Temporent.no

nyttjande och avetablering och som inte är trappor, ramper och länkar. Detta utgör av väsentligt annan natur än dessa åtgärder.
moduluppställningens begränsningslinje.
1.1 BEGREPPSBESTÄMNINGAR
Allmänna avtalsvillkor för modul­

Etableringsgräns utgörs av färdig iordning­ uppställning: Bestämmelser enligt detta
ställd markyta eller av beställaren tillhanda­ hållen överbyggnad (betongsula, stålramverk Avetablering: Återställande, rekondi tionering,
eller liknande) med därtill hörande rangerytor a.) Kontraktsformulär. Om anbudshandlingar upp till 5 meter runt moduluppställningen och har bilagts kontraktsformuläret i särskild Avtalet/detta avtal: Kontraktsformulär samt
allmänna avtalsvillkor för moduluppställning Beställaren är byggherre enligt Plan­ och Beställare: Beställare av modulupp ställning,
bygglagen och har därmed det över gripande Bolaget: Tillhandahållare av modulupp­
ställning, framgår av kontraktsformuläret.
Beställaren skall utse lämplig person för Borttransport: Bortforsling av
samordning av parternas arbete på etablerings­ Demontering: Isärtagning av modul­
Syftet med detta avtal är att bolaget skall tillhandahålla flyttbara moduler vilka ihop­ Beställaren har arbetsmiljöansvaret på bygg­ Etablering: Uppmontering av modulupp­
monteras och upplåtes till beställaren för arbetsplatsen enligt arbetsmiljö lagen. ställning inklusive transporter och arbeten dennes tillfälliga behov av modulerna. Modulerna uppställes på egen eller annans Beställaren svarar för erforderlig avgränsning, Etableringsområde: Det område inom vilket
mark för icke stadigvarande bruk. Efter inhägnande, skyltning och att kopia på för­ etableringsarbeten, nyttjande och avetablering upp låtelsens slut monteras modulerna isär handsanmälan och arbetsmiljöplan uppsättes och bortforslas och återlämnas till bolaget.
Inflyttningssyn: Syn för fast ställande av
tillhandahållet utförande i förhållande till Kontraktsformuläret: Specifika villkor för
Utförandet beskrivs av gällande avtalshand­ aktuellt avtalsförhållande till vilka dessa Etablering utföres på av beställaren anvisat lingar. I övrigt upplåtes moduluppställningen allmänna avtalsvillkor för moduluppställning och iordningställt etableringsområde. Etab­ i befintligt skick. Avvikelser från teknisk lerings områdets omfattning och belägenhet beskrivning och andra generella produkt­ Kundanpassning: Anpassning utöver
framgår av kontrakts formuläret och i före­ beskrivningar som är av mindre betydelse kommande fall bifogade ritningar. Beställaren skall inte anses som avvikelser från avtalat Modul: Flyttbar enhet inom modulsystem
har att på egen bekostnad tillse att bygglov skick. Hela eller delar av moduluppställningen erhålls i god tid före det att etablering sker kan vara tidigare nyttjat, men skall överlämnas Modulsystem: Den serie ur vilken modu ler
och att detta vidmakthålls för moduluppställ­ till beställaren i godtagbart skick vad gäller som används för modul upp ställningen ingår i.
ningens avsedda användning enligt detta avtal. Moduluppställning: Den/de flyttbara modul/
Kopia på beviljat bygglov skall tillställas er med i förekommande fall tillhörande bolaget utan dröjsmål. Bolaget tillhandahåller Modulernas skick vid återlämnandet eller vid in ventarier och utrustning som tillhandahålls modulspecifikt underlag för bygglovsansökan detta avtals upphörande i övrigt framgår av genom detta avtal. Närmare beskrivning av avseende moduluppställningen. Övrigt under­ vad som anges om avetablering nedan.
moduluppställning framgår av kontrakts­ lag såsom nybyggnadskarta och situationsplan formuläret och övriga avtalshandlingar.
