Protokoll 060912.doc

Protokoll fört vid styrelsemöte med NOF
Närvarande: Jan-Olov, Glenn, Ove, Andreas, Jan, Per, Thure och Margareta
1) Mötets öppnande
Föreningsordföranden hälsade alla närvarande varmt välkomna. 2) Val av justerare
3) Val av mötesordförande och mötessekreterare
Till mötesordförande valdes Jan-Olov Johansson och till mötessekreterare Jan Eriksson. 4) Godkännande av dagordning
Dagordningen kompletterades och godkändes 5) Föregående protokoll inklusive åtgärdslistan
Föregående mötesprotokoll granskades; - Åtgärdslistan 2006:07: Ny punkt, Tillsättande av tredje ledamot till fågelskyddsfonden. - Åtgärdslistan 2005:05: Klart. Avförs från listan. - Åtgärdslistan 2006:02: Jan-Olov informerar om att han kontaktats av de som har för avsikt att bygga vindkraftverk. Syftet var att få NOF uppfattning om bygget. Mer information om bygget skulle skickas till ordföranden. Någon sådan information har ännu inte kommit. - Åtgärdslistan 2006:05: Datum för årsmöte bestäms till den 17 februari. Inriktningen är att mötet genomförs i Piteå. En samordning av vinterfågelrace och årsmöte beträffande datum förordas. 6) Fågelskyddsfrågor (Ove)
a) Jakt vid Öjebyns soptipp (Ove)
Ove informerar om vidtagna åtgärder. NOF utarbetar en skrivelse till miljö och
hälsoskyddsnämnden i ärendet.
b) Vindkraftverk Sjiska (Andreas)
Vindkompaniet har till Umeå tingsrätt yttrat sig angående tillståndsfrågan. NOF kommer att
insända ett yttrande till tingsrätten innebärande att NOF vidhåller tidigare lämnade
synpunkter angående tillståndsgivning för vindkraftbygge på Sjiska.
c) Olaga jakt på fåglar
Ett önskemål har kommit till NOF att initiera ett möte med polis, länsstyrelsen och
jägarförbundet norrbotten med syfte att diskutera hur man ska komma åt problemet med
olaga jakt. Styrelsen beslutar att Ove kontaktar Rolf L. för fortsatt diskussion.
7) Fågelskyddsfonden.
Inga nya projektansökningar finns för att behandla 8) Haparanda Sandskärs Fågelstation (Ingrid)
Följande tre punkter meddelas per mail av Ingrid PDF skapad med pdfFactory demo version, registrera dig på 1. Det har kommit en ide från Rolf Lahti som går ut på att han ska kunna ordna ringmärkarveckor för turister som betalar för sig och att detta ska kunna bemanna fågelstationen vissa veckor. Jag tycker att detta är en intressant ide som är värd att pröva. Rent praktiskt skulle Rolfs företag boka in några veckor och ta ansvaret för märkningen under dessa. Jag föreslår att styrelsen ställer sig positiv till ett försök. Övriga styrelsemedlemmar bifaller förslaget. Poängteras att föreslagen verksamhet inte utestänger andra potentiella ringmärkare. Styrelsen uppdrar till Sandskärsgruppen att utarbeta detaljer för verksamheten i samråd med Rolf Lahti. 2. Vi har nu bemanning från den 23/9 till den 14/10. Fågel 100 000 kommer troligen att märkas den första av veckorna. Vi ligger på 99909. 3. Manus har levererats till Fågelåret 2005, Lars Berggren har sammanställt det. 9) Kortfrågor och verkställande av beslut
a) Vindkraftverk i länet. Skrivelseförslag från Rolf G.
Beslutas att Jan-Olov tar fram förslag till skrivelse med innebörden att NOF vill vara
remissinstans vid byggande av vindkraftverk i länet.
b) Vinterprogram
En idé om samordning av NOF årsmöte med vinterfågelrace förs fram. Idén bejakas av
närvarande styrelsemedlemmar.
c) Bildgalleriet på NOF net.
Närvarande styrelsemedlemmar diskuterar principen att NOF skulle äga rätt att disponera
bilder insända till NOF net av enskilda medlemmar. Ett förslag som framförs är att undersöka
möjligheten om det går att ha två olika kategorier på NOF net bildgalleri. Den ena kategorin
av bilder skulle då vara sådana som ej disponeras av NOF och den andra kategorin skulle
innehålla bilder där den enskilda individen givit NOF tillstånd att disponera bilderna. Jan-
Olov kontaktar Lars Harnemo och Benny Modig för fortsatt diskussion av de olika
möjligheterna.
10) Meddelanden och aktualiteter
a) Haparanda banan
Inbjudan har kommit till NOF angående allmänt samrådsmöte den 27 september avseende ny
järnväg mellan Kalix och Haparanda. Jan-Olov informerar Thore Alm och Jouni.
b) Inbjudan till invigning av nytt fågeltorn vid Mörön.
Andreas informerar att invigning kommer att ske den 23 september. Ulf P. Eriksson
kontaktas för att undersöka om han har möjlighet att delta vid invigningen. NOF ordförande
avser också delta.
c) Regionalt miljö och hushållningsprogram för fjällområdet.
Jan-Olov informerar att rubricerat program tillsänts NOF. Kräver inga åtgärder.
PDF skapad med pdfFactory demo version, registrera dig på d) FiN
Andreas meddelar att FiN är under tryckning och beräknas vara klar i slutet av vecka 38.

