Instr5.pdf

VII. HÄLSA
Fråga 130 avser att ge ett sammanfattande mått på hur IP bedömer sitt hälsotillstånd.
åddhet efter en språngmarsch på 100 m räknas inte som besvär. Om IP normalt springer 100 m utan större besvär men tillfälligt har t ex vrickat foten kodas 1 (=ja). Frågan avser således mer stadigvarande förhållanden ochinte besvär som klart är tillfälliga.
Om IP är osäker eller inte kan svara, så försök ändå få ett ungefärligt svar. Viktuppgiften skall användas tillsammans medlängduppgiften för att beräkna kroppsmassan.
Om IP använder samma medel som lugnande under dagen som sömnmedel under natten skall b LUGNANDE MEDEL och SÖMNMEDEL markeras.
Om IP själv eller Du inte kan klassificera ett preparat, ange namnet på preparatet i marginalen.
Exempel på vanliga lugnande medicinerAtarax, Hemineurin, Lergigan, Librium, Meproban, Meprodyl, Neurol, Placidyl, Restenil, Risolid, Sensaval, Sobril,Stesolid, Temesta, Tofranil, Tryptizol, Valerecen, Valium och Xanor.
Övriga mediciner: Notera i marginalen om IP spontant nämner någon medicin Det är mycket viktigt att Du läser upp för IP att listan sammanställts av medicinska experter (vid Karolinska Institutet i Stockholm) och att IP försöker svara som han/hon skulle göra om det var en läkare som ställde frågorna. Hälsotillståndet ären av de viktigaste levnadsnivåkomponenterna, och forskare från flera vetenskapliga discipliner och med en mängd olikafrågeställningar behöver goda uppgifter om IP:s hälsa.
Var mycket noggrann vid genomgången av denna lista. Friska personer kan tendera att bara ögna igenom listan utan atttänka efter ordentligt.
Flera symtom kan passa in på samma sjukdom. Alla symtom som IP tar upp bör noteras även om de härrör ur en och sammasjukdom.
Ställ följdfråga: För varje symtom/sjukdom som IP tar upp ska Du ställa följdfrågan: Hade Ni lätta besvär eller sv årabesvär? Om frågorna känns för intima: I relation till en del IP kan det kännas onaturligt att läsa upp sådant som hemorrojder ochbesvär med vattenkastningen. Om Du är säker p å att IP följer med ordentligt på listan kan Du nöja Dig med att läsa upp symtomets nummer. Då läser Du upp hela symtomet för de första fem och övergår sedan gradvis att bara läsa symtometsnummer. Denna teknik bör Du dock bara tillgripa när Du tror att IP är sådan att han svarar öppnare om bara numret läses.
Detta är en av de få frågorna i detta formulär där nej kodas 1.
Om IP här nämner något symtom som finns med på listan så gå tillbaka till listan och anteckna det där. Det finns emellerti dessutom en del symtom och sjukdomar som inte är nämnda på listan men som kan förekomma i en del fall. Exempel ärförlamningar och epilepsi. Sådana antecknas på de prickade raderna i fråga 136. Påminn om att innefattar tiden sedan motsvarande månad förra året.
Mer än en vårdinstitution: skulle IP ha vistats på mer än en vårdinstitution under de senaste 12 månaderna, koda det sammanlagda antalet dagar som tillbringats på vårdinsitutionerna i Fråga 137 b.
Det räcker med ungefärligt antal dagar.
Påminn IP om att senaste tolv månaderna innefattar tiden sedan motsvarande m ånad förra året.
För att snabba på svaret kan Du säga att alternativen 3-5 är för dem som bara har egna tänder, medan alternativen 1-2 är för Om IP tvekar mellan alternativen 4 och 5 kan Du säga att 4 är för de fall då man haft många fel men lagat dem, t exlagningar i de flesta kindtänderna eller någon rotfyllning, jacketkrona eller guldbrygga. Alternativ 5 är för de fall då maninte har haft några fel eller småfel som lagats allt eftersom.