har beställaren att införskaffa eller bekosta, Montage: Utplacering av moduler till modul­
om ej annat överenskommits. Innan etablering Moduluppställningens omfattning framgår av av moduluppställningen har beställaren att kontraktsformuläret och i före kommande fall Nyttjande: Användning av bolagets modul­
uppfylla myndigheternas krav enligt Plan­ av bilagda ritningar och teknisk beskrivning. uppställning för beställarens till fälliga behov Eventuella angivna areor i avtalshandlingarna är ungefärliga och angivna i byggnads teknisk Rekonditionering: Enklare underhålls arbete
area (BTA) om ej annat anges. Part har ej avseende ytskikt och dylikt i syfte att försätta Beställaren skall vid etableringstidens början rätt till återbetalning respektive betalning modulerna i godtagbart skick för fortsatt tillhandahålla plan, avgrusad och hårdgjord, av avtalad ersättning vid misstämmelse av is­ och snöfri mark enligt bolagets anvisningar Standardutförande: Modulens/ernas grundut­
som underlag för utplacering. Maximal tillåten förande, utförande enligt teknisk beskrivning.
höjd av vikelse är 50 mm inom moduluppställ­ Utsättning: Utstakning på mark utav den
ningens begräns ningslinje. Beställaren skall i placering som moduluppställningen skall ha. Beställaren ombesörjer i samråd med bolaget före kommande fall tillhandahålla erforderlig Återställande: Arbeten och kostnader för att
diffusionsspärr. Beställaren an svarar för återställa kundanpassningar av moduluppställ­ att markens bärförmåga motsvarar angivna Beställaren ansvarar för att utsättning av grundlaster och utbredning. Marken skall Ändrings­ och tilläggsarbeten (ÄTA):
moduler sker i enlighet med bygglov. Om så också vara väl dränerad och ha en utsträckning Ändringsarbeten, tilläggsarbeten som står ej sker ansvarar beställaren för alla kostnader av minst en meter utanför moduluppställ­ ningens fasadlinjer jämte utstick såsom SRA, SWEDISH RENTAL ASSOCIATION, Box 22307, 104 22 Stockholm Tel: 08-508 938 00, Fax: 08-508 938 01, [email protected], www.swedishrental.se preliminär. Bolaget har att meddela beställaren definitiv tillträdesdag enligt vad som anges i Beställaren svarar för att det finns en lätt Bolaget äger alternativt innehar dispositions­ kontraktsformuläret eller inom skälig tid före framkomlig hårdgjord väg dimensionerad för det att tillträde skall ske. Beställaren är inför­ tung trafik (fordonslängd 24 m, bredd max stådd med och accepterar att avvikelse från 4,5 m och en fri höjd av upp till 4,5 m samt den preliminära tillträdesdagen således kan ett boggi tryck upp till 26 ton) mellan allmän inträffa och att detta inte medför annan konse­ väg och området för erforderliga fordon samt Beställaren bekostar avfallscontainer under kvens än att tidpunkten för upplåtelsetidens uppställningsplats för fordon och material. etablering. Eventuell tömning av container och början och första ersättningen för upplåtelsens Beställaren ansvarar för att det finns bärig upp­ bortskaffande av avfall sker på beställarens ställningsplats med erforderligt arbets utrymme för mobil arbetsplattform och mobilkran i Förseningar från bolagets sida som inte är så direkt anslutning till moduluppställningens omfattande att det innebär att syftet med upp­ placering. Beställaren ansvarar för att arbets­ Det är beställarens ansvar att i god tid inför låtelsen förfelas väsentligt skall ej beaktas.
