01.09.2001.doc

LYFJAEFTIRLITSREGLUR ÓLYMPÍUHREYFINGARINNAR
VIÐAUKI A
BANNAÐIR EFNAFLOKKAR OG AÐFERÐIR 2001-2002
Gildir frá 1. september 2001
I BANNAÐIR EFNAFLOKKAR
A. Örvandi efni
Eftirfarandi efni eru dæmi um bönnuð efni í flokki A: amineptine, amiphenazole, amphetamines, bromantan, caffeine*, carphedon, cocaine,
ephedrines**, fencamfamin, formoterol***, mesocarb, pentetrazol, pipradrol, salbutamol***,
salmeterol***, terbutaline***,

. og skyld efni.
Styrkur caffeine í þvagi má ekki vera meiri en 12 míkrógrömm í millilítra.
Styrkur cathine í þvagi má ekki vera meiri en 5 míkrógrömm í millilítra. Styrkur ephedrine ogmethylephedrine í þvagi má ekki vera meiri en 10 míkrógrömm í millilítra. Styrkurphenylpropanolamine og pseudoephedrine í þvagi má ekki vera meiri en 25 míkrógrömm ímillilítra.
Aðeins leyft sem innöndunarlyf til að fyrirbyggja og/eða meðhöndla astma eða áreynsluastma.
Nauðsynlegt er að leggja fram skriflegt vottorð um astma eða áreynsluastma frá sérfræðingi í
öndunarfærasjúkdómum eða lækni viðkomandi íþróttaliðs/hóps, við ábyrgðaraðila lyfjaeftirlits,
áður en keppni hefst1). Á Ólympíuleikum munu heilsufarsupplýsingar um þá íþróttamenn sem
óska eftir leyfi til notkunar þessara lyfja, verða metnar af óháðu læknaráði.
ATH: Staðbundin yfirborðsnotkun allra lyfja sem innihalda imidazole er leyfileg. Leyfilegt er að nota
æðaþrengjandi efni með staðdeyfilyfjum. Staðbundin yfirborðsnotkun allra lyfja sem innihaldaadrenaline eða phenylephrine er leyfileg, t.d. í nef, augu eða endaþarm.
B. Deyfi- og verkjalyf
Eftirfarandi efni eru dæmi um bönnuð efni í flokki B: buprenorphine, dextromoramide, diamorphine (heroin), methadone, morphine, pentazocine,
pethidine,

. og skyld efni.
ATH: Leyfilegt er að nota codeine, dextromethorphan, dextropropoxyphene, dihydrocodeine,
diphenoxylate, ethylmorphine, pholcodine, propoxyphene og tramadol.
Innan Íþrótta- og Ólympíusambands Íslands er þessari tilkynningaskyldu framfylgt þannig að íþróttamaður
sem notar viðkomandi innöndunarlyf skal geta lagt fram umbeðið læknisvottorð sé farið fram á það. Þetta
felur í sér að unnt er að leggja læknisvottorðið fram eftir að lyfjaeftirlitið er framkvæmt. Ef íþróttamenn
innan ÍSÍ keppa undir lögsögu annarra ábyrgðaraðila lyfjaeftirlits (s.s. íþróttasamtaka annarra landa,
alþjóðlegra sérsambanda eða Ólympíuhreyfingarinnar), þurfa þeir við slík tækifæri að fylgja reglum
viðkomandi ábyrgðaraðila um framkvæmd tilkynningaskyldu varðandi þessi lyf.