Frågorna 144 – 146c är mycket viktiga för att kunna analysera olika hälsoriskers betydelse, t ex för att studera olika arbetsmiljöers effekt på hälsan utan att eventuella skillnader i rökvanor mellan personer i dessa arbetsmiljöer snedvriderresultaten. Om IP vore hos en läkare skulle det dessutom vara helt naturligt att frågorna kom upp.
Som rökare räknas alla som röker 1 cigarett (2 pipstopp, ½ cigarr) i genomsnitt per dag. Tillfällighetsrökare räknas alltså inte om de röker mindre än 7 cigaretter (eller motsvarande antal stopp, cigarrer) per vecka eller 30 per månad. Om IP rökerpipa eller cigarrer skall Du räkna om IP:s konsumtion till cigaretter enligt schablonen inom parentes ovan.
Ungefär hur många glas vid ett vanligt tillfälle. Ej summan av antal glas under de perioder som anges i svarsalternativen VIII. SYSSELSÄTTNING FÖRRA ÅRET OCH FÖRRA VECKAN
Denna fråga gäller IP:s sysselsättning under föregående år, dvs 1999. IP måste fås att ta ställning till alla alternativen på Även kortare tid markeras. Observera att så fort IP sysslat med något alternativ minst en vecka under 1999 skall detmarkeras.
Om IP har både hel- och deltidsanställning kodas deltidsanställning som bisyssla/extraknäck.
Även sysselsättningar utomlands inkluderas.
Som anställd räknas ej direktör i eget bolag.
Såväl arrendatorn som den som driver eget jordbruk bör antecknas på denna kategori. Om familjemedlemmar driver jordbruket ihop och delar på inkomster kan båda anses driva jordbruk.
Medhjälpande är man bara om man inte är anställd mot lön. Familjemedlem som arbetar som anställd i familjeföretag eller jordbruk antecknas sålunda under någon av kategorierna A eller B.
Som företagare räknas i denna undersökning även de som är anställda som direktör i eget bolag. Hit förs även tandläkare och läkare som driver sin praktik som företag med anställda. Om familjemedlemmar driver företaget ihop ochdelar på inkomsten (t ex man och hustru) kan båda anses arbeta i eget eller delägt företag.
Med fritt yrke avses t ex journalist, arkitekt, författare, musiker osv, som inte har anställning men som inte heller driver sin verksamhet som företag. Hit förs också bisysslor, extraknäck och småjobb, dock endast om de är vid sidan av enordinarie anställning. Förtroendeuppdrag i politiska, fackliga och andra organisationer som IP får ersättning för, som ejendast täcker verkligt inkomstbortfall, kan tas upp som bisyssla.
Denna punkt skall Du vara mycket noga med att pröva på alla IP som inte redan sagt att de jobbade 52 veckor som anställd eller i jordbruk eller i företag. Studerande som sökt men inte fått sommarjobb skall t ex tas med liksomhemmafruar som inte kunnat få arbete.
Sköter hushåll gör den som i genomsnitt utför hushållsarbete 1 tim/dag.
Observera att denna fråga gäller sysselsättningen under föregående vecka, och att svaren här styr vilka frågeavsnitt som skall ställas senare i sysselsättningsavsnittet. Det är därför mycket viktigt att Du låter IP ta ställning till samtliga alternativ påsvarskortet. Glöm inte att gå tillbaka till Fråga 160 b efter varje avslutad frågegrupp.
Observera att jordbruk och företag räknas som aktuellt förra veckan om IP fortfarande driver jordbruket/företaget även omIP föregående vecka inte utförde något arbete i det. På samma sätt är anställd aktuellt förra veckan även om IP vartjänstledig eller sjukskriven.
Då IP har både hel- och deltidsanställning kodas deltidsanställning som bisyssla/extraknäck.
Även eventuell sysselsättning utomlands inkluderas.
Som anställd räknas ej direktör i eget bolag.
Såväl arrendatorn som den som driver eget jordbruk bör antecknas på denna kategori. Alternativet skall tas med även om det just förra veckan inte var något arbete i jordbruket.
