Microsoft word - sportief reglement indoor 2012-2013 nl - voor op site.doc

Belgium Indoor Hockey
Titel IV
Sportief Reglement
Zaal
Seizoen 2012-2013
Uitgave September 2012
by Belgium Indoor Hockey
Page 1/12
29/10/2012
Artikel 1 - Gedragscode. . 3 Artikel 2 - Kwalificaties. . 5 Artikel 3 - Uren van de wedstrijden. 7 Artikel 4 - Eerste hulp. . 7 Artikel 5 - Officieel verslag. 8 Artikel 6 - Barema's voor kosten en boetes. . 8 Artikel 7 - Structuur van de kampioenschappen. 8 Artikel 8 - Spelregels. .10 Artikel 9 - Technische Tafel .12
Bijlage A - Stuctuur van de Kampioenschappen Stijgen/Dalen.
Bijlage B – Baremas en Boetes.
by Belgium Indoor Hockey
Page 2/12
29/10/2012
Artikel 1 - Gedragscode.
1.1. Uitrustingen.
1.1.2 Vóórwoord.
De spelers, de trainers, de begeleiders en de scheidsrechters zijn verplicht om in de eerste plaats de interne reglementeringen van de zalen te eerbiedigen waar de matchen plaatsvinden die door Belgium Indoor Hockey worden georganiseerd. Bij gebrek hieraan, is de gedragscode die in dit Sportief Reglement wordt bepaald, geldend onder de autoriteit van de Zaalafgevaardigde. In geen enkel geval vervangt de gedragscode die in volgend Sportief Reglement wordt bepaald, de interne reglementen die van kracht zijn in de zalen. In alle gevallen zijn de meest restrictieve regels van toepassing. 1.1.3 Toegang tot het speelvlak.
De spelers, coaches, scheidsrechters, begeleiders en zaalafgevaardigden hebben geen toelating om de zaal te betreden en meer specifiek het speloppervlak met andere dan sportschoenen met platte zolen welke geen strepen op de vloer kunnen achterlaten en die in perfect propere staat zijn. Schoenen voor kunstgrasvelden zijn ten strengste VERBODEN. 1.1.4 Sticks.
Het Zaalhockeycomité (Belgium Indoor Hockey) raadt sterk het gebruik aan
van de in alle hockeywinkels verkrijgbare specifieke Zaalhockey-sticks.
De Zaalafgevaardigde kan elke speler het verbruik van een stick die het
zaaloppervalk beschadigd verbieden. De stick zal afgegeven moeten worden
aan de technische tafel en kan niet door de speler gebruikt worden voor een
wedstrijd. De stick kan pas op het einde van alle wedstrijden, waaraan de
speler die dag participeert, terug verkregen worden.

De speler kan de wedstrijd hervatten met een vervangstick die het
speelterrein niet beschadigd.

1.1.5 Doelverdedigers.
De doelverdedigers mogen het speelveld slechts betreden indien hun uitrusting, boots en beenbeschermers vastgemaakt zijn met zelfklevende riemen, die geen enkel zichtbaar metalen stuk vertonen. Elk ander type bindriem is verboden. 1.1.6 Nazicht van uitrustingen.
De spelers en de doelverdedigers in het bijzonder zullen zich, ten minste 5 minuten VÓÓR het begin van de wedstrijd waaraan zij zullen deelnemen, bij de zaalafgevaardigde of bij de scheidsrechters aanbieden voor nazicht van hun uitrusting. De geprogrammeerde wedstrijden mogen geen vertraging oplopen wegens het niet naleven van voornoemde punten. 1.1.7 Overtredingen.
Elke ploeg waarvan een speler of doelverdediger de punten 1.1.2 en/of 1.1.3
(hierboven vernoemd) overtreedt, verliest de wedstrijd met 10 - 0 en zal een boete
verschuldigd zijn voor forfait op het terrein, te vermeerderen met de huurkosten van de
zaal (zowel zijn eigen kosten als deze van de tegenstander).
Indien de wedstrijd wordt beslecht door scheidsrechters officieel aangesteld
door het Scheidsrechtercomité, dan is de ploeg in fout, eveneens aansprakelijk
voor de scheidsrechterskosten.

