Microsoft word - cumulatiefwijzigingjan2007.doc

Mutaties in Standaard afhandeling cumarine-interacties
periode november 2002 - januari 2007

Januari 2007
Adreswijziging Trombosediensten verwerkt.
Juni 2006
Samenstelling commissie is gewijzigd.
Fouten eruit gehaald
April 2006
Nieuw opgenomen in de standaard
Nieuw opgenomen geneesmiddelen, die qua geneesmiddel, afhandeling en/of werkingsmechanisme
niet kunnen worden samengevoegd met een al opgenomen geneesmiddel, worden achterin de
standaard, en niet tussen de bestaande geneesmiddelen, geplaatst.
Hierdoor wordt verschuiving van paginanummering zoveel mogelijk beperkt.
1. Bosentan
Bosentan (Tracleer®) is opgenomen op pagina 53.
De commissie heeft 2 maal en het Lareb 1 maal een melding ontvangen van verlaging INR bijgelijktijdig bosentan gebruik.
Waarschijnlijk wordt de hepatisch metabolisme van cumarine door bosentan geïnduceerd. Vanbosentan is bekend dat het een inductor van CYP2C9, CYP3A4 en mogelijk van CYP2C19.
literatuurAnoniem. Bosentan and coagulation disorders. www.lareb.nl, geraadpleegd 20 maart 2006.
Murphy LM, Hood EH. Bosentan and warfarin interaction. Ann Pharmacotherapy 2003;37:1028-31.
Tipranavir (Aptivus®) is opgenomen bij de groep ‘Amprenavir, efavirenz, indinavir, lopinavir,nelfinavir en saquinavir’ op pagina 29.
Wijziging in de standaard
Antibiotica
Bij antibiotica is de zinsnede opgenomen waarin wordt gemeld dat bij ernstig zieke patiënten een
ontregeling van de INR bij antibiotica gebruik niet is uit te sluiten.
GlucagonDe interactie glucagon en cumarine is niet meer opgenomen in de Standaard.
De reden hiervoor is dat de interactie alleen maar relevant is bij een glucagondoses van 25 mg perdag of hoger gedurende twee of meer dagen. In dit geval betreft het veelal een betablokkerintoxicatie,de patiënt wordt op dat moment bewaakt in het ziekenhuis. NSAID’sAls maagprotectief middel wordt een protonpompremmer of misoprostol geadviseerd.
Nieuw opgenomen op de attentielijst
1. Posaconazol
September 2005
Nieuw opgenomen op de attentielijst
1.
FluvastatineFluvastatine wordt door CYP2C9 gemetaboliseerd. Bij poor metabolizers zou fluvastatine een competitiekunnen aangaan met het cumarine waardoor het cumarine minder snel wordt afgebroken.
(Es)omeprazolBij de commissie interacterende medicatie zijn 2 meldingen van INR stijging tijdens (eso)meprazol-gebruikbinnen gekomen.
(Es)omeprazol remt het CYP2C19 waardoor het cumarine mogelijk minder snel wordt afgebroken.
NicotinezuurNicotinezuur is inverband gebracht met kleine maar statistische significante verhogingen van deprotrombinetijd.
Aanpassing meldingsformulier interacties cumarines
Mutaties in de Standaard afhandeling cumarine-interacties. Dit formulier is zo aangepast dat gegevensuitwisseling met het Lareb en de commissie Interacterende MedicatieCumarines makkelijker wordt.
Aanpassing NAW gegevens Trombosediensten
De NAW gegevens van de Trombosediensten zijn bijgewerkt.
Wijziging emailadres
Vragen en opmerkingen over de standaard kunt u nu kwijt op [email protected].
Lijst van besproken geneesmiddelen
