(microsoft word - minnesant samr\345d icke kristna 2007-05-14.doc)


Begravningsverksamhetens samråd med företrädare för
icke kristna – minnesanteckningar
Tid och plats: måndag 14 maj kl 16.00 - 17.30, förvaltningens kansli, ordförande för begravningsdelegationen Inledning och bakgrund
Begravningsdelegationens ordförande Lars Ridderstedt inleder och hälsar alla deltagare välkomna och redogör för bakgrunden till dagens samråd. Svenska kyrkan har av riksdagen fått uppdraget att förvalta begravnings- verksamheten. Begravningsverksamhet är allt som rör förvaltningen av de allmänna begravningsplatserna. Uppdraget riktar sig inte bara till Svenska kyrkans medlemmar, utan även till andra trossamfund och till de som inte Enligt begravningslagen skall begravningshuvudmannen tillhandahålla särskilda gravplatser för de som inte tillhör något kristet trossamfund. Begravningshuvudmannen skall även samråda med företrädare för de som inte tillhör något kristet trossamfund när det gäller frågor som rör förvalt-
De särskilda begravningsplatserna
Chefen för begravningsverksamheten Tord Engström informerar om begravningsverksamheten i Uppsala kyrkliga samfällighet och om de särskilda begravningsplatserna för icke kristna. De särskilda begravnings- platserna finns på Berthåga kyrkogård. Där finns områden för Baha’i- samfundet, muslimer och judar. Dessa områden har tillskapats när Svenska De som inte tillhör Svenska kyrkan har tillgång till gravplatser på all övrig begravningsmark, samt även till begravningsverksamhetens övriga tjänster såsom transporter, bisättning, ceremonilokal, kremation m m. Detta finansieras genom allmän inkomstbeskattning via begravningsavgiften. De övriga kyrkliga samfälligheterna inom Uppsala kommuns område har inga särskilda begravningsplatser för icke kristna. Samtliga har dock slutit avtal som innebär att Uppsala kyrkliga samfällighet tillhandahåller detta De närmast anhöriga till den avlidna blir gravrättsinnehavare, och får därmed bestämma om gravens skötsel, framtida gravsättning m m. Gravrättstiden är 25 år, och kan därefter förlängas så länge det finns någon som vill vara
Återanvändning av gravar
Begravningslagen tillåter att gravar återanvänds när gravrätten inte längre har någon innehavare och det har gått 25 år från den senaste gravsättningen. När man gravsätter på nytt i graven eftersträvar man att inte rubba tidigare gravsatt stoft eller aska. Man utnyttjar istället den plats som finns ovanför eller vid sidan. För kistor gäller att gravsättning ska ske på sådant djup att det blir minst en meter jord ovan kistan. För urnor gäller 70 centimeter. På det äldre muslimska området och på det judiska området har man hittills gravsatt på 1,5 meters djup, m a a att man utgått från att dessa gravar av teologiska skäl inte ska återanvändas för ytterligare gravsättning. Genom det begränsade gravdjupet har framtida återanvändning på så vis förebyggts. Förvaltningen vill nu höra efter om denna princip ska fortsätta gälla när områden för muslimer och judar tas i bruk, eller om man kan börja gravsätta på större djup för att möjliggöra framtida återanvändning. Företrädarna för muslimerna meddelar att man godtar att gravarna på det nya muslimska området i framtiden återanvänds på det sätt som beskrivits, och att man därför kan börja gravsätta på större djup för att möjliggöra detta. Företrädarna för Judiska föreningen meddelar att man önskar att den nuvarande principen om att gravar inte återanvänds fortsätter gälla för det jusiska området. Judisk tradition medger inte att man gravsätter en kista
Kyrkoavgiften och begravningsavgiften