Medhjälpande är man bara om man inte är anställd mot lön. Familjemedlem som arbetar som anställd i familjeföretag eller jordbruk antecknas sålunda under någon av kategorierna A eller B.
Som företagare räknas i denna undersökning även de som är anställda som direktör i eget bolag. Hit förs även tandläkare och läkare som driver sin praktik som företag med anställda. Alternativet skall tas med även om IP just förraveckan inte gjorde något arbete i företaget.
Med fritt yrke avses t ex journalist, arkitekt, författare, musiker osv, som inte har anställning men som inte heller driver sin verksamhet som företag. Hit förs också bisysslor, extraknäck och småjobb, dock endast om de är vid sidan av enordinarie anställning.
Denna punkt skall Du vara mycket noga med att pröva på alla IP som inte redan sagt att de jobbade förra veckan som anställd eller i jordbruk eller i företag. Studerande som sökt men inte fått sommarjobb och hemmafruar som intekunnat få något arbete bör räknas som arbetssökande.
Här skall alla med pension antecknas, även de som förvärvsarbetar vid sidan av pensionen. Du skall alltså fråga också dem som sagt sig förvärvsarbeta om de har någon pension.
Som studerande förra veckan räknas man även om man förra veckan hade sommarlov och även om man feriearbetade, om man skall fortsätta utbildningen till hösten.
Sköter hushåll gör den som i genomsnitt utför hushållsarbete 1 tim/dag.
Övrigt skall komma ifr åga endast i yttersta nödfall när Du inte kunnat placera in den sysselsättning som IP GENERELL INSTRUKTION: Om IP har flera anställningar, låt IP avgöra vilken han/hon vill räkna som sin huvudanställning. Låt sedan
Försök att få fram så precisa uppgifter som möjligt. Inte bara allmänna beteckningar som tjänsteman, officer eller liknande utan vad befattningen kallas på arbetsplatsen. Vid uppgifter som kamrer, direktör, avdelningsföreståndare, eller liknande,försök få en uppgift om företagets storlek. Det är alltid fördelaktigt med en uppgift om arbetsgivaren, t.ex. kamrer vidstörre affärsbank, direktör i mindre trävarufirma etc.
Fråga 162 a-c Om företaget bara har ett verksamhetsställe, är företagets namn och adress detsamma som arbetsställets namn och adress.
Om företaget har flera arbetsställen kan arbetsställets namn och adress skilja sig från företagets.
Arbetsställen inom ett och samma företag skiljs åt genom att de har olika adresser. Ett och samma arbetsställe kan endasttillhöra en enda arbetsgivare och ha en enda adress. För personer med mer eller mindre ambulerande verksamhet såsombusschaufförer, byggnadsarbetare, hemvårdsbiträden, väktare m.fl. är arbetsstället den administrativa enhet som IP tillhör,inte det ställe där IP just nu råkar utföra sina arbetsuppgifter. På arbetsstället arbetar vanligtvis IP:s överordnade ochadressen till denna plats står förmodligen angiven på IP:s lönebesked. För t.ex. en byggnadsarbetare är det alltså inte självabygget som är arbetsstället, utan det kontor där hans chef arbetar. Det är mycket viktigt att dessa uppgifter anges sånoggrant som möjligt. Det räcker till exempel inte att som arbetsgivare ange Ericsson eller Alfa-Laval, utan man börprecisera, t.ex. Ericsson Telecom AB, eller Alfa-Laval Separation AB.
Fråga 163 a-bMed normalt menas att den anställde tillbringar större delen av sin arbetstid på denna plats.
Avancera innebär att byta jobb till ett som är mer kvalificerat och/eller ansvarsfyllt.
Underställda: Med underställda menas andra anställda i företaget vilkas arbete IP leder eller har ansvaret för. Av detta följer att eleverna i en klass ej betraktas som underställda en lärare. Däremot kan läraren ha arbetsledande funktionöver kolleger om han t ex är huvudlärare i något ämne.
Har Du svårt att avgöra ansvarssituationen anteckna gärna i marginalen.
