Tgdcompetencia.org

I. DISPOSICIÓNS XERAIS
autoridade próxima e coñecedora do contorno. E todoiso constitúe un argumento decisivo a prol da creación PRESIDENCIA
de órganos propios de defensa da competencia cunhaestrutura sinxela que poidan atender as necesidades Lei 6/2004, do 12 de xullo, reguladora da sociedade e da economía galegas. Polo demais, a dos órganos de defensa da competencia da creación dos órganos autonómicos non ten por que supoñer unha perda de eficacia na aplicación da Leide defensa da competencia. Pola contra, se todas as O Tribunal Constitucional, na Sentenza número 208, instancias concorrentes actúan baixo o principio de do 11 de novembro de 1999, declarou a inconstitu- lealdade constitucional, incrementarase tal eficacia.
cionalidade da cláusula «en todo ou en parte do mer- Neste sentido, a Unión Europea ten publicado unha cado nacional» contida expresamente ou por remisión chea de normas de diverso rango sobre a rede de auto- nos artigos 4, 7, 9, 10, 11 e 25, letras a) e c), da ridades da competencia e da cooperación entre elas, Lei 16/1989, do 17 de xullo, de defensa da compe-tencia. A inconstitucionalidade deriva da atribución para salientar que a descentralización na execución ao Estado da totalidade da competencia executiva na implicará unha maior e máis eficaz aplicación das materia «defensa da competencia», co que se invaden, regras da competencia en toda a Unión Europea. Abon- deste xeito, as competencias que neste campo deben da citar como exemplo desta política o Regulamento recoñecérselles ás comunidades autónomas que, en vir- (CE) 1/2003, do 14 de decembro de 2002, relativo tude dos seus propios estatutos, asumisen a compe- á aplicación das normas sobre competencia previstas tencia sobre a materia «comercio interior».
nos artigos 81 e 82 do Tratado (DOCE L1/1, do 4de xaneiro de 2003). Para iso só é preciso articular Cumprindo o mandato contido na citada sentenza os criterios de conexión e os mecanismos de coope- do Tribunal Constitucional, as Cortes Xerais aprobaron ración e intercambio de información adecuados para a Lei 1/2002, do 21 de febreiro, de coordinación das tal fin, partindo do principio de que debe coñecer competencias do Estado e das comunidades autónomas a autoridade mellor colocada para iso, que non é outra en materia de defensa da competencia. Esta norma que a do territorio no cal a conduta restritiva produce, establece os mecanismos para que as comunidades con carácter exclusivo ou principal, os seus efectos autónomas que dispoñan de competencias de execución negativos sobre as condicións de competencia reinantes na materia poidan facer efectivo o seu exercicio.
A Comunidade Autónoma de Galicia, ao abeiro do Polo que respecta á configuración xurídica do Tri- disposto no artigo 30.I.4 do seu Estatuto de autonomía, bunal Galego de Defensa da Competencia, optouse por asumiu competencias executivas sobre defensa da com- crear un organismo autónomo dotado de personalidade petencia. En particular, correspóndelle o exercicio, xurídica propia como solución máis idónea para reforzar dentro do seu territorio, de todas as actuacións exe- a súa imaxe de independencia ante o mercado. É pre- cutivas de carácter administrativo respecto das con- cisamente esta opción a que determina que o tribunal dutas previstas nos artigos 1, 6 e 7 da Lei de defensa se teña que regular nunha norma con rango de lei.
da competencia, así como o exercicio das competencias Pola súa parte, o Servizo Galego de Defensa da Com- relativas ás autorizacións singulares ás que se refire petencia non se integra na estrutura do organismo, o artigo 4 desa lei, cando tales condutas limiten a senón que permanece na consellaría competente en libre competencia no ámbito da Comunidade Autó- materia de economía e facenda, de modo que ambas noma, e non afecten un ámbito supraautonómico ou fases do procedemento, a instrución e a resolución, o conxunto do mercado nacional español.
se desenvolven de xeito separado e independente.
