1/4

1/6 oldal
Dátum: 2007.06.25.
Degesch Phostoxin golyó, pellets, Detia Gas Ex-B Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
1089 Budapest, Orczy u. 6. - 1464 Bp. Pf. 1403Telefon: 464-4938, Fax: 464-4991Verziószám: 1.1. (Hu) Degesch Phostoxin tabletta Revízió kelte: 2005.11.12.
A készítmény neve: Degesch Phostoxin tabletta/golyó/pellet*
cím: Dr. Werner-Freyberg Str. 11. D-69514 Laudenbach, NémetországTel.: +49-6201-708-0Fax: + 49-6201-708-402 Importáló cég neve: NOVOCHEM Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. cím: Budapest, 1089. Orczy út 6. Telefon: 464-4938 Fax: 464-4991 Forgalmazó cég neve: NOVOCHEM Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. cím: Budapest, 1089. Orczy út 6. Telefon: 464-4938 Fax: 464-4991Agrokémiai üzletág, 2046 Törökbálint Depo Pf. 19. Telefon: 06-23-510-396, Fax: 06-23-337-193 Sürgősségi telefon: Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ)
1096 Bp., Nagyvárad tér 2. Telefon: +36 1-476-6464, +36-80-201-199
*Detia Gas Ex-T, Detia Gas Ex-P
Veszélyes anyag tartalom:
Égésgátlóval kombinált készítmény. Vízzel vagy savakkal érintkezve gyúlékony és mérgező
foszforhidrogén gázt, valamint ammóniát és széndioxidot fejleszt.
CAS-
Veszélyesség szerinti besorolás: F, Tűzveszélyes, T+ , Nagyon mérgező, N, Környezeti veszély.
Veszélyszimbólum: F-nek, T+-nak N-nek megfelelő piktogram
A veszélyes anyagok veszélyeire/kockázataira utaló R-mondatok:
R15/29
Vízzel érintkezve nagyon gyúlékony és mérgező gázok képződnek.
R26/28 Belélegezve és lenyelve nagyon mérgező.
R32 Savval érintkezve nagyon mérgező gázok képződnek
R50 Nagyon mérgező a vízi szervezetekre.
A veszélyes anyagok biztonságos használatára utaló S-mondatok:
S1/2
Elzárva és gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen tartandó.
S3/9/49 Hűvös, jól szellőztethető helyen, csak az eredeti edényben tárolható
S7/8 Az edényzet hermetikusan lezárva, szárazon tartandó.
S13 Élelmiszertől, italtól és állati takarmánytól távol tartandó.
S20/21 A használat közben enni, inni és dohányozni nem szabad.
S22 Az anyag porát nem szabad belélegezni.
S30 Soha nem szabad vízzel keverni.
S43 Tűz esetén százaz homokkal, ABC-oltóporral vagy széndioxiddal oltandó. Vizet nem szabad
alkalmazni
S45 Baleset vagy rosszullét esetén orvost kell hívni. Ha lehetséges, a címkét meg kell mutatni.
S61 Kerülni kell az anyag környezetbe jutását. Speciális adatokat kell kérni/Biztonsági adatlap
2/6 oldal
Dátum: 2007.06.25.
Degesch Phostoxin golyó, pellets, Detia Gas Ex-B Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
1089 Budapest, Orczy u. 6. - 1464 Bp. Pf. 1403Telefon: 464-4938 Fax: 464-4991 Degesch Phostoxin tabletta
Elsősegélynyújtás
Belégzés esetén: fejfájás, szédülés, félelemérzés, nehézlégzés, émelygés, rosszullét esetén a
veszélyeztetett területet azonnal el kell hagyni, és friss levegőre kell menni. Azonnal orvost kell hívni. A
gáz belégzését követően lehetőleg azonnal megfelelő gyógyszert (pl. Ventolin vagy Auxiloson
inhalációs aeroszol) kell alkalmazni.
Szembe jutás esetén: a készítmény maradékait boholymentes kendővel töröljük ki a szemből, és ha
nincsenek pormaradványok, a szemet – legalább 10-15 percen át, bő folyóvízzel, a szemhéjszélek
széthúzása és a szemgolyó egyidejű mozgatása mellett – öblítsük ki. Szakorvosi ellátás szükséges.
