Leksikon(ny udgave)

Bent Christensen · Karen Folmar · Marianne Steen Larsen · Chr. Gorm Tortzen
Babelstårnet
Langt de fleste fremmedord stammer fra latin og græsk. Grunden er, som nævnt i I.2.3, at disse to sprog lige siden antikken har været viden-
skabens sprog og er blevet talt og skrevet af videnskabsmænd helt op til nutiden. Græsk og latin leverer den dag i dag nye ord til nye begreber inden for en lang række fag, men de gør det på en ganske særlig måde.
De nye ord dannes nemlig ved at kombinere en ret begrænset mængde græske og latinske rødder, enten til helt igennem græske ord (fx gr. bio- top ’levested’ for planter og dyr, lat. trans-formator ’om-danner’) eller blandinger fra de to sprog: auto-mobil ’selv-bevægelig’. Dette sprog kal- des interlatin (internationalt latin). Det er et mærkeligt sprog, fordi det (i modsætning til de to oldtidssprog) ikke er et selvstændigt sprog med morfologi og syntaks. Interlatin derimod går ind i de moderne sprogs syntaks og beriger dem med ord og begreber, som de ikke selv har.
Indlån af interlatinske ord har været stærk stigende i de senere år, og det er derfor vigtigt for den, der vil forstå den sproglige udvikling på dansk og på fremmedsprogene, at kende de vigtigste regler for interlatin. Der er altid en stamme, hvortil der kan sættes et præfiks og/eller et suffiks, se nærmere I.2.3-8.
Da sproget er internationalt, kan man uden videre gå ud fra, at det samme ord bruges på andre moderne sprog, og har man én gang lært orddelenes betydning, kan man gætte sig til betydningen af andre inter- latinske ord, som man ikke kender i forvejen. I listen angiver et g, at ordet (eller orddelen) er græsk, mens l står
Listen er udarbejdet i samråd med alle gymnasiets fag. Forslag til ud- Ordenes anvendelse på tværs af landegrænserne gør, at lokale stavemåder kan virke distraherende. På dansk har det været korrekt at skrive -ks-, hvor det latinske eller græske ord har -x-; ligeledes -t- for -th-, -f- for -ph-, -k- for -ch- og -r- for -rh-. Især i naturvidenskaben bruger man nu mest den internationale gengivelse af de græske og latinske konsonanter og skriver eksempelvis chlor og phosphor. Denne liste holder sig til den almindelige danske gengivelse, og ved brug af listen må man derfor prøve sig lidt frem.
Hvis et ord er dannet af en latinsk verbalstamme, kan det optræde i flere former, fordi latin opererer med flere verbalstammer. Eksempelvis er -jac-, -jic- og -jekt- egentlig samme ord (iacio kaster), men i forskellige former. På dansk, tysk og fransk dannes verber af de to første former, mens formen med -t til slut bruges til substantiver (fx injicere, injektion; projicere, projektion). På engelsk bruges formen med -t til både verber og substantiver (to inject, an injection). Se nærmere i V.4.
De interlatinske præfikser sættes direkte på ordstammerne. Nogle latinske stammer ændres, hvis der sættes et præfiks foran (fx ag- > ig-, fac- > fic-, jac- > jic-). Substantiviske og adjektiviske orddele forbindes normalt med vokalen -o- (fx nan-o-tekn-o-logi). Assimilationer og reglerne for dem er omtalt i I.2.5.
Der er liste over de almindelige suffikser i I.2.7 og I.2.8.