Esta lei ten por obxecto exercitar as devanditas com- No título I regúlase o Tribunal Galego de Defensa petencias, para o que se crean o Tribunal Galego de da Competencia. O capítulo I deste título regula a Defensa da Competencia e o Servizo Galego de Defensa natureza e funcións do tribunal, o capítulo II a súa da Competencia, dentro dun sistema de aplicación com- organización. As funcións do presidente ou presidenta partida da Lei de defensa da competencia, de acordo están definidas no capítulo III e o funcionamento do cos criterios de conexión e cos mecanismos de coor- tribunal no capítulo IV. Finalmente o capítulo V deste dinación, cooperación e información recíproca esta- título está dedicado ao réxime económico e de persoal blecidos na Lei de coordinación das competencias do e contratación. O título II refírese ao Servizo Galego Estado e das comunidades autónomas nesta materia.
de Defensa da Competencia, a súa natureza e funcións, Estes órganos serán os encargados da instrución e da así como ao Rexistro Galego de Defensa da Compe- resolución dos expedientes: o Tribunal de Defensa da tencia, incluído na estrutura do servizo. O título III Competencia como organismo autónomo, independente, inclúe as disposicións xerais, que afectan ambos órga- de resolución e proposta, e o Servizo de Defensa da nos. O texto péchase cunha disposición transitoria e Competencia, como órgano xerarquizado, de instrución e de vixilancia, integrado na estrutura orgánica da con-sellaría competente en materia de economía e facenda.
Por todo o exposto o Parlamento de Galicia aprobou e eu, de conformidade co artigo 13.2 (do Estatuto de A previsión estatutaria sería de por si razón suficiente Galicia e co artigo 24 da Lei 1/1983, do 23 de febreiro, para proceder á creación de tales órganos, pois as reguladora da Xunta e do seu presidente, promulgo competencias asúmense para seren exercitadas. Ade- en nome de El-Rei a Lei reguladora dos órganos de mais, o desenvolvemento da economía galega exixe defensa da competencia da Comunidade Autónoma de a maior eficiencia e vixilancia dos mercados por unha o Tribunal de Defensa da Competencia da Adminis- Do Tribunal Galego de Defensa da Competencia c) Enviarlle ao Tribunal de Defensa da Competencia da Administración xeral do Estado a información quelle poida solicitar no marco do procedemento de control de concentracións regulado na Lei de defensa da 1. Créase o Tribunal Galego de Defensa da Com- petencia como organismo autónomo de carácter admi- d) Solicitar comparecer como parte interesada nos nistrativo, dotado de personalidade xurídica e orza- procedementos de control das operacións de concen- mento propios, con capacidade de obrar e plena inde- tración económica regulados na Lei de defensa da com- pendencia no exercicio das súas competencias.
petencia, cando o proxecto ou a operación afecte empre- 2. O Tribunal Galego de Defensa da Competencia sas radicadas ou con establecementos abertos no terri- adscríbese á consellaría competente en materia de eco- e) Emitir, por requirimento do Servizo de Defensa da Competencia da Administración xeral do Estado, O Tribunal Galego de Defensa da Competencia ten o informe preceptivo, non vinculante, en relación con como fin xeral preservar o funcionamento competitivo aquelas condutas que, afectando un ámbito supraau-tonómico ou o conxunto do mercado nacional, incidan, dos mercados no ámbito territorial da Comunidade de forma significativa, no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia, garantindo a existencia neles Autónoma de Galicia, á que se refire o artigo 5.4 da Lei de coordinación de competencias do Estado e das comunidades autónomas en materia de defensa da De acordo co réxime establecido na Lei de coor- dinación das competencias do Estado e das comuni- f) Emitir informe con carácter non vinculante sobre dades autónomas en materia de defensa da compe- a apertura de grandes establecementos comerciais no ámbito territorial da Comunidade Autónoma de Galicia.
1. Resolver os procedementos sancionadores que g) Realizar as funcións de arbitraxe, tanto de dereito coma de equidade, que lle encomenden as leis.
a) Acordos, decisións ou recomendacións colectivas, h) Elaborar o informe que, por pedimento do órgano ou prácticas concertadas ou conscientemente paralelas, xudicial competente, prevé o artigo 13 da Lei de defen- prohibidas no número 1 do artigo 1 da Lei de defensa sa da competencia sobre as eventuais indemnizacións de danos e perdas derivadas das condutas previstas b) Condutas de explotación abusiva por unha ou nos artigos 1, 6 e 7 da mencionada lei, cando os pro- varias empresas da súa posición de dominio no mer- cedementos que teñan por obxecto tales condutas pro- cado, ou dunha situación de dependencia económica, hibidas lle correspondesen á Comunidade Autónoma prohibidas ambas no artigo 6 da Lei de defensa da de Galicia, de acordo cos puntos de conexión esta-blecidos na Lei de coordinación das competencias do Estado e das comunidades autónomas en materia de c) Actos de competencia desleal que por falsearen a libre competencia resulten prohibidos conforme oartigo 7 da Lei de defensa da competencia.
