Znieczulenia miejscowe

sprzyjaj¹ eliminacji anestetyku z tkanek i szybszemu towarzysz¹cych zniesieniu przewodnictwa nerwowego przechodzeniu do krwioobiegu, a wiêc akumulacji we na danym obszarze takich jak np. mrowienie wargi. Mog¹ one bowiem wywo³aæ lêk u dziecka i przyczyniæ W przypadku zabiegów chirurgicznych zmniejszaj¹ siê do utraty zaufania do lekarza, który nie uprzedzi³ one tak¿e krwawienie w obszarze pola zabiegowego. dziecka, ¿e „coœ dziwnego stanie siê z jego buzi¹”. Znieczulenie miejscowe w stomatologii dzieciêcej Jednak¿e, wszystkie œrodki obkurczaj¹ce naczynia s¹ ¯adna z technik znieczulenia miejscowego nie substancjami sympatykomimetycznymi posiadaj¹cymi gwarantuje pe³nego sukcesu w uzyskaniu znieczulenia w³asne dzia³ania uboczne takie jak: tachykardia, u ka¿dego dziecka. Przydatne jest jednak kierowanie siê arytmia, nadciœnienie, dr¿enia, bóle g³owy i lêk. Dane pewnymi wskazówkami, aby zabieg przeprowadziæ z piœmiennictwa wskazuj¹, ¿e aby unikn¹æ w sposób jak najmniej traumatyczny i bezpieczny. Local anaesthesia in paediatric dentistry wymienionych powy¿ej skutków ubocznych nie W przypadku wykonywania znieczuleñ u ma³ych dzieci powinno siê przekraczaæ stê¿enia epinefryny 1:100 000 wskazane mo¿e byæ delikatne unieruchomienie g³owy (5,6). Nale¿y równie¿ pamiêtaæ, ¿e bezwzglêdnymi pacjenta i kontrolowanie ruchów r¹k. Niekontrolowany przeciwwskazaniami dla stosowania œrodków ruch g³ow¹ lub uderzenie operatora rêk¹ mo¿e *Agnieszka Bruzda-Zwiech, Katedra i Zak³ad Stomatologii Wieku Rozwojowego UM w £odzi; obkurczaj¹cych naczynia s¹: zaburzenia rytmu serca przyczyniæ siê do zbyt silnego wbicia ig³y w tkanki Kierownik Katedry prof. dr hab. n. med. Magdalena Wochna-Sobañska i przewodnictwa, niewydolnoœæ naczyñ wieñcowych, miêkkie lub okostn¹ a spowodowane tym dolegliwoœci nadciœnienie têtnicze, astma oskrzelowa, nadczynnoœæ bólowe mog¹ wywo³aæ trwa³y uraz w psychice dziecka. S³owa kluczowe: œrodki znieczulaj¹ce, znieczulenie
W stomatologii dzieciêcej stosuje siê œrodki znieczul- gruczo³u tarczowego, jaskra i niewyrównana cukrzyca, Nale¿y pamiêtaæ, ¿e nawet bardzo precyzyjnie aj¹ce z grupy amidów. Pierwszym z nich by³a przyjmowanie przez pacjentów inhibitrow MAO lub wykonane znieczulenie wi¹¿e siê z pewn¹ doz¹ zsyntetyzowana w 1943 roku i wprowadzona do trójcyklicznych antydepresantów (3,8). W ka¿dym dyskomfortu. W celu zmniejszenia dolegliwoœci Key words: anaesthetic agents, local anaesthesia in
przypadku przed podaniem znieczulenia miejscowego bólowych przed wkuciem ig³y w b³onê œluzow¹ w 1948 roku lidokaina (3). Obecnie najczêœciej konieczne jest zebranie dok³adnego wywiadu z rodzi- wskazane jest powierzchowne znieczulenie 2 % stosowane preparaty z tej grupy to: 2% lidokaina cami pacjenta w kierunku wystêpowania chorób lignokain¹ w postaci ¿elu. By uzyskaæ maksymalny efekt Streszczenie: Redukcja bólu towarzysz¹cego zabie-
