Bijsluiter_kamagra

KAMAGRA 100 mg filmomhulde tabletten Sildenafilcitraat.
Lees de hele bijsluiter aandachtig door voordat u start met het gebruik van dit
geneesmiddel.

- Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
- Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of in geval er bij u een bijwerking
optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker
In deze bijsluiter:
1. Wat is KAMAGRA en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wat u moet weten voordat u KAMAGRA inneemt
3. Hoe wordt KAMAGRA ingenomen?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u KAMAGRA?
6. Aanvullende informatie

1. WAT IS KAMAGRA EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT?
KAMAGRA behoort tot de groep medicijnen onder de naam "fosfodiësterase-type 5-
remmers". Het middel ontspant de bloedvaten in de penis, waardoor er bloed in de penis
kan stromen tijdens seksuele opwinding. U zult met KAMAGRA alleen een erectie krijgen
wanneer u seksueel geprikkeld wordt. KAMAGRA dient niet door vrouwen te worden
gebruikt. KAMAGRA wordt gebruikt voor de behandeling van mannen met
erectiestoornissen, soms ook wel impotentie genoemd. Dat is wanneer een man
onvoldoende een erectie kan krijgen of in stand kan houden voor seksuele activiteit.

2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U KAMAGRA INNEEMT
Neem KAMAGRA niet in
− Als u geneesmiddelen gebruikt die nitraten bevatten of stikstofmonoxide afgeven,
zoals
amylnitriet ("poppers"). Deze geneesmiddelen worden vaak ter verlichting van angina
pectoris (of "pijn op de borst") gegeven. KAMAGRA kan een belangrijke toename van de
effecten van deze geneesmiddelen veroorzaken. Vertel uw arts dat u deze
geneesmiddelen gebruikt. Wanneer u dit niet zeker weet, vraag het dan aan uw arts of
apotheker.
− als u allergisch (overgevoelig) bent voor sildenafil of voor één van de andere
bestanddelen van KAMAGRA.
− als u een ernstig hartprobleem of leverprobleem heeft.
− als u recent een beroerte of een hartaanval heeft gehad of wanneer u een lage
bloeddruk heeft.
− als u een bepaalde, zeldzame erfelijke oogafwijking heeft (zoals retinitis pigmentosa).
− als u ooit verlies van het gezichtsvermogen heeft gehad vanwege non-arteritic anterior
ischaemic optic neuropathy (NAION)
Wees extra voorzichtig met KAMAGRA
Vertel uw arts
− als u sikkelcelanemie (een afwijking van de rode bloedcellen), leukemie
(bloedcelkanker),
multipel myeloom (beenmergkanker) of een ziekte of misvorming van uw penis heeft. Bij
deze aandoeningen dient men extra voorzichtig te zijn wanneer men geneesmiddelen
tegen
erectiestoornissen neemt.
− als u hartproblemen heeft. Uw arts dient in dit geval zorgvuldig te controleren of uw
hart de extra belasting van seksuele activiteit aankan.
− als u een maagzweer heeft, of een bloedingstoornis (zoals hemofilie).
− als u plotseling een vermindering of verlies van het gezichtsvermogen ervaart, stop
dan met de inname van KAMAGRA en neem direct contact op met uw arts. U dient
KAMAGRA niet te gebruiken in combinatie met andere behandelingen tegen
erectiestoornissen.
Speciale voorzorgen voor kinderen
KAMAGRA mag niet worden gebruikt door kinderen jonger dan 18 jaar.
Speciale voorzorgen voor patiënten met nier- of leverproblemen
U dient uw arts te vertellen of u nier- of leverproblemen heeft. Uw arts kan besluiten om
u een lagere dosis voor te schrijven.
Gebruik in combinatie met andere geneesmiddelen
Vertel uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden
heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt krijgen.
KAMAGRA tabletten kunnen de werking van bepaalde geneesmiddelen beïnvloeden, in
het bijzonder geneesmiddelen die worden gebruikt tegen "pijn op de borst". Bij een
medisch noodgeval dient u degene die u behandelt te vertellen dat u KAMAGRA gebruikt
heeft. Gebruik KAMAGRA niet in combinatie met andere geneesmiddelen, tenzij uw arts
heeft aangegeven dat dit kan. KAMAGRA kan een belangrijke toename veroorzaken van
de werking van geneesmiddelen zoals nitraten en stoffen die stikstofmonoxide afgeven,
zoals amylnitriet ("poppers"). Deze worden vaak gebruikt ter verlichting van angina
pectoris (of "pijn op de borst"). U mag GEEN KAMAGRA nemen als u deze
geneesmiddelen gebruikt.
Wanneer u proteaseremmers gebruikt, zoals voor de behandeling van HIV, kan uw
dokter u laten beginnen met de laagste dosis KAMAGRA.
Sommige patiënten die alfablokkertherapie krijgen voor de behandeling van hoge
bloeddruk of prostaatproblemen kunnen mogelijk duizelig of licht in het hoofd worden bij
het gaan staan. Dit zijn symptomen van orthostatische hypotensie hetgeen lage
bloeddruk bij snel rechtop gaan zitten of gaan staan betekent. Bepaalde patiënten
hebben deze symptomen ondervonden bij gelijktijdig gebruik van KAMAGRA met
alfablokkers. De kans hierop is het grootst binnen 4 uur na inname van KAMAGRA. Om
de waarschijnlijkheid dat deze symptomen zich voordoen te verkleinen, dient uw
dagelijkse dosis alfablokker constant te zijn voordat u met het gebruik van KAMAGRA
begint. Mogelijk zal uw arts u een startdosering van 25 mg KAMAGRA voorschrijven.
Gebruik van KAMAGRA met voedsel en drank
Wanneer KAMAGRA met voedsel wordt ingenomen, kan het iets langer duren voordat
KAMAGRA gaat werken.
Zwangerschap en borstvoeding
KAMAGRA is niet geïndiceerd voor gebruik door vrouwen.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
KAMAGRA kan duizeligheid veroorzaken en kan uw gezichtsvermogen beïnvloeden. U
dient zich ervan bewust te zijn hoe u op KAMAGRA reageert voordat u gaat rijden of een
machine gaat gebruiken.
Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van KAMAGRA
Als uw arts u heeft verteld dat u bepaalde suikers, zoals lactose, niet verdraagt, neem
dan contact op met uw arts voordat u KAMAGRA inneemt.

