Raadsvoorstel

RAADSVOORSTEL

De raad der gemeente Sliedrecht.

Agendapunt 10 Sliedrecht, 2 december 2005 Onderwerp:

Het slopen van de voormalige peuterspeelzaal "Jip en Janneke" en het herbestemmen van
Een tweetal peuterspeelzalen gevestigd aan “t Orleans 25 (“Jip en Janneke”) en aan de Baan-hoek 77 (“Ziezo”) zijn bouwkundig in een dusdanige slecht staat, dat de Stichting De Petteflet als huurder van beide locaties reeds in 2003 aankondigde uit te zien naar andere locaties om beide peuterspeelzalen voort te zetten. De peuterspeelzaal Jip en Janneke is in het voorjaar 2004 verhuisd naar het kindercentrum Minoes aan de Valkweg 8, terwijl de peuterspeelzaal Ziezo in de tweede helft van 2005 een nieuwe locatie betrekt aan de Maaslaan 10. Dit raadsvoorstel beperkt zich tot de voormalige peuterspeelzaal Jip en Janneke; een advies omtrent Ziezo wordt in een later stadium aan u voorgelegd. Voor de locatie aan ‘t Orleans hebben zich een aantal belangstellenden gemeld met als oogmerk het pand te slopen en het perceel te herbestemmen, het pand te verbouwen tot woning of het perceel grond in eigendom verwerven voor uitbreiding van een aangrenzende tuin. Het wijkplatform Sliedrecht-Oost heeft - evenals de bewoners van ’t Orleans- voor Jip en Jan-neke geadviseerd om voor dit pand geen nieuwe bestemming te zoeken maar het te slopen. De vrijgevallen ruimte zou als een “groene openbare ruimte” ingericht moeten worden, waarbij het al aanwezige speelplaatsje heringericht kan worden. Rekening houdend met het advies van het wijkplatform zal er voor de reeds bestaande speel-plaats een herontwikkelingsplan ontwikkeld gaan worden. De inschatting is dat hiervoor een budget nodig is van ca. € 23.000,--. Dit benodigde bedrag wordt ten laste gebracht van de voor-ziening speelvoorzieningen. Oorspronkelijk is er voor deze locatie, in het kader van de herhuisvesting van een aantal Sliedrechtse verenigingen, een plan geweest om de voormalige peuterspeelzaal geschikt te ma-ken voor het gebruik door Buurtvereniging Boerhaave. Om een aantal redenen heeft de buurt-ver- eniging afgezien van een verhuizing naar dit gebouw. De heer J.M. Loeve wonende aan ’t Orleans 23 heeft verzocht om ca. 105 m² grond van de voormalige peuterspeelzaal te mogen kopen om deze grond bij zijn woning te kunnen betrek-ken. Volgens de nota richtlijnen grondprijzen bedraagt de verkoopprijs voor grond met een op-per-vlakte groter dan 80 m² € 200,-- per m² zodat een opbrengst gegenereerd wordt van € 21.000,--. Met deze opbrengst kan in ieder geval de sloop gefinancierd worden.
De verkoopopbrengst van € 21.000.,-- komt ten bate van de Algemene Bestemmingsreserve
(ABR) en wordt verantwoord op het product Grondzaken. De sloopkosten komen eveneens ten
laste van de ABR.
Met inachtneming van het bovenstaande stellen wij u voor:
Over te gaan tot het slopen van het huidige gebouw aan ’t Orleans 25
Het perceel deels te benutten voor uitbreiding van de speelplaats en ca. 105 m²
te
verkopen aan de bewoner van ’t Orleans 23 voor € 21.000,-- en dit bedrag ten
bate te brengen van de Algemene Bestemmingsreserve

De sloopkosten (€ 12.000,--) komen ten laste van de verkoopopbrengst
Voor de speelplaats een herinrichtingsplan te ontwikkelen en de kosten van renova-
tie en uitbreiding (€ 23.000,--) ten laste te brengen van de voorziening speelvoor-
zieningen.


De meerderheid van de leden van de commissie Ruimte en Groen kunnen zich met het voorstel
verenigen. De leden van de fracties van PRO Sliedrecht en het CDA wensen het voorstel nader
te bespreken in de raad.
De leden van de commissie Welzijn en Zorg wensen het voorstel nader te bespreken in de raad.
Burgemeester en Wethouders van Sliedrecht,
de secretaris, de burgemeester,
M.J. Verhoef M.C. Boevée

Source: http://www.sliedrecht.nl/sliedr/up1/ZiltfgdIY_20051212_rv_agpt_10_Jip_en_Janneke_definitieve_nota_17_okt_2005.pdf

jppt.undip.ac.id

EFFECT OF FERMENTED CHUB MACKEREL EXTRACT ON LIPID METABOLISM OF DIABETIC RATS U. Santoso1, S. Ishikawa2 and K. Tanaka2 1 Faculty of Agriculture, Bengkulu University, Bengkulu - Indonesia. 2Division of Bioresources and Bioproduction, Graduate School of Agriculture, Hokkaido University, Sapporo 060-0809 - Japan Corresponding E-mail: [email protected] Received January 26, 2

mostramercatobienno.it

SPETTacoLi SPETTacoLi - Piazza BENVENUTo mENDENi “Ho una sconfinata ammirazione per la Compagnia dei Folli, perché credo che siano i più poetici teatranti che girano per l’Italia. Sempre pronti a regalare un incantesimo, sempre pronti a regalare un soffio di poesia ed emozione a chi li va a vedere.” (Vincenzo Mollica, giornalista RAI TG1 - Corriere Adriatico 06/07/2006). Nata nel

Copyright © 2010-2014 Medical Articles