C. Vefaukandi efni
Eftirfarandi efni eru dæmi um bönnuð efni í flokki C: 1. Vefaukandi karlkynssterahormón (anabolic androgenic steroids) clostebol, fluoxymesterone, metandienone, metenolone, nandrolone, 19-norandrostenediol, 19-
norandrostenedione, oxandrolone, stanozolol,

. og skyld efni.
androstenediol, androstenedione, dehydroepiandrosterone (DHEA), dihydrotestosterone,
testosterone*,

. og skyld efni.
Heimilt er að styðjast við upplýsingar um efnaskipti viðkomandi einstaklings (metabolic profile)og/eða greiningu á ísótópahlutfalli til að draga endanlegar ályktanir um hvort misnotkun þessara lyfjahafi átt sér stað.
Hærra T/E-hlutfall (hlutfall testosterone (T) á móti epitestosterone (E)) en 6:1 í þvagi telstsönnun um lyfjamisnotkun nema sannað verði að svo hátt hlutfall stafi af sjúklegu ástandi eðalíffræðilegum sérkennum iðkandans, t.d. lágum útskilnaði epitestosterons, æxli sem framleiðirkarlkynssterahormón eða skorti á lífhvötum.
Ef T/E-hlutfall í þvagsýni er hærra en 6:1 ber ábyrgðaraðila þess lyfjaeftirlits er leiddi það í ljósskylda til að rannsaka málið áður en lyfjamisnotkun telst sönnuð. Skrifa skal ítarlega skýrsluum málið og skal hún innihalda yfirlit um niðurstöður úr fyrri og síðari prófum á samaiðkanda og niðurstöður úr rannsóknum á hormónastarfsemi hans, ef þær hafa veriðframkvæmdar. Ef iðkandinn hefur ekki verið prófaður fyrr skal prófa hann án fyrirvara a.m.k.
einu sinni í mánuði á þriggja mánaða tímabili. Niðurstöður þeirra prófa skulu koma fram ískýrslunni. Ef iðkandinn neitar að taka þátt í slíkri rannsókn telst lyfjamisnotkun hans sönnuð.
bambuterol, clenbuterol, fenoterol, formoterol*, reproterol, salbutamol*, salmeterol*,
terbutaline*,

. og skyld efni.
Aðeins leyft sem innöndunarlyf með þeim skilmálum sem lýst er í grein I A.
Notkun salbutamol sem vefaukandi efnis telst ekki refsiverð nema styrkur þess í þvagi sé meiri en1000 nanógrömm í millilítra.
D. Þvagræsilyf
Eftirfarandi efni eru dæmi um bönnuð efni í flokki D: acetazolamide, bumetanide, chlorthalidone, ethacrynic acid, furosemide, hydrochlorothiazide,
mannitol*, mersalyl, spironolactone, triamterene,

. og skyld efni.
Eingöngu er bannað að gefa lyfið í æð.
E. Peptíðhormón, hermiefni og eftirlíkingar
Eftirfarandi efni, hermiefni þeirra og eftirlíkingar (mimetics and analogues) eru dæmi umbönnuð efni í flokki E: 1. Chorionic Gonadotrophin (hCG); eingöngu bannað hjá körlum
2. Heiladingulsgonadotrophin og tilbúin (synthetic) gonadotrophin (LH) ; eingöngu
3. Corticotrophin (ACTH, tetracosactide)
4. Vaxtarhormón (hGH)
5. Insulin-like Growth Factor (IGF-1)
Öll boðefni sem stuðla að aukinni framleiðslu og/eða losun ofangreindra efna, svo og hermiefni þeirraog eftirlíkingar, eru einnig bönnuð.
6. Erythropoietin (EPO)
7. Insúlín
Insúlín er aðeins leyft til að meðhöndla insúlínháða sykursýki. Nauðsynlegt er að leggja fram skriflegt
vottorð um insúlínháða sykursýki frá sérfræðingi í innkirtlasjúkdómum eða lækni viðkomandi
íþróttaliðs/hóps, við ábyrgðaraðila lyfjaeftirlits2).
Óeðlilega hár styrkur hormóna í flokki E, eða annarra efna sem nota má til að greina tilvist þeirra, íþvagsýni iðkanda telst sönnun um lyfjamisnotkun nema sannað verði að hann stafi af sjúklegu ástandieða líffræðilegum sérkennum iðkandans.
II BANNAÐAR AÐFERÐIR
1. Misnotkun blóðgjafa. Með misnotkun blóðgjafa er átt við inngjöf heilblóðs, rauðra blóðkorna, og/eða skyldra blóðafurða í blóðrás íþróttaiðkanda, einnig að undangenginni aftöppun blóðs úrblóðrás íþróttaiðkandans, sem síðan heldur áfram æfingum í blóðskertu ástandi.
2. Inngjöf tilbúinna súrefnisburðarefna eða efna sem auka rúmmál blóðvökva.
3. Fölsun sýna með lyfjafræðilegum, efnafræðilegum eða eðlisfræðilegum aðferðum.
III EFNAFLOKKAR SEM ERU HÁÐIR SÉRSTÖKUM TAKMÖRKUNUM
A. Alkóhól
Til þess bærir aðilar geta ákveðið að alkóhól skuli greint í sýnum sem tekin eru við lyfjaeftirlit.
B. Kannabisefni
Til þess bærir aðilar geta ákveðið að kannabisefni (t.d. marijuana og hass) skuli greind í sýnum semtekin eru við lyfjaeftirlit. Kannabisefni eru greind í sýnum sem tekin eru við lyfjaeftirlit áÓlympíuleikum. Styrkur 11-nor-delta-9-tetrahydrocannabinol-9-carboxylic acid (carboxy-THC) íþvagi má ekki vera meiri en 15 nanógrömm í millilítra.
Innan Íþrótta- og Ólympíusambands Íslands er þessari tilkynningaskyldu framfylgt þannig að íþróttamaður
sem notar insúlín skal geta lagt fram umbeðið vottorð, sem eigi skal vera eldra en þriggja ára, sé farið
fram á það.

