Fdut.edu.al

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BIBLIOTEKA E FAKULTETIT TË DREJTËSISË
LISTA E LIBRAVE QË KANË HYRË NË
BIBLIOTEKËN E FAKULTETIT TË
DREJTËSISË
Janar 2003 - janar 2005
T I R A N Ë
1. Histori e filozofisë
Stumpf, Samuel Enoch. Filozofia : historia & problemet/ Samuel Enoch Stumpf; Përktheu Kastriot Myftiu, Paqson Shehu; Redaktoi Gjergj Sinani.- Tiranë : Toena, 2004.- 380 f.
Titulli original : Philosophy – History and problems.
17. Etika
Etika në shërbimin Publik për mijëvjecarin e ri; Përgatitur nga Richard A.Chapman.- Ribotim, 2002.- Tiranë.- 222 f.
159.9 Psikologjia
Myers, David G. Socialpsikologjia/ David G.Myers; Përktheu Enian Çela; Redaktoi Xhevair Lleshi.- Tiranë : Uegen, 2003.- 600f.
Pango, Ylli. Psikoterapia e njohjes dhe e sjelljes/ Ylli Pango; Redaktoi Gjylso Binaj, Nirvana Lazi; Redaktorë shkencorë Jorida Rustemi.- Botim i 2-të.- Tiranë : I3SP, 2004.- 842 f.
321.01 Teoria e përgjithshme e shtetit
Aristoteles. Politika/ Aristoteles; Përkthyer nga Enida Rusi.- Tiranë : 321.7 Demokracia
De Gasperi, Alçide. Alçide de Gasperi mit dhe realitet; Përktheu Kostaq Xoxa.- Tiranë : Sh.B. “55”, 2003.- 100 f.
324 Zgjedhjet, ligji elektoral, votimi
Taagepera, Rein. Votat dhe mandatet : efektet dhe përcaktuesit e sistemeve zgjedhore/ Rein Taagepera, Matthew Soberg Shugart; Përktheu Krenar Loloçi.- Tiranë, 2004.- Libri 1.- 86 f.
325. 254 Refugjatët
Mbrojtja e refugjatëve : Udhëzues për legjislacionin ndërkombëtar për refugjatët.- Tiranë : UNHCR, 2001.- 156 f.
327 (496.5:430) “1945/1990” Politika e jashtme
327 (496.5:430) “1945/1990” Ç 320 Çaushi, Shpëtim. Diplomacia shqiptare në marrëdhënieve me Gjermaninë/Shpëtim Çaushi.- Tiranë : Ombra GVG, 330.342.146
Ekonomi tregu
330.342.146 (075.8)(497.115) H 377 Hetemi, J.Mehdi. Mbrojtja e tregut të lirë nga konkurenca jolojale : (Aspekti krahasimorë)/Mehdi J.Hetemi; Recensentë Prof.Dr.Skënder Berisha, Prof.Dr.Enver Hasani.- Prishtinë : “Twins”, 2004.- 266 f.
Hyrje në ekonomi/Ahmet Mançellari, Sulo Hadëri, Dhori Kule, Stefan Qirici; Redaktorë shkencorë Ahmet Mançellari, Tonin Kola.- Tiranë : Hyrje në ekonomi (ushtrime)/ Servete Gruda, Enriketa Kallushi, Luljeta Minxhozi etj.; Redaktore Gjylso Binaj, Albana Harshova.- Tiranë : 331.109.64 Zgjidhjet e jashtme, arbitrazhet
Tafaj, Flutura. Procedura e arbitrazhit : (Punim për mbrojtjen e Sh.P.U.-së)/Flutura Tafaj; Udhëheqës Prof.Dr.Kudret Çela, Oponent Prof.Dr.Paskal Haxhi.- Disertacion.- Tiranë, 2004.- 70 f.
331.25 Pensionet
Çuçi, Zhaklina. Pensionet : (Zhvillimi historik, faktorët, financimi i skemës së pensioneve, kontributet, kuadri ligjor i pensioneve)/ Zhaklina Çuçi; Udhëheqës Prof.Dr. Paskal Haxhi.- Disertacion.- Tiranë, 336.21/.272 Tatimet, taksat etj.
Përmbledhëse legjislacioni në fushën e tatimeve dhe taksave; Punoi Evelina Bekteshi.- Tiranë : Qendra e Publikimeve Zyrtare, 2004.- 817 f.
34 E drejtë legjislacioni
Një guidë për sistemin shqiptar të drejtësisë = Citizen’s commentary on the Albanian legal system.- Financial Markets International/East-west Management Institute USAID/Judicial training strengthening Project.- 340 E drejta në përgjithësi
Slapper, Gary. The English legal system/ Gary Slapper, David Kelly.- Fourth edition.- London : Cavendish Publishing Limited, 1999.- XIiii, Slapper, Gary. The English legal system/ Gary Slapper, David Kelly.- Fifth edition.- London : Cavendish Publishing Limited, 2001.- XIV, 650 Slapper, Gary. English law/ Gary Slapper, David Kelly.- London : Cavendish Publishing Limited, 2000.- IXXXi, 967 f.
340.12 Filozofi e së drejtës
Bushati, Endirë. Shteti dhe e drejta në Shqipëri 1944-1950/Endirë Bushati; Udhëheqes shkencor Prof.Dr.Aleks Luarasi.- Disertacion.- Ruso, Zhan-Zhak. Kontrata sociale : Test filozofik I komentuar, test integral/ Zhan-Zhak Ruso; Përktheu nga origjinali frengjisht Lazan Koldashi.- Botim I dytë.- Tiranë : “Luarasi”, 2002.- 192 f.
La Torre, Angel Sanchez de. La tyrannie dans la Gréce antique/ Angel Sanchez de la Torre.-Philosophie du droit 15.- Bordeaux : Editions Trigeaud, Jean-Marc. Droit premiers : Pour une métaphysique de la singularité des droits et des cultures/ Jean-Marc Trigeaud.- Philosophie du droit 20.- Bordeaux : editions biére, 2001.- 240 f.
Trigeaud, Jean-Marc. L’homme coupable : Critique d’une philosophie de la responsabilité/ Jean-Marc Trigeaud.- Philosphie du droit 17.- Bordeaux : editions biére, 1999.- 248 f.
