Em-cultuur.nl

Waarom SPAM beleid?
EM-Cultuur wil de beschikbaarheid van haar diensten blijven garanderen. Door het
verzenden van SPAM via één van onze servers kan EM-Cultuur / MailingLijst op een
zogenaamde blacklist worden gezet. Dit heeft dan weer invloed op andere e-mail die via
ons netwerk wordt verzonden. Deze kan dan mogelijk niet meer kan worden afgeleverd
bij bepaalde providers of deze wordt tegengehouden door SPAMfilters. Het verzenden
van SPAM door één van onze klanten heeft gevolgen voor al onze klanten!
Onze goede naam behouden is van groot belang, omdat door deze blacklists ons niveauvan dienstverlening in gevaar komt. Dit is uiteraard een situatie die we te allen tijdewillen voorkomen.
Naast de praktische bezwaren zijn er ook financiële aspecten: het analyseren van de
klacht, beantwoorden van de klacht en het betalen van kosten om weer van de lijst
verwijderd te worden. Om mogelijke problemen te voorkomen en onze klanten te
beschermen heeft EM-Cultuur onderstaande SPAM policy ingesteld, en moeten onze
klanten met deze Verklaring instemmen.
Wat is SPAM?
SPAM wordt gedefinieerd als unsollicited bulk e-mail (UBE), oftewel: mail die in grote
hoeveelheden (bulk) en ongevraagd (unsollicited) wordt verstuurd. Unsollicited houdt in
dat de ontvanger geen aantoonbare en expliciete toestemming heeft gegeven voor de
verzending van de e-mail. Bulk houdt in dat de e-mail onderdeel is van een grotere
hoeveelheid e-mails, die elk voor een wezenlijk deel identiek zijn.
Om als SPAM gekwalificeerd te kunnen worden, dient een e-mail ongevraagd en in bulk
verzonden te zijn. Ongevraagde e-mails zijn normaal en geaccepteerd, denk daarbij aan
persoonlijk contact, een vraag die je aan iemand naar aanleiding van zijn website stelt,
etc. Bulk e-mails zijn normaal en geaccepteerd, denk daarbij aan e-mail die u ontvangt via
mailinglijsten en nieuwsbrieven. Alleen de combinatie van ongevraagd en in bulk
verzonden maakt een e-mail tot SPAM
Vaak (maar niet altijd) gaat het om commerciële mail: men wil je een product verkopen,van Viagra, een hypotheek, prozac, porno tot een theatervoorstelling. Ook ongevraagdeaankondigingen van culturele evenementen, politieke of activistische oproepen endergelijke, vallen echter onder de noemer SPAM.
Maar 't is voor een goed doel! Mag dat ook niet? Nee, ook voor een goed doel mag je nietspammen, want SPAM blijft SPAM. Bovendien, wat u een goed doel vindt (een oproepvoor een demonstratie of het zetten van een handtekening of het bezoeken van eenvoorstelling) vindt een ander een ongewenste politieke uiting.
EM-Cultuur volgt in haar SPAM beleid de Nederlandse en Europese wetgeving, en houdtzich aan de internet-etiquette (vaak strenger dan nationale wetgeving!).
EM-Cultuur, meer dan 25 jaar ervaring in de kunst- en cultuursector Hoe mag ik dan wel een mailing versturen?
U mag alleen massa(bulk) e-mail versturen als de ontvangers hier EXPLICIET en
aantoonbaar om gevraagd hebben. Dit principe heet ‘confirmed opt-in’. Elke andere
manier van massamail (opt-out of opt-in) is binnen ons netwerk NIET toegestaan.
De enige uitzondering die hierop gemaakt wordt, is het verzenden van berichten aan
klantrelaties. Onder een klant verstaan wij een persoon of organisatie die in de
afgelopen 2 jaar een product of dienst bij u heeft afgenomen. Alleen in dat geval mag
deze ongevraagd van nadere informatie worden voorzien. U dient ingeval van een
voorkomende SPAM klacht hiervan schriftelijk bewijs te kunnen overleggen. Nog beter is
het om deze klanten eerst om toestemming te vragen!
Wat is precies de goede manier?
De eigenaar van een e-mailadres moet expliciet en aantoonbaar toestemming hebben
gegeven voor het ontvangen van e-mail van een mailinglijst.
