms werd 160 mg gegeven), nu is 4 mg de industrie die proefkonijnen gebruikt: een jasje kan standaard, soms gaat een behandelaar tot 12 mg, er wel mooi uitzien, maar of het past blijkt pas in vaker gaat men omlaag tot 2 mg of nog veel minder de paskamer. En soms moet je er een aantal passen dan dat. De bijwerkingen zijn dan veel minder en de werking kan hetzelfde zijn wanneer men geduld ‘proefkonijngevoel’ krijgen, is het belangrijk om dit Stoffen die op haldol lijken vindt men ook in de principe van te voren uit te leggen of zelfs vast te De geschiedenis van de antipsychotica is boeiend. Het eerste antipsychoticum (Chloorpromazine, Antipsychotica
merknaam Largactil) was oorspronkelijk een Middelen tegen de verschijnselen van psychose middel tegen wagenziekte waarvan mensen met psychose meldden dat het werkte tegen de geintroduceerd in psychiatrische centra. Daarmee Wat men kan proberen met antipsychotica is de werd het psychiatrisch instituut opeens van een overprikkeling van de hersenen (positieve “asiel” dat opvang biedt, tot een ziekenhuis dat aandoeningen behandelde en probeert klachten verwarring) dempen. Wanneer dit gunstig verloopt, voelt de patiënt zich meer zichzelf met dan zonder Stemmingsstabilisatoren
Deze middelen worden gebruikt tegen manie en Probleem bij antipsychotica is dat het weken duurt tegen depressie bij bipolaire stoornissen. (vier tot zes weken) voordat men weet of het middel Er zijn er verschillende ieder met eigen
Wanneer een familielid of kennis opgenomen wordt
met manie, en je zoekt het medicijn op op het
internet, dan kun je tot je verrassing ontdekken dat
het een middel tegen epilepsie is. Dat is geen
vergissing. Het blijkt dat sommige van deze
middelen werken tegen manie, bipolaire depressie
of beiden.
Psychiaters gebruiken regelmatig medicatie tegen
psychiatrische symptomen terwijl die middelen
door andere medici gebruikt worden voor
somatische ziekten.
Psychostimulantia
 Methylphenidaat (Ritalin)  Concerta
Deze middelen worden gebruikt bij ADHD en bij
ADD. Niet alleen bij kinderen, maar ook bij
volwassenen. Zie verder bij ”richtlijn ADHD bij
kinderen.” Op cbo.nl.
Overige psychofarmaca
o Antabus o Naloxon o Methadon o Buprenorfine o Vit B1 o Et cetera Niet medicamenteuze therapieën
o Cognitieve therapie o Gedragstherapie o Interpersoonlijke therapie o Psychodynamische therapie o EMDR o Overige psychotherapieën; zie  Electroconvulsietherapie (ECT)  Electrische stimulatie van de nervus vagus  Transcraniele magnetische behandelingen  Psychochirurgie

Source: http://www.pepwiersma.nl/images/content/files/Psychofarmaca-uit%20abc%202008-10-06.pdf

New construction - contract

NEW CONSTRUCTION CONTRACT THIS AGREEMENT made this day of , between , a New York corporation having an office at , (“Seller”) and , residing at (“Purchaser”). 1. PREMISES. The Seller agrees to sell and the Purchaser agrees to purchase all that parcel or piece of land, with the buildings and improvements thereon or to be constructed thereon, situate and being in the County of , To

Sd521_-_eclectica_diluent_4_kit_(gb)

Kit Components Eclectica Diluent 4 Kit Safety Data Sheet according to 1907/2006/EC, Article 31 1 Identification of the substance/preparation and of the company/undertaking · Product details · Trade name: ECL Diluent 4 · Article number: 1706628 · Application of the substance / the preparation For in vitro diagnostic use only. · Manufactu

Copyright © 2010-2014 Medical Articles