340.134 Tregues legjislacioni
340.134 (094.0)(496.5) “1990/2004” I 424 Indeksi tematik i legjislacionit shqiptar : 1990- korrik 2004.- Tiranë : Botim i Qendrës së Publikimeve Zyrtare, 2004.- 512 f.
340.134 (094.0)(496.5) “1990/2004” I 424 Indeksi kronologjik i legjislacionit shqiptar : 1990- korrik 2004.- Tiranë : Botim i Qendrës së Publikimeve Zyrtare, 2004.- 591 f.
340.141 E drejta zakonore
Elezi, Ismet. Njohuri për të drejtën zakonore mbarëshqiptare/ Prof.Dr.
Ismet Elezi.- Prishtinë, 2003.- 184 f.
Hoxha, Izet. Marrëdhëniet juridike në Kanunin e Lekë Dukagjinit : pjesa e përgjithshme/ Izet Hoxha; Recezentë Prof. Dr. Spiro Shkurti.- 340.5 E drejta e krahasuar e punës
Çela, Kudret. E drejtë e krahasuar e punës/ Prof. Dr. Kudret Çela, Prof.
Dr. Paskal Haxhi.- Tiranë : Ilar, 2002.- 256 f.
340.6 Mjeksi ligjore
Meksi, Sokrat. Mjeksia ligjore/ Sokrat Meksi, Bardhyl Çipi.- Tiranë : 340.63 Psikiatria ligjore
Shtino, Nazim. Psikiatria ligjore/ Nazim Shtino; Red. Ilinden Spasse.- 341.1:061.1 E drejta e organizatave ndërkombëtare
Zajmi, Iva. E drejta europiane : (Cikël leksionesh)/ Iva Zajmi.- Botim i 341.1/.8 E drejta ndërkombëtare publike
Bélanger, Michel. Droit international humanitaire/ Michel Bélanger.- Paris : Gualino éditeur, 2002.- 150 f.
Kissinger, Henry. A ka nevojë Amerika për një politikë të jashtme : Drejt një diplomacie për shekullin e njëzet e një : Me një pasthënie të re pas 11 shtatorit/ Henry Kissinger; Përkthyer nga origjinali Andi Kurti & Robert Kosova.- Tiranë : Sh.B.Plejad, 2004.- 488 f.
Plaka, Sokrat. E drejta e re detare ndërkombëtare dhe Shqipëria : Perspektiva e oqeanit në shekullin XXI/ Sokrat Plaka.- Tiranë : Marin Puto, Arben. E drejta ndërkombëtare publike/ Arben Puto.- Ribotim.- 341.234 E drejta e minoriteteve
Minoritetet në Shqipëri/ Përgatiti Prof.Dr. Arben Puto, Dr. Zana Sota, Njazi Jaho, Klesta Alikaj; Redaktoi Arben Puto, Vasilika Hysi.- Tiranë : Minorities in Albania/ Prep. Prof.Dr. Arben Puto, Dr. Zana Sota, Njazi Jaho, Klesta Alikaj; Edit. Arben Puto, Vasilika Hysi.- Tiranë : Pakicat dhe mbrojtja e të drejtave të tyre në Shqipëri : (Konventa, legjislacion, raporte dhe materiale të tjera shpjeguese për pakicat); Redaktorë juridikë N.Jaho, D.Bushati.- Tiranë : Morava, 2003.- 366 f.
341.343.63
Punëtorët, proletarët, punonjësit e bujqësisë
Sadikaj, Beqir. Fshatarët-punëtorë në Kosovë deri në vitin 1990/ Beqir Sadikaj; Recensentë Prof.Dr. Gjyldane Mulla, Prof.Dr. Anton Berisha.- Prishtinë : “Leoprint”, 2004.- 182 f.
341.4 E drejta penale ndërkombëtare
Bekteshi, Mirjana. Të drejtat e të akuzuarit në Statutin e Gjykatës Penale Ndërkombëtare/ Mirjana Bekteshi; Udhëheqës Prof. Dr. Ismet Elezi.- Disertacion.- Tiranë, 2003.- 95 f.
Gjykata penale ndërkombëtare : Rasti i Shqipërisë; Përgatiti Ersida Stefa, Redaktoi Vasilika Hysi.- Tiranë : Kristalina-KH, 2004.- 94 f.
Poda, Zamir. Krimi i organizuar transnacional/ Zamir Poda; Udhëheqës Prof. As. Skënder Kaçupi, Oponent Dr. Shefki Bejko.- Disertacion.- Shegani, Altin. Les jurisdictions d’exception en matiere de terrorisme etude Franco-Albanaise/ Altin Shegani; Sous la direction du Professeur Philippe Conte.- Bordeaux, 2002.- 65 f.
341.9 E drejta ndërkombëtare private
Qoku, Maks. Pronësia industriale në trajtimin e të drejtës ndërkombëtare private (Vështrim krahasues)/ Maks Qoku; Udhëheqës shkencor Prof.Dr.Kudret Çela.- Disertacion.- Tiranë, 2004.- 85 f.
342 E drejta kushtetuese; E drejta publike
Abdiu, Fehmi. Për kushtetutën, ligjin dhe Drejtësinë : Kontribute parlamentare/ Fehmi Abdiu; Redaktoi Pavlina Terpini dhe Ruzhdi Mata.- Tiranë : “Arbri”, 2002.- 291 f.
Anastas, Aurela. E drejta kushtetuese : (Leksione për studentë e Fakultetit të Drejtësisë)/ Prof.As.Aurela Anastas.- Tiranë : Pegi, 2003.- Anastas, Aurela. E drejta kushtetuese : (Për studentët e Fakultetit të Drejtësisë): Cikël leksionesh/ Aurela Anastas; Oponentë Prof.Dr. Aleks Luarasi, Eralda Methasani (LlM).- Tiranë : Pegi, 2004.- 238 f.