platsen avgränsas med erforderlig avspärrning. montage dra fram all media såsom servisled­ Motsvarande gäller även vid avetablering. ningar för el, vatten och avlopp, larm och data/ Beställaren är medveten om och accepterar tele till den eller de anslutnings punkter som att vissa kompletteringsarbeten kan komma anges enligt ritning och/eller bolagets anvis­ att kvarstå efter tillträdesdagen för iordnings­ ställande av moduluppställning och mark­ När så erfordras skall beställaren tillhandahålla ningar. Beställaren svarar för att anslutningar området varför moduluppställning och mark­ bolaget samt dess entreprenör(er) erforderliga av el och VA­system sker utan dröjsmål på området vid nyttjandets början kan komma att personalutrymmen i arbetsplatsens omedel­ försörjningssidan, normalt dagen efter mon­ avvika eller inte vara fullt tillgänglig jämfört bara närhet. Motsvarande gäller även vid tage, så snart mo dulerna har ställts på plats. med vad som i övrigt anges i detta avtal. För Beställaren svarar för skydd mot frost och skada samt för tätning av servisledningar fram tid under vilken bolaget utför sådana arbeten som avses i detta stycke äger beställaren inte rätt till nedsättning av ersättning för nyttjandet Eventuella väntetider och andra merkostnader eller annan ersättning av vad slag det vara må. förorsakade av brister eller felaktigheter i Beställaren förbinder sig att ge bolaget tillträde beställarens förberedande arbeten enligt ovan Beställaren tillhandahåller under etableringen till moduluppställning och att inte hindra debiteras som ÄTA­kostnad. Om projektet för­ kostnadsfritt erforderlig elkraft (3­fas, bolaget att utföra angivna arbeten.
skjuts i tid efter beställning, och detta beror på 220/380 volt) för uppvärmning, belysning och beställaren, svarar denne för eventuella mer­ handverktyg enligt anvisningar från bolaget.
kostnader och uteblivna intäkter för bolaget Beställaren äger – i förekommande fall enligt på samma sätt. Motsvarande gäller även vid vad som särskilt överenskommes – rätt att på­ börja egna arbeten före definitiv tillträdesdag. Beställaren är medveten om att moduluppställ­ Moduluppställningen upplåtes att användas ningen under denna tid utgör byggarbetsplats Inflyttningssyn av moduluppställningen med för beställarens tillfälliga behov för eget bruk. och att beställaren inte ensamt disponerar utgångspunkt i avtalshandlingarna angiven Beställaren har allt ansvar för moduluppställ­ modul suppställningen samt att beställaren inte utformning och standard skall företas av ningens lämplighet för det ändamål modulupp­ har tillgång till alla delar av moduluppställ­ parterna före moduluppställningen över lämnas ningen samtidigt. Beställaren förbinder sig av bolaget. Syn skall protokollföras med att följa den som har samordningsansvaret för angivande av eventuella avvikelser, vem som Beställaren får inte förändra moduluppställ­ arbeten i moduluppställningen och att inte för­ skall åtgärda eller stå kostnaden för avvikel­ ningen (såsom ombyggnad, ändring av ytskikt, hindra bolagets arbeten i moduluppställningen serna, samt om moduluppställningen godkänns ändring av färgsättning, utbyte av standardi­ och inom markområdet samt har att rätta sig för överlämnande och nyttjande. Syn företas serade material/produkter, kulör på ytterväggar efter bolagets anvisningar. Beställaren ansvarar av parterna gemensamt. Protokoll upprättas av m.m.) utan bolagets skriftliga god kännande. för arbetsmiljön för egna arbeten i modulupp­ bolaget. Oenighet om syn skall protokollföras Eventuellt godkännande till förändring av ställningen. Beställarens arbeten skall i förväg för att vara gällande. Beställaren skall skrift­ moduluppställningen innebär inte att bolaget ligen underrätta bolaget för det fall att denne godkänner att moduluppställningen återlämnas underkänner hela eller delar av protokollet. i ändrat skick eller att bolaget avstår från sin Vid oenighet om syn skall parterna gemensamt rätt till ersättning för återställningskostnader Beställaren skall under avtalsförhållandet utse och bekosta en opartisk besiktningsman vid återlämnandet av moduluppställningen.
utge ersättning för nyttjandet i förskott och som ska företa ny syn. Brist och avvikelse från utan anfordran från och med tillträdet med detta avtal skall skriftligen anmälas till bolaget belopp och betalningsterminer som anges i eller bolagets ombud inom en månad från Bolaget upplåter från och med tillträdes­ kontraktsformuläret. Kan ersättningen inte tillträde. Bolaget har rätt att, efter föregående dagen enligt kontraktsformuläret nyttjanderätt utläsas ur avtalshandlingarna skall ersättningen meddelande till beställaren, löpande under i moduluppställningen till beställaren för utgå med skäligt belopp baserat på upplåtelsen avtalsförhållandet låta avsyna modul upp­ dennes tillfälliga behov och enskilda använd­ och tillhandahållna nyttigheter i jämförelse ning enligt nedanstående villkor till och med med motsvarande upplåtelser som bolaget slutdag enligt kontraktsformuläret.