977 personer eller fler kodas 977.
å anteckningsraden, men ta först hellre en mycket ungefärlig uppgift om antalet år, eftersom IP:s egen uppfattning om saken är det betydelsefulla.
Frågan gäller alltså den normala upplärningstiden i företaget för IP:s jobb.
Med utbildning avses organiserad kursverksamhet, inte mera informell träning eller instruktion.
Om utbildningen skett vid flera tillfällen, summera den totala utbildningstiden.
Turlistetid: Alternativ 5 turlistetid är det som är vanligast inom sjukv ården, t.ex. sjukhus, vårdhem och liknande om Gäller ordinarie arbetstid: Observera att frågan gäller den ordinarie eller normala arbetstid som IP har. För de flesta heltidsanställda bör det vara 40 timmar eller något kortare. Vissa tjänstemän har 37,5 vilket kodas som 38. Om IP normaltförbereder sitt arbete i hemmet (t ex lärare) skall denna tid räknas in i den ordinarie arbetstiden.
IP bör i de flesta fall själv kunna klara ut vilken löneform han har med hjälp av svarskortet. Nedan ges en del allmän Punkten 4 kan gälla både tidsstuderade och andra individuella ackord. Andra individuella ackord kan också varauppgörelser om beting, dvs att en viss arbetsinsats skall göras mot en viss ersättning. Arbetsinsatsen kan ske underlängre eller kortare tid. Denna typ av ackord kan vara vanlig i små företag i den mån man har ackord där.
Punkten 5 Gruppackord eller lagackord. Kallas ibland också kollektivt ackord. Denna form innebär att det är arbetsinsatsenfrån en hel grupp av personer som bestämmer ackordets storlek. Sedan fördelas lönen inom gruppen. Lagackordförekommer ofta i byggnadsindustrin.
Punkt 6: Här kan exempelvis ingå fast grundlön per månad, plus resultatbaserad årsbonus. Om fast lön angivits underpunkterna 1, 2 eller 3, bör den lönesumma som anges under punkt 6 endast gälla den rörliga lönedelen.
Punkt 7 förekommer inom serviceyrkena, hotell, restaurang och taxi.
Om IP just börjat arbeta i en kortvarig anställning och inte skall betala någon skatt eller om IP har skattejämkning görs Vid svårigheter att avgöra vad som är noga med tiderna kan Du fr åga om man kan avvika minst 10 minuter från de ordinarie tiderna utan att någon säger något om det.
a): Nästan ingen kan naturligtvis välja vilka arbetsuppgifter som helst. Frågan gäller i vilken grad IP själv kan bestämma vilken arbetsuppgift han för tillfället skall utföra, inom ramen för den verksamhet som hans arbete omfattar. Om arbetetomfattar ett mycket begränsat antal olika uppgifter, eller t.o.m. en enda så innebär detta att IP:s inflytande är litet. Omarbetet omfattar många olika uppgifter men IP inte själv kan välja vilken av dem han skall utföra, är hans inflytande ocksålitet. Ett stort inflytande föreligger däremot om arbetsuppgifterna är flera eller många, samtidigt som IP kan välja vilken avdem han skall utföra.
b): Frågan gäller om IP själv kan bestämma med vilka metoder, verktyg etc. som han skall utföra en given arbetsuppgift.
d): Om IP inte har några överordnade skall svaret vara inte alls.
Fråga 185 a-c I första hand bör IP själv avgöra vem som är den närmaste chefen. Om osäkerhet råder kan den närmaste chefen definieras som den person som måste ge sitt godkännande om IP vill ta extra ledighet.
Frågan kan förtydligas med att vi vill veta om det är svårt att hitta en person med den kompetens som IP besitter.
Med ett jobb som är lika bra avses ett jobb med ungefär samma lön och andra förm åner samt likvärdiga arbetsvillkor.
Fråga 191 c-gGäller IP:s uppfattning om arbetsplatsförhållandena. Undvik att själv ge några definitioner av vad som skall menas med t.ex.
kroppsligt krävande eller psykiskt ansträngande eller om det är bullrigt p uppenbart orimliga kan Du notera Dina reflektioner på anmärkningsraden så kan vi ha vägledning av dem sedan.