Hensigten med listen er at lære brugeren at tænke selv og analysere et ukendt fremmedord i dets bestanddele. Eksempelmaterialet hjælper til Listen er ikke en fremmedordbog, men en liste over de almindeligste interlatinske ord, som omtræder i undervisningen i gymnasiets forskellige fag. Del selv ordet op og find dets komponenter i listen! a a-, (an-) g ikke-, u- (= lat. non):
annus l år: biennale, pro anno, anno
ab- (abs,- a-) l væk fra, af bort:
ant(h)o- g blomst: antologi,
ad- (aff-, agg-, all-, ann-, app- ass-) l
ant(i)- g imod: antidemokrat,
ante- l før: ante Christum, a.m. =
a ¨ero- g luft-: a ¨erobe/ana ¨erobe
antropo- g menneske: antropologi,
-agog g fører: demagog, pædagog
apo- g væk: apotek, apostrof,
agon g kamp: agonist, antagonist
akro- g top, spids: akropolis,
argentum l sølv: Argentina
aristo- g bedst: aristokrati,
aksiom g krav, fordring:
aritmo- g tal: aritmetik, logaritme
akt- (< ago) l handling: aktion, aktiv,
-arki (-archi) g magt, styre: monarki,
akva- (aqua) l vand: akvavit,
arkto- g bjørn (stjernebilledet Store
-algi g smerte, nervesmerte:
arkæo- (archaio-) g oprindelig,
all(o)- g anden: parallel, allergi
art(h)ro- g led: artrose
ambi- l begge, på begge sider:
aster-, astro- g stjerne: asteroide,
amfi- g begge, på begge sider:
at(h)lo- g konkurrence, præmie:
an- (= a-, an- bruges foran en vokal) g
atlas, atlant- g (guden Atlas):
ana- g op, igen, svarende til: analyse,
atmo- g åndedrag: atmo-sfære
aurum l guld
andro- g mand: androgyn, androide,
auto- g selv: autonom, autokrat,
b ba-, be- g gå, stå: basis, stylobat,
de- l af, væk, ned: deportere,
bal-, -bol-, -ble- g kaste: ballistik,
deci- l ti, tiendedel: decimeter,
bary- g tung: barometer, baryton,
deka g ti: dekameter, dekalog,
basil- g konge: basilika, basilisk,
demo-, -demi g folk: demokrati,
bi- l to, dobbelt: biennale, bipolær
biblio- g bog: bibel, bibliotek,
dendro- g træ: dendrokronologi,
bio- g liv: biologi, biografi, biotop,
derma(to)- g hud: dermatolog,
ble- se bal-
di- g to gange: dioksid, digraf,
bol- se bal-
braky- (brachy-) g kort: brakykefal
dia- g gennem: diagram, diameter,
c calor l varme: kalorie
centi- l 100, hundrededel, centi-
didak- g undervisning: autodidakt,
cept- (< capio) l modtage: reception,
digitus l finger: digitalis, digital
cess- (< cedo) l vige tilbage:
dik-, dig- g påvise: paradigme,
chaos se kaos
dino- (deino-) g farlig: dinosaurus
chlor- g lysegrøn: klorofyl, klor
circum- l rundt om: cirkumfleks,
diplo- g dobbelt: diplom, diplomat,
cis- l på denne side af: cisalpinsk
dis- (di- diff-) l fra hinanden, u-:
con- se kon-
cyklo-, kyklo- g rund, kredsformet:
disko- g skive: diskus, diskotek,
-cæn g ny: holocæn, mesocæn
d dat-, -dit- (< do) l give: data, dato,
dok-, dog- g mening, opfattelse:
de- g binde: diadem, syndetisk
dra- g gøre, handle: drama, drastisk,
-drom g løb(ebane): hippodrom,
fa(n)-, fanero-, fant- g vise sig
duc-, dukt- (< duco) l føre, fremføre,
fac-, fakt- (< facio) l gøre, fremstille:
dyna- g kunne, evne: dynamisk,
-fag g spise: sarkofag, antropofag,
dys- g dårlig: dysfasi, dystoni,
-fer l bærer: krucifer, fertil
e eks- (e-) l ud- ud af: ekspropriation,
-feri se -for
ekso- g udad, ydre: eksogen,
fic-, fekt- se fac-
fil(o)- g ven, venlig: filantrop,
ekstra- l ud over: ekstraordinær,
-fiks- l fast, fastsat: fiksstjerne,