z epinefryn¹ o stê¿eniu 1: 100.000 (Xylocaine), 3% ogólnoustrojowych oraz uczuleñ na œrodki znieczula- ¿el musi byæ na³o¿ony na b³onê œluzow¹ na okres, co gom stomatologicznym stanowi jeden z najwa¿niej- mepiwakaina, 2% mepiwakaina z lewoepinefryn¹ 1: j¹ce. Œrodkiem miejscowo znieczulaj¹cym o najwiê- najmniej 1-2 minut. Czas utrzymywania siê znieczulenia szych aspektów w postêpowaniu z dzieckiem 20.000, 4% prilokaina (Citanest), 4% prilokaina powierzchniowego po zastosowaniu 2% lidokainy kszym ryzyku wyst¹pienia reakcji uczuleniowej jest w gabinecie dentystycznym. Chocia¿ znieczulenie z epinefryn¹ 1:200.000 (Citanest Forte), 0,5 % prokaina. Antygenem wydaje siê byæ kwas paraamino- Stosuj¹c œrodki miejscowo znieczulaj¹ce nale¿y miejscowe jest najpowszechniej stosowan¹ metod¹ bupiwakaina z epinefryn¹ 1: 200.000 (Mercaine), 4% benzoesowy (PABA), który jest metabolitem rozpadu pamiêtaæ, ¿e na komfort zabiegu maj¹ wp³yw szybkoœæ znoszenia bólu, nadal jednak istnieje potrzeba artykaina z epinefryn¹ 1:100.000 (Ultracaine D-S Forte), prokainy (2). Reakcje alergiczne na œrodki miejscowo podawania œrodka znieczulaj¹cego i zwi¹zane z tym ograniczenia inwazyjnoœci tej techniki i stosowania 4% artykaina z epinefryn¹ 1:200.000 (Ultracaine DS) znieczulaj¹ce z grupy amidów s¹ doœæ rzadkie (4). ciœnienie oraz temperatura i pH podawanych p³ynów. bardziej komfortowych sposobów aplikacji znieczuleñ. Anderson. U dzieci stosowaæ mo¿na prawie wszystkie W przypadku pacjentów z dodatnim wywiadem Przy zbyt szybkim podawaniu œrodka znieczulaj¹cego Celem pracy by³o zebranie dostêpnych danych miejscowe anestetyki z dodatkiem œrodków obkurcza- dotycz¹cym uczuleñ na œrodki znieczulaj¹ce konieczne ciœnienie p³ynu wyrzucanego z ig³y iniekcyjnej znacznie dotycz¹cych znieczuleñ miejscowych u dzieci. j¹cych naczynia krwionoœne. Zaleca siê jednak preparaty jest skierowanie pacjenta do alergologa w celu przewy¿sza ciœnienie œródtkankowe, powoduj¹c Przedstawiono najczêœciej stosowane œrodki miejsco- o krótkotrwa³ym dzia³aniu (4), z tego wzglêdu w miejscu podania uszkodzenia mechaniczne (12) a tym wo znieczulaj¹ce oraz techniki ich iniekcji.
stosowanie bupiwakainy polecane jest po 12. roku ¿ycia.
Dokonuj¹c wyboru œrodka znieczulaj¹cego nale¿y samym wzrost bolesnoœci iniekcji. Czas trwania iniekcji Dawka maksymalna œrodków znieczulaj¹cych jest uwzglêdniæ czas dzia³ania znieczulenia na miazgê nie powinien byæ krótszy ni¿ 15 sekund na ka¿de 0.5 Summary: Pain releasing is one of the most important
uzale¿niona od masy cia³a dziecka i powinna byæ ni¿sza zêbow¹ oraz na okoliczne tkanki miêkkie. Œredni czas cm3 anestetyku (8). Badania prowadzone przez aspects in dental child management. Although local ni¿ u doros³ych. Maksymalne dawki w mg/kg masy cia³a zniesienia przewodnictwa w miazdze po zastosowaniu Maragakisa i wsp. na grupie dzieci od 5-6 roku ¿ycia anaesthesia is the most popular and most often used dziecka wynosz¹ odpowiednio: 2% lidokainy 2% lidokainy z epinefryn¹ wynosi 60 minut, po wykaza³y, ¿e zachowywa³y siê one spokojnie podczas technique, there is still a need of limiting the invasive z epinefryn¹ i mepiwakainy w stê¿eniu 2% - 4.4;0.5% zastosowaniu 2% mepiwakainy 60 do 90 minut, 0.5% iniekcji, jeœli czas podawania 1.8 ml p³ynu nature of the injection and finding more comfortable bupiwakainy 1.3; 4% artykainy 5.0 (5,6). bupiwakainy -90 do180 minut. Czas dzia³ania znieczulaj¹cego wynosi³ 36-161 sekund (13). Równie¿ means for anaesthesia before dental procedures.