1.1.8 Onvoltallige ploeg.
Iedere ploeg die bij de aanvang van de wedstrijd of op ieder moment tijdens de
wedstrijd niet op het veld aanwezig is met minimum 4 speelgerechtigde spelers,
conform het sportief reglement, verliest de wedstrijd met een score van 10-0 en zal een
boete verschuldigd zijn voor forfait op het terrein, te vermeerderen met de huurkosten
van de zaal (zowel zijn eigen kosten als deze van de tegenstander).
Indien de wedstrijd wordt beslecht door scheidsrechters officieel aangesteld
by Belgium Indoor Hockey
Page 3/12
29/10/2012
door het Scheidsrechtercomité, dan is de ploeg in fout, eveneens aansprakelijk
voor de scheidsrechterskosten.

1.1.9 Beschadigingen.
Het is verboden het speelveld en/of de installaties op een onverwacht moment te treffen (doelen, banken, rijen,… ) door middel van de stick of om het even welk ander deel van de uitrusting. Zo nodig wordt de schuldige speler met een gele kaart bestraft. De herstellingskosten van de veroorzaakte schade, ingevolge het niet naleven van één of meerdere van voornoemde punten, zullen worden aangerekend aan de Aangesloten Club(s) waarbij de schuldige speler(s) is/zijn aangesloten. 1.2 - Gedrag in de installaties.
1.2.1 Het is verboden de zaal te betreden met onaangepast schoeisel – zie § 1.1 2
1.2.2 Het is verboden te roken in de zaal (en in het algemeen van de installaties, de
1.2.3 Het is verboden eten en drinken (behalve water in een plastieken fles) mee te nemen
in de zaal, kleedkamers, de sanitaire ruimtes en de gangen 1.2.4 Het is verboden te spelen, of de kinderen te laten spelen in de neutrale zone tijdens
een wedstrijd, om ongelukken te voorkomen. De zaalafgevaardigde of de Bond zullen nooit verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor het niet naleven van deze gedragsregel. 1.2.5 Het is verboden in de kleedkamers en in de gangen te spelen.
1.2.6 Iedere persoon, die zich in de zaal langs het speelveld bevindt (speler / niet
actieve scheidsrechter, begeleiders, coach, ouder, enz.), dient op elk
ogenblik, zonder enige discussie en onverwijld, te gehoorzamen aan elke
aan hem gegeven richtlijn door de Zaalafgevaardigde van de KBHB en/of de
vertegenwoordiger van de eigenaar van de inrichting die voor de orde en
voor de discipline in de installaties verantwoordelijk zijn.