3. HOE WORDT KAMAGRA INGENOMEN?
U neemt KAMAGRA ongeveer één uur voorafgaande aan seksuele activiteit. Slik het
tablet in zijn geheel door met wat water. Als u de indruk heeft dat de werking van
KAMAGRA te sterk of te zwak is, licht dan uw arts of apotheker in. KAMAGRA helpt u
alleen een erectie te krijgen wanneer u seksueel opgewonden wordt. De tijd totdat
KAMAGRA gaat werken verschilt per persoon, maar gewoonlijk duurt dit een half uur tot
een uur. Het kan langer duren voordat KAMAGRA begint te werken wanneer u een zware
maaltijd heeft genuttigd. Het drinken van alcohol kan tijdelijk de mogelijkheid om een
erectie te krijgen verminderen. Voor een maximaal effect van dit geneesmiddel, wordt u
geadviseerd om geen grote hoeveelheden alcohol te drinken voordat u KAMAGRA
inneemt.
Wanneer KAMAGRA u niet helpt om een erectie te krijgen of als de erectie niet lang
genoeg aanhoudt om de geslachtsgemeenschap te voltooien, dient u dit aan uw arts te
vertellen.
Neem KAMAGRA niet meer dan éénmaal per dag.
Wat u moet doen als u meer van KAMAGRA heeft ingenomen dan u zou mogen:
Doseringen boven 100 mg geven geen toename van de werking. Het aantal bijwerkingen
neemt echter wel toe en ze kunnen ook ernstiger zijn.
U dient niet meer tabletten in te nemen dan uw arts u heeft gezegd.
Neem contact op met uw arts als u meer tabletten heeft ingenomen dan voorgeschreven.
Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit product, vraag dan uw arts of apotheker.