elektro- g rav: elektricitet, elektron,
fleg-, flog- g brænde, flamme:
en-, (em-) g i, indeholdende:
fob(i) g angst for: fobi, klaustrofobi,
endo- g inden i, indre: endogen,
-fo(o) g lyd: telefon, mikrofon,
epi- g til, på, iblandt: epistel,
-for g -bærer: amfor, metafor,
erg- g arbejde: energi, ergonomi,
-form- l form, facon: informere,
ergoterapi; se org- og -urg erot- g ’som har med Eros,
fos- se foto-
foto- g lys: fotografi, fotosyntese,
eskato- g yderst, sidst: eskatologi
frag-, frakt- (< frango) l bryde,
et(h)- g sæd og skik, moral: etik,
-fren- g sind: frenologi, skizofren
et(h)no- g folkeslag: etnografi,
fylo- g stamme, gruppe: fylogenese
fys-, fyt- g natur, vækst, plante: fysik,
eu- g god: eutrof, euangelium,
ex- se eks-
g -gam(i) g bryllup: monogami,
hal(o)- g salt: halogen
haplo- g enkelt: haplografi, haploid
gas se kaos
harmon- g tilpasning, stemning:
gastro- g mave: gastronomi,
heksa-, hexa g seks: heksagon,
-gen g+l gruppe, slags, køn: genitiv,
hekto- g 100: hektoliter, hPa
helik- g spiral: helix, helikopter,
-genese g fødsel: partenogenese,
helio- g sol: helium, heliocentrisk
geo- g jord: geografi, geologi,
hemi- g halv (= lat. semi): hemisfære,
geront- g olding: gerontologi
hepat- g lever: hepatitis
giga- g kæmpe: gigabyte
hepta- g syv: heptagon, heptan
gloss-, glott- g tunge, sprog: polyglot,
hero(s) g helt: heroisk, heroide,
glyf-, glypto- g noget udhugget i
herpeto- g krybdyrs-: herpetologi
hetero- g forskellig: heterogen,
glyko- g sukker: glukose, glykose,
gno- g erkende, forstå: diagnose,
hiero- g hellig: hierarki, hieroglyf
hippo- g hest: hippodrom,
-gon g 1 kant, side: polygon,
-gon g 2 skabelse: kosmogoni,
histor- g undersøgelse, viden:
grad- (< gradior) l skridt: grad,
hod- se -od-
hol(o)- g hel: hologram, holistisk,
-graf-, -gram- g skrive, skrift, linie:
homo- g ens: homogen, homonym,
-gress- (< gradior) l går: progression,
gymno- g nøgen, sport: gymnastik,
horm- g igangsætning: hormon
horo- g time: horoskop, horologium
gyn(æk)- g kvinde: gynækolog,
hydro- g vand: hydrogenium,
-jekt- (< iacio) l kaste: projekt,
-jicere se -jekt-
hygro- g fugt: hygrometer
jon g ’en gående’: jon, jonisere
hypno- g søvn: hypnose
kalli- kal(o)- g smuk: kalligrafi,
hypo- g under: hypotese, hypofyse,
kalyp- g skjul: apokalypse,
kaos (chaos) g i mytologien en
hæmo-, hæmato- g blod:
kosmos: kaotisk. Ordet gas er afledt -iater, -iatri g læge, lægevidenskab:
karakt- g præg(ning): karakter
kardi- g hjerte: kardiogram
-id, -oid g ’af form som’: asteroide,
karn- (> caro) l kød: inkarnation,
ideo- g udseende, idé: ideologi, idol,
karto- g papyrusblad, kort: kartotek,
idio- g privat: idiot, idiom,
kas- (< cado) l fald, tilfælde: kasus,
ikon g billede: ikon, ikonografi
kata- (kath-) g over det hele,
in- 1. (im-, ill-) l ind i, inde i, på:
in- 2. (im-, ill-, irr-) l ikke, u-: illegal,
kausa l årsag: kausal
kaust- g brænding: kaustisk,
infra- l neden under: infrastruktur
inter- l mellem: international,
kaut- (< caveo) l være forsigtig:
kefal- g hoved: akefal, kynokefal,
intra- l inden i: intracellulær,
ken- g tom: kenotaf
intro- l ind i: introducere, introvert,
kilo- g tusind: kilogram, kilometer,
iso- g ens: isoterm, isomorf, isobar,
kines-, kinemato- g bevægelse:
-it g ’som hører til’: metropolit,
kir- g hånd: kirurgi, kiropraktik,
klaus- (< claudo) l lukke: klausul,
