Zsidok-keresztenyek.eu

Eszter könyve, mely 2400 évvel ezel˝ott íródott, különbözik minden más Tenach (Ószövetség) írástól: Ez az egyetlen könyv a Bibliában, ahol a tíz részben egyetlen egyszer sem fordul el˝oIsten neve, legyen az:לא-El, יהלא-Elohim vagy הוהי-JHWH! A zsidó bölcsek érdekes magyarázatot adnak erre: Minden ami Eszter könyvében áll, titokzatos és lepecsételt. A név רתסא-Eszter ez volt az ˝o perzsa neve; mely a רתס-szeter vagy aרתסה-heszter szóból jön, ami ’rejtekhelyet ill. elrejtettet’ is jelent.
Az egész könyvben érzékelhet˝o Isten jelenléte ’elrejtetten’.
Tehát lépjünk bátran a ”Király” elé mint egykor Eszter, hogy népünk és Izráel népéért könyörögjünk! (Bevezet˝o a fordítótól) Purim egy exilium (szám˝uzetés) utáni ünnep - mint a chanukka - tehát a babiloni fogság után A zsidó nép megmentésének történetét a - diaszporában - örökíti meg, mégpedig a Perzsa Birodalomban Achasvéros (I.Xerxes; i.e. 486-465) uralkodása alatt.
A zsinagógákban felolvassák Eszter könyvét, mind a 10 részt.
Minden alkalommal, amikor a zsidó gy˝ulöl˝o Hámán neve jön, egy purim-kerepl˝ovel(?) lármáznak. Az ünnepélyes purim-lakoma épp úgy hozzátartozik, mint az a szokás, hogyegymásnak (különösen a szegényeknek) Hámán-füleket (háromszög˝u omlóstészta-süteményt)ajándékoznak.
Az ember maszkot tesz föl, és jelmezbe öltözik, - és mint egykor Mordokáj - pompásan felöltözve; amivel a szükségb˝ol az örömbe való átmenetet ábrázolják ki.
Purimkor - Isten h˝uségére a nehéz id˝okben - emlékezik az ˝ A ”pur” elv alapján minden másképp forog, megmutatják Isten útjai.
A gonosz terv a ”pur” a zsidók ellen készült, (ahogy ma is történik), de a végén a (pur) javukra fordult, úgy hogy megvédhették magukat.
S˝ot így keletkezett egy módi, hogy a pogányok közül sokan a judaizmushoz csatlakoztak! A védelmi harc a gonosz ellen Adar hó 13-án volt, ezért egy nappal utána Adar 14-én ünnepelnek, egy kivétellel: Mivel a f˝ováros Susán fallal volt körülvéve, a harc egy nappaltovább tartott. Ezért ünnepelnek mind a mai napig a fallal kerített városban mint Jeruzsálem, Az évszázadok alatt jöttek és mentek a ”Hámánok”. Napjaink Hámánja Ahmadinedjad, Iránból jön. El akarja Izráelt törölni a térképr˝ol és ráadásul ugyabból az országból jön:Perzsiából! A történelmi Hámánt és 10 fiát felakasztották.
A nürnbergi háborús b˝unösök tárgyalásán érdekes módon ugyancsak 10 náci-nagyság lett Egy további dolog: Hámán, Agágnak az amálekiták királyának utódja volt, akit Saul királynak meg kellett volna ölnie, de ˝o megkímélte az életét -, mint egy kör, mely végülis bezárul.
Mordokáj Saul király házából jön (ezért kéri Esztert˝ol, hogy ne árulja el származását). Nos,Saul és Agág utódai 500 évvel kés˝obb találkoznak a világ színpadán.
Engedelmeskedett volna Saul Istennek és az egész amálek népet Isten parancsa szerint kiírtotta volna (aki Izráel legnagyobb ellensége volt Egyiptom óta), a zsidó nép úgy akkor, mint ma, kevesebb veszély között élt volna.
A ”pur” mutatja, hogy milyen gyorsan születik döntés egy egész nép kiírtására.
Azt olvassuk, hogy Hámán tulajdonképpen csak Mordokájt akarta egyedül megölni, mert nem hajolt meg el˝otte. Amikor tudomására jutott, hogy Mordokáj zsidó, döntött úgy, hogy azegész zsidó népet kiírtja. Eszter 3,6 Látjuk, mint választ ki Isten embereket, legyenek Eszter vagy Mordokáj, küls˝o szépség, bölcsesség vagy/és istenfélelem, hogy célját elérje. Eszter volt az összeköt˝o híd Mordokáj és akirály között.
S˝ot egy érdekes párbeszédet olvashatunk Eszter és Mordokáj között a negyedik részben! A kulcs szó a 4,14-ben van:Mert ha te most ez id˝oben hallgatván hallgatsz (néma tudsz maradni), a szabadulása és megmentetése a zsidóknak más helyr˝ol fog el˝oállni, te azonban, és apád háza, elpusztulsz.
Ki tudja, vajon nem éppen e mostani id˝o miatt jutottál-e király(n˝o)i méltóságra? Ezt a kérdést önmagunknak is fel kell tennünk! A mai napon hol vagyunk? A megfelel˝o helyen, a megfelel˝o id˝oben, a megfelel˝o elhivatásban-e, - hogy királyunk el˝ott, aki a királyok O népéért, a mi népünkért könyörögjünk? Purim egy öröm és gy˝ozelmi ünnep!NAI israel heute, Michael Schneider

Source: http://www.zsidok-keresztenyek.eu/bibliaiskola/pdf/magyarazat_a_purimhoz.pdf

Ministerio_2007.indd

• Universidad: Universidad Nacional de Educación a Distancia. UNED • Nº de volúmenes/títulos: 358.534 (biblioteca central)• Naturaleza jurídica: Universidad Pública de ámbito estatal, creada por • Rectora: Juan Antonio Gimeno Ullastres • Prácticas en empresas (%) alumnos: 0.04% • Nº de convenios de colaboración educativa para prácticas de • Nº de alumnos que se

hallel.info

God loads the purim for His glory All passages from the New American Standard Bible unless otherwise noted. The Book of Esther is set in the mid-fifth century in Persia before Messiah’s earthly ministry. That’s basically modern-day Iran. The events occurred just after a federation of Medians and Persians defeated Babylon, which had conquered the Kingdom of Yehudah (Judah) with the fall o

Copyright © 2010-2014 Medical Articles