i) Emitir informe, con carácter facultativo e non vin- culante, sobre os proxectos de concesión de axudas Así mesmo, o tribunal, por proposta do Servizo Galego a empresas con cargo a recursos públicos, en relación de Defensa da Competencia, poderá adoptar, consonte cos seus efectos sobre as condicións de competencia, o establecido na lexislación estatal, as medidas pre- sen prexuízo das competencias que nesta materia lle ventivas necesarias tendentes a aseguraren a eficacia corresponden ao Tribunal de Defensa da Competencia da resolución que se dite no seu momento.
da Administración xeral do Estado e á Comisión Euro- 2. Resolver os procedementos en materia de auto- pea. Para estes efectos, o concepto de axuda públicaserá o que define o artigo 19.2 da Lei de defensa rización de acordos, decisións, recomendacións e prác- ticas ás que se refire o artigo 1 da Lei de defensada competencia, nos supostos e cos requisitos previstos k) Remitirlle anualmente ao Parlamento a memoria 3. As seguintes competencias consultivas e de emi- de actividades e un informe sobre a situación da com- a) Emitir informe, preceptivamente, sobre os proxec- 4. Outorgar as autorizacións singulares previstas no tos de lei polos que se modifique ou derrogue, total artigo 4 da Lei de defensa da competencia, de acordo ou parcialmente, este texto legal, así como os proxectos co establecido na Lei de coordinación das competencias de normas regulamentarias que o desenvolvan.
do Estado e das comunidades autónomas na materia.
b) Emitir informe nos procedementos de control das Así mesmo, corresponderalle asumir todas aquelas operacións de concentración económica regulados na competencias que lle atribúa a lexislación aplicable Lei de defensa da competencia cando así o solicite en materia de defensa da competencia.
O presidente ou presidenta do Tribunal Galego 1. O Tribunal Galego de Defensa da Competencia estará rexido polo pleno, integrado polo presidente ou 1. Correspóndenlle ao presidente ou presidenta do 2. O presidente ou a presidenta e os vogais teñen a) A súa representación ordinaria e a representación a consideración de altos cargos e serán nomeados polo ordinaria deste e a convocatoria das sesións do pleno.
Consello da Xunta de Galicia, por proposta do con- b) Manter a boa orde e o goberno do tribunal, velando selleiro competente en materia de economía e facenda, polo adecuado cumprimento e a aplicación das súas entre xuristas, economistas e outros profesionais de normas de organización e funcionamento.
recoñecido prestixio con máis de dez anos de exercicioprofesional.
c) Representar a Comunidade Autónoma de Galicia no Consello de Defensa da Competencia, creado pola 3. O nomeamento do presidente ou presidenta e dos Lei 1/2002, do 21 de febreiro, de coordinación das vogais será por un período de cinco anos, renovable competencias do Estado e das comunidades autónomas por unha soa vez. Non obstante, ao expirar o prazo en materia de defensa da competencia.
do seu mandato continuarán no exercicio das súas fun- d) A xefatura do persoal do organismo.
cións deica a toma de posesión dos novos vogais ou,se é o caso, do presidente ou presidenta.
e) A ordenación do gasto e autorización de ingresos.
O presidente ou presidenta, nos casos de vacante, f) Presentar a memoria anual do tribunal mediante ausencia ou enfermidade e agás delegación expresa comparecencia perante a Comisión de Economía do nalgún dos vogais, será substituído polo vogal de maior Parlamento de Galicia antes do 30 de xuño de cada antigüidade e, a igualdade de antigüidade, polo de ano, na que dará conta das actividades do tribunal no exercicio anterior e dos seus obxectivos para oseguinte.
4. Os membros do tribunal exercerán a súa función con dedicación absoluta e estarán sometidos ao réxime 2. O presidente ou presidenta do tribunal poderá de incompatibilidades establecido con carácter xeral delegar en calquera dos vogais as funcións que con- para os altos cargos da Administración autonómica.