Även tobaksrök medräknas om den verkligen besvärar IP.
Frågor om jordbruket ska ställas till alla jordbrukare som driver jordbruk även om de just föregående vecka inte arbetade Om jordbruket ägs av flera delägare (förutom make/maka) anges IP:s andel av den totala arealen.
Om familjemedlemmar driver jordbruket ihop och delar på inkomsten anses inte jordbruket ha någon fast anställd.
Frågor om företaget ska ställas till alla som driver företag även om de föregående vecka inte arbetade någonting i företaget.
Notera den typ av uppgifter som används vid näringsgrenskodning.
Om familjemedlemmar driver företaget ihop och delar inkomsten räknas sådana familjemedlemmar ej som anställda.
Flera yrken/bisysslor kan vara aktuella. Notera i så fall dessa och vilka av dem som IP betraktar som sitt huvudsakliga yrke/bisyssla. För den som i Fråga 160 b noterats som anställd, jordbrukare eller företagare avser denna fråga bisysslor.
Har inget yrke: Svar som har inget yrke kan behöva godtas fr ån den som nyligen slutat skolan eller varit borta från förvärvslivet länge. Anteckna i sådana fall förutom inget yrke ocks Tillfälliga arbeten (mindre än 2 veckor) ska ej räknas som avbrott i en längre arbetslöshetsperiod.
Även veckor med partiell arbetslöshet inkluderas.
Fråga 225 A-C Sök ange precisa uppgifter som skogsarbetare hos Assi-Domän, svetsare vid ABB, byr blott allmän beteckning som arbetare eller tjänsteman.
Om det av yrkesbeteckningen inte framgår om IP varit anställd i privat eller offentlig sektor (kommun, landsting, stat) ärdet viktigt att Du antecknar även typ av arbetsgivare.
Har inget yrke: Svar som har inget yrke kan behöva godtas fr ån den som nyligen slutat skolan eller varit borta från förvärvslivet länge. Anteckna i sådana fall förutom inget yrke ocks Har inget yrke: Svar som har inget yrke kan behöva godtas fr ån den som nyligen slutat skolan eller varit borta från förvärvslivet länge. Anteckna i sådana fall förutom inget yrke ocks IX. HUSHÅLLSARBETE
Det genomsnittliga antalet timmar per vecka skall omfatta också helgdagarna. Arbetstiden för de olika göromålen kan vara svår att precisera. Låt inte diskussionen bli långvarig utan nöj Dig med en ungefärlig timangivelse. Alla timmar som utförs ihushållet ska tas upp, även de som ej utförs av hushållsmedlemmarna. Om IP bor ensam men får hjälp av utomstående(hemtjänst mm) kodas totala antalet timmar i a och IP:s timmar i b.
Också vad gäller IP:s del av tidsåtgången för olika hushållssysslor f år en ganska grov uppskattning accepteras.
Här räknas hjälp till t.ex. grannar och vänner inte in utan endast hjälp till anhörig och/eller släkting tas med. Med anhörig avses egen och/eller makes/makas/sambos släkt samt släkt genom ingifte.
Fråga 245 b-g Om IP efter att ha fått frågorna 245 b-g vill gå tillbaka och ändra svaren i frågorna 240 a-243 b, radera inte de gamla svaren utan skriv de nya svaren i marginalen med kommentar.
Gäller IP:s uppfattning av vad som menas med att åsikter skiljer sig åt.
Försök inte påverka IP utan avvakta lugnt ett svar som Du kan koda i tablån.
X.EKONOMISKA RESURSER
Gäller IP:s egen uppfattning av vad som menas med sv årigheter att klara de löpande utgifterna. Försök inte p åverka IP utan avvakta lugnt ett svar så att Du kan markera JA eller NEJ. Om det uppstår diskussion om vad som menas med frågan,kan Du säga att det gäller sådana svårigheter som tvingat IP att låna eller söka bidrag.