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Zoals alle geneesmiddelen kan KAMAGRA bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet
iedereen ze krijgt. Deze zijn meestal licht tot matig ernstig. In gecontroleerde klinische
studies waren de meest voorkomende bijwerkingen hoofdpijn of blozen en minder
frequent een ontregelde spijsvertering, duizeligheid, een verstopte neus, bonkende
hartslag of effecten op het gezichtsvermogen (waaronder afwijkingen in het kleurenzien,
verhoogde gevoeligheid voor licht of onscherp zien). Als u een dergelijke erectie heeft,
die langer dan 6 uur duurt, raadpleeg dan onmiddellijk uw dokter. Wanneer u pijn op de
borst heeft tijdens of na seksuele activiteit mag u geen nitraten gebruiken, maar dient u
onmiddellijk contact op te nemen met uw arts. Spierpijn kan voorkomen als KAMAGRA
vaker dan eens per dag wordt gebruikt. Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt
of in geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld,
raadpleeg dan uw arts.

5. HOE BEWAART U KAMAGRA?
Buiten het bereik en het zicht van kinderen houden. Bewaren beneden 30 graden.
Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen vocht. Gebruik
KAMAGRA niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de blister. De vervaldatum
verwijst naar de laatste dag van die maand. Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te
worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met
medicijnen moet doen wanneer ze niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen
bij de bescherming van het milieu.

6. AANVULLENDE INFORMATIE
Wat bevat KAMAGRA
- De werkzame stof is sildenafil. Iedere tablet bevat 25 mg sildenafil (als het citraat).
- De andere bestanddelen zijn:
- Tabletkern: microkristallijne cellulose, watervrij calciumwaterstoffosfaat,
natriumcroscarmellose, magnesiumstearaat.
- Filmomhulling: hypromellose, titaandioxide (E171), lactose, triacetine, indigokarmijn
aluminiumlak (E132).
Hoe ziet KAMAGRA er uit en de inhoud van de verpakking
KAMAGRA filmomhulde tabletten zijn groen en/of blauw en hebben een afgeronde
diamantvorm. Ze zijn aan de ene zijde met “Ajanta Pharma logo” gemerkt en aan de
andere met “KGR
XML:NAMESPACE PREFIX = ST1 />100”. De tabletten zijn verkrijgbaar in blisterverpakkingen met 4 tabletten.

Source: http://kamagra-amsterdam.net/pics/Bijsluiter_Kamagra.pdf

stgag.ch

MT-Fortbildung Medical Tribune 41. Jahrgang · Nr. 46 · 14. November 2008 Raucherentwöhnung – eine Aufgabe für den Hausarzt Wie spreche ich das Thema an? ITTINGEN – Sprechen Sie Ihre Patienten auf einen Rauchstopp an? Hatten Sie mit Ihrem Vorgehen Erfolg? Häufig scheitern Hausärzte in ihren gut gemeinten Bemühungen, weil ihnen ein strukturiertes Konzept fehlt. Warum

Http://www.brightsurf.com/news/headlines/view.article.php?artic

Nanowires can detect molecular signs of cancer, scientists find Brightsurf Science News Ads by Google PSA Blood Test Elevated PSA Brightsurf RSS Science News Nanowires can detect molecular signs of Search BrightSurf.com Search Brightsurf Science cancer, scientists find Science News Article Resource Directory Use of minuscule devices to spot cancer m

Copyright © 2010-2014 Medical Articles