Po wstrzykniêciu do tkanek œrodek znieczulaj¹cy anestetyku na tkanki miêkkie jest d³u¿szy i wynosi Jonem i wsp. zaobserwowali odwrotn¹ korelacjê miêdzy The purpose of this paper is to summarize data czêœciowo przenika do krwioobiegu, gdzie wi¹¿e siê odpowiednio dla 2% lidokainy z epinefryn¹ oraz 2% szybkoœci¹ podawania œrodka znieczulaj¹cego concerned with local anaesthesia in children. z bia³kami osocza (g³ównie z kwasami alfa-1- mepiwakainy oko³o 3 godzin, natomiast dla a dyskomfortem w trakcie tego zabiegu (14). Do iniekcji Anaesthetic agents and different techniques of glikoproteinowymi i z albuminami) a czêœæ wnika do stosowane powinny byæ œrodki o temperaturze 21 do 37 administering local anesthesia are presented.
krwinek. W pocz¹tkowej fazie cz¹steczki œrodka Podanie znieczulenia miejscowego powinno byæ stopni Celsjusza, w zwi¹zku z tym œrodki te powinny znieczulaj¹cego wychwytywane s¹ przez narz¹dy poprzedzone odpowiednim przygotowaniem dziecka. byæ po wyjêciu z lodówki, przed podaniem, ogrzane do Walka z bólem odgrywa podstawow¹ rolê w stomato- o du¿ym stopniu perfuzji (mózg, serce, w¹troba). tej temperatury. Przechowywanie ampu³ek w wy¿szej logii dzieciêcej. Najbardziej rozpowszechnion¹ metod¹ W drugiej fazie rozpoczyna siê ich metabolizm z pacjentami w wieku rozwojowym jest metoda „Tell - temperaturze zwiêksza ryzyko rozwoju bakterii, podnosi znoszenia bólu towarzysz¹cego przeprowadzaniu i wydalanie (cyt.3). Metabolizm œrodków miejscowo Show -Do” („powiedz, poka¿, zrób”), opracowana aktywnoœæ adrenaliny w roztworze, a tak¿e obni¿a pH zabiegów stomatologicznych jest stosowanie znieczulaj¹cych z grupy amidów zachodzi g³ównie przez Addelsona w 1959 roku (9). Podstaw¹ tej metody p³ynu. Czym ni¿sze pH roztworu, tym wiêkszy znieczulenia miejscowego, zarówno nasiêkowego jak w w¹trobie. Istnieje wiêc koniecznoœæ modyfikacji jest opisanie dziecku, co zamierzamy zrobiæ, dyskomfort podczas zabiegu. Preparaty do znieczuleñ i przewodowego. Czêsto jednak lekarz, który planuje dawki u pacjentów ze schorzeniami przebiegaj¹cymi zademonstrowanie u¿ywanych narzêdzi i sposobu ich miejscowych ró¿ni¹ siê pomiêdzy sob¹ wartoœciami pH wykonanie znieczulenia miejscowego u pacjentów z obni¿on¹ sprawnoœci¹ metaboliczn¹ w¹troby (7). dzia³ania a dopiero nastêpnie wykonanie zabiegu. dla 2% lignokainy wynosi ono 6,8 zaœ dla 2% lignokainy w wieku rozwojowym napotyka na trudnoœci. Natomiast w przypadku znacznego upoœledzenia funkcji Wykonywanie znieczuleñ wymaga zmodyfikowania tej z adrenalin¹ 3,2. Podanie