Microsoft word - biogas faq 090909

Frågor och Svar (FAQ) – Biogas (uppdaterad 090909) A. Olika typer av gas, terminologi B. Gas som drivmedel C. Preem och biogas A) Olika typer av gas, terminologi 1. Vad är fordonsgas? Fordonsgas är samlingsnamnet för biogas och naturgas som används till drivmedel för fordon. Gasen består till största delen av metan. Skillnaden mellan naturgas och biogas beror på råvara och produktionsprocess. Biogas är förnyelsebart och tillför inte någon ny koldioxid. Naturgas är ett fossilt bränsle som dock har en lägre miljöpåverkan jämfört med bensin och diesel. Under de senaste åren har andelen biogas i fordonsgas ökat. Under år 2008 var den genomsnittliga andelen av biogas 58% för hela Sveriges biogas. Generellt sett har Stockholmsområdet en högre andel biogas medan man på Västkusten har en högre andel naturgas i inblandningen av fordonsgas. Därför benämns fordonsgasen i Stockholmsområdet för biogas, även om den innehåller en liten mängd naturgas. 2. Vad är biogas, hur framställs den och vilka fordon kör på den? Biogas är förnyelsebar och består i huvudsak av metan. Biogas bildas genom nedbrytning av organiskt material i syrefri miljö. Beroende på produktionsprocess delas biogasen ofta in i deponigas och rötgas. Den syrefria nedbrytningen sker dels i avfallsdeponier (deponigas) och dels i olika typer av rötningsanläggningar (rötgas). Deponigas bildas i det inre av en avfallsdeponi och rötgas bildas vid sluten rötning av organiskt material i en röttank. Det organiska materialet kommer exempelvis från avloppsvatten, hushålls- och industriavfall samt olika lantbruksprodukter och gödsel. Restprodukterna från vissa rötningsanläggningar kan med fördel användas som gödsel. Biogas bildas även på många platser i naturen. Produktionen av förnyelsebar biometan är särskilt värdefull då processen innebär att vi tar hand om vårt eget avfall samtidigt som vi får ett värdefull och mer miljövänlig energi. Gasen komprimeras till högt tryck, ca 200 bar innan den tankas i fordon speciellt De personbilar som körs på gas är så kallade bi-fuel, vilket innebär att de kan köras på både fordonsgas och bensin. Tyngre fordon, som lastbilar och bussar, är enbart Motorgas har ingenting med biogas att göra. Det är en fossil baserat gas (LPG) som sällan används som drivmedel i Sverige. Motorgas används exempelvis till ballongflygning. Preem erbjuder motorgas på 2 stationer i Sverige. 4. Vad är den sk ”Grön-gas” principen? Det innebär att biogas produceras i samma mängd som kunden köper gas vid tankning. Det är dock naturgas i själva tankarna. Man kan jämföra med ”grön el” principen, där man inte kan säga att varje elektron som kommer ut ur vägguttaget kommer från ett vindkraftverk, men man vet att om man köper ”grön el” tillförs elnätet lika mycket el som man använder från ”gröna” energikällor. B) Gas som drivmedel 5. Är det farligt att tanka och köra på biogas/fordonsgas? Nej. Bilarna testas på samma sätt som bensinbilar. Systemet är slutet vilket innebär att läckor undviks vid exempelvis tankning. Gasen är lättare än luft och giftfri samt har en högre antändningstemperatur än bensin och diesel. Risken för brand eller explosioner vid trafikolyckor är därför mindre än med bensin och diesel. Biogastankarna i bilarna är placerade så att de är skyddade och de är extremt tåliga. Eftersom biogas, metan, är lättare än luft stiger gasen uppåt om det blir ett utsläpp, och späds snabbt ut till en 6. Hur miljöanpassat är biogas/fordonsgas? Fordonsgas är väsentligt bättre för miljön då koldioxidutsläppen minskar med över 23 procent för naturgas och nästan 100 procent för biogas. Enligt statens energiutredning