Servier.dk

RELATION
En gennemgang af patienter med kronisk iskæmisk
hjertesygdom i danske ambulatorier
Ahmad Sajadieh
Overlæge, dr. med
Kardiologisk Afd.
Bispebjerg Hospital
Baggrund:
Trods de seneste års fremskridt i behandlingen af og forbedring af pro-gnosen af iskæmiske hjertesygdomme er de stadig nummer et på listen som årsag til dødeligheden i den vestlige verden. Den forbedrede prognose har medført et større antal overlevende som er ældre og som fortsat har symptomer og flere ledsagende sygdomme og risiko-faktorer. Patienter med kronisk iskæmisk hjerte sygdom udgør således en stor udfordring for sundhedssystemet. Et bedre kendskab til disse patienters symptomatology, ledsagende sygdomme, risiko-faktorer, livskvalitet og medicin forbrug vil danne baggrunden for en bedre indsigt og forståelse, og dermed bedre behandling. Flere patienter kunne være symptomatiske på grund af mang-lende risiko-modifi cering eller på grund af intolerans overfor de brugte me-dikamenter. Her skal man tænke på at nye og effektive medikamenter som Ivabradine kunne have en plads i behandlingen og risiko-modofi ceringen.
Formålet:
Formålet med ”Relation” var at evaluere følgende forhold hos ambulante
patienter med kronisk iskæmisk hjertesygdom i repræsentative danske
ambulatiroer:
A- Risikofaktorer (inklusive hjerterytme) og risikomodificeringB- Den medicinske behandlingC- Ledsagende 53 kardiologer fra 33 sygehuse og private klinikker evaluerede 420 patien-ter med kronisk iskæmisk hjertesygdom ved hjælp af et spørgeskema.
I det følgende vil resultaterne af spørgeskemaet blive præsenteret.
Anamnestiske informationer:
Tidligere Myokardie Infarkt (AMI)
Revaskularisering
Som figur 1 viser, havde 60% af patienterne (255) haft et Akut Myokardie Infarkt (AMI) i deres anamnese. Figur 2 viser at 31% (131) bliver behand-let kun medicinsk mens ca. 2/3. del har fået invasiv behandling i form af enten PCI eller CABG.
Modifi cerebare Risikofaktorer:
Smoking habits
Diabetes Mellitus
Rygning og diabetes: Læg mærke til: Stadig 22% er aktiv ryger (figur 3)
og ca. 19% har erkendt diabetes (figur 4). Man regner med, at der er langt
flere diabetikere som ikke har fået diagnosticeret deres sygdom endnu.
HØJ PULS
Fordelingen af Puls i "Relation"
Populationen
Puls: Læg mærke til: Ca. 40% har høj puls>70 (Figur 5), og ca. 20% har høj puls >80 (Figur 6).
En høj puls er en velkendt risikofaktor for kardiovaskulær mortalitet og morbiditet i forskellige populationer bl.a. patienter med kronisk iskæmisk hjertesygdom. Puls reduktion med ivabradine reducerer iskæmiske symp-tomer og er en effektiv og sikker antianginøs behandling. Resultaterne af ”Beautiful” studiet viser at pulsreducerende behandling med ivabradine hos patienter med hjertesvigt kan reducere iskæmiske endepunkter i en gruppe af patienter med puls>70.
Modifi cerebare Risikofaktorer:
HØJT SYSTOLISK BLODTRYK
HØJT LDL KOLESTEROL NIVEAU
Hypertension og hyperlipidæmi: Læg mærke til: Ca. 1/3 del af patienterne har stadig højt systolisk blodtryk (figur 7) høj LDL (figur 8).
Bedre blodtryksbehandling og kolesterolsænkende behandling hos disse patienter er en stor udfordring for klinikere. Det kan forbedre prognosen og reducere sygeligheden i denne gruppe af patienter. Fedme i "Relation"
Fysisk Aktivitet
Fedme og Nedsat Fysisk Aktivitet: Mere end halvdelen af patienterne har nedsat fysisk aktivitet (figur 10), og 27% er fede (Figur 9). Fedme og nedsat fysisk aktivitet er relateret til dårlig prognose og kan medføre dårlig metabolisk regulering, insulin resistans og diabetes mel-litus. Rehabilitering af hjertepatienter inkluderer fysisk aktivering og vægt reduktion.
Medicin hos alle patienter
Vitamins, fish oil or other dietary supplements Alternative Therapy (Zone therapy, acupuncture etc) Tabel 1Medicin Forbrug i ”Relation”. Pulse >70 og medicin forbrug
