Publieksbijsluiter imodium

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER

Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit
geneesmiddel.

Dit geneesmiddel kan zonder voorschrift verkregen worden. Desondanks moet u Imodium
zorgvuldig innemen om een goed resultaat te bereiken.
- Bewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen. - Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker. - Raadpleeg een arts, als uw verschijnselen verergeren of niet verbeteren na 2 dagen. Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
In deze bijsluiter:
1. Wat is Imodium en waarvoor wordt het gebruikt
2. Wat u moet weten voordat u Imodium gebruikt
3. Hoe wordt Imodium gebruikt
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Imodium
6. Aanvullende informatie
1. Wat is Imodium en waarvoor wordt het gebruikt
Imodium is een snel werkend middel tegen diarree.
Imodium is aangewezen bij de behandeling van de symptomen van plotseling optredende of
langdurige diarree. Imodium kan aanbevolen worden bij reizigersdiarree.
2. Wat u moet weten voordat u Imodium gebruikt
Gebruik Imodium niet

- als u allergisch (overgevoelig) bent voor loperamidehydrochloride of voor één van de
andere bestanddelen van Imodium;
- bij kinderen onder de 2 jaar; bij kinderen van 2 tot 6 jaar moet een andere vorm van
Imodium gebruikt worden, zoals de drank;
- in alle gevallen waarbij de normale darmbewegingen niet mogen worden onderdrukt. De
toediening moet onmiddellijk worden stopgezet bij verstopping of buikzwelling;
- bij verschillende vormen van dikke-darmontsteking (b.v. ulceratieve colitis of pseudo-
membraneuze colitis ten gevolge van het gebruik van bepaalde antibiotica);
- bij patiënten met bacteriële ontsteking van de dikke en/of dunne darm veroorzaakt door
invasieve organismen, met inbegrip van Salmonella, Shigella en Campylobacter;
- als er bloed in de stoelgang aanwezig is of hoge koorts optreedt.
Wees extra voorzichtig met Imodium
- In ieder geval moet u bij ernstige diarree (vooral bij kinderen en bejaarden) er eerst voor
zorgen dat voldoende vocht wordt ingenomen. Als u diarree hebt, zou u daarom steeds veel
moeten drinken. Vraag uw arts of apotheker welke dranken (b.v. orale rehydratiezouten) u
daarvoor het best gebruikt;
- Als bij plotse diarree binnen 48 uur geen verbetering optreedt. U moet de toediening van
Imodium stopzetten en uw arts raadplegen;
- Als u AIDS heeft en voor diarree behandeld wordt met Imodium. Bij de eerste tekenen van
buikzwelling moet u stoppen met de inname van Imodium en uw arts raadplegen.

- Indien u lijdt aan leverstoornissen. Waarschuw uw arts of apotheker; in dat geval kan
medisch toezicht nodig zijn;
- Als u nog andere geneesmiddelen neemt. Gelieve ook de rubriek “Gebruik met andere
geneesmiddelen” te lezen.
Bewaar Imodium steeds buiten het bereik van kinderen.
U mag Imodium aan kinderen jonger dan 6 jaar enkel toedienen op voorschrift en onder
toezicht van een arts.
Hoewel Imodium de diarree stopt, behandelt het niet de oorzaak ervan. Waar mogelijk, moet
ook de oorzaak zelf worden behandeld.
Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is,
of dat in het verleden is geweest.
Gebruik met andere geneesmiddelen
Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft
gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.
Breng uw dokter of apotheker op de hoogte als u een van de onderstaande geneesmiddelen
inneemt:
- geneesmiddelen die de activiteit van maag en darmen vertragen (bv. anticholinergica),
omdat ze het effect van Imodium kunnen versterken. - ritonavir (behandelen van aids)
- kinidine (behandelen van hartritmestoornissen)
- oraal desmopressine (behandelen van urine incontinentie)
- itraconacole of ketoconazole (behandelen van schimmelinfecties)
- gemfibrozil (om cholesterol te verlagen)
Gebruik van Imodium met voedsel en drank
Niet van toepassing
Zwangerschap en borstvoeding
U moet voorzichtig zijn met het gebruik van Imodium gedurende de zwangerschap, vooral
tijdens de eerste drie maanden.
U kunt beter geen Imodium gebruiken in de periode waarin u borstvoeding geeft, omdat
kleine hoeveelheden Imodium in de moedermelk kunnen terechtkomen.
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel neemt.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Vermoeidheid, duizeligheid of sufheid kunnen voorkomen bij diarree. Daarom is het
raadzaam voorzichtig te zijn bij het besturen van voertuigen of bedienen van machines.
Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Imodium
Imodium capsules bevatten lactose. Als uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers
niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