2.10 ÄGANDE- OCH DISPOSITIONSRÄTT För det fall det inte framgår av kontrakts­ Beställaren svarar på egen bekostnad för att formuläret vilken sluttidpunkten är skall denne äger marken eller har och vidmakthåller upp låtelsen gälla tills vidare. Avtalet skall Beställaren betalar samtliga kostnader som för­ dispositionsrätt till den mark på vilken modul­ då sägas upp skriftligen till det månadsskifte anleds av nyttjandet av moduluppställningen. som inträffar närmast efter sex månader efter Beställaren betalar för varje under avtals­ förhållandet påförd skatt, avgift eller pålaga som grundas på innehav eller nyttjande av moduluppställningen. Skulle i detta avseende Moduluppställningen upplåts från och med till­ kostnad påföras bolaget, skall beställaren trädesdagen enligt kontraktsformuläret och vad erlägga ersättning till bolaget med mot­ som anges nedan till och med slutdag enligt kontraktsformuläret. Angiven tillträdesdag är SRA, SWEDISH RENTAL ASSOCIATION, Box 22307, 104 22 Stockholm Tel: 08-508 938 00, Fax: 08-508 938 01, [email protected], www.swedishrental.se Beställaren äger ej rätt till nedsättning av uppkommer på grund av att borttransport sker Moduluppställningen tillhandahålls med det ersättning för nyttjandet eller annan ersättning till annan, av bolaget bestämd, plats istället brandskydd som framgår av avtalshandling­ av vad slag det vara må på grund av eventu­ för till avtalad plats. På motsvarande sätt arna. Det åligger beställaren att ombesörja och ella hinder eller men i nyttjandet eller andra till kommer eventuella besparingar bolaget i bekosta övriga åtgärder som kan komma att driftstörningar i moduluppställningen såvitt krävas för moduluppställningen. Bolaget och det inte visas att bristen beror på bolagets beställaren kan genom särskild skriftlig över­ Före återlämnande av moduluppställningen enskommelse träffa avtal om moduluppställ­ skall skälig tid erbjudas bolaget att på plats ningens förseende med brandskyddsåtgärder utföra rekonditionering, återställande av enligt separat anpassning för beställaren.
Beställaren ansvarar för att fullgod snöröjning, Till efterlevnad av vad som stadgas i lag takskottning, halk­ och istappsbekämpning sker. Beställaren övertar genom detta avtal Bolaget har rätt att vid senare tillfälle, och på beställarens ansvar att beträffande modulupp­ bolagets eventuella ansvar enligt 3 kap 3 § annan plats, utföra återställande och rekondi­ ställningen alltid hålla utrustning för släckning av brand och för livräddning vid brand eller annan olycka och i övrigt vidta alla de åtgärder Bolaget har rätt att, efter upplåtelsetidens slut som behövs för att förebygga brand och för och utan kostnad, låta moduluppställningen att hindra eller begränsa skador till följd av kvarstå upp till 6 månader om ej särskilda brand. Beställaren skall i förekommande fall skäl föreligger. Bolaget svarar för alla övriga lämna bolaget de uppgifter som behövs för att kostnader under sådan tid. Moduluppställ­ denne skall kunna fullgöra sin skyldighet att Moduluppställningen skall av beställaren vid ningen får ej frånkopplas från el, värme eller till kommunen lämna skriftlig redogörelse för avtalets upphörande återlämnas väl rengjord nödvändig media utan bolagets skriftliga brandskyddet eller där så fordras själv upprätta samt tömd på av beställaren tillförd egendom. och ge in sådan handling. Beställaren förbinder Eventuella skador på moduluppställningen och sig att även inte på något sätt blockera utrym­ skador som beställaren svarar för enligt detta Beställaren ansvarar för transport­/tillfarts­ avtal som beror på beställarens drift­, skötsel­ vägar, uppställningsplats i enlighet med vad och underhållsansvar skall beställaren bekosta. som regleras ovan i punkt 2.6 ”Transport­/ Eventuell kvarlämnad egendom äger bolaget tillfarts vägar, uppställningsplats”.