C. Staðdeyfilyf
Staðdeyfilyf til innsprautunar eru leyfð með eftirfarandi skilyrðum: a) bupivacaine, lidocaine, mepivacaine, procaine og skyld efni eru leyfð, en ekki cocaine.
Æðaþrengjandi efni má nota með staðdeyfilyfjum.
b) aðeins má gefa þessi efni með staðbundinni innsprautun eða innsprautun í liðc) aðeins má gefa þessi efni þegar það er nauðsynlegt af læknisfræðilegum ástæðum Til þess bærir aðilar geta ákveðið að skylt sé að tilkynna ábyrgðaraðila lyfjaeftirlits alla notkunstaðdeyfilyfja.
D. Barksterar
Bannað er að taka inn barkstera um munn eða endaþarm eða sprauta þeim í blóðrás eða vöðva.
Ef læknisfræðileg þörf krefur er heimilt að sprauta barksterum í lið eða staðbundið í vefi. Til þess bæriraðilar geta ákveðið að skylt sé að tilkynna ábyrgðaraðila lyfjaeftirlits alla notkun barkstera.
E. Beta-blokkarar
acebutolol, alprenolol, atenolol, labetalol, metoprolol, nadolol, oxprenolol, propranolol, sotalol,
. og skyld efni.
Til þess bærir aðilar geta ákveðið að beta-blokkarar skuli greindir í sýnum sem tekin eru viðlyfjaeftirlit.
YFIRLIT YFIR ÞANN STYRK TILTEKINNA EFNA Í ÞVAGSÝNUM
SEM SKILGREINDUR ER SEM LYFJAMISNOTKUN OG
RANNSÓKNARSTOFUM ER SKYLT AÐ SKÝRA FRÁ
IV LYFJAEFTIRLIT UTAN KEPPNI
Ef til þess bærir aðilar ákveða ekki annað, beinist lyfjaeftirlit utan keppni eingöngu að bönnuðumefnum í flokkum IC (vefaukandi efni), ID (þvagræsilyf)og IE (peptíðhormón, hermiefni ogeftirlíkingar).
DÆMI UM BÖNNUÐ EFNI OG AÐFERÐIR
AÐVÖRUN: Þetta er ekki tæmandi listi yfir bönnuð efni. Mörg efni sem ekki eru tilgreind á þessum
lista eru eigi að síður bönnuð samkvæmt orðalaginu "og skyld efni".
Íþróttaiðkendur bera sjálfir ábyrgð á að lyf (bæði lyfseðilsskyld lyf og önnur lyf), fæðubótarefni og
önnur efni sem þeir nota, innihaldi ekki bönnuð efni.
ÖRVANDI EFNI:
amineptine, amfepramone, amiphenazole, amphetamine, bambuterol, bromantan, bupropion,
caffeine, carphedon, cathine, cocaine, cropropamide, crotethamide, ephedrine, etamivan,
etilamphetamine, etilefrine, fencamfamin, fenetylline, fenfluramine, formoterol, heptaminol,
mefenorex, mephentermine, mesocarb, methamphetamine, methoxyphenamine,
methylendioxyamphetamine, methylephedrine, methylphenidate, nikethamide,
norfenfluramine, parahydroxyamphetamine, pemoline, pentetrazol, phendimetrazine,
phentermine, phenylephrine, phenylpropanolamine, pholedrine, pipradrol, prolintane,
propylhexedrine, pseudoephedrine, reproterol, salbutamol, salmeterol, selegiline, strychnine,
terbutaline,