11) Skrivelser

a) Norrbottniabanan
NOF har tillsänts skrivelse angående norrbottniabanans tilltänkta sträckning från länsgränsen
mot Piteå. Beslutas att Ove tar fram förslag till yttrande.
b) Skärgårdsinventering
Meddelas att länsstyrelsen är positiv till skärgårdsinventering men att ekonomiska medel ej
finns för 2006.
c) Jakt på Sunderbyns soptipp
Meddelas att svar kommit från länsstyrelsen. Ärendet förklaras avslutat.

12) Ekonomisk rapport

Kassören lämnar en ekonomisk rapport för läget 2006-09-11. Noterbart är att kostnaderna överstiger intäkterna för fågelskyddsfonden i nuläget avseende år 2006. En fortsatt trend riskerar att dränera fonden på dess tillgångar. Jan-Olov meddelar fondstyrelsen aktuellt ekonomiskt läge. 13) Nästa möte och fikaansvar.
31 oktober kl 18.30. Plats: Klubblokalen. Andreas ansvarar för fika. Sekreterare: Jan Eriksson Justeras: Jan-Olov Johansson PDF skapad med pdfFactory demo version, registrera dig på Åtgärd:
Ansvarig:
historiken görs i vintermörkret kring de existerande varianterna. Status oförändrad. Styrelsens revidering av denna PM är nu klar. Resultatet skickas ut till projektansvariga på remiss innan slutligt fastställande. Status oförändrad. Tornförteckning och tornupprop Jan-Olov har gett få svar. Uppdrar via mejl/brev åt kontaktpersonerna i kommunerna att organisera tornbesiktning i resp. kommun under 2005. Några kontakter återstår ännu att ta. Ytterligare några anmälningar har kommit in sedan i april. J-O lägger upp en tornförteckning på hemsidan. Status oförändrad. Pågående. Vilande till hösten. Andreas/Glenn Tryck beställs enligt erhållen offert. hur NOF med begränsade resurser på bästa sätt ska engagera sig i skogskyddsfrågor. artikel om fågelskyddsfonden skrivs till FiN. Se protokoll från styrelsemöte 2006-06-11 punkt 7. PDF skapad med pdfFactory demo version, registrera dig på

Source: http://www.nof.nu/forening/protskriv/Protokoll%20060912.pdf

arp.optimalhealthsystems.com

Infectious Disease and Super Germs By Doug Grant Most people don't understand that we are in the midst of an unsettling health epidemic—one that should never have occurred. In 1968, infectious diseases had all but been eliminated, and didn't even make the list of "top ten killers" in the United States. Yet, in the past 20 years, the re-emergence of these diseases and the rise of

cellhealthmakeover.com

Assay for:Hoodia gordonii Fingerprint Analysis for Identity & Purity; Semi-Quantitative Analysis for Potency ->Hoodia gordonii: (lot #: 051128)High Performance Liquid Chromatography with Diode Array Detection DAD1 B, Sig=225,4 Ref=360,8 (36105H\005-0701.D)HPLC column : Onyx Monolithic C18 100 X 4.6mmMobile Phase A: WaterMobile Phase B: ACNTime %A %B0 min 80 205 min 20 805.01 min 0 1007

Copyright © 2010-2014 Medical Articles