Leung, Gilbert. Comparative constitutional law : United Kingdom, Republic of Albania and European Union/ Gilbert Leung.- London, Lumani, Fatmira. Pozita juridiko-kushtetuese e shqiptarëve në IRJ të Maqedonisë, periudha 1945-2002/ Fatmira Lumani; Udhëheqes shkencor Prof.Dr.Aleks Luarasi.- Disertacion.- Tiranë, 2003.- 138 f.
Omari, Luan. Parime dhe institucione të së drejtës publike/ Luan Omari.- Botim I gjashtë.- Tiranë : “Elena Gjika”, 2004.- 365 f.
Omari, Luan. Shteti i së drejtës/ Luna Omari; Recensues Prof.As.Aurela Anastasi.- Botim i dytë.- Tiranë : “Elena Gjika”, 2004.- Sadushi, Sokol. Kontrolli kushtetues/ Sokol Sadushi; Redaktoi Pandeli Koçi.- Tiranë : Botimoex, 2004.- 219 f.
Sadushi, Sokol. Kontrolli kushtetues : Aspekte teorike dhe praktike/ Sokol Sadushi; Udhëhoqi Prof. As. Aurela Anastas, Oponent Dr. Fehmi Abdiu.- Disertacion.- Tiranë, 2003.- 103 f.
Stychin, Carl F. Legal method : text and materials/ Carl F.Stychin.- Shehu, Natasha. E drejta e krahasuar publike/ Natasha Shehu; Redaktoi Nirvana Lazi.- Tiranë : SHBLU, 2004.- 192 f.
342.1 Shteti, kombi, populli
Spastrimi etnik : Dokumente historike mbi një ideologji serbe/ Mbledhur, përkthyer dhe komentuar nga Mirko Crmek, Marc Gjidara, Neven Simac.- Tiranë : “55”, 2002.- 284 f.
342.34 Demokracia
Bezhani, Nazif. Mëkatarë : nëpër dosjet sekrete të sigurimit të shtetit/ Nazif Bezhani.- Tiranë : Toena, 2001.- 240 f.
Bezhani, Nazif. Mëkatarë 2 : nëpër dosjet sekrete të sigurimit të shtetit/ Nazif Bezhani; Redaktoi Xhezair Abazi.- Tiranë : Toena, 2002.- 240 f.
Zaganjori, Xhezair. Demokracia dhe shteti i së drejtës/ Xhezair Zaganjori; Recenzentës/ Xhezair Zaganjori; Recenzentë : Prof.Dr. Aleks Luarasi, Prof.As.Dr.Aurela Anastas; Red. Marie Mato.- Tiranë : 342.4 Kushtetuta e R.Sh.
Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë = Constitution of the Republic of Albania.- Tiranë : Qendra e Publikimeve Zyrtare, 2003.- 208 f.
Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë e pajisur me indeksin analitik; Përgatiti Prof.As.Aurela Anastas.- Tiranë : Pegi, 2002.- 86 f.
342.5 Organet shtetërore, funksionimi i tyre
Përmbledhje legjislacioni për sistemin e drejtësisë : Botim i Qendrës së Publikimeve Zyrtare; Punoi V.Kaftalli, A. Pernoca.- Tiranë : Qendra e 342.53 E drejta parlamentare
Omari, Luan. Sistemi parlamentar : Lindja dhe evolucioni i parlamentarizmit : Parlamenti në Shqipëri [Vështrim historiko-juridik] /Luan Omari.-Botim i tretë.- Tiranë : Elena Gjika, 2004.- 239 f.
342.7 Të drejtat themelore të njerëzve
Balkan Yearbook of Human Rights 2003 : Human Rights education in the Balkans; Editor Kozara Kati.- Tirana : Morava, 2003.- 351 f.
Steiner, Henry J. International human rights in context : Law, Politics, morals/ Henry J.Steiner, Philipp Alston.- Second edition.- Oxford : University Press, 2000.- XXVii, 1497 f.
Nowicki, Marek Antoni. Rreth Konventës Europiane : Komentar i Shkurtër mbi Konventën Europiane të të Drejtave të Njeriut/ Marek Antoni Nowicki.- Përktheu nga polonishtja Edlira Lloha.- Tiranë : Pë një rend publik Evropian : Vendime të zgjedhura të Gjykatës Europiane të të Drejtave të Njeriut.- Tiranë, 2001.-vëllimi I.- 944 f.
342.8 Ligji elektoral, votimi, sistemi elektoral
Berhani, Ilir. E drejta e zgjedhjeve si e drejtë kushtetuese, përvoja shqiptare/ Ilir Berhani; Udhëhoqi Prof.As.Xhezair Zaganjori.- Bogdani, Mirela. Sistemet elektorale tipare të përgjithshme/ Mirela Bogdani; Udhëheqës shkencore Dr.Makbule Çeço, Prof.As.Aurela Anastasi.- Disertacion.- Tiranë, 2003.- 77 f.
Jaho, Niazi. Kodi zgjedhor, 2003 : (Vështrim kritik) / Niazi Jaho.- Redaktore letrare Marie Mato.- Tiranë : Kristalina, 2003.- 64 f.
Kodi zgjedhor i Republikës së Shqipërisë.- Tiranë : Qendra e Vëzhgimi i zgjedhjeve për organet e qeverisjes vendore, tetor 2003 = Monitoring of the elections for local government organs, October 2003/ Red. Shkencore Vasilika Hysi; Red. Letrare Marie Mato.- Tiranë : 342.9 E drejta administrative
Dobjani, Ermir. E drejta administrative 1/ Ermir Dobjani; Redaktoi Gjylso Binaj.- Tiranë : SHBLU, 2003.- 230 f.
Kodi i proçedurave administrative : Për funksionimin e organeve kolegjiale të administrates shtetërore dhe enteve publike : Për përgjegjësinë jashtëkontraktore të organeve të administrates shtetërore : Për të drejtën e informimit për dokumentet zyrtare : Statusi i nëpunësit civil; Përgatiti Aleks Luarasi.- Tiranë : Luarasi, 2001.-122 f.
Kodi i proçedurave administrative.- Tiranë : Qendra e Publikimeve 342.9 (083.73)(094.5)(496.5) K 618 Komentar i Kodit të Proçedurës Administrative/ Gent Ibrahimi, Sokol Sadushi etj.- Tiranë : Toena, 2004.- 420 f.