krypto- g skjul: kryptogram,
klept- g stjæle: kleptoman,
kult- (< colo) l dyrke: kultur,
klim- g hældning: klima, klimaks
kurs- (< curro) l løbe: ekskursion,
klin- g seng, briks: klinik, klinisk,
kyn- g hund: kynisk, kynokefal
klor- se chlor-
lab-, lep-, lem- g tage, gribe:
kol- (chol-) g galde: kolera, kolerisk,
kon- g kogle: konisk
-lat- (<fero) l bærer, bringer:
kon- (ko-, kom-, kol-) l sammen
leg- (< lex) l lov(lig): legal, illegal
lekt- (< lego) l læse, samle: lektor,
kor- (chor-) g kor: koregi, koreografi
leuko- g hvid: leukæmi, leukocyt
korde (chorde) g tarm, streng:
likvid- (liquidus) l flydende: likvid
kosmo- g (a) verden: kosmos,
-lit(h)o- g sten: monolit, litografi,
-log(o)- g tale, fornuft, samlet
-krat(i) g magt, behersker:
kret- (< cerno) l skille, skelne:
-lyse g opløsning fra noget: analyse,
-krise, -krit g adskille, dømme:
-ma, -matisk g resultat af en
kromo- (chromo) g farve:
maxi- l størst: maksimere, maksimal
-man(i) g besat af, besættelse:
krono- g tid: kronologi, kronometer,
manus l hånd: manual, manuel,
-morf(o)- g form: morfologi,
mot- (<moveo) l bevæge: motor,
mat(h)e- g forstå, fatte: matematik
medi- l midt imellem: mediere,
muse g gudinde for kunst: musik,
mega-, megalo- g stor: megafon,
my(s)- g at lukke øjnene: mystisk,
mekan- g opfindelse, hjælpemiddel:
myriade g 10.000: myriameter
nano- g dværg: nanometer,
melan- g sort: melanin, melankoli
ment- (<mens) l sjælelig: mental,
narko- g lammelse: narkose,
-mer g del: isomer, homøomer
nat- (< nasco) l fødes: nation, natur
meso- g midt imellem:
naut- g sømand: astronaut,
meta- g overført: metafor, metafysik,
nekro- g død: nekropolis, nekrofili,
-meter, metro- g mål: meter,
neo- g ny: neoklassicisme,
neuro- g sene, nerve: neuron,
-metri g måleproces: symmetri,
nitro- g salpeter: nitrat,
metro- g moder-: metropolis
mikro- g lille: mikrofon,
-nomi g lovgivning, regel for:
non- l ikke: nonverbal, nonsens
mini- l lille, formindsket: minigolf
not- (< nosco) l kende: notere, nota,
mis(o)- g fjende: misantrop
miss- (<mitto) l sende: mission,
ob- (occ-, off-) l hen imod: objekt,
mnemo-, -mnese g erinding:
-od-, hod- g vej: metode, anode,
mono- g alene: monolog, monolit,
odont- g tand-: mastodont,
okta, okto- g otte: oktogon, oktan,
pat(h)o-, -pati g lidelse, følelse:
oleum l olie: linoleum, petroleum
olig(o)- g lille, få: oligarki, oligotrof
omni- l al- hel-: omnipotent,
patri-, patro- g fader-: patriark,
onto- g ’det værende’: ontologi,
ped- (> pes) l fod: pedal, pedicure
-pel se puls-
-onym, onomat- g med navnet:
penta- g fem: pentagram, pentagon,
per- l gennem: perception, person,
opsis, -opsi, opt- g syn: optik,
peri- g om, rundt om: periferi,
opti- l bedst: optimere, optimal
organ- g redskab: organ, organisk,
petro- g sten-: petroleum,
ornit(h)o- g fugl: ornitologi
plankto- g vandrende: plankton
ort(h)o- g lige, ret: ortodoks,
plasma-, plast- g ’som kan formes’:
ovum l æg: oval, ovarium, ovipar
plo- g antal gange: haploid, diploid,
oxy- g skarp, skarpsindig, sur:
plumbum l bly: plombe, plombere
p palæo- g gammel: palæografi,
pluto- g rigdom (og derfor også
pan-, panto- g al-, hel-, fælles-:
pneuma g åndepust, ånd:
pod(o)- g fod: antipode, heksapode,
para- g ved siden af: parallel,
poe-, poie- g frembringe, skabe:
part(h)eno- g jomfru:
-pol g 1 handel: monopol, 2.