Bőrre jutáskor: vegyük le a szennyezett ruházatot, a maradványokat maradéktalanul távolítsuk el, majd
a bőrt bő szappanos folyóvízzel mossuk le. Panasz jelentkezésekor forduljunk szakorvoshoz.
Lenyelés esetén: Hánytatás. Eszméletlen állapotban tilos! A helyszínre azonnal hívjunk orvost.
Esetleges mérgezéskor vagy annak gyanúja esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, a címkét az orvosnak
meg kell mutatni.
Elsősegélynyújtáshoz szükséges készenlétben tartandó szerek: metilprednisolon (csak orvos
alkalmazatja Ventolin inhalációs aeroszol, Auxiloson inhalációs aeroszol).
Tűzveszélyesség
Tűzoltáshoz alkalmazható oltószer: A környezeti tűz oltására száraz homok, poroltó, majd CO2. Nem alkalmazható oltószer: víz, víztartalmú oltószer. Tűz esetén egészségre ártalmas, maró tulajdonságú gázok (foszforsav gőzök, foszfor-pentoxid) fejlődnek. A keletkező gázokat nem szabad belélegezni.
Tűzoltáskor a teljes testfelület védelmét biztosító tűzálló védőruházat (védőlábbeli, védőkesztyű, védőszemüveg/álarc) kötelező. Gondoskodni kell a légutak védelméről. A környezeti levegőtől független, izolációs légzésvédő használata kötelező.
A tűzoltás során visszamaradó égéstermékek és az oltásra használt anyagok megsemmisítéséről az előírásoknak megfelelően gondoskodni kell.
Óvintézkedés baleset esetén
Lásd a 8. és 13. pontot.
Személyi védelem
Az érintett területet körül kell zárni. Megfelelő szellőztetést kell biztosítani.
Minden gyújtóforrást meg kell szüntetni. A veszélyezett területről mindenkit el kell távolítani. Csak az
arra kiképzett dolgozó irányíthatja a mentesítést. Légzésvédő eszköz, védőruha, védőkesztyű,
védőszemüveg, védőlábbeli használata szükséges.
A mentesítés befejezésekor az elszennyeződött ruházatot le kell cserélni.
Kiömlés esetén
A kiszóródott anyagot mechanikusan össze kell szedni és feliratozott edénybe rakni.
A készítmény maradékait zárt tartályba kell helyezni és az így keletkező hulladékot veszélyes
hulladékok kezelésére és ártalmatlanítására jogosult céggel kell elszállíttatni.
A készítmény felszíni- és talajvízbe, közcsatornába jutását meg kell akadályozni. Nagyobb mennyiség
kiszabadulása, vagy a környezet (élővíz, közcsatorna) veszélyeztetése esetén a területileg illetékes
hatóságok (katasztrófavédelem, rendőrség, tűzoltóság, polgári védelem) azonnal értesítendők.
Környezetvédelem
A készítményt élővízbe, közcsatornába, talajba juttatni tilos!
3/6 oldal
Dátum: 2007.06.25.
Degesch Phostoxin golyó, pellets, Detia Gas Ex-B Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
1089 Budapest, Orczy u. 6. - 1464 Bp. Pf. 1403Telefon: 464-4938 Fax: 464-4991 Degesch Phostoxin tabletta Revízió kelte: 2005. 11. 12.
Kezelés és tárolás
Kezelés:
Be kell tartani a gázosítással kapcsolatos, veszélyes anyagokra vonatkozó előírásokat.
Kizárólag a használati utasításban foglaltak szerint használható fel!
Soha nem szabad vízzel keverni! A használaton kívüli edényzetet szorosan zárva kell tartani.
Vészfelszerelés tűz, elfolyás stb. esetére készenlétben tartandó.
A használat közben enni, inni és dohányozni tilos.
Tárolás:Hűvös száraz helyen, savaktól elkülönítetten, nedvességtől védve tárolandó.
A tároló hely hűvös, száraz, napfénytől védett legyen. A raktárban illetéktelen személy nem tartózkodhat.
Az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei
A gázosítás végrehajtása előtt az előzetes biztonsági intézkedéseket, hatósági bejelentéseket meg kell
tenni.
Műszaki intézkedések
A szükséges szigeteléseket a gázosítás előtt el kell végezni.