5. O tribunal estará asistido por un secretario.
Artigo 5º.-Causas de cesamento e suspensión no exer- Artigo 7º.-Funcionamento do tribunal.
1. Os cargos de presidente ou presidenta e vogal 1. O pleno do tribunal quedará validamente cons- son inamovibles, sen que poidan ser cesados, suspen- tituído cando estea presente o presidente ou presidenta didos nin declarados incapaces, agás nos casos e na e a metade polo menos dos vogais. Nos casos de subs- titución do presidente ou presidenta previstos no arti- 2. O presidente ou presidenta e os vogais cesarán go 4.3, para a válida constitución do tribunal, deberán Os acordos adoptaranse por maioría de votos dos asistentes. No caso de empate decidirá o voto de quen b) Por expiración do termo do seu mandato.
c) Por incompatibilidade sobrevida, estimada por 2. O seu funcionamento regularase por esta lei e decisión administrativa ou xudicial firme, de acordo pola normativa de desenvolvemento dela e, no seu co réxime de incompatibilidades de altos cargos.
defecto, pola lexislación aplicable aos órganos colexia- d) Por teren sido condenados por delito.
3. Actuará como secretario un funcionario do corpo superior da Administración da Xunta de Galicia ads- f) Por destitución, acordada polo Consello da Xunta crito á consellería competente en materia de economía de Galicia, por iniciativa, polo menos, dalgún membro do tribunal, por incumprimento grave dos deberes doseu cargo.
3. O presidente ou presidenta e os vogais do Tribunal Galego de Defensa da Competencia só poderán ser Artigo 8º.-Dos recursos do tribunal.
Para o cumprimento dos seus fins, o Tribunal Galego a) Cando se ditase contra eles auto de procesamento de Defensa da Competencia dispoñerá dos seguintes ou de apertura de xuízo oral en procedementos por a) As consignacións orzamentarias que lle sexan asig- b) Cando se acorde en expediente disciplinario ou nadas nos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de declaración de incapacidade transitoria.
c) Por sentenza firme condenatoria que impoña a b) Os bens e dereitos que constitúan o seu patrimonio, suspensión como pena principal ou accesoria.
así como, se é o caso, os produtos e as rendas deles.
c) Os ingresos propios que estea autorizado a percibir.
póndelle ao servizo a competencia para realizar e reci- d) Calquera outro recurso que lle poida corresponder, bir as notificacións ás que se refiren os artigos 2.1, de conformidade co previsto nas leis.
parágrafo primeiro, e 2.2, parágrafo primeiro, da Lei1/2002, do 21 de febreiro.
Artigo 9º.-Do réxime orzamentario e contable.
Artigo 13º.-Deber de colaboración e funcións de 1. O Tribunal Galego de Defensa da Competencia elaborará anualmente un anteproxecto de orzamentocoa estrutura que sinale a consellaría competente en 1. Toda persoa natural ou xurídica ten o deber de materia de economía e facenda e remitirallo a esta colaborar co Servizo de Defensa da Competencia, para, se é o caso, proceder á súa elevación ao Consello segundo o establecido no artigo 32 da Lei de defensa da Xunta e posterior remisión ao Parlamento integrado nos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma.
2. Os funcionarios autorizados polo Servizo de Defen- 2. Correspóndelle ao tribunal a administración, a sa da Competencia para realizar funcións de inves- xestión e a recadación dos seus propios dereitos eco- tigación e inspección actuarán de acordo co disposto nómicos así como a autorización dos gastos contidos nos seus orzamentos e a ordenación dos seus paga- 1. Créase o Rexistro Galego de Defensa da Com- 3. O seu réxime orzamentario, económico-financeiro petencia, no que se inscribirán os acordos, as decisións, e de contabilidade será o establecido para os orga- as recomendacións e prácticas autorizadas polo tribunal nismos autónomos na Lei de réxime financeiro e orza- e mais os que declarase prohibidos total ou parcial- mente, así como os acordos adoptados polo servizo Artigo 10º.-Do persoal e da contratación.
que non teñan sido obxecto de recurso.
