Viagradirect.nl

Algemene Leveringsvoorwaarden eHealthcare. Toepasselijkheid.
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten welke voortvloeien uit het gebruik van deze website. 2. Door het aanvragen van uw consult c.q. plaatsen van uw bestelling verklaart u deze voorwaarden te hebben gelezen en te hebben begrepen en hiermee volledig en zonder voorbehoud akkoord te gaan. 3. eHealthcare levert geen producten uit maar is slechts intermediair bij het tot stand brengen van het patiënt/arts/apotheker contact. Middels het plaatsen van een bestelling verzoekt u aan eHealthcare om dit contact tot stand te brengen. 4. De verstrekkende apotheek, dan wel een door haar gemachtigde partij, is te allen tijde verantwoordelijk voor het factureren van bestellingen en het afhandelen van betalingen alsmede het volgens de van toepassing zijnde reglementen afleveren van medicijnen. 5. De inhoud van deze website is bedoeld als bron van algemene informatie en als platform waarop patiënten artsen en apothekers met elkaar in contact worden gebracht en is geenszins bedoeld als medisch advies of anderszins een vervanging van een medisch consult. Met het gebruik van deze website verklaart u dat dit voor eigen risico geschiedt en alle verantwoordelijkheid verband houdende met het gebruik van deze website bij de gebruiker ligt. 6. Om schade aan uw gezondheid te voorkomen is het van groot belang om uw huisarts in te lichten over medicijnen welke u via deze website aanvraagt en via de apotheek geleverd krijgt. U verklaart dat u het gebruik van medicijnen welke via deze website worden besteld zelf aan uw eigen arts en apotheker kenbaar maakt. Het is uitdrukkelijk de verantwoording van de klant dat het medisch consult naar waarheid wordt ingevuld. In het geval u twijfelt over het antwoord op een of meerdere vragen, adviseren wij u om eerst uw huisarts of specialist te raadplegen alvorens u de aanvraag indient. 7. eHealthcare is niet verantwoordelijk voor het gebruik, levering en facturering van de aangevraagde medicijnen. Elke overeenkomst inzake de levering van geneesmiddelen welke ontstaat door tussenkomst van deze website is een overeenkomst tussen u en de arts dan wel tussen u en de apotheek. Met eHealthcare sluit u slechts een overeenkomst voor het leveren van administratieve en bemiddelingsdiensten. Het consult en de medicijnen worden direct door de voorschrijvend arts c.q. de verstrekkende apotheek in rekening gebracht. 8. Prijsopbouw. U verklaart ermee bekend te zijn dat de totaalprijzen zoals vermeld op deze website zijn opgebouwd uit: a. de prijs van het medicijn. b. apothekerskosten. c. kosten voor het artsconsult. d. BTW, indien van toepassing. e. bemiddelingskosten eHealthcare. U verklaart zich akkoord met het betalen van bemiddelingskosten ten bedrage van het totaalbedrag van de bestelling minus de hierboven onder a t/m d genoemde kosten. De bemiddelingskosten zijn aldus reeds in het totaalbedrag zoals vermeld op de website inbegrepen. 9. In het geval de arts, bijvoorbeeld om medische redenen, besluit geen recept uit te schrijven bent u niets verschuldigd en zullen eventueel reeds in rekening gebrachte kosten direct (binnen 7 dagen) aan u worden terug betaald. 10. eHealthcare verzorgt de klantenservice en orderadministratie. U kunt bij eHealthcare terecht voor vragen over betalingen, levertijden etc. eHealthcare is niet verantwoordelijk voor transacties welke middels deze website tot stand komen noch voor de inhoud van deze website. Vragen van medische aard worden noch door eHealthcare, noch door eHealthcare beantwoord. Deze worden doorgestuurd naar de apotheek dan wel arts die de vragen rechtstreeks aan u beantwoorden. 11. In het geval eHealthcare als factoringbedrijf optreedt worden betalingen van de klant geacht te zijn betaald aan de arts, apotheker en eHealthcare. Laatst genoemde drie partijen zijn elk verantwoordelijk voor hun deel van de transactie, zijnde respectievelijk de consultkosten, medicijn/apothekerskosten en bemiddelingskosten. 12. De bevestiging welke u ontvangt direct na het plaatsen van een bestelling wordt onder voorbehoud van acceptatie door de arts en de apotheek aan u verzonden. Indien de arts en/of de apotheker dit nodig acht, kan telefonisch of per email contact met u worden gezocht. In het geval binnen een termijn van 2 weken geen contact met u kan worden verkregen houden wij het recht voor de bestelling te annuleren. 13. Indien u niet woonachtig bent in het Verenigd Koninkrijk is het uw eigen verantwoordelijkheid dat het bestellen, ontvangen en gebruiken van de medicijnen overeenkomen met de wetgeving van het land waarin u woonachtig bent. Vanwege regulering door de FDA worden uitdrukkelijk geen medicijnen aan klanten in de Verenigde Staten verzonden. Sommige landen zoals Zwitserland kunnen van u importleges, douanekosten en/of belastingen etc. verlangen. Deze kosten komen voor rekening van de besteller. 14. De informatie op deze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld. De informatie is echter in beknopte vorm weergegeven en is niet uitputtend. Ze dienen niet als vervanging van een consult of behandeling bij uw arts, maar als bron van algemene informatie. Aan de geboden informatie kan geen diagnostische waarde, noch therapeutische waarde worden ontleend. eHealthcare is niet aansprakelijk voor de effectiviteit van de aangeboden producten, bijsluiterteksten etc. op deze website. Met het gebruik van deze website verklaart u dat dit voor eigen risico geschiedt, en alle verantwoordelijkheid verband houdend met deze website bij u als klant ligt. 15. Uw gegevens worden door ons niet aan derden verstrekt, verkocht of ter inzage gegeven behoudens aan de apotheek en arts die uw bestelling c.q. aanvraag behandelen. 16. Conform de EG richtlijn van 20 mei 1997 worden producten welke de apotheek eenmaal hebben verlaten slechts ter vernietiging terug genomen omdat de apotheek de kwaliteit ervan niet meer kan garanderen. Restitutie van geld vindt derhalve niet plaats, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 17. eHealthcare behoudt het recht voor om aanvragen zonder opgaaf van redenen te weigeren. Eventuele gedane betalingen worden in dit geval voor 100% gerestitueerd. 18. Alle geschillen, van welke aard ook, die een aan deze voorwaarden onderworpen overeenkomst betreffen of daarmee verband houden, zullen aanhangig worden gemaakt voor de bevoegde rechter in het Verenigd Koninkrijk. Brits recht is van toepassing.

Source: http://www.viagradirect.nl/algemene-voorwaarden.pdf

Squamous cell carcinoma – under a new zealand sun

Hot topics in companion animal internal medicine Feedback from the pilot in 2005 “I learnt heaps and really valued Featuring 10 hot topics presented over 20 weeks in a flexible and easy to use online learning interacting with colleagues environment, including case studies and tutored forums about actual cases under the guidance of a ‘specialist’ ” M

Untitled

Vol.3 No.14 2005/07/28 2005/07/20 1. FDA MedWatch 2005/07/08 2005 Safety Alert: [ Cialis ] tadalafil [ Levitra ] vardenafil hydrochloride [ Viagra ] sildenafil citrate [ Cialis ] tadalafil [ Levitra ] vardenafil hydrochloride [ Viagra ] sildenafil citrate PDE5 cGMP-specific type 5 phosphodiesterasePDE5 cGMP-specific type 5 phosphodiesterasePDE5 cGMP-specifi

Copyright © 2010-2014 Medical Articles