minimalnej iloœci czystej Podstawow¹ barierê stanowi lêk pacjentów przed w¹troby konieczna jest konsultacja z lekarzem metody. Wiêkszoœæ lekarzy uwa¿a, ¿e ig³a nie powinna lignokainy przed iniekcj¹ œrodka z adrenalin¹ mo¿e wk³uciem ig³y. Tak wiêc, pomimo i¿ znieczulenie prowadz¹cym (6). Nale¿y równie¿ pamiêtaæ, ¿e u ma³ych byæ pokazywana ma³ym dzieciom, gdy¿ wywo³uje zredukowaæ ból podczas iniekcji (7). Pomimo znacznej miejscowe pozwala na bezbolesne wykonanie zabiegu, dzieci detoksykacja œrodków chemicznych jest u nich silny lêk (10). Z tego wzglêdu nale¿y skutecznoœci œrodków miejscowo znieczulaj¹cych wyzwala siln¹ reakcjê lêkow¹ i spotyka siê z niezrozu- wolniejsza ni¿ u doros³ych, natomiast niedojrza³oœæ OUN wyt³umaczyæ dziecku, ¿e poczuje delikatne uk³ucie, czêsto wykonanie iniekcji odbierane jest przez dzieci mieniem ze strony dzieci. Z pracy Gale'a wynika, ¿e powoduje wzrost wra¿liwoœci na ich toksyczne dzia³ania pokazaæ jedynie watkê lub tampon nas¹czon¹ ¿elem do jako wyj¹tkowo przykre. Lêk przed wk³uciem ig³y mo¿e wœród 25 sytuacji wywo³uj¹cych „niepokój (5). Z tego wzglêdu w ka¿dym przypadku zastosowania znieczulenia powierzchownego i po aplikacji tego wrêcz uniemo¿liwiæ zastosowanie tej metody redukcji stomatologiczny” widok strzykawki i ig³y iniekcyjnej œrodków do znieczuleñ miejscowych u dzieci nie wolno œrodka wykonaæ iniekcjê (4). Próba ukrycia strzykawki bólu. Z tego wzglêdu u dzieci z wysokim poziomem lêku znajduje siê na 4 miejscu (1). Dane z piœmiennictwa przekraczaæ maksymalnej dawki anestetyku i nale¿y mo¿e jednak byæ przyczyn¹ zaniepokojenia i rozdra¿- niejednokrotnie konieczne bywa zastosowanie wskazuj¹ tak¿e, ¿e wykonanie iniekcji wywo³uje unikaæ podania p³ynu znieczulaj¹cego do naczynia nienia dziecka. Korzystniejszym rozwi¹zaniem w takim obawy nie tylko u pacjentów, ale równie¿ u przepro- krwionoœnego. Dodawane do znieczuleñ miejscowych przypadku jest demonstracja strzykawki z zabezpie- Czynnik psychogenny, jakim jest silny lêk ma równie¿ wadzaj¹cych ten zabieg lekarzy. Badania Dower'a œrodki obkurczaj¹ce naczynia krwionoœne przed³u¿aj¹ czon¹ ig³¹ (11). Polecane jest u¿ycie strzykawki typu wp³yw na stopieñ percepcji bólu i mo¿e byæ jedn¹ i wsp. wykaza³y, ¿e 16 % stomatologów uzna³o dzia³anie anestetyku a poprzez miejscowe zmniejszenie „carpula”, gdy¿ zmniejsza to ryzyko wywo³ania z przyczyn niepowodzenia w uzyskaniu pe³nego wykonanie znieczulenia miejscowego u dziecka za przep³ywu krwi w tkankach redukuj¹ jego absorpcjê. skojarzeñ z wykonywaniem „zastrzyku” lub znieczulenia (15). Innymi przyczynami nieskutecznoœci najbardziej stresogenny czynnik zwi¹zany z praktyk¹ Zmniejszone jest równie¿ toksyczne dzia³anie anestetyk szczepieniem. Zabezpieczenie z ig³y powinno byæ znieczuleñ miejscowych s¹: niew³aœciwa technika stomatologiczn¹. Jedynie 6% ankietowanych z uwagi na opóŸnienie wch³aniania do krwioobiegu. zdjête poza zasiêgiem wzroku pacjenta, bezpoœrednio znieczulenia, zbyt ma³a dawka znieczulenia, anomalie stwierdzi³o, ¿e wykonanie znieczulenia nie wywo³uje U dzieci zastosowanie preparatów znieczulaj¹cych przed wykonaniem iniekcji. Przed wykonaniem tego anatomiczne (2). Dzia³anie œrodków miejscowo u nich reakcji stresowej niezale¿nie od typu pacjentów z zawartoœci¹ œrodków obkurczaj¹cych naczynia ma zabiegu konieczne jest odpowiednie umotywowanie znieczulaj¹cych jest zredukowane w tkankach (cyt.2). Istnieje wiêc ci¹g³a potrzeba poszukiwania jak szczególne znaczenie z uwagi na wiêksz¹ frakcjê pacjenta i wyt³umaczenie celowoœci zastosowania zmienionych zapalnie lub niedokrwionych, których pH najmniej inwazyjnych metod znieczulenia miejsco- wyrzutow¹ serca, zwiêkszony przep³yw tkankowy, znieczulenia miejscowego. Nale¿y tak¿e poinformo- jest niskie. Zwiêkszone natomiast jest ich przenikanie wy¿sz¹ podstawow¹ przemianê materii (czynniki te waæ dziecko o wystêpuj¹cych objawach miejscowych do krwioobiegu i kumulacja, co prowadzi do endodontycznych jest znieczulenie domiazgowe. stanowi¹ nowe aparaty do iniekcji takie jak urz¹dzenie 11. Duggal M., Curzon M., Fayle S., Pollard M., Po wk³uciu ig³y w miejsce ods³oniêtej miazgi Wand czy strzykawki bezig³owe. Odpowiednia Robertson A.: Techniki odbudowy w stomatologii W stomatologii dzieciêcej w przypadku zabiegów natychmiast deponuje siê oko³o 0.1 ml œrodka technika znieczuleñ zapewnia eliminacjê dyskomfortu zachowawczych i z zakresu endodoncji najczêœciej znieczulaj¹cego, nastêpnie wprowadza siê ig³ê g³êbiej podczas zabiegów stomatologicznych i sprzyja 12. P¹siek S., Kronic I., Romanowicz M.: Porównanie stosowane s¹ znieczulenia wewn¹trzustne. ci¹gle podaj¹c œrodek znieczulaj¹cy. Stosuj¹c kszta³towaniu pozytywnego nastawienia dziecka do bolesnoœci wykonania znieczulenia nasiêkowego Podczas wykonywania zabiegów na zêbach szczêki znieczulenie domiazgowe nale¿y pamiêtaæ, ¿e czas oraz ¿uchwy w jej przednim odcinku w wielu utrzymywania siê znieczulenia jest o 25% krótszy ni¿ z zastosowaniem strzykawki standardowej i aparatu przypadkach u dzieci wystarczaj¹ce jest podanie przy podaniu anestetyku do tkanek oko³ozêbowych (8).