är biogas det mest miljövänliga fordonsbränslet som finns kommersiellt tillgängligt i 7. Hur mycket koldioxid sparas med biogas/fordonsgas? När du kör på gas istället för bensin och diesel släpper du ut väsentligt mindre koldioxid, framför allt om du kör på biogas. En bil som kör på bensin släpper ut i snitt ca 200 g koldioxid per km, en gasbil släpper ut 95-85% mindre. Naturgas ger 23% mindre 8. Vad kostar biogas/fordonsgas? Generellt sett är gasen billigare än bensin och diesel, men priset varierar beroende på vilken aktör som säljer produkten. Biogas/fordonsgas är i dagsläget 15-25 procent billigare än bensin. Biogas/fordonsgas tankas i normalkubikmeter (Nm3) och 1 Nm3 fordonsgas har lika mycket energi som 1,1 – 1,25 liter bensin. Variationen beror på fördelningen av biogas respektive naturgas. Hur mycket koster det att köra en mil på biogas jmf bensin? En m3 biogas är i jämförelse med 1 liter bensin mera energieffektivt. En ungefärlig riktlinje är att 1 m3 biogas motsvarar 1,1 liter bensin. Detta innebär att om bensinen kostar 12.00 kr/liter blir bränsleekonomin lika för de bägge drivmedlen om biogasen kostar 12.00 * 1,1 = 13.20 kr/m3. För närvarande (090831) kostar biogasen hos Preem 11.19 kr/m3 och bensinen 12.49 kr/l vilket innebär att om man kör 1500 mil på ett år blir drivmedelskostnaden för de bägge alternativen inkl moms enl räkningen nedan. Vi antar att bensinbilen drar 0,85 liter/mil. Biogasbilen skulle då dra 0,85/1,1=0,77 Värt att veta är att 1 m3 naturgas motsvarar 1,25 liter bensin och här blir således bränsleekonomin bättre vid samma priser. Naturgas är ju i grunden samma produkt (metan) men nettoutsläppen koldioxid är betydligt lägre med biogas eftersom naturgas 10. Varför är det inte samma pris för biogas/fordonsgas i hela landet? Priset på biogas/fordonsgas beror mycket på var ifrån produkten kommer samt hur den produceras och distribueras. Till skillnad från bensin och diesel finns det ingen världsmarknadsprissättning. Tillgången på biogas är ofta begränsad. Med begränsad tillgång blir prissättningen varierande pga av att alla aktörer har olika förutsättningar för att kalkylera pris. Ett annat inslag är även att biogas ofta blandas med naturgas med upp till 50 % vilket också påverkar prisbilden. Priset påverkas även om det finns biogasproduktion eller naturgas i närheten av själva tankstället. Om gasen kan transporteras i ledningar i marken är det både säkrare och mindre kostsamt än att transportera med lastbilsflak. 11. Varför publicerar vissa aktörer priset i ”Normal m3” och andra i så kallad ”Bensinekvivalent”? För att jämföra biogas med bensin kan man ange priset i så kallade ”bensin- ekvivalenter”. Bensinekvivalenten anger vad priset för en 1 liter bensin skulle vara om bränslekostnaden ska bli densamma per mil. Bensin innehåller 8,958 kWh/liter och Biogas innehåller 9,77 kWh/Nm3. Detta ger en ökad effektivitet hos biogas på 9,77/8,958 = 1,1. Priset som visas skulle i detta fall vara det verkliga priset på biogas delat med 1,1. Om biogasen t ex kostar 11,19 kr/nm3 visas istället 11,19/1,1=10,17. Preem har valt att visa priset i Normal m3 av två anledningar: (1) Halten biogas samt naturgas kommer att variera beroende på var i landet du tankar och därmed ändras den sk bensinekvivalenten. Normal m3 är alltid samma mått oavsett (2) Preem vill att du ska se samma pris på ditt kvitto som finns på skylten 12. Var kan jag tanka biogas/fordonsgas? I Sverige finns nu mer än 100 tankställen för biogas/fordonsgas. De flesta är placerade i västra och i södra Sverige där man har haft tillgång naturgasen som back-up/ersättning. I Stockholmsområdet finns idag ca 10 