De lijst van besproken geneesmiddelen die niet in de standaard zijn opgenomen of op de attentielijst zijn
geplaatst, is terug te vinden aan het einde van dit document.
November 2004
Nieuw opgenomen in de standaard
Nieuw opgenomen geneesmiddelen, die qua geneesmiddel, afhandeling en/of werkingsmechanisme niet kunnen
worden samengevoegd met een al opgenomen geneesmiddel, worden achterin de standaard, en niet tussen de
bestaande geneesmiddelen, geplaatst.
Hierdoor wordt verschuiving van paginanummering zoveel mogelijk beperkt.
1. Aprepitant
Aprepitant (Emend) is opgenomen op pagina 52.
2. Dexibuprofen
Dexibrufen (Seractil) is opgenomen in de groep NSAID’s, overige op pagina 46.
3. Fosamprenavir
Fosamprenavir (Telzir) is opgenomen in de groep van amprenavir, efavirenz, fosamprenavir, indinavir,lopinavir, nelfinavir en saquinavir op pagina 29.
Juli 2004
Verwijderd uit de standaard
Colestipol is verwijderd uit de standaard. Er is geen onderbouwing voor de verminderde absorptie van cumarines
bij gelijktijdig gebruik met colestipol.
De naam van de groep Galzuurbindende harsen is vervangen door Colestyramine.
Wijzigingen in de standaard
1. Disopyramide en kinidine (pag 22)
De volgende zin is opgenomen onder punt 6 (Overige opmerkingen en aandachtspunten) De literatuur is niet eensluidend over de klinische relevantie van een interactie tussen een cumarine endisopyramide.
2. Salicylaten, analgetisch (meer dan 300 mg per dag) (pag 45) De volgende zin op opgenomen onder punt 6 (Overige opmerkingen en aandachtspunten) Bij normaal gebruik van methylsalicylaat cutaan treden, voor zover bekend, geen problemen op. Bijgebruik van grote hoeveelheden methylsacliylaat cutaan gedurende langere perioden zijnstollingsproblemen niet uitgesloten.
Juni 2004
Nieuw opgenomen in de standaard
Nieuw opgenomen geneesmiddelen, die qua geneesmiddel, afhandeling en/of werkingsmechanisme niet kunnen
worden samengevoegd met een al opgenomen geneesmiddel, worden achterin de standaard, en niet tussen de
bestaande geneesmiddelen, geplaatst.
Hierdoor wordt verschuiving van paginanummering zoveel mogelijk beperkt.
1. Capecitabine (pag 50)
Fluorouracil (pag 50)Capecitabine (Xeloda) en fluorouracil, twee oncolytica, zijn opgenomen. Bij de commissie Interacterendemedicatie cumarines zijn drie meldingen van doorschieten van de INR bij capecitabine en één melding bijfluorouracil ontvangen.
Wijzigingen in de standaard
2. Enterale voedingspreparaten met fytomenadion hebben een aparte afhandelingstekst gekregen en zijn om
die reden uit de groep Combinatiepreparaten met fytomenadion verwijderd en geplaatst op pagina 51.
Enterale voedingspreparaten met fytomenadion mogen worden gebruikt in combinatie met een cumarinemaar omdat ontregeling niet is uit te sluiten, is melding aan de trombosedienst wenselijk.
Mutaties in de Standaard afhandeling cumarine-interacties. Voorwoord
In het voorwoord is een disclaimer opgenomen.
Februari 2004
Nieuw opgenomen in de standaard
Nieuw opgenomen geneesmiddelen, die qua geneesmiddel, afhandeling en/of werkingsmechanisme niet kunnen
worden samengevoegd met al opgenomen geneesmiddelen, worden achterin de standaard, en niet tussen de