1.2.7 Iedere inbreuk op deze maatregel zal zeer streng bestraft worden.
1.3 - Vaststelling van de overtredingen
De leden van de comités van de Bond, de scheidsrechters en de zaalafgevaardigden zijn bevoegd om de overtredingen voorzien in artikel 1.1. en 1.2. hierboven vast te stellen. Zij zullen een schriftelijk verslag indienen bij het Controlecomité van het Belgium Indoor Hockey dat de zaak zal behandelen : voor de tijdens het weekend betwiste wedstrijden: op de 1ste donderdag die volgt op de inbreuk, om 19u30 voor de tijdens de week betwiste wedstrijden: op de donderdag van de daarop volgende week, om 19u30. De overtredingen moeten op het wedstrijdformulier worden vermeld, zodat de betrokken Aangesloten Club hierover ingelicht is. Deze vermelding geldt als oproep voor het verschijnen voor het Controlecomité van het Belgium Indoor Hockey. Indien de overtreding door één van de bevoegde personen vastgesteld wordt VÓÓR het begin van de wedstrijd, zal hij dit meedelen aan de zaalafgevaardigde die als enige bevoegd is het begin van de wedstrijd te verbieden, waarvoor hij de medewerking heeft van de scheidsrechters van de wedstrijd. 1.4 - Daden van vandalisme.
Voor elke daad van vandalisme, zowel op als rond het speelveld als in de kleedkamers, gangen, toiletten, de cafetaria en om het even welke andere ruimte aangesloten deel uitmakend van de zaal, zullen de herstellingskosten voor de veroorzaakte schade aangerekend worden aan de Aangesloten Club(s) waarbij de schuldige speler(s) aangesloten is/zijn. by Belgium Indoor Hockey
Page 4/12
29/10/2012
Artikel 2 - Kwalificaties.
2.1 - Wanneer een Aangesloten Club meerdere ploegen inschrijft, worden deze ploegen
genummerd van 1 tot …, waarbij het nr. 1 wordt toegekend aan de ploeg die in de hoogste Afdeling speelt, het nr. 2 aan de ploeg die in de onmiddellijk lagere Afdeling speelt, enz. Met deze nummering wordt rekening gehouden om de kwalificatie van de spelers te bepalen. 2.2 - Een speler mag per weekend aan maximum drie (3) wedstrijden deelnemen. Een
deelname aan een wedstrijdgedeelte geldt als deelname van de wedstrijd. De door een speler betwiste 4de wedstrijd wordt dan met forfait verloren: 10 – 0 De betrokken Aangesloten Club wordt bovendien bestraft met een boete van 75 € per niet toegestane speler. 2.3 - Een speler krijgt slechts een kwalificatie na afloop van de derde wedstrijd voor het
kampioenschap waaraan hij heeft deelgenomen. 2.4 - Vanaf de vierde wedstrijd die hij speelt is de speler gekwalificeerd voor de ploeg waarin
hij de meeste wedstrijden heeft gespeeld. 2.5 - In geval van een gelijk aantal gespeelde wedstrijden in twee verschillende ploegen,
wordt de speler verondersteld gekwalificeerd te zijn voor de laagste ploeg. 2.6 - Alle kwalificaties behaald na afloop van de wedstrijd die de laatste twee wedstrijden van
het Kampioenschap voorafgaat, blijven verworven tot aan het einde van het kampioenschap. 2.7 - .Een ploeg kan maximum één (1) speler opstellen met een kwalificatie van één
(1) niveau hoger dan de kwalificatie van de ploeg.
2.8 - Een ploeg kan geen enkele speler (0) opstellen met een kwalificatie voor twee
(2) niveaus hoger dan de kwalificatie van de ploeg.
2.9 - De kwalificaties voor de Junioren en Scholieren (Jongens & Meisjes) die in een
Seniorenafdeling spelen, worden op dezelfde wijze bepaald als voor de Senioren, waarbij
enkel rekening wordt gehouden met de wedstrijden gespeeld in een Seniorenafdeling.
2.10 - De reglementering aangaande de maximum leeftijd van de spelers in het
Juniorenkampioenschap (Jongens & Meisjes) - is identiek aan die geldend voor het kampioenschap Veldhockey. 2.11 - Iedere voor het Hockey op Gras toegestane stijgende of dalende afwijking is dit
automatisch voor het Zaalhockey.
2.12 - Enkel spelers met een kwalificatie Lagere in het Veldhockey kampioenschap, mogen
opgesteld worden in het kampioenschap Lagere Zaalhockey. by Belgium Indoor Hockey
Page 5/12
29/10/2012
Artikel 3 - Uren van de wedstrijden.
De wedstrijden moeten gespeeld worden op de dagen en uren geprogrammeerd door het Belgium Indoor Hockey. De spelers moeten minstens 15 minuten VÓÓR het aanvangsuur van hun wedstrijd(en) in de zaal aanwezig zijn. -Wanneer twee ploegen een wedstrijd spelen op een ander moment of andere plaats dan deze vermeld in de officiële programmatie, die in Dim@Sport gepubliceerd wordt, zonder voorafgaand akkoord van het Belgium Indoor Hockey, worden de betrokken Aangesloten Clubs elk bestraft met een boete van 25 € en moeten zij de huurkosten van de oorspronkelijk voor de wedstrijd voorziene zaal betalen alsook de eventuele scheidsrechterskosten. Daarenboven verliezen beide ploegen de wedstrijd met 10 - 0. Indien om een reden, die niet toe te schrijven is aan de aanwezige ploegen (zie artikel 1.1.d.), het aanvangsuur niet kan worden geëerbiedigd, heeft de zaalafgevaardigde de bevoegdheid om de duur van elke speelhelft van de wedstrijd in te korten. Hij zal de twee ploegen en de scheidsrechters hiervan VÓÓR de wedstrijd verwittigen. Artikel 4 - Eerste hulp.
4.1 - EHBO-kist
De zaalafgevaardigde waakt erover dat in de nabijheid van het speelveld een EHBO-kist beschikbaar is. De EHBO-kist moet bij elke wedstrijd beschikbaar zijn aan de rand van het veld en omvat ten minste: • Koelmiddel bom (Cold Spray) • Ontsmettingsmiddel : Isobetadine dermcium • Fysiologische oplossing in flesjes • Steriele kompressen; steriele gasverbanden; Velpeau verbanden • Hypoallergenische hechtpleisters • 1 schaar • Steristrips • Pijnstillend middel: Paracetamol of Dafalgan of Perdolan mono • Antihistaminicum: Xyzall of Zyrtec of Cetirizine 4.2 - Défibrillator.