tankställen för biogas/fordonsgas. Preem erbjuder biogas på 6 stationer (Helsingborg, Höganäs, Jönköping, Göteborg, Sundsvall och Södertälje). Vi planerar att lansera biogas på ytterligare 6-7 stationer i Stockholmområdet inom närmaste 1-2 åren. 13. Vad händer om produktionen av biogas är mindre än efterfrågan? Det kommer fortfarande att finnas gas att tanka i pumpen, men andelen biogas kommer vara mindre och ersättas av naturgas. Har du personbil finns också alternativet att tanka bensin eftersom personbilarna är sk bi-fuel. 14. Kan man åka utomlands med bilen och tanka gas? Det är inga problem att ta sin gasbil utanför Sveriges gränser. I Tyskland finns det cirka 800 tankstationer, i Italien 630 stationer, i Schweiz 100, i Österrike 120 etc. Ytterligare information om gastankställen i utlandet finns på www.erdgasfahrzeuge.de (Tyskland), www.guidametano.com (Italien), www.erdgastanken.ch (Schweiz), www.erdgasautos.at (Österrike), www.gazdefrance.fr (Frankrike), www.ngva.co.uk (Storbritannien), www.dutchfour.com (Nederländerna), www.cng.cz (Tjeckien). C) Preem och biogas 15. Vilken typ av gas säljer Preem? Den gas som Preem säljer i Storstockholmsområdet innehåller minst 70% biogas. Resterande gas är naturgas. Då mer än 2/3 är biogas har vi valt att benämna produkten som biogas. På västkusten är förhållandet mellan gaserna ca 50/50. Den gasen säljs under 16. Var fungerar Preemkortet? I dagsläget kan du tanka biogas med Preemkortet i Sundsvall och Södertälje. Under hösten kommer Preemkortet att gälla på ytterligare ca 25 stationer som har biogas. 17. Producerar Preem själv biogas? Nej, det gör vi inte. Vi köper biogasen lokalt av olika leverantörer. Biogasen produceras oftast lokalt och är färskvara. Dessutom blir det dyrt att transportera biogas över längre sträckor. 18. Hur ser Preems planer ut for lansering av biogas i Sverige? Preem har en vision om att leda utvecklingen mot ett hållbart samhälle vilket ger oss ett stort ansvar att erbjuda drivmedel som är skonsammare för miljön. Vi har flera stora satsningar som syftar till att låginblanda vår diesel med raps och tallolja för att minska koldioxidutsläppen. Ett annat exempel är satsningen på biogas som väsentligt bidrar till kraftig minskade utsläpp av koldioxid. 100 % ren biogas bidrar till och med på ett positivt vis till miljön. Vi har idag samarbete med Oresundskraft i södra Sverige, Fordonsgas i västra Sverige och med hjälp av olika samarbetspartner i Storstockholmsområdet kommer vi att erbjuda biogas på 6-8 anläggningar inom en period på 1-2 år. 19. Kan både personbilar och lastbilar tanka biogas på Preem i Moraberg, Södertälje? Alla bilar byggda för biogasdrift kan tanka i Moraberg. Detta gäller både för personbilar, distributionsbilar och renhållningsbilar. Begränsningen gäller stora lastbilar då skärmtaket sätter en höjdbegränsning. Det är olika munstycken till personbilar och distributionsbil. Biogaspumpen har ett munstycke som passar till personbilar. Distributionsbilen har oftast med ett eget munstycke som man kan montera ovanpå det andra. Detta fungerar normalt på Ytterligare information www.gasbilen.se www.miljobilar.stockholm.se

Source: http://www.preem.com/upload/Produkter/Biogas%20FAQ%20090909.pdf

Ppo 2500 preventive drug list

High Deductible Health Plan Preventive Drug List Effective January 1, 2013 The medications that qualify for the preventive drug list are outlined below by drug classification. Wellmark Drug CARDIOVASCULAR MEDICATIONS List Tier Generic name Brand Name* CALCIUM ANTAGONISTS nifedipine extended-release – ADALAT CC diltiazem – CARDIZEM/LA/CD, DILACOR XR nifedipine

Copyright © 2010-2014 Medical Articles