Fråga ställs huruvida de medel som kyrkan tar in via den obligatoriska begravningsavgiften hålls åtskilda från den kyrkliga verksamheten. Ordföranden Lars Ridderstedt och länsstyrelsens begravningsombud Ulla Höglund redogör för hur begravningsverksamhetens medel särredovisas och hur begravningshuvudmännen samråder med begravningsombuden innan budget fastställs. Begravningsombuden har även till uppgift att rekommendera Kammarkollegiet vilken begravningsavgift som ska gälla för de som inte är medlemmar i Svenska kyrkan. I det löpande arbetet är förvaltningens ekonomi indelad i tre separata verksamheter: förvaltningens kansli som är kyrkoavgiftsfinansierad, begravningsverksamheten som är finansierad via begravningsavgiften samt resultatenheten som finansieras genom fakturering av beställda och utförda arbeten åt enskilda, begravningsverksamheten och Svenska kyrkan.
Tiden från dödsfall till begravning
Enligt muslimskt synsätt ska den som avlider gravsättas så snart det går, helst samma dag. I Uppsala kyrkliga samfällighet gäller att gravsättning av muslimer kan ske på tredje dagen. Företrädarna för muslimerna ber nu förvaltningen överväga om tiden kan förkortas. Skattemyndighetens intyg för gravsättning går i många fall att få ut samma dag som dödsfallet. Det som därutöver tar tid är förvaltningens handläggning och planering. Förvaltningen tar med sig frågeställningen för övervägande.
Önskemål för judiska begravningsplatsen
Företrädarna för judiska föreningen framför önskemål om att en bänk ställs ut på det judiska området så att besökare kan sitta ner. Man önskar även att något görs så att området känns mer avskilt, exempelvis Förvaltningen lovar ordna med bänk. När det gäller avskildhet kan förvaltningen inte ge något svar om vad som kan göras.
Busstrafik till kyrkogården
Den som vill åka buss till Berthåga kyrkogård får antingen gå av vid Rickomberga eller åka upp genom Stenhagen till hållplatsen Stenhällen. Man har då fortfarande mellan en och två kilometer att gå. Förvaltningen har vid olika tillfällen tagit upp frågan om bättre busstrafik till Berthåga kyrkogård med Uppsala kommun. Ännu har dock frågan inte fått Samtliga närvarande företrädare för de icke kristna stöder förvaltningen i uppfattningen att busstrafiken till kyrkogården behöver förbättras. Man enas om att inlämna en gemensam skrivelse till kommunen i frågan, och ger förvaltningen i uppdrag att skriva ett förslag till en sådan.
Samrådsmöten i framtiden
Förvaltningen informerar om avsikten att samrådsmöten med företrädare för de icke kristna i fortsättningen ska genomföras åtminstone en gång om året. Om någon särskild fråga aktualiseras som endast gäller ett visst område så kallar förvaltningen till särskilt samråd med den berörda organisationen.
Avslutning

Ordföranden tackar samtliga närvarande för samråd och samtal, och Informations- och utredningssekreterare

Source: http://www.svenskakyrkanuppsala.nu/interninfo/forstasidanaktuelltmm/artikelsidor/artiklar_2007/minnesant_samrad_icke_kristna_2007-05-14.pdf

All proposal (awarded_with co-i)original by lo.xls

List of Successful Projects in RGC GRF 2008-09Prof Sookja Kim Role of Epac1, cAMP-regulated guanine Mnucleotide exchange factor 1, in blood brain barrier maintenance, infarct and neurological deficits during ischemia/reperfusion injury probing their effects in glaucoma with transgenic mice over-expressing ET-1 in endothelial or glial cellsProf George Sai The role of STAT activation in regulati

bmsawpsettlement.com

OFFICIAL USE ONLY MUST BE POSTMARKED NO LATER THAN NOVEMBER 19, 2010 In re: Pharmaceutical Industry Average Wholesale Price Litigation Docket No. 01-CV-12257 PBS, MDL No. 1456 To get a share of the Settlement Fund, you need to complete and sign this Claim Form and submit it to: This Claim Form must be received or postmarked no later than November 19, 2010. The information

Copyright © 2010-2014 Medical Articles