pass-, pati- (< patior) l udholde, tåle:
-pol(is), -polit g by, stat, borger:
poly- g mange: polykrom,
pyro- g ild: pyroman, pyrolyse,
pæd- g barn, opdragelse: pædagog,
pon-, pos-, posit (< pono) l lægge,
ratio l (som logo- g) tanke, fornuft,
post l efter: postmodernisme,
r(h)e-, r(h)euma, r(h)oia, rythm g
pot- l kraft, evne: potens, potentiale
prakt-, pragm- g udførelse,
re- (red-) l tilbage, igen, gen-:
retro- l tilbage, bagud: retrograd,
press- se prim-
prim- l trykke: deprimere,
scrib-/script l skrive: subskribere,
pro- g foran, i stedet for: protese,
se- (sed-) l til side, afsides: sekret,
pro- 1. l frem, for-: progressiv,
sekut-, sekven- (<sequor) l følge
pro- 2. l i stedet for: prorektor
proto- g først: proton, prototype,
semi- l halv: semifinale,
præ- l før, forud: præposition,
sens- (< sentio) l føler: sensitiv,
præter- l forbi: præteritum
sess- (<sedeo) l det at sidde: session
pseudo- g falsk: pseudonym,
skep- se -skop
skism-, skizo- g adskillelse,
psyko- g sjæl: psykologi, psykopat,
-skop g overvåger: periskop,
-ptero- g vinge: helikopter
-ptot g fald: symptote, symptom
puls- (< pello) l skubbe: puls,
socio- l kammerat, fælle: social,
punkt- (< pungo) l stikke: punkt,
-sof, -sofi g viis, klog: filosof, sofist,
solidus l fast: solid
-taf g grav: epitaf, kenotaf
som(a) g legeme: somatisk,
tak-, tag- g placering: syntaks,
spas- g rykke, trække sig sammen:
takt- (<tango) l berører: tangens,
sperm(ato)- g ’noget udsået, spredt,
tauto- g ’det samme’: tautologi
te- g ’det at sætte noget’: tese, tema,
spor- g udsået, spredt: sporadisk,
tea- teor- g ’betragtning’: teater,
stat- (< sto) l standse, stå: station,
-tek g ’et sted, hvor man anbringer
stear-, ster- g fedt: stearin
-stel, -stol g sendt: apostel, epistel,
tekn- (techn-) g menneskeskabt,
stereo- g fast, rumlig: stereoskop,
tele- g fjern: telefon, telepati,
strat- g hær, militær: strateg, strategi
strat- (<sterno) l strø, lægge i lag:
teleo- g slutmål: teleologi
ten- se -ton-
strept- se strof-
tens-, tent- (< tendo) l stræbe efter:
strof- g vending, drejning: strofe,
teo-, theo- g teist, gud: teologi,
strukt- (<struo) l sammensætte:
terapi g behandling: ergoterapi,
sub- (suff-, sugg-, surr-) l under, i
termo- g varme: termometer,
tetra- g fire: tetralogi, tetraeder,
super- l over, oven over, særlig stor:
the- se te-
syn-, sym-, sy- g sammen: symmetri,
toks- g bue, pilegift: toksisk,
-tom(i) g ’noget der skærer eller
-ton(o), ten- g spænding,
xeno- g fremmed: xenofobi, xenofyt
xylo- g træ, brænde: xylofon
ze- g koge: eksem
topo- g sted: topografi, isotop,
-zoikum g ’periode, hvor der lever
trakt- (<traho) l trække: traktor,
zoo- g dyr: zoologi, zooplankton, -
trans- (tra-) l fra ét sted til et andet:
zyg- zeug- g ’sat sammen i et par’:
trapez- g bord: trapez, trapezoid
zym- g gær: enzym
trauma g sår: traume, traumatisk
ækv(i)-, l lige: ækvator, ækvilibrium,
tri- l tre: trivalent, triploid, triangel
trof- g ernæring: eutrof, dystrof
æst(h)e- g føle, mærke: æstetik,
trop- g vending: troperne, tropisk
typo- g slag, prægning, forbillede:
ætio- g årsags-: ætiologi
ød- g hævelse: ødem, Ødipus
u -urg g ’en der arbejder’: kirurg,
øko- g hus, husholdning,
val- l sund, stærk: valid, invalid,
vert- l vende, dreje: invers,
vekt- (<veho) l bærer, bringer:
vikt- 1 (< vinco) l vinder: Viktor,
Viktoria 2 (< vivo) l lever:
vis- (< video) l ser: visuel, supervisor

Source: http://webproever.gyldendal.dk/layouts/pdffiles/babelstest/hjaelpemidler/interlatinskLeksikon.pdf

Microsoft word - infosheet10.doc

Disclaimer Medical and scientific information provided by Dr Boothroyd on this website may not be relevant to your own circumstances and should always be discussed with your general practitioner or Dr Boothroyd before you act on it. This communication is confidential and may contain copyright or otherwise protected information of Dr Clare Boothroyd. If you are not the intended recipient of

csis.or.id

ERIA Research Project Report 2008, No. 1 DEEPENING EAST ASIAN ECONOMIC INTEGRATION Edited by JENNY CORBETT SO UMEZAKI TABLE OF CONTENTS Deepening Economic Integration in East Asia: Services Liberalization toward the ASEAN Economic Community Investment Climate Study on ASEAN Member Countries Background Data for Constructing Quantitative Measures Firm-level Analysis of Globaliza

Copyright © 2010-2014 Medical Articles