O persoal ao servizo do Tribunal Galego de Defensa 2. O rexistro será xestionado polo servizo. Para estes da Competencia será funcionario ou laboral nos mesmos efectos, o tribunal daralle traslado das súas resolucións.
termos que os establecidos pola normativa aplicable 3. O rexistro será público. A publicidade farase efec- no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia.
tiva mediante consulta ou certificación.
A contratación do tribunal rexerase polas normas xerais de contratación das administracións públicas.
Artigo 15º.-Normas de procedemento.
Do Servizo Galego de Defensa da Competencia Os órganos galegos de defensa da competencia apli- caranlles aos procedementos que tramiten as normas de procedemento establecidas na lexislación estatal na Créase o Servizo Galego de Defensa da Competencia, materia e, con carácter supletorio, o que dispoña a dentro da estrutura orgánica da consellaría competente normativa sobre procedemento administrativo común.
en materia de economía e facenda da Xunta de Galicia.
O seu nivel e estrutura interna serán establecidos polanormativa de desenvolvemento desta lei.
1. Os actos do servizo que decidan directa ou indi- rectamente o fondo do asunto, determinen a imposi- bilidade de continuar o procedemento ou produzan Correspóndelle ao Servizo Galego de Defensa da indefensión poderán ser obxecto de recurso en alzada Competencia a investigación e vixilancia dos mercados perante o tribunal nos termos que establece a normativa e mais a instrución dos expedientes sancionadores e aplicable en materia de defensa da competencia.
de autorización en materia de defensa da competencia.
2. A adopción de medidas preventivas e as reso- En concreto, o servizo levará a cabo as seguintes lucións definitivas que dite o tribunal esgotan a vía administrativa e contra elas poderanse interpoñer os a) Instruír os expedientes por condutas incluídas no recursos establecidos na normativa sobre procedemento ámbito de aplicación desta lei, consonte os procede- mentos en materia de acordos e prácticas prohibidas Artigo 17º.-Publicación no Diario Oficial de Galicia.
e autorizadas establecidos na Lei de defensa da As resolucións sancionadoras do Tribunal Galego de Defensa da Competencia publicaranse no Diario Oficial b) Vixiar a execución e o cumprimento das reso- de Galicia. O tribunal poderá así mesmo acordar a lucións que se adopten en aplicación desta lei.
publicación das súas resolucións non sancionadoras.
c) Levar o Rexistro Galego de Defensa da Com- Artigo 18º.-Representación na Xunta Consultiva en d) Auxiliar o tribunal na execución das súas com- O conselleiro competente en materia de economía petencias consultivas, de estudo e emisión de informes.
e facenda da Xunta de Galicia nomeará os represen- e) Promover e acordar a terminación convencional dos tantes da Comunidade Autónoma na Xunta Consultiva procedementos tramitados como consecuencia de condutas en materia de conflitos de entre os integrantes dos prohibidas pola Lei de defensa da competencia.
órganos autonómicos de defensa da competencia.
f) Colaborar, no ámbito das súas funcións, cos orga- Artigo 19º.-Convenios de colaboración.
nismos homónimos das comunidades autónomas e da O Tribunal Galego de Defensa da Competencia pode- Administración xeral do Estado. En especial, corres- rá subscribir convenios de colaboración con outros órganos con competencia na materia para a instrución sello Galego de Cooperativas, desenvolve as pre- e a resolución dos procedementos que teñan por obxecto visións contidas na súa norma de creación, a Lei condutas que sexan competencia das partes asinantes.
5/1998, do 18 de decembro, de cooperativas de Gali- Os convenios establecerán as formas e os mecanismos cia, regulando no seu artigo cuarto a composición, concretos a través dos que se instrumentará esta e no artigo quinto o procedemento de nomeamento e cesamento dos membros deste órgano.
Artigo 20º.-Relacións coas administracións públicas.