Om IP tagit emot ett arv under de senaste 12 månaderna ska det inte tas upp här utan i fråga 264 a.
Om IP har en make/maka/sambo eller föräldrar som hjälper till skall han/hon svara JA. Däremot ska sådana personer som IP måste betala för att få tjänster utförda inte tas med här (t.ex. fastighetsskötare, husläkare m.m.).
Observera att frågan skall tolkas exakt som den står. Vi är ute efter att få fram dem som verkligen inte har någon som ställer upp. Om IP har en make/maka/sambo eller föräldrar som ställer upp skall han/hon svara JA.
XI. SÄKERHET TILL LIV OCH EGENDOM
IP avgör själv vad som skall räknas som stöld. Det hänger inte alltid på värdet av det som stulits. Dock bör man normalt inte ta med rena småsaker, värda mindre än cirka 50 kronor.
Gör anteckningar om IP berättar vad som hänt.
Också här får IP själv avgöra vad som skall räknas som skadegörelse. Inte heller här hänger det alltid på värdet av det som förstörts. Normalt tar man dock inte med småsaker, värda mindre än cirka 50 kronor.
Gör anteckningar om IP berättar vad som hänt.
IP får själv avgöra vad som räknas som våld eller hot. Den första frågan borde inte vålla problem. Synliga märken kan vara t ex sprucken läpp, blått öga, skrubbsår osv.
Den andra frågan kan vålla mera problem. Betona att det är IP:s uppfattning som gäller. Om det gjorde ont eller var mycketobehagligt skall det räknas med.
Gör anteckningar om vad som hänt om IP berättar självmant men fråga inte om IP inte själv börjar berätta.
XII. FRITIDSAKTIVITETER
Vistelse i husvagn skall ej tas med.
Vid Ja-svar måste Du också här ställa en följdfråga: Brukar Ni göra det någon gång eller ofta? Om det uppstår diskussion om vad som skall vara gränsen mellan n ågon gång eller ofta kan 10 g färre kodas som n ågon gång. Denna gräns passar inte bra för alla aktiviteterna men det är enklast att dra den där församtliga. Om man sprider ut aktiviteterna över hela året motsvarar den gränsen ungefär en gång per månad.
XIII. POLITISKT DELTAGANDE
Arbetsgivarorganisationer som inte skall räknas med är t.ex. Svenska arbetsgivareföreningen (SAF), och Småföretagarnas Inte heller studentkårer eller elevorganisationer räknas som fackliga sammanslutningar.
Kom ihåg att ange både huvudorganisation (LO, TCO, SACO, SR) och fackförbund inom denna, t.ex. Byggnads, Handels, etc. Om IP inte säkert vet namnet på fackförbundet, fråga om han/hon får någon fackförbundstidning och anteckna namnet pådenna.
Om IP är eller har varit kontaktombud, skyddsombud eller liknande, eller sitter/har suttit i valberedning m.m., koda JA.
Gäller riksdags-, landsting- eller kommunalvalen i Sverige hösten 1998. Om IP är invandrare och deltog i val i sitt hemland kodar Du alltså NEJ. Är IP invandrare och röstade enbart i kommunalvalet kodar Du JA.
Med gudstjänst likställs religiös sammankomst inom andra religioner än kristendomen.
Med person i ansvarig ställning kan avses riksdagsman, ledamot i kommunal- eller stadsfullmäktige eller tjänsteman som bereder ärenden i den statliga förvaltningen, i länsförvaltning eller kommunalförvaltning.
Samhällsfrågor är ett mycket vidsträckt begrepp. Det kan innefatta allt fr ån åtgärder för att få gatubelysningen eller barntillsynen bättre ordnad till frågor som har karaktär av riksangelägenhet. Om Du nämner några exempel för IP så se till såatt IP inte hänger upp sig alltför mycket på just dessa exempel. Frågan gäller aktivitet inom vilken sektor som helst avsamhällslivet.
här att man i förväg varit vidtalad och förberett ett anförande, föredrag, etc. inför ett möte.