Het wordt de Zaalafgevaardigden sterk aangeraden om zich te informeren of er zich
een defibrillator in de Zaalinfrastructuur bevindt en zo ja, waar.

by Belgium Indoor Hockey
Page 6/12
29/10/2012
Artikel 5 - Officieel verslag.
5.1 - Officieel verslag
Het Officiële Rapport, ook wedstrijdblad, moet worden ingevuld VOOR de wedstrijd,
behoudens van de gebieden gereserveerd voor het noteren van de score van de
wedstrijd in cijfers en letters, alsook de handtekeningen van de kapiteins,
scheidsrechters en zaalafgevaardigden.

5.2 - Identiteitskaarten
Vanaf de categorie Kadetten, moet de kapitein, op vraag van de kapitein van de
tegenstanders, de identiteitspapieren met foto van alle opgestelde spelers kunnen
voorleggen VOOR aanvang van de wedstrijd.

Elke ploeg die niet in orde is met deze regel zal als volgt gesanctioneerd worden:

De wedstrijd moet gespeeld worden, maar zal beschouwd worden als
vriendschappelijke wedstrijd

De ploeg in fout verliest de wedstrijd met forfait 10-0.
De Zaalafgevaardigde noteert op het wedstrijdblad “forfait op het veld” en in
de zone “opmerkingen” wordt de reden van het forfait genoteerd, nl.
Afwezigheid van identiteitspapieren.

Indien beide ploegen in fout zijn op deze regel, dan verliezen beide ploegen de
wedstrijd door forfait met 10 - 0.
De Zaalafgevaardigde noteert op het wedstrijdblad “forfait op het veld” en in
de zone “opmerkingen” wordt de reden van het forfait genoteerd, nl.
wederzijds forfait: Afwezigheid van identiteitspapieren.

5.3 - Validatie.

Het officiële rapport moet worden ondertekend door de scheidsrechters die de
wedstrijd beslecht hebben, NA de inschrijving van de score van de wedstrijd.
Vervolgens moeten beide kapiteins het wedstrijdblad ondertekenen.
In de categorieën Eekhoorntjes, Preminiemen en Miniemen, moet de administratieve
afgevaardigde het wedstrijdblad ondertekenen in het vakje van de kapitein.
Als laatste moet de Zaalafgevaardigde het rapport ondertekenen. Deze handtekening
valideert het wedstrijdblad en maakt deze definitief; geen enkele vermelding kan er
vervolgens nog op worden aangebracht.
De administratieve boetes gerelateerd aan fouten in de opmaak van het
wedstrijdblad worden gedefinieerd in bijlage B van het huidige reglement - Barema’s
en Boetes


by Belgium Indoor Hockey
Page 7/12
29/10/2012
Artikel 6 - Barema's voor kosten en boetes.

In overeenstemming met artikel15, alinea 2.8 van Titel III – Sportief Reglement,
worden de barema’s en boetes voor het Zaalhockey opgesteld door het BIH comité.
De lijst en de bedragen van de verschillende barema’s en boetes zijn opgenomen in
bijlage B van de huidige titel IV – Sportief Reglement Zaal.

Dit document is verzonden naar de Clubsecretarissen ten laatste op 15 september
voorafgaand aan de start van het Zaalhockeyseizoen.