rätt att tillgodogöra sig utan ersättning alterna­ tivt kvarlämna eller bortskaffa på beställarens Beställaren tillhandahåller kostnadsfritt erfor­ Beställaren äger rätt att under avtalsför­ bekostnad. Ansvaret för egendomen åvilar derlig elkraft under avetableringen på samma hållandet efter bolagets skriftliga godkännande sätt som regleras ovan i punkt 2.14 ”Bygg­el”.
påkalla omplacering av moduluppställningen. Beställaren äger även rätt att efter bolagets skriftliga godkännande öka eller minska moduluppställningen genom tillförande eller Utflyttningssyn skall företas av parterna borttagande av modul. Vid utökning av modul­ gemen samt före moduluppställningen åter­ Inga markarbeten ingår i bolagets åtaganden. uppställningen äger bolaget rätt till påslag på lämnas av beställaren. Syn skall ske då Bolaget har inget ansvar för eventuella åter­ ersättningen för nyttjandet om ej annat skrift­ modul uppställningen är färdig för åter­ ställande­ eller efterbehandlingsarbeten på ligen överenskommits. Om beställaren påkallar läm nande och skall protokollföras med minskning av moduluppställningen medför an givande av eventuella skador och brister, detta ej reduktion av ersättning för nyttjandet. vem som skall åtgärda dessa samt om modul­ Bolaget äger rätt att vägra godkännande om uppställningen godkänns för återlämnande. omplacering, utökning eller minskning inte Syn företas av parterna gemensamt. Protokoll kan ske utan olägenhet för bolaget. Eventuell omplacering, utökning eller minskning samt Beställning av ändrings­ och tilläggsarbeten därav följande åtgärder sker på beställarens (ÄTA) i förhållande till avtalade arbeten ställs Bolaget skall utföra återställande, demontering Beställaren har efter samråd med bolaget Beställaren är skyldig att väl vårda och ha nog­ Återställande av kundanpassningar skall ske rätt att uppsätta för verksamheten sedvanlig grann tillsyn över moduluppställningen och att till bolagets standard för modulsystem enligt skylt, under förutsättning att bolaget inte har följa lämnade instruktioner om dess skötsel.
vid tidpunkten för återställandet gällande befogad anledning att vägra samtycke och att beställaren har inhämtat erforderliga tillstånd I händelse av skada/fel eller risk för skada kundanpassningar utförda av bolaget skall på moduluppställningen skall beställaren kvarbli hos bolaget eller övergå till beställaren. underrätta bolaget utan dröjsmål. Anmälda Bolaget äger kvarlämna sådan egendom Eventuell reklamskatt skall erläggas av skador och fel skall åtgärdas av bolaget inom som inte ingår i bolagets standardutförande skälig tid. Åtgärdande av skador och fel skall på området. Ansvar för egendomen åvilar bekostas av beställaren. El och VA får inte beställaren. Återställande av kundanpassningar Bolaget äger rätt att för marknadsföring av sitt frånkopplas under avtalsförhållandet eller skall ske på beställarens bekostnad.
varumärke uppsätta skyltar eller motsvarande under etablerings­ eller avetableringstid utan Bolaget utför och bekostar rekonditionering annat avtalats utför bolaget underhåll och drift service på moduluppställningen under Bolaget utför demontering av moduluppställ­ ningen samt borttransport av moduler på I de fall beställaren skall svara för kostnader Beställaren ansvarar för erforderlig yttre beställarens bekostnad. Angående kostnad, skall beställaren ersätta bolaget för återstäl­ skötsel av moduluppställningen samt kring­ se vidare nedan under punkt 5.3. Bort transport lande enligt överenskommelse. För det fall inte sker till avtalad plats för återlämnande alter­ annat överenskommits skall beställaren ersätta nativt till den plats bolaget bestämmer. Bolaget bolaget för återställande enligt självkostnads­ ansvarar för eventuella merkostnader som principen med ett påslag om 15 %. Fakturering sker separat baserat på upplupna kostnader.
