Microsoft word - stockholm declaration_swedish.doc

EIDD Stockholm Declaration – EIDD:s förklaring om Design för Alla
”Good design enables, bad design disables” (bra design gör det möjligt, dålig design gör det omöjligt) Inledning
European Institute for Design and Disability (EIDD) bildades 1993 och strax därefter antogs mottot: ”Enhancing the quality of life through Design for All” (ökad livskvalitet genom Design för Alla). Efter tio år som europeisk plattform för Design för Alla, och arbetet med att bygga upp internationella kontakter och en intern struktur, anser EIDD – som nu har nationella medlemsorganisationer, företagsmedlemmar och enskilda medlemmar i sexton europeiska länder – att det är dags att utfärda en Design för Alla-förklaring. Konceptet Design för Alla har sina rötter dels i 1950-talets skandinaviska funktionalism, dels i 1960-talets ergonomidesign. Det finns också en samhällspolitisk bakgrund i skandinavisk välfärdspolitik, som i Sverige i slutet av 60-talet gav upphov till begreppet ”ett samhälle för alla” med särskild inriktning på tillgänglighet. Denna ideologi formaliserades senare genom FN:s standardregler för att tillförsäkra människor med funktionsnedsättning delaktighet och jämlikhet, som antogs av FN:s generalförsamling i december 1993. FN:s standardreglers inriktning på tillgänglighet ur ett tydligt jämlikhetsperspektiv har inspirerat utvecklingen av Design för Alla­filosofin, som blev generellt accepterad av EIDD vid årsstämman i Barcelona 1995. Liknande koncept har utvecklats parallellt i andra delar av världen. I USA bidrog The Americans with Disabilities Act till utvecklingen av Universal Design, och i Storbritannien har Inclusive Design vunnit mark. Idag anser man i allt större utsträckning att planering och design för alla måste ingå i proaktiva strategier för hållbar utveckling. European Institute for Design and Disability antar därför vid sin årsstämma i Stockholm den 9 maj
2004 följande förklaring:

I hela Europa är den mänskliga mångfalden när det gäller ålder, kultur och funktionsförmåga större än någonsin. Vi kan överleva sjukdom och skada och leva med funktionshinder i mycket större utsträckning än tidigare. Dagens samhälle är komplext, men vi skapar det själva och har därför möjlighet – och skyldighet – att i vår design utgå från principen om allas delaktighet. Design för Alla är design för den mänskliga mångfalden, social delaktighet och jämlikhet. Detta holistiska och innovativa angreppssätt är en kreativ och etisk utmaning för alla planerare, formgivare, företagare, administratörer och politiker. Syftet med Design för Alla är att ge alla människor samma möjligheter att delta i alla delar av samhället. För att uppnå detta måste byggd miljö, vardagliga ting, tjänster, kultur och information – kort sagt allt som är formgivet och gjort av människor för människor – vara tillgängligt och användbart för alla människor i samhället och svara mot en ökande mänsklig mångfald. Design för Alla innebär en medveten analys av mänskliga behov och önskemål och förutsätter att slutanvändarna är delaktiga i varje steg i formgivningsprocessen. Antogs den 9 maj 2004 vid årsstämman för European Institute for Design and Disability i Stockholm. European Institute for Design and Disability uppmanar därför regeringar, europeiska institutioner, nationella, regionala och lokala myndigheter samt yrkesverksamma, företag och sociala aktörer att göra vad som krävs för att införa Design för Alla i sina strategier och åtgärder. Antogs den 9 maj 2004 vid årsstämman för European Institute for Design and Disability i Stockholm.

Source: http://www.designforalleurope.org/upload/design%20for%20all/sthlm%20declaration/stockholm%20declaration_swedish.pdf

Bs m&ph 2003 157.indd

Baromètre santé médecins/pharmaciens 2003 254 l 18 l Methodology to prevention and health education? This chapter provides information on the invol-vement of professionals in preventive and Arnaud Gautier This chapter presents the method used for data collection, the specific features of the General Practitioners/Pharmacists Health 259 l 84 l Do immunization prac- Barometer 2

Microsoft word - salud mental 2008 vol 31 nº 4.doc

Salud Mental Edita Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz Indizada por Current Content/Social and Behavioral Sciences-ISI, Social Science Citation Index-ISI, Journal Citation Reports, Lilacs, Psychological Abstracts, PsycInfo, IMBIOMED, ASCATOPIC-ISI, SSalud-Cends, SSA, Bowkwer Serials Bibliographies, ARTEMISA, Embase Psyhiatry, Embase Neuroscience, LanPsiquiatría,

Copyright © 2010-2014 Medical Articles