DEYFI- OG VERKJALYF:
buprenorphine, dextromoramide, diamorphine (heroine), hydrocodone, methadone,
morphine, pentazocine, pethidine,

VEFAUKANDI EFNI:
androstenediol, androstenedione, bambuterol, boldenone, clenbuterol, clostebol, danazol,
dehydrochlormethyltestosterone, dehydroepiandrosterone (DHEA), dihydrotestosterone,
drostanolone, fenoterol, fluoxymesterone, formebolone, formoterol, gestrinone, mesterolone,
metandienone, metenolone, methandriol, methyltestosterone, mibolerone, nandrolone, 19-
norandrostenediol, 19-norandrostenedione, norethandrolone, oxandrolone, oxymesterone,
oxymetholone, reproterol, salbutamol, salmeterol, stanozolol, terbutaline, testosterone,
trenbolone,

ÞVAGRÆSILYF:
acetazolamide, bendroflumethiazide, bumetanide, canrenone, chlortalidone, ethacrynic acid,
furosemide, hydrochlorothiazide, indapamide, mannitol (gefið í æð), mersalyl, spironolactone,
triamterene,

LYF SEM DYLJA LYFJAMISNOTKUN (MASKING AGENTS):
bromantan, þvagræsilyf (sjá hér að ofan), epitestosterone, probenecid,
PEPTÍÐHORMÓN, HERMIEFNI OG EFTIRLÍKINGAR:
ACTH, erythropoietin (EPO), hCG*, hGH, insulin, LH*, clomiphene*, cyclofenil*,
tamoxifen*, aromatasa hindrar (aromatase inhibitors)*,
*
eingöngu bannað hjá körlum
BETA-BLOKKARAR:
acebutolol, alprenolol, atenolol, betaxolol, bisoprolol, bunolol, carteolol, celiprolol, esmolol,
labetalol, levobunolol, metipranolol, metoprolol, nadolol, oxprenolol, pindolol, propranolol,
sotalol, timolol.

Source: http://www.kthi.is/skrar/file/frodleikur/lyfjamal.pdf

Microsoft word - pandemiplan for bokn kommune.doc

Skal behandlast i kommunestyret 13. oktober PANDEMIPLAN kommuneoverlege Dag-Helge Rønnevik Kontrollert av helsesjef Godkjent av rådmann Jan JEN Erik Nygaard Innhold: 1 Innledning .3 1.1 Om influensapandemi . 3 1.2 Målsetting pandemiplan. 3 1.3 Nøkkeltall influensapandemi ”svineinfluensa” 2009 (ny influensa A H1N1) . 3 1.4 Nasjonale planer og veiledere . 4 1.5 Definisjo

Microsoft word - 5thsem

(A.N.U. B.PHARMACY SYLLABUS WITH EFFECT FROM 2012-13 ACADEMIC YEAR) 501 PHARMACEUTICAL CHEMISTRY-IV (MEDICINAL–II) Quantitative structure activity relationship (QSAR) studies, basic concepts of computer aided drug design, different drug design approaches, basic General Anaesthetics : Introduction, classification, mechanism of action, synthesis and therapeutic uses of halothane, ketamine, me

Copyright © 2010-2014 Medical Articles