bestaande geneesmiddelen, geplaatst.
Hierdoor wordt verschuiving van paginanummering zoveel mogelijk beperkt.
Rosuvastatine (Crestor), een cholesterolsyntheseremmer, is opgenomen.
Bij de commissie Interacterende medicatie cumarines zijn vier meldingen ontvangen, driemaal een bloedingen eenmaal doorschieten van INR, na starten van rosuvastatine.
Daarnaast leverde screening door commissieleden van de commissie nog een 20-tal casussen op metverdenking op interactie.
Nieuw opgenomen op de attentielijst
2. Bosentan
Bosentan (Tracleer) induceert de CYP 450 enzymen, CYP2C9 en CYP3A4. In vitro gegevens suggeren ookeen inductie van CYP2C19.
Hierdoor kan het effect van cumarines worden verminderd.
Bij de commissie Interacterende medicatie cumarines zijn twee meldingen binnengekomen die op eenverminderd cumarine-effect na starten van bosentan duiden.
Wijziging in het register
De volgende producten zijn uit de handel en om die reden uit het register verwijderd.
Het volgende product bevat geen geneesmiddel meer die in de standaard is opgenomen.
Oktober 2003
Nieuw opgenomen in de standaard
1. Valdecoxib (pag 46)
Valdecoxib (Bextra), een COX-2 remmer, is opgenomen in de groep NSAID’s, overige.
Wijzigingen in de standaard
2. Thyreostatica (pag 15) en thyreomimetica (pag 41)
tekst over mechanisme van interactie is aangepast advies CBO consensus “NSAID-gebruik en preventie van maagschade” overgenomen.
Juni 2003
Nieuw opgenomen in de standaard
1. Voriconazol (pag 38)
Voriconazol (Vfend), een antimycoticum, remt de enzymen CYP3A4, CYP2C9 en CYP2C19. Remming vanCYP2C9 kan leiden tot klinisch relevante farmacokinetische interacties met cumarines.
Bij één studie resulteerde een gelijktijdige toediening van voriconazol (tweemaal daags 300 mg) metwarfarine (30 mg in éénmalige dosis) in een maximale protrombinestijging van 93%.
Etoricoxib (Arcoxia), een COX-2 remmer, is opgenomen in de groep NSAID’s overige.
Parecoxib (Dynastat), een COX-2 remmer, is opgenomen in de groep NSAID’s overige.
Mutaties in de Standaard afhandeling cumarine-interacties. Moxifloxacine (Avelox), een chinolon, is opgenomen in de groep Antibiotica.
Nieuw opgenomen op de attentielijst
5. Rosuvastatine
Het registratiedossier van Crestor® meldt dat rosuvastatine noch een remmer noch een inductor van P450enzymen is. Op theoretische gronden is geen invloed op cumarines te verwachten.
Toch heeft de commissie Interacterende medicatie cumarines drie meldingen ontvangen, éénmaal eenbloeding en tweemaal doorschieten van INR, na starten van rosuvastatine.
De relevantie van deze cumarine-interactie is nog onduidelijk.
Wijzigingen in de standaard
6. Rifampicine (pag 19)
Van korte kuren rifampicine (maximaal 4 dagen) is geen relevant stimulerend effect op het metabolisme vancumarines te verwachten, daarom hoeven deze ook niet bij de trombosedienst te worden gemeld.
7. Combinatiepreparaten met fytomenadion (pag 20) Bij de lijst van voedingssupplementen met vitamine K, is ook een lijst van enterale voedingspreparaten metfytomenadion (vitamine K) opgenomen. Ook hier geldt dat indien een enteraal voedingpreparaat niet op delijst is opgenomen, dit niet automatische betekent dat het desbetreffende enteraal voedingpreparaat geenvitamine K bevat November 2002