En consecuencia, en virtude das facultades que As administracións públicas están obrigadas a sub- me confire o artigo 38 da Lei 1/1983, do 22 de ministrárenlles aos órganos de defensa da competencia febreiro, reguladora da Xunta e do seu presidente, regulados nesta lei toda a información que requiran reformada pola Lei 11/1998, do 20 de outubro, o para o exercicio das súas funcións, así como os informes artigo 5 e a disposición derradeira primeira do que lles soliciten. Así mesmo, calquera organismo que Decreto 25/2001, do 18 de xaneiro, en relación cos teña coñecemento de feitos que poidan ser contrariosás previsións desta lei daralle traslado ao Servizo Gale- decretos 20/2003, do 18 de xaneiro, e 23/2003, do go de Defensa da Competencia de toda a información 20 de xaneiro, polo que se fixa a estrutura orgánica e documentación de que dispoña, co fin de que, de dos departamentos da Xunta de Galicia, por proposta proceder, se inicie a tramitación dos correspondentes da Federación de Cooperativas Sinerxía, Todas as persoas que tomen parte na tramitación dos expedientes previstos nesta lei ou que coñezan O cesamento como vocal titular do Consello Galego tales expedientes por razón da súa profesión ou cargo de Cooperativas en representación da Federación de están obrigadas a gardaren segredo. A violación deste Cooperativas Sinerxía, de José Antonio Pérez Gon- deber de sixilo considerarase falta disciplinaria moi zález, nomeado pola Orde do 5 de marzo de 2003 da Consellería de Asuntos Sociais, Emprego e Rela-cións Laborais. E como vocal suplente Ramón Car- melo Rodríguez Padín, nomeado pola Orde do 26 de febreiro de 2001, da Consellería de Xustiza, Inte- No prazo de tres meses desde a publicación desta lei no Diario Oficial de Galicia, o Consello da Xunta Santiago de Compostela, 6 de xullo de 2004.
de Galicia nomeará o presidente ou presidenta e osvogais do tribunal.
Primeira.-Desenvolvemento regulamentario.
Autorízase o Consello da Xunta de Galicia, por pro- posta do conselleiro competente en materia de eco-nomía e facenda, para ditar as disposicións necesariaspara o desenvolvemento e a execución desta lei.
b) NOMEAMENTOS:
Esta lei entrará en vigor aos tres meses da súa publi- cación no Diario Oficial de Galicia.
CONSELLERÍA DE ASUNTOS SOCIAIS,
EMPREGO E RELACIÓNS LABORAIS

Santiago de Compostela, doce de xullo de dous mil Orde do 6 de xullo de 2004 pola que se dispón o nomeamento de dous membros do Consello Galego de Cooperativas. O Decreto 25/2001, do 18 de xaneiro, polo que se regula a organización e o funcionamento do Con-sello Galego de Cooperativas, desenvolve as pre-visións contidas na súa norma de creación, a Lei II. AUTORIDADES E PERSOAL
5/1998, do 18 de decembro, de cooperativas de Gali-cia, regulando no seu artigo cuarto a composición, a) CESAMENTOS:
e no artigo quinto o procedemento de nomeamento CONSELLERÍA DE ASUNTOS SOCIAIS,
e cesamento dos membros deste órgano.
EMPREGO E RELACIÓNS LABORAIS
En consecuencia, en virtude das facultades que Orde do 6 de xullo de 2004 pola que me confire o artigo 38 da Lei 1/1983, do 22 de se dispón o cesamento de dous membros febreiro, reguladora da Xunta e do seu presidente, do Consello Galego de Cooperativas. reformada pola Lei 11/1998, do 20 de outubro, o O Decreto 25/2001, do 18 de xaneiro, polo que artigo 5 e a disposición derradeira primeira do se regula a organización e o funcionamento do Con- Decreto 25/2001, do 18 de xaneiro, en relación cos

Source: http://www.tgdcompetencia.org/normativa/Lei_6_2004_gl.pdf

Untitled

2A - E L M A Ñ A N A - Domingo 29 de diciembre de 2013 Hace rabieta niña; le regalan camisa equivocada  Una pequeña fanática del Benfica recibió la camiseta de su rival, el Porto, para Navidad y perdió toda la emoción que tenía por las celebraciones. La niña al ver la camiseta listada azul y blanco se enfureció y se puso a llorar. Al final, en otra bolsa le obs

Microsoft word - riverberi di medea.doc

Viaggio teatrale per musica: un mosaico di citazioni, un tessuto nella memoria, un intreccio di riflessioni, un dialogo sul mito della donna. Grazie a Euripide, Seneca, Götter, Klinger, Romani, Grillparzer, Wolf . inconsapevoli. Memoria. Medea, Giasone, coro: ciascuno da sé Se racconto a un altro la fiaba della mia vita mi sembra che sia un altro a parlare: è come se stessi ad ascoltar

Copyright © 2010-2014 Medical Articles