Përmbledhëse e legjislacionit për prokurimin publik : e azhornuar.- Tiranë : Botim i Qendrës së Publikimeve Zyrtare, 2003.- 431 f.
Përmbledhëse e legjislacionit për nëpunësin civil.- Tiranë : Botim i Qendrës së Publikimeve Zyrtare, 2004.- 169 f.
Sadushi, Sokol. E drejta administrative : Teoria e aktit administrative/ Sokol Sadushi.- Botim i dytë i ripunuar.- Tiranë : Botimpex, 2000.- 343 E drejtë penale
Criminal law : Revision Workbook; Editor : F.R.Sampson.- London : HLT Publications, 1990.- XXV.- 200 f.
Criminal law : Suggested solutions : University of London June Examination 1991.- London : HLT Publications, 1991.- X.- 49 f.
Elezi, Ismet. Komentari i Kodit Penal të Republikës së Shqipërisë : (Pjesa e përgjithshme) : (azhornuar e plotësuar sipas ligjit Nr. 8733, dt.24.01.2001)/ Ismet Elezi, Skënder Kaçupi, Maksim Haxhia.- Ribotim.- Tiranë : GEER, 2004.- 302 f.
Kodi Penal i Republikës së Shqipërisë : i azhornuar deri në tetor 2004, bashkë me praktikë gjyqësore.- Tiranë : Qendra e Publikimeve Zyrtare, 343.1 Proçedurë penale
Abdiu, Fehmi. Padia civile në proçesin penal shqiptar/ Fehmi Abdiu.- Braka, Fatmir. Ndihma e ndërsjelltë juridike në formën e bashkëpunimit ndërkombëtar, ekstradimi/ Fatmir Braka; Udhëheqës Shkencor Prof.Dr.Skënder Kaçupi.- Disertacion.- Tiranë, 2004.- 60 f.
Ekzekutimi i vendimeve penale : Probleme të ligjit dhe të praktikës shqiptare = The execution of penal dicisions : Problems in Albanian law and practice; Red. Vasilika Hysi, Niazi Jaho.- Tiranë : Ilar, 2004.- [202 Kodi i Proçedurës Penale i Republikës së Shqipërisë : I azhornuar deri në tetor 2004, bashkë me praktikën gjyqësore; Halim Islami, Ilir Kodi i Proçedurës Penale i Republikës së Shqipërisë : I azhornuar deri në qershor 2002, bashkë me praktikën gjyqësore; Përgatiti Halim Islami, Ilir Panda.- Tiranë : Botim i Qendrës së Publikimeve Zyrtare, 2002.- Shameti, Adnor. Parimi i gjykimit të drejtë në procesin penal/ Adnor Shameti; Udhëhoqi Prof.As. Vasilika Hysi.- Disertacion.- Tiranë, 2003.- 343.241 Dënimi, riedukimi në përgjithësi
Walmsley, Roy. Further developments in the prison systems of central and Eastern Europe : Achievements, problems and objectives/ Roy 343.3 Krimet kundër shtetit
Hajdari, Azem. Veprat penale me natyrë korrupsioni me një vështrim të posaçëm në Kosovë/ Azem Hajdari.- Prishtinë : “Prograf”, 2003.- 147 f.
343.3/.7 Llojet e veçanta të krimeve
Ademi, Naser. Bashkëpunimi për kryerjen e veprës penale/ Naser Ademi; Mentor Prof. Dr. Skënder Kaçupi.- Disertacion.- Tiranë, 2003.- (Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Drejtësisë) Qafa, Fran. Studimi juridiko penal i fenomenit të gjakmarrjes dhe hakmarrjes 1998-2002 : Hapësira ku shtrihet punimi : Shkodër, Pukë, Malësi e Madhe, Mirditë, Kukës, Tropojë/ Fran Qafa; Drejtues Shkencor Prof.Dr. Skënder Begeja.- Disertacion.- Tiranë, 2003.- 68 f.
343.57 Krime që shkaktohen nga përdorimi i stimulantëve,
alkolit, narkotikëve. Trafiku i drogës.
343.57 (496.5) “1996/2001” Gj 225 Gjata, Fatos. Krimi dhe droga/ Fatos Gjata; Redaktoi Shefki Bejko.- 343.9 Kriminalogji
Begeja, Skënder. Kriminalistika/ Skënder Begeja; Red. Marie Mato.- Bot.i 4-rt.- Tiranë : SHBLU, 2004.- 666 f.; me il European Sourcebook of crime and criminal justice statistic – 2003.- Second edition.- Helsinki : WODC, 2003.- 266 f.
343.97 (496.51)”1980-1989” G 214 Gashi, Rexhep. Politika ndëshkimore ndaj delikteve të gjakut në Kosovë gjatë periudhës 1980-1989 = Punitive policy against blood delicts in Kosovo during the period of 1980-1989/ Rexhep Gashi; Përkthimi anglisht Shefije Hasani.- Prishtinë : Leoprint, 2003.- 200 f.
Ikonomi, Vladimir. Ekspertimi kriminalistik në vështrimin e metodave dhe mjeteve shkencore moderne/ Vladimir Ikonomi; Udhëheqës shkencor Prof.Dr. Skënder Begeja.- Disertacion, 2003.- 86 f.
Kuliqi, Halim. Viktima e delikteve të gjakut në Kosovë = The victim of a blood delict in Kosova/ Halim Kuliqi; Recenzentë Dr.Sc.Ragip Halili, Dr.Sc.Vesel Latifi.- Prishtinë : “Shkrola”, 2003.- 166 f.
Latifi, Vesel. Kriminalistika : Zbulimi dhe të provuarit e krimit/ Vesel Latifi.- Botim I katërt.- Prishtinë, 2004.- 383 f.
Sallavaci, Oriola. Identifikimi i personit në bazë të AND-së/ Oriola Sallavaci.- Tiranë : Eurorilindja, 2004.- 137 f.