Nieuw opgenomen in de standaard
1. Hypericum
Hypericum is een enzyminductor en kan evenals de enzyminductoren carbamazepine en fenobarbital hetmetabolisme van cumarines versnellen met als mogelijk gevolg een verminderd cumarine-effect.
Benzbromaron (Desuric®) is een remmer van CYP2C9. Acenocoumarol, en mogelijk ook fenprocoumon,worden via dit enzym gemetaboliseerd. Gelijktijdig gebruik van benzbromaron en van een cumarine kanresulteren in een versterkt cumarine-effect.
Miconazol oraal en orofaryngeaal waren al in de standaard opgenomen. In de herziene versie is miconazolvaginaal hieraan toegevoegd.
Rifabutine is gelijkgetrokken met rifampicine. Rifampicine was in 1999 al in de standaard opgenomen.
Er zijn meerdere meldingen bij de commissie binnengekomen over wijziging in cumarine-effect na startenvan antibioticum gebruik. Deze wijziging in cumarine-effect wordt meestal niet direct veroorzaakt door eenfarmacokinetische interactie met het antibioticum, maar is een gevolg van een verhoogde afbraak vanstollingsfactoren gedurende een infectie en / of koortsperiode. In die zin is antibioticumgebruik door een opeen cumarine ingestelde patiënt te zien als een indicator voor destabilisatie. Alleen het gebruik vancotrimoxazol (CYP2C9-remmer) of rifampicine (enzyminductor) leidt tot een duidelijke farmacokinetischeinteractie en werd om die reden al in een apart hoofdstuk van de Standaard opgenomen.
Om die reden zijn nu alle antibiotica die systemisch worden gebruikt, en nog niet in de standaard warenopgenomen, toegevoegd aan de standaard.
De volgende antibioticumgroepen zijn toegevoegd aan de standaard:chinolonen (bijv. ciprofloxacine)lepra-middelen (bijv. dapson)lincomycinemiddelen (bijv. clindamycine)smalspectrumpenicillines (bijv. flucloxacilline)tuberculosemiddelen (bijv. ethambutol)overige antibiotica (bijv. fosfomycine) Nieuw opgenomen op de attentielijst
6. capecitabine (Xeloda®), 5-fluoro-uracil
Capecitabine is een prodrug van 5-fluoro-uracil dat waarschijnlijk CYP2C9 remt, waardoor het effect vancumarines kan worden versterkt.
Mutaties in de Standaard afhandeling cumarine-interacties. Imatinib toont in vitro aan een competitieve remmer te zijn van CYP2C9. In hoeverre dit een relevanteinteractie geeft met cumarinederivaten is nog onduidelijk.
Bij de commissie Interacterende medicatie cumarines zijn 4 meldingen binnengekomen van INR stijgingtijdens bupropiongebruik. In de literatuur is hierover (nog) niets gepubliceerd.
Verwijderd van de attentielijst
9. Van onderstaande middelen zijn geen meldingen binnengekomen bij de commissie. Ook aanvullend
literatuuronderzoek leverde geen gegevens om handhaving op de attentielijst te rechtvaardigen.
Het gaat om de volgende middelen:paracetamolterbinafinecisapridecholesterolsynthetaseremmers Mutaties in de Standaard afhandeling cumarine-interacties. NIET in de standaard opgenomen geneesmiddelen, wel besproken in de commissie
specialite