Literatura:
iniekcyjnego. Stomat. Wspó³czesna, 2001, 8, 2:39-44 œrodka znieczulaj¹cego od strony przedsionka (16). Nowoœæ w technice znieczuleñ stanowi¹ aparaty 1. Gale E.N. Fears of dental situation. J. Dent. Res. 13. Maragakis G.M., Musselman R.J.: The time used to Niektórzy autorzy, z uwagi na bolesnoœæ administer local anesthesia to 5 and 6 years olds. ASDC wstrzykiwania œrodka znieczulaj¹cego od strony Aparat iniekcyjny Wand ma wbudowany mikroprocesor, 2. Ram D, Peretz B. Administering local anaesthesia to Journal of Dentistry for Children, 1996, 20: 321-323 podniebiennej, proponuj¹ zastosowanie znieczulenia pozwalaj¹cy na kontrolê szybkoœci i ciœnienia, pod 14. Jonem C.M., Heidman J., Gerrish A.C.: Children dobrodawkowego jako uzupe³nienie znieczulenia od którym podawany jest œrodek znieczulaj¹cy. Czêœci¹ current status and prospects for the future.: Int. J. ratings of dental injection and treatment pain, and the strony przedsionkowej (7). Wg niektórych autorów czynn¹ urz¹dzenia Wand jest t³ok, na który nak³ada siê influence of time taken to administer the injection. Int. J. znieczulenie nasiêkowe mo¿e byæ równie¿ stosowane pojemnik, w którym umieszczona jest standardowa 3. Bartkowiak S.B.: Chirurgia szczêkowo-twarzowa. w przypadku leczenia mlecznych trzonowców ¿uchwy ampu³ka ze znieczuleniem, po³¹czony cienkim u dzieci poni¿ej 5 roku ¿ycia. Badania Oulisa i wsp. plastikowym wê¿ykiem z jednorazow¹, ³atw¹ do 4. Neumann Ch.: Anestezja u dzieci i m³odzie¿y. W: 15. P¹siek S.: Wp³yw stanu emocjonalnego pacjentów wykaza³y, ¿e znieczulenie to by³o wystarczaj¹ce uchwycenia, koñcówk¹ do wkrêcenia ig³y. Unikatowym podczas opracowywania ubytków próchnicowych rozwi¹zaniem jest zastosowanie w tym urz¹dzeniu, S. Potoczek, Wyd 1, Urban& Partner, Wroc³aw 1997: miejscowego. Prot.Stom., 1997, XLVII,2:64-70 i zak³adania koron stalowych. Nie zapewnia³o ona mechanizmu spustowego uruchamianego naciœniêciem 16. Knychalska-Karwan Z.: Stomatologia zachowawcza jednak pe³nego zniesienia dolegliwoœci bólowych stopy. Peda³ no¿ny w³¹cza równie¿ odpowietrzenie oraz 5. Anderson J.A., W. F. Vann, D.C.Dilley.: Pain and wieku rozwojowego. wyd.VII, Kraków 1999, 475-482 podczas zabiegów amputacji przy¿yciowej miazgi (17).
w zale¿noœci od si³y nacisku reguluje prêdkoœæ anxiety control. Pediatric Dentistry infancy through 17. Oulis C.J., Vadiakas G.P. Vasilopoulou A.: The Znieczulenie do otworu ¿uchwowego (blokada nerwu podawania znieczulenia. Urz¹dzenie Wand mo¿e adolescence. J. R. Pingham, WB. Saunders Company. zêbodo³owego dolnego) jest najczêœciej wykony- effectiveness of mandibular infiltration compared to wanym znieczuleniem przewodowym u dzieci. Nale¿y Aparat s³u¿y do wykonania znieczulenia nasiêkowego, 6. Meechan J.: How to avoid local anaesthetic toxicity. mandibular block anesthesia in treating primary molars pamiêtaæ, ¿e istnieje ró¿nica w po³o¿eniu otworu przewodowego (nerwu zêbodo³owego dolnego, do in children. Pediatrics in Dentistry, 1996, 18:301-305 ¿uchwowego u doros³ych i dzieci. Otwór ¿uchwowy, otworu podniebiennego, do otworu przysiecznego) 7. Welbury R.R.: Paediatric Dentistry. 