Sallavaci, Oriola. Identifikimi i personit në bazë të AND-së/ Oriola Sallavaci.- Udhëheqës shkencor Prof.As. Ilir Mandro.- Disertacion.- 344.1 E drejta penale ushtarake
E drejta penale ushtarake e Republikës së Shqipërisë/ Dr. Shefki Bejko, Kujtim Luli, Fatmira Laska, Remzi Kruja.- Botim i pare.- Tiranë, 2000.- Kodi Penal Ushtarak i Republikës së Shqipërisë (i azhornuar) : Miratuar me ligjin nr.8003, date 28.09.1995, ndryshuar me ligjin nr.8919, datë 04.07.2002/ Azhurnoi Elona Vuçini.- Tiranë : Qendra e Publikimeve 347 E drejta civile
Doda, Rasim. Faktet juridike dhe zgjerimi i punëve të të tjerëve si kategori e fakteve juridike : Vështrim historik dhe krahasues i tyre/ Rasim Doda; Udhëhoqi Prof.Dr.Kudret Çela.- Disertacion (Mikrotezë).- Exploring the law : The dynamics of precedent and statory interpretation/ Colin Manchester, David Salter, Peter Moodie etc.- London : Sweet & Maxwell, 1996.- XXXI, 360 f.
Gjilani, Feti. Parashkrimi i padisë sipas legjislacionit të Republikës Popullore të Shqipërisë/ Feti Gjilani.- Tiranë : “Mihal Duri”, 1965.- 284f.
Kodi civil I Republikës së Shqipërisë.- Tiranë : Botim i Qendrës së Nuni, Ardian. Leksione të së drejtës civile : Përfaqësimi : Veprimet Juridike, Parashkrimi I Padisë dhe Dekadenca e të Drejtave/ Ardian Nuni; Recenca Prof.Dr. Kudret Çela.- Tiranë, 2004.- 184 f.
Pearce, Robert A. The law of trusts and equitable obligations/ Robert A.Pearce, John Stevens.- London : Butterworths, 1995.- IVii, 706 f.
Pupe, Ervin. Sendet në vështrim krahasues : Mikrotezë për shkollën Pasuniversitare/ Ervin Pupe; Udhëheqës Shkencor Prof.Dr.Paskal Haxhi.- Disertacion.- Tiranë, 2003.- 87 f.
Pronësia
Aliu, Abdulla. E drejta sendore : (Pronësia)/ Abdulla Aliu; Recensentët Prof.Dr.Faik Brestovi, Prof.Dr.Mehdi Hetemi, Prof.Dr.Kudret Çela; Red.Prof.Dr.Arsim Bajrami.- Prishtinë : “Grafobeni”, 2004.- 315 f.
Shehu, Avni. Pronësia/ Avni Shehu; redaktoi Ramiz Frangu.- Tiranë : 347.4 E drejta e detyrimeve
Alishani, Alajdin S. E drejta e detyrimeve : Pjesa e përgjithshme/ Alajdin S.Alishani; Recenzentë Ejup Statovci, Faik Brestovci.- Botim i dytë.- Prishtinë : “Buzuku”, 2003.- 743 f.
Alishani, Alajdin S. E drejta e detyrimeve : Pjesa e veçantë/ Alajdin S.Alishani; Recenzentë Ejup Statovci, Faik Brestovci.- Botim i dytë.- Prishtinë : “Buzuku”, 2003.- 359 f.
Alishani, Alajdin S. Parimet themelore të ligjit mbi marrëdhëniet e detyrimeve : MonografiAlajdin S.Alishani; Recenzentë Ejup Statovci, Faik Brestovci.- Prishtinë : “Kosova”, 2000.- XI, 560 f.
Alishani, Alajdin S. Studime nga e drejta e detyrimeve I/ Alajdin S.Alishani.- Prishtinë : “Buzuku”, 2001.- 527 f.
Beale, H.G. Contract : cases and materials/ H.G.Beale, W.D.Bishop, M.P.Furmston.- Second edition.- London : Butterworths, 1990.- XIVii, Contract law; Edited by P.A.Read.- 18-th edition.- London : HLT Contract law casebook; Edited by P.A.Read.- 6-th edition 1994.- London : HLT Publications, 1994.- XVii, 376 f.
Elliott, Catherine. Contract law/ Catherine Elliot, Frances Quinn.- Third edition.- London : Longman, 2001.- XXiV, 312 f.
Hasa, Qani. Kontrata e sigurimit/ Qani Hasa; Udhëhoqi Prof.Dr. Kudret Çela.- Disertacion.- Tiranë, 2003.- [60 f.] Koffman, Laurence. The law of contract/ Lawrence Koffman, Elizabeth Macdonald.- Fourth edition.- London : Butterworths Tolley, 2001.- XI, Todd, Paul. Trusts/ Paul Todd.- Third edition.- London : Blackstone Obligations : Contract law; Consultant Editor Lord Templeman, Editor : P.A.Read.- London : Old Bailey Press, 1997.- XViii, 394 f.
Riddall, J.G. The law of trusts/ J.G.Riddall.- Fifth edition.- London : 347.6 E drejta familjare
Kodi i Familjes i Republikës së Shqipërisë; Azhurnoi Valjeta Kaftalli, Afërdita Përnoca.- Tiranë : Qendra e Publikimeve Zyrtare, 2003.- 114 f.
Omari, Sonila. Regjimi pasuror ligjor, sipas dispozitave të Kodit të ri të familjes/ Sonila Omari; Udhëhoqi Prof.Dr.Kudret Çela.- Disertacion.- 347.7 E drejta tregtare
Blackstone’s statutes : Company law 2003 – 2004; Edited by Derek French.- Seventh edition.- Oxford : University Press, 2003.- 690 f.
Bourne, Nicholas. Company law/ Nicholas Bourne.- London : Commercial law; Consultant editor : Lord Templeman, Editor David Hollaway.-London : Old Bailey Press, 1997.- XXXVIII, 504 f.
Company law; Editors John Birds, Eilis Ferran etc., Consultant editor A.J.Boyle.- 3-rd edition.- Bristol : Jordans, 1995.- XX, 685 f.
Connolly, Michael. Briefcase on commercial law/ Michael Connolly.- Second edition.- London : Cavendish Publishing Limited, 1998.- XXViii, Goulding, Simon. Principles of company law/ Simon Goulding.- London : Cavendish Publishing Limited, 1996.- 338 f.