Tabel 2Medicin forbrug i relation til høj puls. Læg mærke til at patienter med høj puls får mere smertestillende (paracetamol og morfika), og mindre beta-blokere og statiner. Comorbiditet
Comorbiditet i "Realtion" populationen
Systolisk hjertesvigt er den hyppigst forekommende comorbide lidelse hos patienter med stabil iskæmisk hjertesygdom og som figur 11 viser ses i ca. 1/3 del af tilfældene. De andre vigtige comorbide lidelser er atrieflimren, perifær vaskulær sygdom, cerebrovaskulær sygdom og kro-nisk obstruktiv lungesygdom. Figur 11 viser hyppigheden af disse lidelser, som er ca. 10% for hver især.
Symptoms in "Relation"
Som figur 12 viser, har 40-50% af patienterne enten angina eller ånde-nød. Det er en betragtelig andel. Tabel 3 viser endvidere at flere symp-tomatiske patienter har puls>70, højere kolesterol niveau, KOL, og lavere fysisk aktivitet. Yderligere risikomodificering og symptombehandling hos disse patienter er indiceret. De patienter, som har angina eller angina-equivalente symptomer kan med fordel behandles med ivabradine.
Tabel 3Baseline Variable i relation til høj puls (>=70):Læg mærke til at patienter med høj puls identificeres med flere risikofaktorer og comorbide lidelser. Livskvalitet
Selv-vurderet livskvalitet (skala 1-10)
Livs kvalitet i ”RELATION” var estimeret ved hjælp af en selv-vurderet livskvalitetsskala fra 1-10, hvor 10 er den bedste livskvalitet. Figur 13 viser at >40% af samtlige patienter har en moderat til dårlig livskvalitet. Ca. 10% betragter deres livskvalitet som ret dårlig. Det er en relevant patientgruppe at fokusere på. Bedre risikomodificering, symptom be-handling og evt. andre tiltag kunne måske hjælpe disse patienter.
Livskvalitet i relation til puls
Figur 14 viser at selv-vurderet livskvalitet er signifikant dårligere hos patienter med høj puls (>=70). Tabel 3 viser også at patienter med høj puls har flere symptomer. Puls reduktion med ivabrdine kan afhjælpe iskæmiske symptomer og dermed muligvis livskvalitet.
Konklusioner:
”Realtion” studiet har evalueret patienter med kronisk iskæmisk hjer-tesygdom fra danske hospitaler og klinikker. Patienternes symptomer, behandling, risikofaktorer og livskvalitet blev undersøgt.
Vigtige forhold omkring disse patienter vil blive belyst. Disse forhold kan forhåbentlig hjælpe kardiologer og sundhedspersonalet til at foku-sere bedre på de områder hvor der er mangler og som kan gøres bedre. Mange patienter er stadig symptomatiske, mange ryger stadig, har høj kolesterol, højt BT, høj puls og lav daglig aktivitet. Opmærksomhed omkring disse punkter kan danne grundlag for bedre behandling og mere relevant forskning hos disse patienter. I de følgende bokse er de vigtigste konklusioner for alle patienter og for patienter med høj puls er skitseret.
Alle patienter:

>50% har åndenød og >40% har angina Patienter med Høj Puls:
Ca. 40% har hvilepuls >70 og har tendens til at have:

Source: http://www.servier.dk/Rapport.pdf

Doi:10.1016/j.nurt.2007.01.013

Neurotherapeutics: The Journal of the American Society for Experimental NeuroTherapeutics Diana Conte Camerino, Domenico Tricarico, and Jean-François Desaphy Pharmacology Division, Department of Pharmacobiology, School of Pharmacy, University of Bari, Bari, Italy Summary: Because ion channels are involved in many cellular tions have demonstrated that channel mutations can either in-proces

eastbournechiropractic.co.uk

Annals of Internal Medicine Spinal Manipulation, Medication, or Home Exercise With Advice for Acute and Subacute Neck Pain A Randomized Trial Gert Bronfort, DC, PhD; Roni Evans, DC, MS; Alfred V. Anderson, DC, MD; Kenneth H. Svendsen, MS; Yiscah Bracha, MS; and Richard H. Grimm, MD, MPH, PhD Background: Mechanical neck pain is a common condition that adverse events. Blinded evaluation

Copyright © 2010-2014 Medical Articles