3. Hoe wordt Imodium gebruikt
Volg deze instructies nauwgezet op tenzij uw arts u een ander advies heeft gegeven.
Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

Hoe gebruiken en hoeveel?
Bij ernstige diarree met veel vochtverlies moet u in de eerste plaats veel drinken. Bij
zuigelingen en kinderen wordt het vochtverlies bij voorkeur behandeld door vocht toe te
dienen via de mond of een inspuiting (zie rubriek “Wees extra voorzichtig met Imodium”).

Volwassenen en kinderen boven de 6 jaar:
- kortdurende (acute) diarree:
De aanvangsdosis bedraagt 2 capsules voor volwassenen en 1 capsule voor kinderen;
vervolgens 1 capsule innemen na elke daaropvolgende losse stoelgang.
- langdurige (chronische) diarree en onvermogen om de ontlasting op te houden:
Men start met 2 capsules per dag voor volwassenen en 1 capsule per dag voor kinderen. Die
dosis wordt aangepast tot er 1 of 2 vastere stoelgangen per dag optreden. Dat effect bereikt
men gewoonlijk met een onderhoudsdosis van 1 tot 6 capsules per dag.
Volwassenen mogen nooit meer dan 8 capsules per dag innemen en kinderen nooit meer dan
3 capsules per 20 kg lichaamsgewicht. Bij kinderen dient men er tevens op te letten dat men
nooit meer dan 8 capsules per dag toedient.
Opgelet, voor kinderen: geef nooit meer dan de maximum aanbevolen dagdosis per
kilogram lichaamsgewicht!
Het aantal capsules dat een kind op één dag in mag nemen, is afhankelijk van het
lichaamsgewicht van het kind. Zie hiervoor onderstaande tabel.
maximaal aantal Imodium-capsules per dag

Zodra de stoelgang vaster wordt of indien er meer dan 12 uur geen stoelgang optreedt, moet u
de toediening stopzetten. U mag de aangegeven doseringen niet overschrijden
Ouderen
Er is geen aanpassing van de dosis vereist voor ouderen.
Verminderde nierfunctie
Er is geen aanpassing van de dosis vereist bij patiënten met een verminderde nierfunctie.
Verminderde functie van de lever
Imodium moet voorzichtig gebruikt worden bij deze patiënten vanwege het verminderde
‘first-pass’ metabolisme (Zie rubriek 2. Wat u moet weten voordat u Imodium gebruikt).

Wat u moet doen als u meer van Imodium heeft gebruikt dan u zou mogen
Wanneer u teveel van Imodium heeft gebruikt of ingenomen, neem dan onmiddellijk contact
op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245). In geval van overdosering
kunnen volgende verschijnselen optreden: verminderd bewustzijn, ongecoördineerde
bewegingen, slaperigheid, pupilvernauwing, verhoogde spierspanning en
ademhalingsstoornissen. Ook kunnen darmverstopping en moeilijk urineren worden
vastgesteld. Kinderen zijn gevoeliger voor te grote dosissen van dit geneesmiddel dan
volwassenen.
Informatie voor de arts: naloxon kan worden gegeven als antidotum; de patiënt moet minstens
48 uur van nabij worden gevolgd.
Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Imodium te gebruiken
Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het gebruik van Imodium
Niet van toepassing.

Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel, raadpleeg dan uw arts of
apotheker

4. Mogelijke bijwerkingen

Zoals alle geneesmiddelen kan Imodium bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen
deze bijwerkingen krijgt.