Griffin, Stephen. Company law : Foundamental Principles/ Stephen Griffin.- London : Pitman Publishing, 1994.- 284 f.
Griffin, Stephen. Company law : Foundamental Principles/ Stephen Griffin.- Second edition.- London : Pitman Publishing, 1996.- 344 f.
Hicks, Andrew. Cases and materials on company law/ Andrew Hicks, S.H.Goo.- Second edition.- London : Blackstone Press Limited, 1997.- Hooley, Richard. Commercial and consumer law/ Richard Hooley.- Second edition.- London : Butterworths, 1999.- X, 1061 f.
Katro, Kestrin. Kërkesa, shqyrtimi dhe vendimi për hapjen e procedures së falimentimit/ Kestrin Katro; Udhëhoqi Prof.Dr.Kudret Çela.- Disertacion (Mikrotezë).- Tiranë, 2003.- 112 f.
Keenan, Denis. Business law/ Denis Keenan, Sarah Riches.- Second edition.- London : Pitman, 1990.- XVii, 391 f.
Keenan, Denis. Smith and Keenan’s : Advanced Business law/ Denis Keenan.- Eighth edition by Denis Keenan.- London : Pitman, 1991.- Kelly, David. Business law/ David Kelly, Ann Holmes with Ruth Hayward.- Third edition.- London : Cavendish Publishing Limited, Table of cases.- ISBN 1-85941-469-9.
Kinder, Richard. Casebook on Torts/ Richard Kinder.- Fourth edition.- London : Blackstone Press Limited, 1996.- XXXii, 438 f.
Law of international trade; Consultant editor Lord Templeman, Editor Pamela Sellman.- London : Old Bailey Press, 1997.- 143 f.
Law of international trade; Consultant editor Lord Templeman, Editor Pamela Sellman.- London : Old Bailey Press, 1997.- XXIII, 342 f.
Law of international trade; Consultant editor Lord Templeman, Editor Pamela Sellman.- London : Old Bailey Press, 1997.- XXI, 233 f.
Legjislacioni tatimor në Republikën e Shqipërisë; Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve.- Tiranë : Sh.B. “Globus R.”, 2003.- 476 f.
Maclntyre, Evan. Business law/ Evan Maclntyre, 2001.- Xli, 764 f.
Oliver, M.C. Company law / M.C.Oliver, Enid A.Marshall.- 11-th edition.- London : ME & HANDBOOKS, 1991.- 543 f.
Password multiple choise questions : Business law; Series editor Brian Coyle.- London : B.P.P.Publishing Ltd, 1989.- Viii, 256 f.
Rajak, Harry. A sourcebook of company law/ Harry Rajak; Consultant editor A.J.Boyle.- London : Jordans, 1989.- 1023 f.
Rose, F.D. Blacksone’s statutes on commercial and consumer law 2000-2001/ F.D.Rose.- Ninth edition.- London : Blackstone Press Smith, Kenneth. Company law for students/ Kenneth Smith, Denis Keenan.- Eleventh edition.- London : Pitman Publishing, 1993.- XXIV, Smith, Kenneth. Company law for students/ Kenneth Smith, Denis Keenan.- Eighth edition.- London : Pitman Publishing, 1990.- XV, 519 f.
347.73 E drejta financiare
Tafa, (Bungo) Genta. Shkenca mbi financat dhe e drejta financiare : (Cikël leksionesh për juristët e ardhshëm)/ Genta Tafa (Bungo).- Tiranë : “Hipokrati”, 2004.- 277 f.
Bungo Genta. Mbi tatimet e dyfishta/ Genta Bungo; Udhëhoqi Prof.Dr.
Arta Mandro.- Disertacion (Mikrotezë).- Tiranë, Qershor 2003.- 72 f.
347.79 Fjalor i së drejtës detare
Ivamy, E.R.Hardy. Dictionary of shipping law/ E.R.Hardy Ivamy.- London : Butterworths, 1984.- 179 f.
Ivamy, E.R.Hardy. Dictionary on shipping law/ E.R.Hardy Ivamy.- Fourth edition.- London : Lloyd’s of London Press LTD, 1987.- 179 f.
347.9 PROÇEDURË CIVILE
Bala, (Hebovija) Irma. Mjetet ligjore të mbrojtjes: Gjykimi në shkallë të dytë/ Irma Bala (Hebovija).-Udhëhoqi: Prof.Dr.Paskal Haxhi.- Përmbledhëse e legjislacionit për titujt ekzekutivë që ekzekutohen nga Shërbimi i Përmbarimit Gjyqësor.-Tiranë: Botim i Qëndrës së Tafaj, Flutura. Proçedurë civile: (Cikël leksionesh)/ Flutura Tafaj, Vitore Blanpain, Roger. Droit du travail communautaire/ Roger Blanpain, Jean – Claude Javillier.- 2 èdition.-Paris: L.G.D.J., 1995.-447f.
349.2 E drejtë e punës
Çela, Kudret. E drejtë e punës/ Kudret Çela; Red. Paskal Haxhi, Altin Shegani.- Bot. IV.-Tiranë: Ilar, 2003.-316f.
V. I. (Marrëdhëniet individuale të punës).
Çela, Kudret. E drejtë e punës/ Kudret Çela; Red. Paskal Haxhi, Altin Shegani.- Bot.III .-Tiranë: Ilar, 2003.-150f.
V. II. (Marrëdhëniet kolektive të punës) Holland, James. Employment law/ James Holland, Stuart Burnett.- Third edition.-London: Blekstone Press Limited, 1996.- xlx .-317f.
Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë.-Tiranë: Qëndra e Publikimeve 39 : 340.141 (496.5) E drejta zakonore
Meçi, Xhemal. Kanuni i Lekë Dukagjini: në variantin e Mirditës/ Xhemal Meçi; Përktheu në anglisht (parathënia) Skënder Nelaj.-Tiranë: 656.1(094.5)(496.5) Kodi Rrugor i Republikës së Shqipërisë
Kodi Rrugor i Republikës së Shqipërisë dhe akte në zbatim të tij.- Tiranë: Botim i Qëndrës së Publikimeve Zyrtare, 2002.-282f.