SRA, SWEDISH RENTAL ASSOCIATION, Box 22307, 104 22 Stockholm Tel: 08-508 938 00, Fax: 08-508 938 01, [email protected], www.swedishrental.se Beställaren skall utöver utgående ersättningar Bolaget fritar sig från skyldighet att full­ och andra tillägg enligt detta avtal erlägga vid Beställaren svarar under avtalsförhållandet för göra sin del av avtalet och från skyldighet att varje tillfälle gällande moms. Momsen, som och bekostar de åtgärder som av myndigheter, erlägga skadestånd om bolagets åtaganden erläggs samtidigt med ersättningen, beräknas domstolar, försäkringsbolag eller motsvarande inte alls eller endast till onormalt hög kostnad på angivet ersättningsbelopp jämte, enligt vid kan komma att krävas för moduluppställ­ kan fullgöras på grund av krig eller upplopp, varje tidpunkt gällande regler för moms, på ningens utsättande, avsedda användning och på grund av sådan arbetsinställelse, blockad, i förekommande fall enligt avtalet ut gående avlägsnande. Vad som nu sagts innebär bland eldsvåda, explosion eller ingrepp av offentlig annat att beställaren svarar för alla åtgärder myndighet som bolaget inte råder över och inte som krävs för att moduluppställningen skall Om bolaget blir jämkningsskyldig för moms få användas för den avsedda verksamheten, eller på annat sätt går förlustig avdragsrätt för på grund av moduluppställningens speciella ingående moms till följd av reglerna i mer­ placering eller särskilda krav på brandsektio­ värdesskattelagen eller begränsas i sin möjlig­ nering och krav på speciella utrymningsvägar.
het att uttaga moms enligt denna bestämmelse För det fall beställaren åsidosätter skyldighet skall beställaren fullt ut ersätta bolaget för Beställaren ansvarar även i övrigt för att lagar enligt avtalet som är av väsentlig betydelse för skadan. Beställaren skall även framgent hålla och bestämmelser efterlevs vid innehav och bolaget äger bolaget rätt att skriftligen säga bolaget skadeslös i förhållande till den kost­ nyttjande av moduluppställningen. Detta upp avtalet med omedelbar verkan. Dröjsmål nadsökning bolaget drabbas av till följd av skall gälla även under etableringen och med betalning av ersättning för nyttjandet samt förlorad avdragsrätt för ingående moms eller dröjsmål med erläggande av etableringsav­ gift/avetableringsavgift är alltid att anse som av väsent lig betydelse. Motsvarande rätt att uppsäga avtalet skall även gälla om beställaren Beställaren är skyldig att skriftligen upplysa under låter att inom sju dagar från anmodan Om inget annat avtalats skall ersättningar, bolaget om förhållanden som kan orsaka ställa säkerhet enligt ovan punkt 5.6 eller för­ kostnader m m enligt detta avtal erläggas mot skada på moduluppställningen eller andra sätts i konkurs, hamnar på obestånd, inställer faktura med 30 dagars förfallodag. Bolaget förhållanden av betydelse för bolaget, såsom sina betalningar eller på annat sätt kan förut­ äger rätt att fakturera á conto, avräkning sker uppgift om vem som är behörig företrädare för sättas förhindrad att fullgöra sina skyldigheter beställaren, styrelseledamot eller motsvarande, Föreligger uppsägningsrätt enligt denna bestämmelse har bolaget även rätt till Ersättning för påminnelse utgår med belopp som vid varje tillfälle gäller enligt förordning Detta avtal får inte pantsättas, överlåtas om ersättning för inkassokostnader m.m. Vid eller vidareupplåtas, helt eller delvis, utan försenad betalning debiteras beställaren dröjs­ bolagets föregående skriftliga godkännande Det är parternas uppfattning att detta avtal inte utgör arrendeavtal eller hyresavtal i jorda­ balkens mening och att bestämmelserna om arrende och hyra i 8–11 och 12 kap jorda­ Beställaren skall, om bolaget påfordrar, som Skulle efter avtalets ingående oförutsedda balken därför inte skall äga tillämpning på säkerhet för rätta fullgörandet av beställarens