Dat is betrouwbaar te verifiëren door gebruik te maken van (confirmed) opt-in. Na
aanmelding krijgt de eigenaar van het e-mailadres een verzoek om bevestiging
opgestuurd, met daarin de vraag of hij zich daadwerkelijk wil aanmelden voor de
nieuwsbrief. Indien de eigenaar van het bewuste e-mailadres geen bevestiging
terugstuurt, moet er vanuit gegaan worden dat iemand anders dat adres heeft
opgegeven (of dat de eigenaar zich heeft bedacht). Indien de houder van dat
e-mailadres de vraag bevestigt, geeft hij expliciet aan dat hij toestemt met de ontvangst
van e-mails.
Tevens zou er in de e-mail waarin om bevestiging wordt gevraagd een adres opgegevenkunnen zijn via welke de houder van het e-mailadres vermeende misbruik kan melden.
Op die manier is beter na te gaan of de mailinglijst misbruikt wordt.
Het is dus de bedoeling dat bij een inschrijving de gebruiker expliciet en aantoonbaartoestemming geeft voor het ontvangen van e-mail van een mailinglijst. Geeft hij dezetoestemming niet en ontvangt hij wel e-mail van die mailinglijst, dan zijn die e-mails op tevatten als SPAM.
U ontvangt van ons een SPAM klacht naar aanleiding van een van uw mailingen via
ons netwerk. Wat nu?
We zijn hier heel duidelijk in. U moet actie ondernemen om herhaling te voorkomen. We
geven hooguit 1 (één) waarschuwing, daarna sluiten we uw service af. Op welke manier
dit zal zijn, ligt aan de dienst die afgenomen wordt. U stopt direct met mailen en neemt
contact met ons op!
Maar de klacht is onterecht!
Dat is iets wat wij beoordelen. Let op, het is verplicht om via confirmed opt-in te werken.
Wij kunnen u verzoeken om de bevestiging van de klagende partij te overleggen. Indien
u werkt met confirmed opt-in via MailingLijst dan wordt deze toestemming automatisch
vastgelegd. Kunt u geen bewijs overleggen dan kunnen wij niet anders dan er van
uitgaan dat het SPAM is.
EM-Cultuur ontwikkelt een pro-actief beleid om haar klanten te begeleiden in het bewustworden van de negatieve gevolgen van het verzenden van SPAM. Bij een vermeendeovertreding van ons beleid nemen wij contact op met de klant en worden afsprakengemaakt over het stoppen van de overtreding. Bij herhaalde overtredingen worden dedoor EM-Cultuur gemaakte kosten verhaald op de klant die SPAM verstuurt via onsnetwerk.
Belangrijk, lees ook onze samenvatting over de.
Voor meer informatie kunt u kijken op: EM-Cultuur, meer dan 25 jaar ervaring in de kunst- en cultuursector Anti SPAM verklaring
Hierbij verklaart ondergetekende kennis genomen te hebben van het SPAM beleid van
EM-Cultuur BV en akkoord te gaan met de bepaling geen SPAM te zullen verzenden via de
services van het EM-Cultuur BV netwerk. Schending van deze verklaring kan resulteren in
directe afsluiting van de digitale services.
EM-Cultuur, meer dan 25 jaar ervaring in de kunst- en cultuursector

Source: http://www.em-cultuur.nl/download/mailinglijst/SPAMbeleid.pdf

dia-online.no2

redaksjonskomiteen: Her kommer litt sommerlesning fra Demens i Allmennpraksis. Alderspykiater Bernhard Lorentzen skriver om bruk av antipsykotika til demente. Hans konklusjoner er i tråd med det alderspsykiatere og geriatere lenge har hevdet. Denne temmelig restriktive innstilling til antipsykotika fremstår som enda bedre faglig fundert i lyset av de nye funnene i CATIE-AD-studien fr

Microsoft word - lbl-0869 rev 1 - aigisrx r instructions for use _us_.docx

TYRX® Brand AIGIS Rx R Fully Resorbable Antibacterial Envelope (Antibacterial, Polymer-Coated Bioresorbable Envelope Containing the Antimicrobials Rifampin and Minocycline) Manufactured and distributed by: TYRX, Inc. STERILE: Contents sterile unless package has been opened or damaged. Single Use Only. Do Not Resterilize. CAUTION: Read instructions prior to use. Rx Only

Copyright © 2010-2014 Medical Articles