Microsoft word - protokoll_årsmöte_01.doc

Protokoll för SSVIRs årsmöte på Hotell Nordkalotten, Luleå, 2001-04-24.
§1. Val av mötesordförande.
Ordförande Jan H Göthlin valdes till mötesordförande.
§2. Val av mötessekreterare och en justeringsperson.
Mats Lindh valdes till mötessekreterare och Kamelia Kostova till justeringsman.
§3. Godkännande av dagordning.
Dagordningen godkändes av årsmötet
§4. Verksamhetsrapport för året 2000.
Rapporten presenterades av Hampus Eklöf
- SK kurs i Lund. Ordnades av Wojciech Cwikiel. Kursen var kraftigt övertecknad ochmycket uppskattad.
- Symposier på Rtg-veckan; Om Metformin och jod som presenterades av Ulf Nyman samt enjämförelse mellan MRA och renalangio för diagnostik av njurartärstenos presenterat avHampus Eklöf.
- Lörelius-priset tilldelades Hans Klingenstierna.
- Någon utdelning ur Seldinger fonden gjordes ej då ingen sökande fanns trots annonsering påhemsidan, i meddelandebladet samt i utskick till medlemmarna.
- Planerna för en ”Nordisk förening för kärlspecialister” skrinlades- Planering för certifiering i grenspecialiten VIR (Vaskulär Interventionell Radiologi).
- Egen hemsida, nu med Seldinger monografi skriven av Ulf Nyman.
- Förberedelser inför CIRSE i Göteborg. Föreningen strävar för att stimulera intresseradesjuksköterskor att närvara. Dessa måste betala full avgift men i gengäld kommer sällskapet attsponsra med 20 000 kr plus medel från företagen som för närvarande uppgår till 20 000kr.
§5. Finans och ekonomisk rapport samt rapport från föreningens två fonder.
Skriftlig rapport presenterades av Skattmästare Ulf Albrechtsson. Årets resultat blev + 121
kkr.
§6. Revisionsrapport.
Revisor Joakim Eriksson har granskat bokföringen som varit utan anmärkning och
rekommenderade årsmötet att bevilja styrelsen ansvarfrihet för verksamhetsåret 2000.
Joakim Eriksson var ej närvarande vid årsmötet men hans rapport framfördes muntligen av
Mats Lindh som varit i kontakt via E-mail med Joakim.
§7. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 2000.
Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
§8. Förslag till budget 2001.
Förslag från styrelsen om att inrätta en tredje fond med inriktning på utbildning.
§9. Val till styrelsen 2001.
Valberedningens förslag:
Vice ordförande
Richard Nyman
Orförande i utbildningsutskottet
Lars Lönn
Styrelsens förslag var att avveckla utbildningsutskottet i nuvarande utformning, inte ha någonordförande utan att de tre ledamöterna har ett eget ansvarsområde och själva rapporterar tillstyrelsen. Styrelsen utser ledamöter.
Årsmötet biföll styrelsens förslag till utformning av utbildningsutskott samt i övrigtvalberedningens förslag. Således valdes Richard Nyman, Uppsala till ny vice ordförande efteratt Ulf Nyman på egen begäran avgår.
§10. Val av valberedning.
Styrelsens förslag var att förnya hela valberedningen. Föreslagna ledamöter var Ulf Nyman,
Karin Zachrisson och Kamelia Kostova. Årsmötet accepterade förslaget.
§11. Val av hedersledamot 2002.
Styrelsens förslag, Ulf Nyman, Trelleborg bifölls av årsmötet.
§12. Val av nya medlemmar till föreningen.
- Ansökan om medlemskap i SSVIR har inkommit från 2 läkare; Ann J:son Wigelius, Umeåoch Jakob Swanberg, Västerås.
- Ansökan om associerat medlemskap från 3 sjuksköterskor; Lena Andersson, Umeå, MonicaÖjerman, Gällivare och Danuta Dudziak, Borås. Samtliga ansökande invaldes i föreningenSSVIR.
§13. Planerade aktiviteter för år 2001
• CIRSE mötet i Göteborg
• Utbildning:
- Teoretisk kurs i Interventionell radiologi på ST-nivå. Wojciech Cvikiel, Lund. Då kursen
denna gången kommer att hållas som en betalkurs diskuterades lämplig nivå på kursavgift.
Man kom fram till att 2000 – 3000 kr kunde vara lämpligt.
-Praktisk griskurs, Hans Klingenstierna i Göteborg.
-En alternativ 5 dagars kurs för läkare och ssk föreslogs innehållande; Strålhygien,
Patientomhändertagande samt State of the Art – Interventionell Radiologi. Kursen kunde
hållas på en mer attraktiv ort , t.ex. Teneriffa eller Torremolinos som dessutom inte skulle
behöva kosta mer.
• Initiera någon form av utvärdering av de olika produkterna som nu svämmar över
marknaden. Ballonger, stent, ledare. Förslaget kom från Hampus Eklöf
som också förklarade sig villig att starta med projektet. Årsmötet hade inga invändningar
annat att det skulle bli ett tufft jobb.
•PR för allmänhet, kolleger och chefer, Lars Lönn, Göteborg.
•Justera stadgarna för SSVIR
•Börja certifiera radiologer i VIR
•Utse delegat till CIRSE
•Förbättra hemsidan, Ulf Albrechtsson, Lund.
§14. Nästa årsmöte, 2002.
Två alternativ framkom:
- 3 dgrs kurs i Göteborg på klassiskt manér. Som ämne diskuterades; Strålskydd,
Patientförberedelse, Sedering och Resultatuppföljning ev. i kombination med något annat
ämne. 15-17/4 alt. 17-19/4
- 5-7 dagars kurs i internatform som kunde hållas t.ex. i Åre eller någonstans i Medelhavet.
Vid omröstning framkom att majoriteten av årsmötet kunde tänka sig en kurs förlagd
utomlands. Något beslut togs ej.
§15. Övriga frågor.
Under Rtg-veckan i Umeå 21-24/8 2001 kommer Strålhygien att diskuteras (tisdagen) och
SSVIR står för ett symposium.
Avgående vice ordförande Ulf Nyman avtackades med presenter Mötets avslutandes av mötesordförande Jan H. Göthlin

Source: http://www.seldinger.se/pdf/protokoll/arsmote2001.pdf

Media information

News Release Integrated ABPM and Pulse Wave Analysis underlines I.E.M.'s technology leadership Stolberg (Germany): I.E.M. announced to launch their integrated pulse wave analysis (PWA) Solution as an upgrade to their well proven ambulatory 24-hour blood pressure monitoring system Mobil-O-Graph NG. This new feature has been developed together with ARC (Austrian Research Center

Microsoft word - katybeale _3_.doc

Katy Beale, freelance marketing and communications consultant The art of conversation: writing and creating ideas for the social web Katy Beale is a freelance consultant who helps arts, cultural and third sector organisations get the best out of digital. She has recently worked with Tate, Crafts Council, Arnolfini, London Development Agency, Oxfam and South Bank and Bankside Cultural

Copyright © 2010-2014 Medical Articles