Xn--linkping-q4a.net

Maspelösa, dagvatten och höjdsättning inom tomtmark Bakgrund
Vid möte 2012-03-26 bestämdes att komplettera tidigare utförd förprojektering med framtagande av förslag till ett mer detaljerat förslag till höjdsättning inom tomtmark. Utgångspunkt för utredningen är att klara dagvattenhanteringen och minimera uppfyllnader. I den kompletterande utredningen ingår också att föreslå kompletterande dräneringsåtgärder samt att ta fram dagvattenflöden för om stuprörsanslutningar eventuellt skall tillåtas till dagvattenserviser. Se även under rubriken ”Dagvattenflöde”. Vid möte 2013-10-30 bestämdes att göra en översyn av detta underlag på grund av att vissa kompletterande uppfyllnader gjorts under produktionsfasen, vilken nu är färdigställd. Förslag till höjdsättning av hus och tomter
I och med områdets lantliga karaktär bestämdes vid möte 2012-03-26, att principen med färdig golv-höjd 0,5 m över planerad gatunivå kan frångås. För 1:22 och 1:23 är föreslagen golvnivå på ungefär samma höjd som befintlig gata. För övriga tomter har färdig-golvnivå satts till cirka 0,1-0,3 m över planerad gata. Förslag till färdig golv-höjd redovisas i nedanstående tabell. Inget hus, reservtomt för förskoleutbyggnad. EQC Östergötland AB
Torggatan 4, 582 19 Linköping · Vxl: 010-440 57 00 · www.eqcgroup.se En översiktlig höjdsättning har gjorts för samtliga tomter. Nedan redovisas förslag till höjdsättningen för respektive tomt. Tillhörande ritningar ska ses som illustrationer och redovisar enbart rekommenderade höjder. Maspelösa 1:22 Befintlig mark varierar mellan +43,3 och +43,7 och tomten lutar ungefärligt mot öster. Färdigt golv är föreslaget till +44,3, och mark vid hus till +44,1 (sockelhöjd 0,2 m). Marknivån mot 1:21 bibehålls och nivån mot 1:23 höjs något. Tomten anordnas så att fall erhålls mot det avskärande dräneringsdiket i fastighetsgräns. Maspelösa 1:23 Befintlig mark varierar mellan +43,2 och +43,6 och tomten har en lågpunkt mitt på tomten. Färdigt golv är föreslaget till +44,0, och mark vid hus till +43,8 (sockelhöjd 0,2 m). Marknivån mot 1:24 utförs med en vinge som förhindrar dagvattenavledning in på 1:24. Tomten anordnas så fall erhålls mot söder och det avskärande dräneringsdiket i fastighetsgräns. Maspelösa 1:25 Befintlig mark varierar mellan +43,3 och +43,7. Tomten lutar svagt mot norr. Färdigt golv är föreslaget till +44,2, och mark vid hus till +44,0 (sockelhöjd 0,2 m). Marknivån mot 1:24 bibehålls. Tomtens södra del höjs till +43,8 för anpassning till planerad gata. Tomten anordnas med fall mot norr, till det planerade dräneringsdiket. Maspelösa 1:26 Befintlig mark varierar mellan +43,3 och +43,9. Tomten lutar mot nordost. Färdigt golv är föreslaget till +44,4, och mark vid hus till +44,2 (sockelhöjd 0,2 m). Marknivån mot 1:20 och 1:21 bibehålls. Tomtens södra del höjs till +44,0 för anpassning till planerad gata. Tomten anordnas med fall mot nordost, till det avskärande dräneringsdiket. Maspelösa 1:27 Befintlig mark varierar mellan +43,5 och +43,9. Tomten lutar mot nordväst. Färdigt golv är föreslaget till +44,1, och mark vid hus till +43,9 (sockelhöjd 0,2 m). Tomten höjs till +43,8 i norr och +44,0 i söder för anpassning till planerad gata. Tomten anordnas med fall mot norr, till det avskärande dräneringsdiket för gatan. Maspelösa 1:28 Befintlig mark varierar mellan +43,5 och +43,9. Tomten lutar mot nordost. Färdigt golv är föreslaget till +44,3, och mark vid hus till +44,1 (sockelhöjd 0,2 m). Tomten höjs generellt för anpassning till nybyggda lokalgator. Tomten anordnas med fall mot norr. Maspelösa 1:29 Befintlig mark varierar mellan +43,6 och +44,7. Tomten lutar mot nordväst. Färdigt golv är föreslaget till +44,6, och mark vid hus till +44,4 (sockelhöjd 0,2 m). Tomten höjs generellt för anpassning till nybyggd lokalgata. Tomten anordnas med fall mot norr, till det avskärande dräneringsdiket. Maspelösa 1:32 Befintlig mark varierar mellan +43,6 och +44,9. Tomten lutar mot norr. Färdigt golv är föreslaget till +44,7, och mark vid hus till +44,5 (sockelhöjd 0,2 m). Tomten höjs i norr för anpassning till nybyggd lokalgata. Tomten anordnas med fall mot norr. Dräneringsåtgärder
För att avdränera tomter med föreslagen höjdsättning krävs avskärande dräneringar på två ställen, enligt nedan. I tomtgräns mellan 1:22-1:26 och 1:23-1:25 har en ny avskärande dränering anlagts. Dräneringen är ansluten till den nya dagvattenledningen i lokalgata 4. Mellan tomtgräns på tomterna 1:27 och 1:29 har även en avskärande dränering anlagts. Denna har anslutits till en dikesbrunn i korsningen lokalgata 1 och lokalgata 4. Dagvattenflöde
För gator har fördröjningsåtgärder i form av makadamfyllda drändiken anlagts. Detta för att begränsa flödet och påverkan på nedströms liggande dikningsföretag. Enligt tidigare utförd förprojektering rekommenderas att blivande tomtägare enbart ska ansluta dagvatten från husgrundsdränering till det kommunala dagvattennätet, och att övrigt dagvatten från tak och stuprör omhändertas lokalt på respektive tomt. Sannolikt kommer tomtägarna ändå att vilja koppla takvatten till dagvattenservisen, då möjligheten ges. En beräkning har därför gjorts i syfte att utreda hur stora dagvattenflöden anslutning av samtliga stuprör medför. Flöden är baserade på dimensionerande 2-årsregn med en varaktighet på 10 minuter. Med en antagen takyta på 150 m2 och övrig hårdgjord yta på 100 m2 ger det ett flöde på 2,5 l/s från respektive tomt. För 8 st tomter ger det totalt ett flödestillskott på 8*2,5=20 l/s. Linköpings kommun har via avtal med berörd fastighetsägare och dikningsföretaget tryggat rätten att släppa dagvattnet (20l/s) till befintligt enskilt dagvattensystem.