Munkahelyi levegőben megengedett határérték
foszfor-hidrogén (foszfin): szagküszöb: 0,02-3 ppm az érzékenységtől függően 1b)
foszfor-hidrogén (foszfin): MAK-érték: 0,1 ml/m3 (ppm), 0,14 mg/m3 (gyártó adata)
foszfor-hidrogén (foszfin): ÁK-érték: 014 mg/m3
ÁK-érték: 14 mg/m3 CK-érték: 36 mg/m3 A munkahely légterében biztosítani kell az előírt határértékek betartását, amelyet levegőmérésekkel kell ellenőrizni.
Biológiai expozíciós mutató (BEM) megengedhető határértéke: – Egyéni védelem
A készítménnyel történő munkavégzés során a gáznak ellenálló, a bőrön át történő felszívódást
megakadályozó anyagból készült védőruha és egyéni védőeszköz (védőkesztyű,
védőszemüveg/védőálarc, légzésvédő eszköz) használata szükséges. Sérült, vagy szennyezett
védőruhában, védőeszközzel dolgozni tilos, az elszennyeződött ruházatot azonnal le kell cserélni.
Egyéb
Óvatos munkavégzéssel kerülni kell a termék szembe-, bőrre jutását, a keletkező gáz
belégzését. Munka közben étkezni, dohányozni tilos. A munkavállalók figyelmét fel kell hívni a termék
akut mérgező hatására.
A munkavégzés után szappanos, folyóvizes tisztálkodás szükséges.
A készítménnyel való munkavégzés során a foglalkozási expozíció ellenőrzése, illetve kockázatbecslés
szükséges.
4/6 oldal
Dátum: 2007.06.25.
Degesch Phostoxin golyó, pellets, Detia Gas Ex-B Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
1089 Budapest, Orczy u. 6. - 1464 Bp. Pf. 1403Telefon: 464-4938 Fax: 464-4991 Degesch Phostoxin tabletta Revízió kelte: 2005.11.12.
Fizikai-kémiai jellemzők:
- Fizikai állapot:
- halmazállapot: szilárd anyag
- szín: szürkés-zöld
- szag: fokhagyma, karbid
- pH-érték (20°C-on): nem alkalmazható
- forráspont tartomány (°C): nem alkalmazható
- olvadáspont(°C): alumínium-foszfid > 500 °C 11)
- lobbanáspont (°C): nem alkalmazható
- gyúlékonyság (szilárd, gázforma): vízzel, nedvességgel, savval érintkezve fokozottan tűzveszélyes
gáz keletkezik
- öngyulladás: gyulladás-gátló adalékot tartalmaz
- robbanási határérték (foszforhidrogén) alsó 1,8 tf% (1,79-1,89) 1a) felső: nem áll rendelkezésre
- gőznyomás (20°C-on) foszfor-hidrogén: 34,6 bar 9)
- sűrűség (por): 0,95 g/cm3
- halmazsűrűség: nem áll rendelkezésre
- oldhatóság vízben: nem alkalmazható, vízzel reakcióba lép.
- oldhatóság oldószerekben: nincs meghatározva
- megoszlási koefficiens: n-oktanol/víz arány: nem alkalmazható
Stabilitás és reakciókészség
Kerülendő körülmények: ld. 7. pont.
Kerülendő anyagok: vízzel és savakkal az alumínium-foszfid hevesen reagál, fokozottan tűzveszélyes
foszforhidrogén keletkezik.
Stabilizátort tartalmaz.
Veszélyes bomlástermékek: foszforhidrogén, foszforpentoxid, foszforsav.
A nem ellenőrzött foszforhidrogén felszabadulás tüzet okozhat.
Toxikológiai információk
Akut toxicitás:
Lenyelés:
orális LD50 érték patkányon: alumínium-foszfid: 8,7 mg/kg 2) , Phostoxin: 11,5 mg/kg 3)
Belégzés:
inhalációs LC50 érték patkányon( 4 óra) foszfor-hidrogén: 11 ppm= 0,015 mg/L 4)
Bőr:
dermális LD50 érték nyúlon: nem alkalmazható
Szem: nem alkalmazható
Szenzibilizáló hatás: nem szenzibilizál 10)
Krónikus toxicitás: nem ismert
Karcinogén hatás: nem ismert
Mutagenitás: nem mutagén
Teratogenitás: nem teratogén
Narkotizáló hatás: nem ismert
Figyelmezetés:
Belégzés: Nagyobb mennyiség belégzése vagy lenyelése életveszélyes mérgezést okozhat.