generieke naam
reden van NIET opnemen in de standaard
in het registratiedossier geen aanwijzing voor interactie met cumarine in het registratiedossier geen aanwijzing voor interactie met cumarine in het registratiedossier geen aanwijzing voor interactie met cumarine in het registratiedossier geen aanwijzing voor interactie met cumarine in het registratiedossier geen aanwijzing voor interactie met cumarine in het registratiedossier geen aanwijzing voor interactie met cumarine in het registratiedossier geen aanwijzing voor interactie met cumarine in het registratiedossier geen aanwijzing voor interactie met cumarine in het registratiedossier geen aanwijzing voor interactie met cumarine in het registratiedossier geen aanwijzing voor interactie met cumarine in het registratiedossier geen aanwijzing voor interactie met cumarine in het registratiedossier geen aanwijzing voor interactie met cumarine in het registratiedossier geen aanwijzing voor interactie met cumarine in het registratiedossier geen aanwijzing voor interactie met cumarine in het registratiedossier geen aanwijzing voor interactie met cumarine in het registratiedossier geen aanwijzing voor interactie met cumarine in het registratiedossier geen aanwijzing voor interactie met cumarine in het registratiedossier geen aanwijzing voor interactie met cumarine in het registratiedossier geen aanwijzing voor interactie met cumarine in het registratiedossier geen aanwijzing voor interactie met cumarine in het registratiedossier geen aanwijzing voor interactie met cumarine in het registratiedossier geen aanwijzing voor interactie met cumarine in het registratiedossier geen aanwijzing voor interactie met cumarine in het registratiedossier geen aanwijzing voor interactie met cumarine in het registratiedossier geen aanwijzing voor interactie met cumarine in het registratiedossier geen aanwijzing voor interactie met cumarine in het registratiedossier geen aanwijzing voor interactie met cumarine in het registratiedossier geen aanwijzing voor interactie met cumarine in het registratiedossier geen aanwijzing voor interactie met cumarine in het registratiedossier geen aanwijzing voor interactie met cumarine in het registratiedossier geen aanwijzing voor interactie met cumarine in het registratiedossier geen aanwijzing voor interactie met cumarine in het registratiedossier geen aanwijzing voor interactie met cumarine in het registratiedossier geen aanwijzing voor interactie met cumarine in het registratiedossier geen aanwijzing voor interactie met cumarine in het registratiedossier geen aanwijzing voor interactie met cumarine in het registratiedossier geen aanwijzing voor interactie met cumarine in het registratiedossier geen aanwijzing voor interactie met cumarine in het registratiedossier geen aanwijzing voor interactie met cumarine in het registratiedossier geen aanwijzing voor interactie met cumarine in het registratiedossier geen aanwijzing voor interactie met cumarine in het registratiedossier geen aanwijzing voor interactie met cumarine in het registratiedossier geen aanwijzing voor interactie met cumarine in het registratiedossier geen aanwijzing voor interactie met cumarine in het registratiedossier geen aanwijzing voor interactie met cumarine in het registratiedossier geen aanwijzing voor interactie met cumarine in het registratiedossier geen aanwijzing voor interactie met cumarine in het registratiedossier geen aanwijzing voor interactie met cumarine in het registratiedossier geen aanwijzing voor interactie met cumarine in het registratiedossier geen aanwijzing voor interactie met cumarine in het registratiedossier geen aanwijzing voor interactie met cumarine in het registratiedossier geen aanwijzing voor interactie met cumarine Mutaties in de Standaard afhandeling cumarine-interacties. in het registratiedossier geen aanwijzing voor interactie met cumarine in het registratiedossier geen aanwijzing voor interactie met cumarine in het registratiedossier geen aanwijzing voor interactie met cumarine in het registratiedossier geen aanwijzing voor interactie met cumarine in het registratiedossier geen aanwijzing voor interactie met cumarine in het registratiedossier geen aanwijzing voor interactie met cumarine in het registratiedossier geen aanwijzing voor interactie met cumarine in het registratiedossier geen aanwijzing voor interactie met cumarine in het registratiedossier geen aanwijzing voor interactie met cumarine in het registratiedossier geen aanwijzing voor interactie met cumarine in het registratiedossier geen aanwijzing voor interactie met cumarine in het registratiedossier geen aanwijzing voor interactie met cumarine in het registratiedossier geen aanwijzing voor interactie met cumarine in het registratiedossier geen aanwijzing voor interactie met cumarine in het registratiedossier geen aanwijzing voor interactie met cumarine in het registratiedossier geen aanwijzing voor interactie met cumarine in het registratiedossier geen aanwijzing voor interactie met cumarine Mutaties in de Standaard afhandeling cumarine-interacties.

Source: http://trombosedienst-delft.nl/Documenten/cumulatiefwijzigingjan2007.pdf

Microsoft word - cefotaxime direct msds.doc

CEFOTAXIME DIRECT 8 Calle Trinidad, Competa, Malaga, 29754, Spain [email protected] www.cefotaxime.net Tel. ++44 (0)208 123 1588 Fax. ++44 (0)870 706 4958 MATERIAL SAFETY DATA SHEET Description: Cefotaxime monosodium salt Identity (As Used on Label and List): Cefotaxime Section I Hazardous Ingredients / Identity Information regulations apply. Harmful; may cause sensit

Nrs 201 medication review

Welcome to Maternal/Child/Psych Nursing! The purpose of the 20-point quiz is to review previous math skills and prepare the student for math skills needed during the 201 clinical rotations. The math questions on the quiz will be VERY similar to the following examples. Please spend time reviewing your math before the quiz is given during the first week of the semester. There are 20 questions

Copyright © 2010-2014 Medical Articles