Microsoft word - 130927 reglement farmaceutische zorg pno 2014.doc

Reglement Farmaceutische zorg
PNOzorg 2014


Algemeen
Bepalingen voor geneesmiddelen
Aanspraak Artikel

Bepalingen voor dieetpreparaten
Toestemming dieetpreparaten
Reglement Farmaceutische zorg 2014
Algemeen

Het Reglement Farmaceutische zorg is een uitwerking van artikel 18 van Deel B van de Basisverzekering met
de aanspraken op vergoeding van kosten van farmaceutische zorg. Dit reglement maakt onderdeel uit van de
polisvoorwaarden van de Basisverzekering.

Bepalingen voor geneesmiddelen


Artikel 1
Aanspraak
Als uitwerking van de polisvoorwaarden worden, als geneesmiddelen waarop een aanspraak bestaat,
aangewezen alle geneesmiddelen genoemd in Bijlage 1 van de Regeling zorgverzekering.

Artikel 2
Afleverhoeveelheden

De zorgverzekeraar vergoedt de kosten van een geneesmiddel voor:
dagen, bij een voor u nieuwe medicatie; b. 15 dagen, bij een geneesmiddel ter bestrijding van een acute aandoening met antibiotica of c. maximaal drie maanden, bij een geneesmiddel ter behandeling van een chronische ziekte, met uitzondering van hypnotica en anxiolytica; d. maximaal één jaar, bij orale anticonceptiva; e. maximaal één maand in overige gevallen.
Artikel 3
Geneesmiddelen voor chronisch gebruik

lid 1
Zelfzorggeneesmiddelen De zorgverzekeraar vergoedt de kosten van zelfzorggeneesmiddelen alleen als sprake is van laxantia, kalktabletten, middelen bij allergie, middelen tegen diarree, middelen ter bescherming van de ogen tegen uitdroging en maagledigingsmiddelen en andere geneesmiddelen met eenzelfde werkzaam bestanddeel en in dezelfde toedieningsvorm. Voor vergoeding van deze geneesmiddelen geldt dat de behandelend arts op het herhaalrecept moet aangeven dat u langer dan zes maanden op het middel bent aangewezen en dat het is voorgeschreven voor behandeling van een chronische aandoening. Hiervoor wordt de aanduiding “C.G.” gebruikt. De apotheek dient dit op de nota te vermelden. De kosten van het gebruik gedurende de eerste 15 dagen komen niet voor vergoeding in aanmerking. De zorgverzekeraar vergoedt de kosten van maagzuurremmers en van combinatiepreparaten die een maagzuurremmer bevatten alleen als sprake is van chronisch gebruik. Dat wil zeggen dat de behandelend arts op het (herhaal)recept moet aangeven dat u langer dan zes maanden op het middel bent aangewezen en dat het is voorgeschreven voor behandeling van een chronische aandoening. Hiervoor wordt de aanduiding “C.G.” gebruikt. De apotheek dient dit op de nota te vermelden. De kosten van het gebruik gedurende de eerste 15 dagen komen niet voor vergoeding in aanmerking. Risicodraagster voor de Basisverzekering PNOzorg is ONVZ Ziektekostenverzekeraar N.V. (handelsregister Utrecht: 30135168, AFM- nr.12000633) en voor de aanvullende verzekeringen ONVZ Aanvullende Verzekering N.V. (handelsregister Utrecht: 30209308, AFM-nr. 12001024), beide gevestigd te Houten. Postbus 459, 3990 GG Houten. Telefoon: 030 639 62 62 Fax: 030 635 20 72. Internet: www.pnozorg.nl.
Artikel 4
Advies en begeleiding

De zorgverzekeraar vergoedt eenmaal per kalenderjaar medicatiebeoordeling chronisch receptplichtig
geneesmiddelengebruik zonder toestemming vooraf. Voor vergoeding van een tweede en volgende
medicatiebeoordeling is vooraf toestemming van de zorgverzekeraar vereist. U dient hiertoe tijdig een
schriftelijke, gemotiveerde toelichting van uw behandelend arts of apotheker bij de zorgverzekeraar in te
dienen.
Artikel 5
Toestemming geneesmiddelen