400-600 mg/m3 = 290-430 ppm foszfor-hidrogén ½ -1 óra expozíció után életveszélyes lehet.1c)
IDHL (Immediately Dangerous to Life or Health) = 282 mg/m3 = 200 ppm (US EPA, 1985) foszfin 5)
5/6 oldal
Dátum: 2007.06.25.
Degesch Phostoxin golyó, pellets, Detia Gas Ex-B Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
1089 Budapest, Orczy u. 6. - 1464 Bp. Pf. 1403Telefon: 464-4938 Fax: 464-4991 Degesch Phostoxin tabletta Revízió kelte: 2005.11.12.
Ökotoxikológiai adatok:
Vízminőséget veszélyeztető anyag. Vízminőség-veszélyességi osztálya 2 (vizet veszélyeztető anyag).
Lebonthatósága: nem alkalmazható.
Viselkedés szennyvíztisztítóban: nem alkalmazható.
Víztoxicitás
Alumínium-foszfid
LC50 (szivárványos pisztráng): 9,7 x 10-3 ppm 6)
EC50 (Daphnia Magna): 0,2 mg/L 7)
Ökotoxicitás: A keletkező foszforhidrogén az atmoszférában 5-28 óra alatt lebomlik. 8)
A készítményt élővízbe, vízfolyásokba és a talajba juttatni nem szabad.
Hulladékkezelés, ártalmatlanítás
A termék maradékainak és göngyölegeinek kezelésére a 98/2001.(VI.15.) Korm. rendeletben foglaltak
az irányadók. Továbbiakban lásd a 6. pont alatt leírtakat.
EWC-kódszám: 06 03 16 (fémoxidok, melyek különböznek a 06 03 13-tól).
Figyelmezetés! A kiürült göngyöleg veszélyes is hulladéknak tekintendő. Az üres tartályokat
használhatatlanná kell tenni. A kigázosított anyag veszélyes hulladéktárolóba lerakható.
14. Szállításra vonatkozó előírások
ADR/RIDOsztály: 4.3.
UN-szám: 1397Csomagolási csoport: I Megnevezés: alumínium-foszfidIMDGOsztály: 4.3.
EmS-kód: F-G, S-NUN-szám: 1397Csomagolási csoport: IMegnevezés: alumínium-foszfidICAO/IATA: IMDG-vel megegyező. Szabályozási információk
Címke: aluminium-foszfid, F, Tűzveszélyes, T+ , Nagyon mérgező, N, Környezeti veszély. R15/29 Vízzel érintkezve nagyon gyúlékony és mérgező gázok képződnek.
R26/28 Belélegezve és lenyelve nagyon mérgező.
R50 Nagyon mérgező a vízi szervezetekre.
S1/2 Elzárva és gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen tartandó.
S 3/9/49 Hűvös, jól szellőztethető helyen, csak az eredeti edényben tárolhatóS7/8 Az edényzet hermetikusan lezárva, szárazon tartandó.
S13 Élelmiszertől, italtól és állati takarmánytól távol tartandó.
S20/21 A használat közben enni, inni és dohányozni nem szabad.
S22 Az anyag porát nem szabad belélegezni.
S30 Soha nem szabad vízzel keverni.
S43 Tűz esetén százaz homokkal, ABC-oltóporral vagy széndioxiddal oltandó. Vizet nem szabad alkalmazniS45 Baleset vagy rosszullét esetén orvost kell hívni. Ha lehetséges, a címkét meg kell mutatni.
S61 Kerülni kell az anyag környezetbe jutását. Speciális adatokat kell kérni/Biztonsági adatlapA vonatkozó törvények és rendeletek betartandók: 6/6 oldal
Dátum: 2007.06.25.
Degesch Phostoxin golyó, pellets, Detia Gas Ex-B Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
1089 Budapest, Orczy u. 6. - 1464 Bp. Pf. 1403Telefon: 464-4938 Fax: 464-4991 Degesch Phostoxin tabletta Revízió kelte: 2005.11.12.