811.18
Fjalorë
Dhrimo, Ali. Fjalor gjermanisht-shqip : rreth 45.000 fjalë/ Ali Dhrimo.- Bot. i dytë i ripunuar.- Tiranë : Toena, 2002.-1200 f.
Ekmekçiu, Ali. Fjalor shqip-gjermanisht: me rreth 25.000 fjalë = Deutch-albanisches Wörterbuch: zirka 25.000 wörter/ Ali Ekmekçiu, Nazmie Beushi; Red: Xhevat Lloshi, Waldtraud Bejko.-Tiranë : Toena, Flas anglisht….: komunikimi, fraza, shqiptimi, përkthim CD/ Fatmir Hoxha; Red. Xhevahir Lleshi.- Tiranë : Uegen, 2004.-200 f.
Kokona, Vedat. Fjalor frengjisht-shqip : rreth 35.000 fjalë = Dictionnaire français-albanais: environ 35.000 most/ Vedat Kokona; red. në shqip Kornelja Sima.-Tiranë : Kokona, 2001.- 1184 f.
Leka, Ferdinand. Fjalor italisht-shqip : rreth 40.000 fjalë/ Ferdinand Leka, Zef Simoni.- Botim i ri i ndrequr dhe i përmirësuar.-Tiranë: Leka, Ferdinand. Fjalor shqip-italisht : rreth 40.000 fjalë/ Ferdinand Leka, Zef Simoni.-Tiranë : Infbotues, 2003.- 900 f.
Qesku, Pavli. Fjalor anglisht-shqip : 126.000 fjalë = English-albanian dictionary/ Pavli Qesku; red. Zef Simoni.-Tiranë : EDFA, 2002.-2086 f.
Qesku, Pavli. Fjalor Shqip – Anglisht : me 45.500 fjalë-tituj = Albanian & English dictionary/ Pavli Qesku.-Tiranë : EDFA, 2002.- 1062 f.
Stefanllari, Ilo. Fjalor shqip-anglisht, anglisht-shqip/ Prof.Dr.Ilo Stefanllari.-Botim i katërt.-Tiranë : Botimet Enciklopedike, 2002.-504 f.
82 LETËRSIA
Brown, Sandra. Mëndafshi francez : roman/ Sandra Brown; Përkth.
Taqo Trajçe; Red. Sejdin Cekani.-Tiranë: Dudaj, 2004.-616f.
Bulgen, Anthoni. Frëngjishtja e re pa mundim = Le nouvelle français sans peine/ Anthoni Bulger, përsh. Xhevair Lleshi; Red.Nertila Këlliçi.- Tiranë: Uegen, 2003.- 2 disqe zanore.
Bulger, Anthoni. Frëngjisjtja e re pa mundim = Le nouvelle français sans peine/ Anthony Bulger, Përshtati Xhevair Lleshi; Red. Nertila Këlliçi; Tiranë: Uegen, 2003.-300f.
Chérel, A. Anglishtja pa mundim : me përkthim – shqiptim – shënime/A. Chérel; Red. Fatmir Hoxha; Botues Xhevahir Lleshi.- Coelho, Paulo. Njëmbëdhjetë minuta: roman/ Paulo Coelho; Përkth.
Durim Taçe; red. Fatmir Toçi.-Tiranë: Toena, 2004.-304f.
Dickens, Charles. David Koperfildi: roman/Charles Dickens: përkth.
nga origjinali Vedat Kokona; Redaktoi Kornelja Sima .- Botimi i 3-të.-Tiranë: Kokona, 2003.-V. 2.-380f.
Dickens, Charles. David Koperfildi: roman/ Charles Dickens; Përktheu nga origjinali Vedat Kokona; Redaktoi Kornelja Sima.- Bot.i 3-të.- Kafka, Franz. Kështjella: roman/ Franz Kafka; Përkth. Amik Kasoruho.- Remark, Erih Maria. Harku u Triumfit: Roman/ Erih Maria Remark; Përkth. nga Rrobert Shvarc; red: M. Ymeri.-Botim i dytë, i plotë.-Shtëp.
Remarque, Erich Maria. Obelisku i zi: historia e një rinie të vonuar: Roman/ Erich Maria Remarque; Shqip nga origj. Robert Shvarc; Red.
A.Mima – Shvarc.- Tiranë: Dituria, 2004.-416f.
Remark, Erik Marie. Rruga e kthimit: Roman/ Erik Marie Remark; Përktheu Edlira Hoxha.-Tiranë: Besa, 2003.-298f.
Segal, Erich. Vetëm dashuri: roman/ Erich Segal; përkth. Manushaqe Bako; red. Ajsela Koka .-Tiranë: Dritan, 2003.-236f.
Steel, Danielle. Dy jetë; roman/ Danielle Steel; Përkth. nga origjinali Çlirim Xhunga; red. Xhevair Lleshi.-Tiranë: Uegen, 2004.-340f.
Steel, Danielle. Fund vere: Roman/ Danielle Steel; Përkth. Alda Koço; Red. Sejdin Cekani.-Tiranë: Dudaj, 2004.-412f.
Steel, Danielle. Lojë dashurie: Roman/ Danielle Steel; Përktheu Alma Kushova; red Sejdin Cekani.-Tiranë: Dudaj, 2003.-440f.
Steel, Danielle. Marrëzia e fatit: Roman/ Danielle Steel; E përktheu Çlirim Mukli; red. Xhevair Lleshi.-Tiranë: Uegen, 2003.-330f.
Steel, Danielle. Një yll plot dritë; Historia e tim biri, Nik Trainës/ Danielle Steel: Përktheu Amik Kasoruho; Red. Sejdin Cekani.-Tiranë: Tit.i origj.: His Bright light: the story of my son, Nick Traina.
Steel, Danielle. Pa lamtumirë: Roman/ Danielle Steel; përkth. Arian Steel, Danielle. Puthja: Roman/ Danielle Steel; Përkth. Sabina Dhrimo; Red. Sejdin Cekani.-Tiranë: Dudaj, 2003.-446f.