Artikel 7 - Structuur van de kampioenschappen.
7.1 - Organisatie - Stijgen/Dalen.
De structuur van de kampioenschappen van het Belgium Indoor Hockey is afhankelijk de
inschrijving van de ploegen in de verschillende categorieën en kan vóór elk seizoen gewijzigd
worden. De reglementen per categorie en divisie worden in bijlage A van dit Titel IV –
Sportief Reglement Zaal beschreven.
7.2 - Rangschikkingen.
In alle Kampioenschappen, Afdelingen, Reeksen en Eindrondes met meer dan 2 ploegen, worden volgende punten toegekend na elke wedstrijd: De ploegen worden gerangschikt naar het aantal punten dat zij elk in de loop van de competitie hebben behaald. elles au cours de la compétition. Bij gelijke stand na afloop van de competitie worden de ploegen in volgorde gerangschikt volgens : 1) Het aantal overwinningen. 2) Het verschil tussen de doelpunten "vóór" en de doelpunten "tegen"; een positief doelpuntensaldo is altijd hoger dan een negatief doelpuntensaldo. 3) Het aantal doelpunten “vóór”. 4) De "goal average" d.w.z. het quotiënt van de deling van het aantal doelpunten "vóór" door het aantal doelpunten "tegen". 5) De uitslag(en) van de onderlinge wedstrijd(en) in de loop van de competitie, indien nodig tijdens een vorige Ronde. Indien meer dan twee ploegen een gelijke stand halen, Indien meer dan twee ploegen een gelijke stand halen, worden ze gerangschikt volgens de alleen onder elkaar gespeelde wedstrijden. Indien de gelijke stand behouden blijft, worden de ploegen gerangschikt in overeenstemming met en in volgorde van 1), 2), 3), 4). Bijzonder geval van een Eindronde die 3 ploegen groepeert welke op alle vlakken volkomen gelijk geëindigd zijn De 3 ploegen gaan alle tegen elkaar spelen, in dezelfde volgorde als waarin zij zich tevoren hadden ontmoet, in een competitie van strafslagen waarbij 3 punten worden toegewezen aan de ploeg die het grootst aantal doelpunten toegekend had gekregen, 1 punt aan iedere ploeg die een gelijk aantal doelpunten toegekend had gekregen en 0 punten aan de ploeg die het kleinst aantal doelpunten toegekend had gekregen. Hierbij valt aan te tekenen dat gedurende die strafslagencompetitie een reeks niet meer of niet minder dan 10 strafslagen zal tellen, zijnde 5 voor iedere ploeg met als gevolg dat : een reeks in geen geval onderbroken zal worden, zelfs indien blijkt dat een ploeg vóór de 10de strafslag gewonnen heeft by Belgium Indoor Hockey
Page 8/12
29/10/2012
een reeks in ieder geval beëindigd zal worden na het nemen van de 10de strafslag en
dat zij dus niet verlengd zal worden tot de aanduiding van een winnaar door « sudden
death ».