1997 Oxford 18. Barañska-Gachowska M.: Endodoncja wieku przez który wnika nerw zêbodo³owy dolny u dzieci jest i œródwiêzad³owego. Wielu autorów wskazuje na po³o¿ony ni¿ej i g³êbiej na powierzchni ga³êzi ¿uchwy redukcje dyskomfortu podczas wykonywania znie- 8. Arabska-Przedpe³ska G.: Endodoncja. Med. Tour i wraz z rozwojem szkieletu twarzy przesuwa siê ku czuleñ urz¹dzeniem Wand. Gibson i wsp. porównywali Press International Wyd. Med. Warszawa 1994:103- 19. Gibson RS, Allen K, Hutfless S, Beiraghi S The Wand górze ga³êzi ¿uchwy. U dzieci do 4 roku ¿ycia znajduje zachowania dzieci w wieku 5-13 lat, podczas znieczuleñ vs. traditional injection: a comparison of pain related siê on poni¿ej powierzchni ¿uj¹cej mlecznych w szczêce wykonanych aparatem Wand oraz metod¹ 9. Donald R.E., Avery D.R.: Dentistry for the child and trzonowców, u dzieci starszych na wysokoœci behaviors: Pediatr. Dent. 2000, 22(6):458-62 tradycyjn¹ od strony przedsionkowej lub podniebiennej. adolescent. Mosby Year Book Inc. Six edition.1994: 32- powierzchni ¿uj¹cej ostatniego dolnego trzonowca Pacjenci znieczulani urz¹dzeniem Wand wykazywali 20. Primosch RE, Brooks R.: Influence of anesthetic flow mniej niespokojnych zachowañ podczas pierwszych 15 10. Adlow R.J., Rock W.P.: A manual of Paediatric rate delivered by the Wand Local Anesthetic System on Technik¹ pozwalaj¹c¹ na ograniczanie iloœci p³ynu sekund iniekcji (znamiennie rzadziej wystêpowa³y takie Dentistry. Churchill Livingstone. Fourth edition. pain response to palatal injections. Am. Dent. J.2002, znieczulaj¹cego (0,12-0,2 ml na jeden korzeñ) reakcje jak p³acz, ruch cia³em, rzadziej te¿ konieczne (6,7,8,18), a wiêc ograniczenia ryzyka wyst¹pienia by³o zastosowanie unieruchomienia). Ró¿nice te powik³añ ogólnoustrojowych jest znieczulenie wyraŸniej zaznacza³y siê podczas wykonywania œródwiêzad³owe. Zabieg ten wykonuje siê za pomoc¹ znieczuleñ metod¹ tradycyjn¹ od strony podniebiennej specjalnych strzykawek ciœnieniowych. Znieczulenie (7). Badania Hochmana przeprowadzone na grupie 50 dowiêzad³owe mo¿na wykonaæ przy u¿yciu stomatologów wykaza³y, ¿e ocenili oni dyskomfort strzykawek tradycyjnych lub carpuli, jest ono wtedy zwi¹zany ze znieczuleniem wykonanym aparatem jednak mniej skuteczne (8). Obszar znieczulenia iniekcyjnym jako 2 do 3 razy mniejszy ni¿ przy ograniczony jest do pojedynczego zêba, co redukuje zastosowaniu tradycyjnej strzykawki (wg 2). Primosh niebezpieczeñstwo przygryzienia wargi, policzka lub i wsp. zwrócili uwagê na odpowiedni wybór szybkoœci jêzyka, bêd¹ce czêstymi powik³aniami u dzieci podawania œrodka znieczulaj¹cego urz¹dzeniem Wand. w przypadku stosowania znieczuleñ nasiêkowych Ich badania wykaza³y, ¿e iniekcja 0.3 ml œrodka i przewodowych. Ta technika znieczuleñ polecana jest znieczulaj¹cego przy sta³ym wolnym przep³ywie (czas u pacjentów z hemofili¹, u których powinno unikaæ siê przep³ywu 1 ml -161 sekund) by³a znamiennie mniej wk³uæ g³êboko w tkanki jak to ma miejsce przy bolesna ni¿ przy przep³ywie 1ml/ 29 sekund (21).