kostnader uppkomma för moduluppställningen avtalsförhållandet. Kommer förlängning av skyldigheter enligt detta avtal överlämna av på grund av generella ombyggnadsåtgärder upplåtelsen inte till stånd eller upphör avtalet bolaget godkänd säkerhet. Säkerhet behöver eller liknande, som bolaget åläggs att utföra till av annan orsak äger beställaren oberoende av inte ställas av svenska staten, kommuner eller följd av beslut av riksdag, regering, kommun orsaken härtill inte rätt till någon ersättning av eller myndighet, skall beställaren erlägga bolaget med anledning av uppsägningen och ersättning från samma tidpunkt till bolaget. Beställaren ansvarar strikt för skador på modul uppställningen. Beställaren ansvarar Tvist gällande detta avtal skall slutligt dock ej för skador som uppstår på grund av Faran för moduluppställningen övergår från avgöras genom skiljedom med tre skilje­ bolaget till beställaren på tillträdesdagen eller i förekommande fall per den tidigare tidpunkt Skiljedomsinstitut enligt lag (1999:116) om I det fall beställaren är ersättningsskyldig beställaren får möjlighet till tillträde för egna skiljeför farande. Förlorande part skall stå skall denne alltid minst ersätta bolaget till för den andra partens kostnader för skiljeför­ nyanskaffningsvärde för skadad egendom samt eventuellt erforderligt arbete.
Faran för moduluppställningen återgår från Bolaget äger dock utan hinder av denna klau­ beställaren till bolaget då avtalsförhållandet sul vid allmän domstol kräva betalning för för­ fallen fordran eller återtagande av modulupp­ har upphört och beställaren återlämnat modul­ ställningen eller hos kronofogdemyndigheten Bolaget skall hålla moduluppställningen för­ begära hand räckning för sådant återtagande.
säkrad. Fullständiga villkor kan mot begäran Blir moduluppställningen så skadad att den inte kan nyttjas äger bolaget rätt att frånträda Beställaren skall teckna och vidmakthålla detta avtal med omedelbar verkan utan rätt för Tillägg, förändringar samt andra överens­ betryggande försäkring för sin verksamhet i någondera parten till ersättning för skada. Är kommelser som rör avtalsförhållandet skall moduluppställningen och för den egendom beställaren ansvarig för skadan skall han fullt vara skriftliga och undertecknade av båda som förvaras däri. Skadegörelse och glas ut ersätta bolaget för dess skada. Sådan skada omfattas ej av bolagets försäkring, utan är omfattar förmögenhetsskada såsom ute bliven beställarens ansvar. Vid försäkringsskada skall ersättning för nyttjandet enligt avtalet beställaren ersätta bolaget för belopp mot­ inklu sive etableringsavgift och avetablerings­ svarande vid varje tidpunkt gällande självrisk om beställaren är ansvarig för skadan.
SRA, SWEDISH RENTAL ASSOCIATION, Box 22307, 104 22 Stockholm Tel: 08-508 938 00, Fax: 08-508 938 01, [email protected], www.swedishrental.se

Source: http://www.temporent.no/Documents/Sa-har-gar-det-till/allmanna_avtalsvillkor_for_moduluppstallning.pdf

Molecular cells & protein synthesis.cdr

UNRAVELLING THE STRUCTURE OF DNA QUESTIONS DNA MODEL An important milestone in the history of genetics was the purification of DNA by Oswald Avery and his co-workers in 1945. 2. Name the structure / substance that carries genetic material. The realisation by the scientific community that the principle carrier of genetic information and the blueprint for life was DNA led to a 3

Weekly news - 24 june 2005

WEEKLY NEWS - 24 June 2005 << More of this week's news Cedants accuse reinsurers of irrational approach to German industrial business Sharply different views on the state of the market were voiced by industrial customers, primary insurers and reinsurers during apanel discussion organised by the insurance faculty of the Cologne University of Applied Science. Hermann Jörissen, boa

Copyright © 2010-2014 Medical Articles