lid 1
Daar waar in dit reglement toestemming is vereist, geldt dat: 1. een verzoek om toestemming altijd tijdig en vooraf moet worden ingediend; een verzoek om toestemming is voorzien van een schriftelijke, gemotiveerde toelichting van de behandelend arts; de zorgverzekeraar bij toestemming kan bepalen voor welke termijn deze toestemming geldt. Voor vergoeding van de middelen als bedoeld in artikel 18, lid 1 onder 2b en 2c van deel B van de zorgverzekering Basis is toestemming vooraf van de zorgverzekeraar vereist. Voor een aantal geneesmiddelen op Bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering verloopt de toestemming via de apotheek. Voor sommige geneesmiddelen heeft uw apotheek een artsenverklaring nodig. U dient dan een door de (huis)arts of medisch-specialist ingevuld formulier tegelijk met het recept bij de apotheek in te leveren. De apotheker beoordeelt of aanspraak bestaat op vergoeding. Formulieren voor een artsenverklaring kunt u downloaden via www.znformulieren.nl of aanvragen bij het PNO Service Center. Als u (uit privacy-overwegingen) dit formulier niet in de apotheek wilt aanbieden, kunt u het rechtstreeks naar de zorgverzekeraar sturen, ter attentie van de medisch adviseur. Deze beoordeelt het dan. De artsenverklaring is nodig bij: - ambrisentan Voor een aantal andere geneesmiddelen op Bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering verloopt de toestemming via de zorgverzekeraar. U dient de schriftelijke verklaring van de (huis)arts of medisch-specialist in bij de zorgverzekeraar. De toestemmingsprocedure via de zorgverzekeraar is van toepassing bij: - clopidogrel - epoprostenol - ezetimibe - fidaxomicine - iloprost voor inhalatie - prasurgel - treprostinil subcutaan Risicodraagster voor de Basisverzekering PNOzorg is ONVZ Ziektekostenverzekeraar N.V. (handelsregister Utrecht: 30135168, AFM- nr.12000633) en voor de aanvullende verzekeringen ONVZ Aanvullende Verzekering N.V. (handelsregister Utrecht: 30209308, AFM-nr. 12001024), beide gevestigd te Houten. Postbus 459, 3990 GG Houten. Telefoon: 030 639 62 62 Fax: 030 635 20 72. Internet: www.pnozorg.nl. Bepalingen voor dieetpreparaten

Artikel 6
Toestemming dieetpreparaten
Voor dieetpreparaten verloopt de toestemming via de apotheek. U dient het door de huisarts of medisch-
specialist ingevulde formulier tegelijk met het recept in bij de apotheek. De apotheker beoordeelt of aanspraak
bestaat op vergoeding.
Als u (uit privacy-overwegingen) dit formulier niet in de apotheek wilt aanbieden, kunt u het rechtstreeks naar
de zorgverzekeraar sturen, ter attentie van de medisch adviseur. Deze beoordeelt het dan.
Artikel 7
Dieetpreparaten bij koemelkallergie

Voor toestemming geldt dat:
-
het dieetpreparaat is aangevraagd door een kinderarts of huisarts; uit de aanvraag blijkt dat de diagnose ernstige koemelkallergie is gesteld volgens de ´Landelijke Standaard voor de diagnose en de behandeling van voedselovergevoeligheid bij zuigelingen op het consultatiebureau’ (eliminatie- en provocatiedieet) van het Landelijk Informatiecentrum (LIVO) of een daarop gebaseerde (huis)artsenstandaard. Daarbij moet in ieder geval een provocatietest zijn uitgevoerd.
Artikel 8
Dieetpreparaten bij COPD

lid 1
het dieetpreparaat is aangevraagd door een medisch-specialist; bij een BMI kleiner of gelijk aan 20 kg/m2 sprake is van COPD; bij een BMI tussen de 20 en 25 kg/m2 sprake is van: a. ongewenst gewichtsverlies (> 5% in 1 maand of > 10% in 6 maanden), of te lage vetvrije massa (VVMI < 16 bij mannen of < 15 bij vrouwen). De zorgverzekeraar verleent toestemming voor maximaal drie maanden. Verlenging moet u opnieuw aanvragen. Uit de verlengingsaanvraag moet duidelijk blijken wat het effect van de voedingstherapie is.
Artikel 9
Dieetpreparaten bij vroeggeboorte

lid 1
het dieetpreparaat is aangevraagd door een kinderarts; het geboortegewicht en het ontslaggewicht zijn vermeld; de indicatie betreft prematuriteit of dysmaturiteit die leidt tot de aandoeningen vermeld in Bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering; De zorgverzekeraar verleent toestemming voor maximaal twee maanden. Deze termijn kan telkens worden verlengd met twee maanden totdat het gewicht van 3500 gram is bereikt. Risicodraagster voor de Basisverzekering PNOzorg is ONVZ Ziektekostenverzekeraar N.V. (handelsregister Utrecht: 30135168, AFM- nr.12000633) en voor de aanvullende verzekeringen ONVZ Aanvullende Verzekering N.V. (handelsregister Utrecht: 30209308, AFM-nr. 12001024), beide gevestigd te Houten. Postbus 459, 3990 GG Houten. Telefoon: 030 639 62 62 Fax: 030 635 20 72. Internet: www.pnozorg.nl.

Source: http://www.zorgplanet.nl/public/upload/reglementPDF1/24/PNOzorg%20Reglement%20Farmaceutische%20Zorg%202014.pdf

lovejoyisd.net

Target Campus Name: JOHN A BAKER T e x a s E d u c a t i o n A g e n c y Page 1 Target Campus #: 043912103 2007-08 Campus Comparison Group District Name: PROSPER ISD Campus Type: Elementary School Campus Campus District % % % % % % Number Name Name _White__ __Econ__ Afr_Amer Mobility Hispanic __LEP___ 021902112 SAM HOUSTON ELEMENTARY BRYAN ISD 75.0 23.1 11.8 11.9 12.9 0.2 037907100 R

As02-019.pdf

Migratory song thrushes Turdus philomelos hunted in Europe: survival rates and other demographic parameters Vladimir A. Payevsky 1 and Vadim G. Vysotsky Long-distance ringing recoveries of song thrushes ringed in the Eastern Baltic between 1957and 1999 were analysed to determine the circumstances of recovery and annual survivalrate. Of 358 recoveries, 86 % referred to birds killed

Copyright © 2010-2014 Medical Articles