Veszélyes anyagok:
2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról és vonatkozó rendeletei,
33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII. 27) EüM rendelet,
13/2001 (IV.20.) EüM-KöM együttes rendelettel módosított 41/2000 (XII.20.) EüM-KöM együttes
rendelet az egyes veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes
tevékenységek korlátozásáról.
Munkavédelem:
A 2004. évi XI. törvénnyel módosított 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről és az ehhez
kapcsolódó miniszteri rendeletek.
Munkahelyi levegőben megengedhető határértékek:
25/2000. (IX.30) EüM-SZCSM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról
Hulladékok:
98/2001.(VI.15.) Korm. rendelet, 16/2001.(VII.18.)KöM rendelet
Egyéb előírások
Forrás:
1.) WHO Environmental Helth Criteria 73: Phosphine and Selected Metal Phosphides:
a) S 18, b) S 17+72, c) S 75
2.) International Bio-Research Inc., D-Hannover: Acute oral toxicity of 1 % Magnesium phosphide in
Vaseline in rats (1.12.1979)
3.) Hazleton Laboratories America, Inc.: Acute oral toxicity study in rats of Degesch Magtoxin
formulation (1.12.1983)
4.) Waritz, R.S. & Brown, R.M. (1975): Acute and subacute inhalation toxicities of phosphine,
phenylphosphine and triphenylphosphine; Am. Ind. Assoc. J., 36: 452-458
5.) US Environmental Protection Agency: EPA chemical profile: Phosphine, Washington DC, 1985
6.) Laboratory for Pharmacology and Toxicology, D-Hamburg: Prüfung der akuten Toxizität von
Aluminiumphosphid an Regenbogenforellen (24.11.1984)
7.) Ökolimna, D-Burgwedel: Daphnientoxizitätstest mit Aluminium phosphid, 1986
8.) Frank, R.; Rippen, G.: Verhalten von Phosphin in der Atmosphäre, Lebensmitteltechnik Juli/August
1987
9.) Drägerwerk AG: Dräger-Röhrchen Handbuck: Boden-, Wasser- und Luftuntersuchungen sowie
technische Gasanalyse, Lübeck, 1993
10.) Bioagri Labiratórios Ltda: Evaluation of skin sensitization of test substance DEGESCH-MAGPHOS-
PASTILHAS DE 0,6g (06.10.2004)
11.) Siemens Axiva GmbH &Co. KG, D-Frankfurt am Main: Megneseium phosphide technical: Melting
point, boiling point, vapour pressure (05.07.2002)
2. pontban felsorolt R-mondatok:R15/29 Vízzel érintkezve nagyon gyúlékony és mérgező gázok képződnek.
R22 Lenyelve ártalmas.
R28 Lenyelve nagyon mérgező (toxikus).
R32 Savval érintkezve nagyon mérgező gázok képződnekR50 Nagyon mérgező a vízi szervezetekre.
Ez a Biztonsági adatlap 2005. február hónapban a gyártó által összeállított Biztonsági adatlap alapján készült és meggyőződésünk szerint az abban foglalt adattartalomnak megfelelő mértékig megfelel a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvénynek, illetve ennek végrehajtásáról rendelkező 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet előírásainak. A biztonsági adatlapban foglalt információk, adatok és ajánlások ismereteink és tájékozottságunk legjaván alapszanak és azokat a kiadás időpontjában pontosnak, helytállónak ismerjük, illetve hisszük.

Source: http://vetor.ewk.hu/feltolt/phostoxin.pdf

Strategic innovation and art

Doris Rothauer Strategic Innovation and Art In: Michael Moeller, Cornelia Stolla, Alexander Doujak (Hg), Strategic Innovation. Building New Growth Businesses, Wien 2008 Strategic innovation and art How can a work of art be used for strategic innovation in business? What core competences in art can be used to promote strategic change? How can art provide new business perspecti

smpct.org.br

Termo de Consentimento Informado Ipratrópio, Formoterol, Formoterol+Budesonida, Salmeterol+Fluticasona e Tiotrópio. Eu,______________________________________(nome do(a) paciente), abaixo identificado(a) e firmado(a), declaro ter sido informado(a) claramente sobre todas as indicações, contraindicações, principais efeitos colaterais e riscos relacionados ao uso dos medicament

Copyright © 2010-2014 Medical Articles