Er zal een rangschikking worden opgemaakt. Mocht er een gelijke stand blijven bestaan tussen 2 of 3 ploegen, dan zal de rangorde beslist worden in overeenstemming en in volgorde met 1), 2), 3), 4) en 5). Mocht er dan nog een gelijke stand bestaan tussen 3 ploegen, dan wordt hetzelfde procedé overgedaan. Mocht er dan nog een gelijke stand bestaan tussen 2 ploegen (zelfs als het maar om de 2de of 3de plaats gaat), dan zullen die ploegen onder elkaar een competitie van strafslagen betwisten welke desnoods na de 10de strafslag verlengd wordt om de winnaar aan te duiden door « sudden death ». 7.3 - Competitie van strafslagen
1) Vijf spelers van iedere ploeg, die op het wedstrijdformulier vermeld zijn zoals aangeduid door hun respectievelijke coach (in zijn afwezigheid door de aanvoerder), met uitsluiting van iedere speler die een rode kaart gekregen heeft gedurende de wedstrijd, nemen een strafslag tegen één en dezelfde doelman van de verdedigende partij van de andere ploeg, tenzij deze doelman gekwetst geraakt is en vervangen. De strafslagenreeks bevat tien strafslagen, d.w.z. vijf voor iedere ploeg. De spelers moeten de strafslagenreeks nemen in de volgorde vermeld door de coaches (in hun afwezigheid door de aanvoerders) op een lijst die zij aan de scheidsrechters hebben meegedeeld vóór de aanvang van de strafslagenreeks. Indien een speler (hetzij een uitvoerder, hetzij een doelman van de verdedigende partij) uitgesloten wordt in de loop van een competitie van strafslagen, mag deze speler niet meer deelnemen aan deze competitie van strafslagen en mag hij niet vervangen worden tenzij hij doelman is van de verdedigende partij. Indien hij een uitvoerder is zal iedere slag die hij had mogen uitvoeren verrekend worden alsof deze geen doelpunt ten gevolge had ; indien hij een doelman van de verdedigende partij is mag de vervangende speler alleen maar één van de aangeduide uitvoerders zijn. De speler die de doelman van de verdedigende partij vervangt mag doorgaan met het uitvoeren van strafslagen, maar dient zijn hoofd te beschermen met een geschikte uitrusting wanneer hij een strafslag moet verdedigen. De speler mag desgewenst andere goedgekeurde doelman uitrusting dragen. 2) De scheidsrechters kiezen het doel waar de strafslagenreeks zal plaatsvinden en loten met de aanvoerders; de winnaar heeft de keuze welke ploeg de eerste strafslag zal uitvoeren of verdedigen. De ploeg die de meeste doelpunten scoort of toegewezen krijgt gedurende de strafslagenreeks zal tot winnaar uitgeroepen worden. Zodra de winst van een ploeg is vastgesteld wordt de competitie afgesloten. 3) In het geval dat een gelijk aantal doelpunten gescoord of toegewezen zou zijn wordt een tweede reeks strafslagen begonnen met dezelfde spelers nadat de doelman(nen) die in de onmogelijkheid verkeert(eren) verder te spelen, vervangen zouden zijn en wordt zij gestaakt wanneer een ploeg een doelpunt meer gescoord of toegewezen gekregen heeft dan de tegenstander na een gelijk aantal uitgevoerde strafslagen (geen minimum aantal, geen maximum aantal) door beide ploegen. Deze ploeg zal tot winnaar van de tweede reeks uitgeroepen worden. De volgorde van de spelers die de strafslagen uitvoeren hoeft niet noodzakelijk dezelfde te zijn als tijdens de voorafgaande reeks en de coach (of bij afwezigheid de aanvoerder) heeft de vrijheid, bij elke strafslag, te beslissen welke van de vijf aangeduide spelers hem zal uitvoeren. Ieder van de vijf (5) aangeduide spelers zal een strafslag tijdens de tweede reeks uitvoeren (onbeperkt) voordat hij opnieuw verkiesbaar is om een nieuwe strafslag uit te voeren. by Belgium Indoor Hockey
Page 9/12
29/10/2012
4) De ploeg die met de eerste strafslagenreeks is begonnen, dient de eerste strafslag van de tweede reeks (onbeperkt) te verdedigen. 5) Enkel de coaches (of bij afwezigheid de aanvoerders), evenals de doelmannen en de aangeduide spelers voor het nemen van de strafslagen mogen zich op het speelveld bevinden gedurende de strafslagenreeks. Ze zullen achter de middenlijn plaatsnemen en wachten op de toelating van een scheidsrechter voor het nemen of verdedigen van de strafslag. Artikel 8 - Spelregels.
De Zaalhockeyspelregels 2013, uitgegeven door de Internationale Hockey Federatie, zullen
vanaf de 1ste speeldag van de Zaalhockeycompetitie 2012-2013 en gedurende het hele
seizoen van toepassing zijn in alle Zaalhockeycompetities, met de geldende UITZONDERINGEN
OF AANPASSINGEN in België, dit in akkoord met het Scheidsrechterscomité.
De regel betreffende de “Time Out” zal van toepassing zijn voor alle wedstrijden die door
officiële nationale scheidsrechters beslecht worden.
De tijdelijke uitsluiting van (1) één minuut, volgend op een groene kaart, wordt
toegepast in alle wedstrijden die beslecht worden door nationale scheidsrechters,
indien zij officieel aangesteld zijn.