Stendhal. Dashuria/ Stendhal; E përktheu Çlirim Mulki; red. Marie Stendal. E kuqja dhe e zeza: Roman/ Stendal; Përkthyernga Remzi Xheneti; re. Kujtim Ymeri.- Bot. i dytë.-Tiranë: Dituria, 2000.-500 f.
Tit. I origj.: Stendhal, Le rouge e le noir.
Tolstoj, Leon N. Lufta dhe Paqja: Roman 1/ Leon N. Tolstoj; E përktheu Sotir Caci; Radaktoi Leoredam Bubani.-Omsca -1, 2003.-V.1.-400 f.
Tolstoj, Leon N. Lufta dhe Paqja: Roman 2 / Leon N. Tolstoj; E përktheu Sotir Caci; Redaktoi Leoredam Bubani.-Bot. i 3-të.-Tiranë: Tolstoj, Leon N. Lufta dhe Paqja: Roman 3/ Leon N Tolstoj; E përktheu Sotir Caci; Redaktoi Leoredam Bubani.- Bot. i 3-të.-Tiranë: Omsca-1, Tolstoj, Leon N. Lufta dhe Paqja: Roman 4/ Leon N Tolstoj; E përktheu Sotir Caci; red. Leoredam Bubani.-Bot. i 3-të.-Tiranë: Omsca-1, 2003.- Turgeniev, Ivan S. Etër e bij : roman/ Ivan S Turgeniev; Përktheu nga origjinali Dalan Shapllo; red. Nasho Jorgaqi.- Tiranë: Pegi, 2002.-267 f.
Xoxa, Jakov. Lumi i vdekur: Roman/ Jakov Xoxa.- Bot. XII (i ripunuar).-Tiranë: Botimet Enciklopedike, 2002.-720 f.
Shekspir, Uliam. Tregtari i Venedikut/ Uliam Shekspir; E përktheu nga origjinali Skënder Luarasi.- Tiranë: Shtëpia Botuese “Mësonjëtorja e Dyma, Aleksandër. Konti i Monte Kristos: roman/ Aleksandër Dyma; Përkth. H. Selfo; Red. P.Ymeri .-Tiranë: Dituria, 2004.- VëII. 1.-592 f.
Dyma, Aleksandër. Konti i Monte Kristos: roman/ Aleksandër Dyma; Përkth. H. Selfo; Red. P. Ymeri .-Tiranë: Dituria, 1999.-VëII. 2.-668 f.
Mopasan, Gi Dë. Bel – Ami.: Roman/ Gyu de Maupassant; Përkth. M.
Treska; red. P. Ymeri.- Ribot.-Tiranë: Dituria, 2002.-280 f.
Dostojevski D, Fjodor m. Vepra të zgjedhura/ Fjodor M. Dostojevski; Përkth. J. Doksani; Red. Xhevair Lleshi.- Bot. i 2-të.-Tiranë: Uegen, V. 3: Krim e ndëshkim: Roman.-454 f.
Tit. i origj. Prestuplenije i nakazanije.
Dostojevski, Fjodor M. Vepra të zgjedhura/ Fjodor M. Dostojevski; Përkth. J. Doksani; Red. N. Lera, Xh.Lleshi.- Bot. i 2-të.-Tiranë: Uegen, Dostojevski, Fjodor M. Vepra të zgjedhura/ Fjodor M. Dostojevski; Përkth. J. Doksani; Red. Xh. Lleshi.-Tiranë: Uegen, 2000.
Tolstoj, Leon N. Ana Karenina: Roman/ Leon N. Tolstoj; Përktheu nga origjinali rusisht V. Kokona; Red. L. Bubani.- Ribot.-Tiranë: Omsca-1, Tolstoj, Leon N. Ana Karenina: Roman/ Leon N. Tolstoj; Përkth. nga origjinali rusisht V. Kokona; Red. L. Bubani.- Ribot.-Tiranë: Omsca-1, 949.65.01 Historia e Popullit Shqiptar
Historia e popullit shqiptar/ Grupi drejtues. Prof. dr. Kristaq Prifti kryetar, prof. dr. Xhelal Gjeçovi, prof. dr. Muzafer Korkuti etj; Red.
Letrar prof. dr. Xhevat Lloshi, Recenzentë: prof. dr. Neritan Ceka, prof.
as. Dr. Përparime Huta.-Tiranë: Toena, 2002.-V. 1.-805 f.
(Akademia e Shkencave Instituti I Historisë).
Historia e popullit shqiptar: Rilindja Kombëtare vitet 30 të shek. XIX – 1912/ Grupi drejtues. prof. dr. Kristaq Prifti, kryetar, prof. dr. Xhelal Gjeçovi, prof. dr. Muzafer Korkuti etj.; Redaktor shkencor: prof. dr.
Kristaq Prifti.-Tiranë: Toena, 2002.
(Akademia e Shkencave, Instituti i Historisë).
Kola, Aristidh. Arvanitasit dhe prejardhja e grekëve: vështrim historik – folklorik – politik – gjuhësor/ Aristidh Kola; përkth. nga origjinali Aldior Agora.-Bot.i parë “55”.-Tiranë: Shtëp. Bot.”55”, 2002.- 558f.
Historia diplomatike e çështjes shqiptare : 1878 – 1926/ Arben Puto.-

Source: http://www.fdut.edu.al/wp/wp-content/uploads/LISTA-E-LIBRAVE-Janar-2003-Janar-2005.pdf

cogat.idf.il

IMPORT AND EXPORT THROUGH THE OVERLAND BORDER CROSSINGS AND INTERNAL CROSSING POINTS Border Crossings Customs House Headquarters Jordan River Customs House (Sheikh Hussein) King Hussein Border Crossing (Allenby Bridge) Rosh Hanikra Military International Border Crossing Kuneitra Military International Border Crossing Taxes Authority Administration Judea and Samaria including Jeru

El embarazo

La depresión es la pérdida de interés o placer en casi todas las actividades junto a un sentimiento de tristeza durante la mayor parte del día. Los síntomas más comunes son fatiga o falta de energía, miedo infundado, querer estar solo, enojarse fácilmente, sentimientos de culpa, autoestima baja, dificultad para pensar o concentrarse, dolores generalizados, abatimiento psicofísico, d

Copyright © 2010-2014 Medical Articles