Frågan gäller alltså ens erfarenhet av att tala offentligt inför ett möte eller ett auditorium.
Här gäller det om IP på egen hand skulle kunna författa en skrivelse och lämna in till en myndighet.
Vi vill veta om IP känner någon samhörighet med tre samhällsklasser. Med samhörighet tänker vi oss inte bara att IP tycker sig tillhöra någon klass rent objektivt, utan i vilken utsträckning han/hon har n klasser som nämns. (Det är inget som hindrar att IP känner samma grad av samhörighet med alla tre.) Om IP känner sig osäker på definitionen av de olika klasserna, kan Du säga att arbetarklassen är ungefär jämförbar medSocialgrupp III, att medelklassen motsvarar ungefär Socialgrupp II, medan övre medelklassen är ungefär detsamma somSocialgrupp I.
Om IP inte uppfattar att det finns några socialgrupper eller samhällsklasser (om han/hon säger något i stil med: i dagensSverige finns det inga klasskillnader), koda 5 för alla tre klasserna.
Om IP nämner någon annan samhällsklass eller socialgrupp som han/hon känner samhörighet med (t ex jordbrukarklassen,företagare, Socialgrupp IV e.d. anteckna detta och ange ocks å hur stor samhörighet IP känner med den Dessa frågor avser hur IP ser på sig själv och sitt liv. Frågorna avviker därmed en del från de övriga i formuläret. Frågorna skall bland annat användas för analyser av skillnader i hälsa mellan olika människor. Med problem och sv årigheteravses allvarligare problem, såsom arbetslöshet, plötsliga svårigheter att klara ekonomin då räntorna plötsligt höjs kraftigt,att bostaden brinner upp och liknande. Försök få IP att ta ställning till frågorna.
XIV. BEDÖMNINGAR
Svarsalternativ 3 skall bara tillgripas när IP inte vill välja något av de andra.
Det är av stor betydelse att så många IP som möjligt samtycker till att deras arbetsplats kontaktas, eftersom vi utan IP:s medgivande inte kan gå vidare med denna del av undersökningen. Även om frågan är lång, och tar tid att läsa upp, är detdärför viktigt att Du läser den tillräckligt långsamt och tydligt för att IP skall uppfatta innebörden i vad som sägs. Vidprovintervjuerna missuppfattade några IP frågan, och trodde att den gällde om chefen på arbetsplatsen ville ställa upp ellerej, och svarade Nej, han har inte tid. Det är allts å viktigt att klargöra att vi söker IP:s tillstånd att kontakta någon på arbetsplatsen, och inte något annat.
Om IP direkt säger att han/hon inte vill att arbetsplatsen kontaktas (alternativ 2) skall Du gå till Fråga 317. Försök alltsåinte övertala en IP som är bestämt avvisande, förutsatt att IP verkligen förstått innebörden av frågan.
å urvalsblanketten (UB:n) om IP samtycker eller ej till att Anteckna arbetsplatsens telefonnummer enbart på urvalsblanketten (UB:n).

Source: http://www.sofi.su.se/polopoly_fs/1.110341.1354201292!/menu/standard/file/Instr5.pdf

Http://www.sitedelux.com/trellix/sitebuilder/sitebuilderservlet

SCHOOL TAX DEBATE As you know, Tuesday, April 20th, between 2PM and 9PM our Clubhouse is a polling location for the 2010 School Election. There is a public question that you will have the right to vote on which deals with the school budget. There has been information circulated to the community so please read it. The information shows two positions on the public question of whether or not t

C.d. 22.0504 - fenital.pmd

REAÇÕES HEMATOPOIÉTICAS:As seguintes complicações raras, algumas fatais, relatadas em associaçãocom o uso de fenitoína foram: trombocitopenia, leucopenia, granulocito-penia, agranulocitose e pancitopenia com ou sem supressão de medula ós-sea; macrocitose e anemia megaloblástica que respondem usualmente atratamento com ácido fólico, linfadenopatias, incluindo hiperplasia nodularlin

Copyright © 2010-2014 Medical Articles