De regel betreffende de “Self-Pass” zal NIET van toepassing zijn in de categorieën
Eekhoorntjes (Jongens & Meisjes) en Preminiemen (Meisjes) (zoals op veld).
Daarenboven beveelt het Scheidsrechterscomité de jeugdploegen aan (van Eekhoorntjes tot en
met Scholieren) bij voorkeur een volledig uitgeruste doelverdediger op te stellen
(hoofdbeschermer, handbeschermers, beenbeschermers en klompen).
Indien een ploeg echter kiest voor te spelen met uitsluitend veldspelers zullen de volgende
uitzonderingen op de Regels 2011 van de FIH in België van toepassing zijn, teneinde de
veiligheid van de jongste spelers en speelsters te waarborgen.
8.1 - Seniors.
8.2 - Junioren
8.3 - Scholieren en Kadetten
Ingeval van een tegen een ploeg met uitsluitend veldspelers gefloten strafcorner of strafbal dient één van de spelers van die ploeg gedurende de uitvoering van de straf, VERPLICHT uitgerust met een hoofdbeschermer welke volledig het hoofd bedekt, VERPLICHT in het doel plaats te nemen. Daarna zal hij uitgerust met de hoofdbeschermer zijn cirkel niet mogen verlaten, maar hij zal hem mogen afzetten en dan wel normaal aan het spel deelnemen. 8.4 - Miniemen, Preminiemen en Eekhoorntjes
Ingeval van een tegen een ploeg met uitsluitend veldspelers gefloten strafcorner of strafbal zal GEEN ENKELE speler van die ploeg gedurende de uitvoering van de straf in het doel mogen plaatsnemen. 8.5 - Aanbevelingen
8.5.1 Beschermingen.

Teneinde de fysieke integriteit van de spelers zo goed mogelijk te kunnen
by Belgium Indoor Hockey
Page 10/12
29/10/2012
garanderen, beveelt het Zaalhockeycomité (Belgium Indoor Hockey), voor alle
c
ategorieën, het gebruik van gebitbeschermer en handschoenen tijdens de
gehele wedstrijd, aan.
Het Zaalhockeycomité raadt eveneens alle spelers en speelsters het dragen
van een beschermend masker aan tijdens een Penalty-Corner, alsook
voor de
mannen het dragen van een beschermende schelp tijdens dezelfde fasen van
het spel.8.5.2 Doelverdedigers.

Het Scheidsrechtercomité raadt de ploegen van de divisies Eekhoorntjes tot
Scholieren aan om een doelverdediger op te stellen die volledig is uitgerust
met een keeperuitrusting (helm, handschoenen, beenkappen en laarzen).

8.5.3 Sticks "Zaal".

Hoewel er in de FIH reglementen geen specifieke aanbevelingen voor de in
zaalhockey gebruikte stick van toepassing zijn, raadt het Zaalhockeycomité u
sterk aan de “Zaalhockey sticks “ te gebruiken die bij alle distributeurs en
sportwinkels te verkrijgen zijn.

by Belgium Indoor Hockey
Page 11/12
29/10/2012
Artikel 9 - Technische Tafel
9.1 - Algemeen: de technische tafel wordt beheerd door de Zaalafgevaardigde

9.1.1 Deze controleert het opstellen van het wedstrijdrapport (Officieel verslag)

VOOR & NA de wedstrijd.
Ze is verantwoordelijk van de controle van de duur van de wedstrijden en
de pauze tussen 2 wedstrijden.

Ze beheert het scorebord en geeft de scores aan.
Ze controleert de duur van de voorlopige uitsluitingen (na een groene of
gele kaart) en beslist de terugkeer op het veld van een speler die tijdelijk
uitgesloten was na een gele of groene kaart.

Bijzonderheden
Als de wedstrijd beslecht wordt door 2 officieel aangestelde scheidsrechters, dan
moeten de 2 niet aangestelde scheidsrechters de technische tafel vervoegen en mee
beheren.
Deze 2 niet aangestelde scheidsrechters beheren dan de hierboven vermelde punten
van de technische tafel, net als de zaalafgevaardigde.
En hebben dezelfde autoriteit als de Zaalafgevaardigde, naast hun gezag als
scheidsrechter.by Belgium Indoor Hockey
Page 12/12
29/10/2012

Source: http://www.gantoise.be/tiny_mce/plugins/filemanager/files/web/Hockey/indoor_reglement_2012_2013.pdf

salfordccg.nhs.uk

Appendix 2 - Commissioning Best Value Programme Cash releasing schemes Comments There are two elements to the Falls Programme; a new community falls pathway and NWAS deflections. The primary care falls pathway to pilot in two practices. This has been delayed as one of the practices originally identified has withdrawn from the process. A replacement practice has been identified but is likely

Intravenous contrast media for ct procedures

Mount Sinai Hospital/University Health Network/ Women’s College Hospital Policy & Procedure Manual Department of Medical Imaging – Intravenous Contrast Media for CT Procedures The Department of Medical Imaging uses intravenous (IV) contrast media in certain computed tomography (CT) procedures to enhance anatomy. IV contrast may be administered only on the order of a physici

Copyright © 2010-2014 Medical Articles