Source: http://www.xn--linkping-q4a.net/Global/Bygga%20och%20bo/Hitta%20bostad/Tomtk%C3%B6/Maspel%C3%B6sa/PM%20Maspel%C3%B6sa%20h%C3%B6jds%C3%A4ttning%20och%20dagvatten%202013-11-27.pdf?epslanguage=sv

Microsoft word - anexoiiigeral - samae.doc

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO – SAMAE - TIMBÓ – SC CONCURSO PÚBLICO - EDITAL No 001/2008 ANEXO III ¾ NÍVEL MÉDIO CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS E REFERÊNCIAS PARA AS PROVAS COM NÚCLEO COMUM Português para todos os cargos de Nível Médio 1. O texto : compreensão e interpretação. 2. Semântica : sentido e emprego dos vocábulos nos texto

hart-tenis.pl

$25,000 OPOLE, POL 21 Nov 2007 - 25 Nov 2007 Last Updated: 12 Nov 2007 Main Draw Date of Birth Ranking Spec'l Information Priority Main Draw Wild Cards Date of Birth 32 Qualifying Date of Birth Ranking Spec'l Information Priority Rank Date: 29 Oct 2007 All players who compete in ITF Pro Circuit tournaments must have a valid IPIN and sign-up to the

Copyright © 2010-2014 Medical Articles