Stop de behandeling met Imodium en raadpleeg uw arts indien de volgende verschijnselen
zich voordoen:
Immuunsysteemaandoeningen
Overgevoeligheidsreactie, anafylactische reactie (inclusief anafylactische shock) en
anafylactoïde reactie (ernstige allergische reactie over het hele lichaam)
Zenuwstelselaandoeningen
Verlies van bewustzijn of verminderd bewustzijn, verhoogde spierspanning,
coördinatieafwijkingen
Maagdarmstelselaandoeningen
Darmobstructie, vergroting van de dikke darm, opgezette buik
Huid- en onderhuidaandoeningen
Toxisch-allergische reactie ter hoogte van de huid en slijmvliezen gekenmerkt door roodheid,
vorming van blaren en loskomen van de opperhuid (Bulleuze eruptie (ook Stevens-Johnson-
syndroom, Lyell-syndroom en erythema multiforme)), opgezwollen gelaat, netelroos, jeuk
De volgende klachten kunnen optreden, alhoewel zij moeilijk te onderscheiden zijn van de
typische ziektetekens van diarree:
Zenuwstelselaandoeningen
Hoofdpijn, duizeligheid, slaperigheid
Oogaandoeningen
Vernauwing van de pupil
Maagdarmstelselaandoeningen
Constipatie, misselijkheid, winderigheid, buikpijn, abdominaal ongemak, droge mond, pijn in
de bovenbuik, braken, dyspepsie
Huid- en onderhuidaandoeningen
Huiduitslag
Nier- en urinewegaandoeningen
Urineretentie
Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen
Vermoeidheid
Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet
in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
5. Hoe bewaart u Imodium
Bewaren beneden 25°C.
Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.
Gebruik Imodium niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de doos na EXP. De
vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.
Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk
afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze
maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

6. Aanvullende informatie
Wat bevat Imodium
Het werkzaam bestanddeel is loperamidehydrochloride. Imodium capsules bevatten 2 mg loperamidehydrochloride per capsule. De andere bestanddelen zijn: lactose, maïszetmeel, talk, magnesiumstearaat. De capsulewand bevat geel en zwart ijzeroxide (E172), indigotine (E132), erythrosine (E127), titaniumoxide en gelatine.
Hoe ziet Imodium er uit en wat is de inhoud van de verpakking
De capsules zijn beschikbaar in een blisterverpakking met 20, 60 of 200 (voornamelijk voor
gebruik in ziekenhuizen) grijsgroene capsules.

Afleveringswijze
Imodium capsules zijn vrij van medisch voorschrift.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
Johnson&Johnson Consumer NV
Antwerpseweg 15-17
BE-2340 Beerse
Fabrikant
Janssen - Cilag S.A.
Domaine de Maigremont
27100 Val de Reuil
Frankrijk

Nummers van de vergunning voor het in de handel brengen
BE 001215

Deze bijsluiter is voor de laatste keergoedgekeurd in: 08/2010.

Source: http://optiphar.nl/public/uploads/leaflets/13467683070057/IMODIUM_2_mg_capsules_20111006_pil.pdf

Untitled

DEPRESSION AND ANXIETY 26 : 711–717 (2009)CHILDHOOD NEGLECT AND ABUSE AS PREDICTORS OFANTIDEPRESSANT RESPONSE IN ADULT DEPRESSIONJeanette M. Johnstone, M.A.,1Ã Suzanne E. Luty, M.B. Ch.B. Ph.D. F.R.A.N.Z.C.P.,1Janet D. Carter, Ph.D. Dip. Clin. Psych. M.N.Z.C.C.P.,2 Roger T. Mulder, M.B. Ch.B. Ph.D. F.R.A.N.Z.C.P.,1Christopher M.A. Frampton, Ph.D.,1 and Peter R. Joyce, M.D. Ph.D. D.Sc. F.R.

51724322_usercom16_ta_d.pmd

Applikationen Arzneimittelcharakterisierung mit DSCCamelia Nicolescu; Corina Arama (mit der Unterstützung von Prof.Dr.Pharm.Crina Maria Monciu) Abteilung für Analytische Chemie,„Carol Davila“- Pharmaziehochschule, Traian Vuia Str. Nr.6, 70139 Bukarest, Rumänien Einleitung Es ist bekannt, dass die Wechselwirkungen zwischen Wirksubstanz und Bindemittel, die pharmakologischen Eigenschafte

Copyright © 2010-2014 Medical Articles