wykonywaniu znieczulenia do otworu ¿uchwy (7,18). W przypadku postêpowania stomatologicznego Jednak¿e, wad¹ tej techniki znieczulenia jest ryzyko z dzieæmi wykazuj¹cymi silny lêk przed wk³uciem ig³y wyst¹pienia martwicy brodawki dzi¹s³owej oraz mo¿na podj¹æ próbê zastosowanie strzykawek uszkodzenia zawi¹zku zêba sta³ego, (co mo¿e bezig³owych (Syrijet). Ich dzia³anie polega na powodowaæ zaburzenia jego mineralizacji) przy impregnacji tkanek œrodkiem znieczulaj¹cym z n i e c z u l a n i u t r z o n o w c ó w m l e c z n y c h ( 4 ) . wyrzucanym ze strzykawki w¹skim strumieniem pod Niebezpieczeñstwo takie istnieje w przypadku wysokim ciœnieniem (jednorazowy wyrzut 0.05 ml). Ten rozpoczêtej resorpcji korzeni zêbów mlecznych, gdy sposób znieczulenia jest zwi¹zany z mniejszym zawi¹zek zêba sta³ego nie jest ju¿ chroniony przez dyskomfortem, gdy¿ pacjent odczuwa jedynie lekkie przegrodê kostn¹ oddzielaj¹c¹ go od zêba mlecznego punktowe uderzenie (3). Badania prowadzone przez (18). Znieczulenie to jest przeciwwskazane Saravia i wsp. na grupie dzieci w wieku 5-15 lat w przypadku zêbów sta³ych z niezakoñczonym wykaza³y, ¿e ten sposób znieczuleñ jest pozytywnie rozwojem korzeni, gdy¿ mo¿e prowadziæ do odbierany przez dzieci. Ponad 73% dzieci preferowa³o nieodwracalnego uszkodzenia zêbnej, zw³aszcza w przypadku nieodpowiedniej techniki znieczulenia Lekarz pedodonta powinien zawsze mieæ na uwadze (7). Przeciwwskazaniem miejscowym s¹ równie¿ z³a fakt, ¿e dzieci s¹ najbardziej wymagaj¹c¹ grup¹ higiena jamy ustnej oraz stany zapalne przyzêbia pacjentów. Nale¿y wiêc do³o¿yæ wszelkich starañ aby i ropne zapalenia tkanek oko³owierzcho³kowych. wykonywane zabiegi by³y bezbolesne, lub ból by³ Nale¿y równie¿ pamiêtaæ, ¿e podanie znieczulenia œródwiêzad³owo mo¿e spowodowaæ bakteriemiê (8), Wszyscy czêsto zapominamy, ¿e wykonanie z tego wzglêdu nie powinno byæ ono stosowane bez znieczulenia miejscowego wymaga czasu i cierpliwoœci. os³ony antybiotykowej u pacjentów, u których istnieje Przy zastosowaniu znieczulenia powierzchownego ryzyko wyst¹pienia zapalenia wsierdzia. i powolnej aplikacji wiêkszoœæ znieczuleñ mo¿e byæ Metod¹ znieczulenia stosowan¹ w trakcie zabiegów wykonane bezboleœnie. Niew¹tpliwe u³atwienie

Source: http://fmdental.info/uploads/20110111150724.pdf

i04.yizimg.com

LABORATORIES Estrogen Receptor and Progesterone Receptor (duo pack) Cat. No. VP-E612 Intended Use: FOR RESEARCH USE ONLY The Estrogen Receptor and Progesterone Receptorduo pack contains:1 x 0.5 ml Estrogen Receptor (clone 6F11)1 x 0.5 ml Progesterone Receptor (clone 1A6)Vector Laboratories, Inc., 30 Ingold Road, Burlingame, CA 94010 U.S.A. Tel: (650)697-3600 • Fax (650)697-0339 �

cgmsc.in

CHHATTISGARH MEDICAL SERVICES CORPORATION LTD. (Chhattisgarh Govt. Undertaking) Amendment Corrigendum No-1, dated 12/02/2014 Tender Ref.No: 002/QC /CGMSC/LAB EMP./2014, Dt 28.01.2014 Following amendments are being incorporated in the referred tender enquiry document. Particulars (as per existing tender) Earnest Money Deposit and Security Earnest Money Deposit and Security Dep

Copyright © 2010-2014 Medical Articles